รับชม มหาลัยไทยปรับตัวหรือตาย ? | เมื่อใบปริญญาอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป


ทำอย่างไร “มหาลัยจึงจะอยู่รอด” และยังคง
ความเป็น “เสาหลัก” ที่มีคุณค่าและความหมายในโลกแห่งอนาคต
Source

จีนดัน ‘100 โรงเรียนคุณภาพ’ ชุบชีวิตชนบท บ่มเกษตรกรหัวกะทิXinhuaThai | XinhuaThai

จีนดัน ‘100 โรงเรียนคุณภาพ’ ชุบชีวิตชนบท บ่มเกษตรกรหัวกะทิXinhuaThai | XinhuaThai

ปักกิ่ง, 7 ธ.ค. (ซินหัว) — จีนดำเนินโครงการก่อตั้ง "โรงเรียนมีคุณภาพ" จำนวน 100 แห่ง เพื่อฝึกอบรมผู้มีความรู้ความส….


Source

หลายคนอาจสงสัยว่า นักศึกษาจีนต่อแถวเข้าหอสมุดทำไม? เข้าไปแล้วทำอะไรบ้าง? ภาพเหล่่านี้คือคำตอบ นักศ…

หลายคนอาจสงสัยว่า นักศึกษาจีนต่อแถวเข้าหอสมุดทำไม? เข้าไปแล้วทำอะไรบ้าง? ภาพเหล่่านี้คือคำตอบ

นักศึกษาจีนพร้อมใจนั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้าปริญญาโท ที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ โดยเป็นภาพจากหอสมุดเมืองไท่หยวน มณฑลซานซี

ตามข่าวระบุว่า ภายในหอสมุด เต็มไปด้วยนักศึกษามาอ่านหนังสือเตรียมสอบจนไม่มีที่นั่งเหลือ

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก 人民日报

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #เล่าข่าวจีน #ชีวิตในจีนSource

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

สกสว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

#GlobalPartnership
#สกสว #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI #ThailandScienceResearchandInnovation

 

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

Source

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทาง www.nrms.go.th แผนงานสำคัญ (flagship…

📣เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทาง www.nrms.go.th
▶️ แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ▶️รายละเอียดดูได้ที่นี่ : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562
Source

5 ภารกิจ อว. พลิกโฉมไทยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศ…

5 ภารกิจ อว. พลิกโฉมไทยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมและทีมงานทุกท่าน ได้ทำงานกันเต็มที่ วันนี้ขอมาสรุปภารกิจหลักที่อว. ที่ได้เริ่มวางรากฐานและเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ครับ

1. ปฏิรูปสังคมไทย ไม่หยุดเรียนรู้ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างการศึกษาครอบคลุมทุกช่วงวัย (Life Long Learning) ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ บัณฑิต คนทำงาน และผู้สูงอายุ ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร Re-skill Up-skill ยกระดับคนทำงาน สร้างหลักสูตรสำหรับผู้สูงวัย พร้อมดึงนิสิต นักศึกษา และบัณฑิต ลงพื้นที่เรียนรู้และร่วมพัฒนาชุมชน บัณฑิตมีงานทำ ชุมชนมีรายได้ ผ่านโครงการยุวชนสร้างชาติ ที่มี 3 เรื่องสำคัญคือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ อาสาประชารัฐ และบัณฑิตอาสา

2. สานพลังเอกชนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ จับมือภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาหอการค้าไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ด้วยการนำองค์ความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงพลังนักศึกษาลงไปช่วยยกระดับให้เกษตรกรยกระดับเป็น smart farmer และพัฒนาพืชผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีคุณภาพและมาตฐานครับ

3. ปฏิรูปงานวิจัยและนวัตกรรมประเทศ ผลักดันงบวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น 1.1% ต่อ GDP สร้างงานวิจัยตอบโจทย์ 4 ส่วน คือ พัฒนาคน (Brain power และ Man power) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานรากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการวิจัยตอบโจทย์ท้าทายสังคมที่กำลังถาโถมอยู่ในขณะนี้ เช่น ปัญหาขยะ ภาวะโลกร้อน

4. ปลดล็อกมหาวิทยาลัย พลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทย เข้าสู่ 100 อันดับแรกของโลก ผมตั้งคณะทำงานทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีขอตำแหน่งวิชาการให้เหมาะสม เพื่อให้อาจารย์สามารถทำงานตอบโจทย์ประเทศ ลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทำการแบ่งมหาวิทยาลัย เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มสร้างองค์ความรู้ระดับโลก, กลุ่มเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และกลุ่มตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาของมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มมีทิศทางและภารกิจที่ชัดเจนมากขึ้น

5. BCG in action (Bio – Circular – Green Economy) เรื่องนี้เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลาและการบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วน ในส่วนของอว.นั้นเราเป็นกระทรวงต้นทางที่จะต้องพัฒนางานวิจัยและสร้างต้นแบบเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทางอว.เองได้มีการนำร่องดำเนินการในเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว โดยนโยบาย BCG มีเป้าหมายเพื่อสร้าง GDP ประเทศจาก 3.4 ล้านล้านบาท เป็น 4.4 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปี ครอบคลุม 4 ด้าน การเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่อยากเรียนให้ทราบว่ากระทรวง อว. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานภายใต้ภารกิจของเรา เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไกลในศตวรรษที่ 21 ครับ

#อนาคตกำหนดได้ #FutureChanger #MHESI

Source