กิจกรรมติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่2/2562

กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัยเป็นกระบวนการที่จะช่วยกระตุ้นและพัฒนาปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงนักวิจัยสามารถดำเนินโครงการวิจัยได้เสร็จตามระยะเวลา กิจกรรมติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการวิจัยที่นักวิจัยนำมารายงานผลความก้าวหน้าและร่างสมบูรณ์ จำนวนทั้ง 76 โครงการ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ร่วมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย สถาบันวิจัยขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชุมบุคคลากรครั้งที่ 1/2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้นัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมย่อย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมบุคลากรครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีสำคัญดังนี้
ประเด็นในการแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในการประชุมสัมมนาโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้ และงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสตร์นานาชาติครั้งที่ ๑๐ ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งงานครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสร็จมาเปิดงาน ซึ่งถือเป็นงานสัมมนาครั้งสำคัญ ซึ่งจะมีการประชุมติดตามงานกันต่อไปนอกจากนั้นที่ประชุมยังได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่องการอนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทตำแหน่งนักวิจัย ซึ่งมีตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยมี ๔ ระดับ ประกอบด้วย (๑)ระดับปฏิบัติการ (๒)ระดับชำนาญการ (๓)ระดับชำนาญพิเศษ (๔)ระดับเชี่ยวชาญ และประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาอันประกอบไปด้วย การจัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัย แนวทางในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย (ด้านการวิจัย) การจัดทำปฏิทินประจำปี ๒๕๖๒ การผลิตรายการโทรทัศน์ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้มอบหมายงานต่างๆ แก่บุคลากรเพื่อนำมาเสนอในการประชุมในครั้งต่อไป และปิดการประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดให้การสนับสนุน “ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)

มุ่งเน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ 5 ปี สกว. (พ.ศ. 2560-2564) และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งระหว่างนักวิจัยในประเทศ และระหว่างนักวิจัยไทยกับนักวิจัยในต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่มีความสำคัญของประเทศได้

หมดเขต 2 มกราคม 2562
คลิกดูรายละเอียด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0” ครั้งที่ 1

The 1st National Academic Conference on Education and Development in Thailand 4.0 (NACED 2019)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ อาคารปฎิบัติธรรม สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Deadline submission: 20 มกราคม 2562

https://goo.gl/WJptyV

Research Clinic

วันที่ 8 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ปฏิบัติการวิจัย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดประชุมหารือแนวทางในการปิดโครงการหรือการขยายผลการดำเนินโครงการฯ สำหรับโครงการวิจัยที่ค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556- 2557-2558 จำนวน 78 โครงการ โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยที่ค้างส่งงานวิจัยดังกล่าว และคณาจารย์ เข้าร่วมกว่า 80 รูป/คน

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กล่าวว่า “ตามที่มีนักวิจัยได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัย ซึ่งตามสัญญารับทุนระบุว่านักวิจัยจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอนุมัติโครงการ แต่มีนักวิจัยยังไม่สามารถปิดโครงการตามสัญญา เพื่อให้เกิดผลกระทบในภาพรวมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และผลกระทบต่อนักวิจัยในการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ๆ จึงเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางในการปิดโครงการวิจัย พร้อมชี้แจงข้อจำกัดถึงสาเหตุที่ไม่สามารถปิดโครงการตามระยะเวลา และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถดำเนินการปิดโครงการได้

การนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอความร่วมมือจากหัวหน้าโครงการในการแจ้งความจำนงการขอยุติโครงการ , การรายงานสรุปผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาและขยายเวลาการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ (2561)

ภายหลังจากการประชุมหารือ จะส่งผลให้นักวิจัยสามารถดำเนินการตามสัญญาการขอทุน และสามารถปิดโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จต่อไป

ภาพ /ข่าว : พระมหาชุติภัค อภินนฺโท / สุกิจจ์  บุตรเคน

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ร่วมกับ สสส. และภาคี ผนึกกำลังสร้างเสริมระบบสุขภาพเชิงพุทธ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางสนับสนุนกระบวนการพัฒนาการทำงาน และบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะประเทศไทย จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ร่วมกันผนึกกำลังสร้างเสริมระบบสุขภาพเชิงพุทธ

โดยมีฐานคิด “สุขภาพดีเกิดขึ้นได้ด้วยการมีจิตใจที่ดี มีสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม วิถีวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ทุกอย่างจะเกื้อหนุนให้เกิดสุขภาพดี อย่าให้ความเครียด การมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทำให้เกิด “สุขภาพเสื่อม” และเมื่อสุขภาพเสื่อม จึงกลายเป็นเพียงการรักษาของแพทย์ ดังนั้น การพัฒนาสังคม จึงมีผลส่งให้เรามี “สุขภาพดี” ต่อไปการเรียนการสอนทางการแพทย์จะมีวิชาว่าด้วย “การรักษาจิตใจเชิงพุทธ” เข้าไปด้วย และให้ มจร ร่วมกับภาคี ช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ทั้ง กาย จิต ปัญญา และสังคม หรือตามหลักภาวนา 4 ทั้งนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มจร จะร่วมพัฒนาสังคม อย่างสร้างสรรค์เพื่อดูแลคนทุกช่วงชั้นวัยของสังคม ทั้งด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน คนทำงาน ผู้สูงอายุ พร้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิถีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจฐานราก และระบบสุขภาพแบบองค์รวม (ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กล่าว)

การประชุมมีผู้แทนคณะสงฆ์และผู้บริหาร มจร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เช่น พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นต้น

ที่มา : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สุกิจจ์ บุตรเคน รายงาน