แจ้งกำหนดวันตรวจรายงานการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 60-62 ล่วงหน้า 3 เดือน วันที่ 3 กุมภา…

แจ้งกำหนดวันตรวจรายงานการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ปีงบประมาณ 60-62 ล่วงหน้า 3 เดือน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (ประชุมตรวจตามวาระ)
วันที่ 3 มีนาคม 2563 (คลินิกวิจัย 15-17 เรื่อง)
วันที่ 3 เมษายน 2563 (ประชุมตรวจตามวาระ)
…….ให้นักวิจัยที่จะนำเสนอรายงานความก้าวหน้า หรือร่างสมบูรณ์ ส่งเอกสารรายงานการวิจัย ก่อนวันตรวจจริง 7 วันตามระเบียบ และเข้าระบบ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้อ่านก่อนล่วงหน้า
…….
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท
Source

สาส์นจาก #สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ถึงเด็กไทย

สาส์นจาก
#สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
ถึงเด็กไทย
Source

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ The 7th International Conference on Education (ICE 20…

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
The 7th International Conference on Education (ICE 2020) and The 16th National Conference “Research on Teaching and Learning Toward Professional Development in a Changing World”

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัดนครปฐม

Deadline submission: 16 มีนาคม 2563

Website: http://bit.ly/ICE2020EDUCSU

Facebook: http://bit.ly/308s4FZ
Source

ประกาศ! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องก…

ประกาศ! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562
ท่านสามารถตรวจสอบได้จากลิงก์ : https://tci-thailand.org/?p=3796
Source

สำหรับคณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม “หลักการ และประเด็นปัญหาในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ให้…

สำหรับคณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม “หลักการ และประเด็นปัญหาในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ให้ได้ทุน)”
Source

รับชม ข้อคิดสำหรับมนุุษย์ 1,000 ปีข้างหน้า


#รีรันวันศุกร์

มาฟังกันว่า เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ นักปรัชญา, นักคณิตศาสตร์, นักเขียน และนักเคลื่อนไหวทางสังคม ชาวอังกฤษ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี 1950 ฝากข้อคิดอะไรให้กับมนุษย์ในอีก 1,000 ปีข้างหน้า

ที่มา : รายการ Face to Face Interview (BBC, 1959)
Source