พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมด้วยพระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนงานวิจัย ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมด้วยพระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนงานวิจัย ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข. โดยลงพื้นที่ วัดนิคมพัฒนาราม (ผัง๗) ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนคู่คุณธรรม โดยเฉพาะการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน ที่สามารถนำกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม บ่มเพาะสุขภาพใจ คู่คุณธรรม สังคมปลอดภัย หนึ่งในกิจกรรมเด่นของวัดนี้ ได้แก่ การฝึกซ้อมร่ายรำศิลปะ “มโนราห์” ของเยาวชน หมู่ที่๓ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งวัดนี้ คราครำไปด้วยเด็กๆ ที่มารวมตัวกันที่วัดเพื่อฝึกซ้อมร่ายรำศิลปะ “มโนราห์” ถือเป็นกิจกรรมที่วัดได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ผู้ปกครองและผู้สูงอายุที่นี่

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์”

เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563 พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่  3/2563” (English for Vipassana Instructors) ณ อาคารหอฉันชั้น ๔ มจร อยุธยา โดยผ่านกระบวนการสอบสัมภาษณ์

โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์นี้ เป็นโครงการที่สถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับสถาบันภาษา มจร จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษแก่พระวิปัสสนาจารย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอนวิปัสสนาภาคภาษาอังกฤษต่อไป  ในการนี้ พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวถวายรายงาน  มีคณะพระวิทยากร เช่น 1) พระเทพวิสุทธิมุนี,วิ. รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร บรรยายภาคภาษาอังกฤษเรื่อง  “Result Reports Session” จากนั้น ได้นำผู้เข้ารับการอบรมเข้าสู่การฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  2) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “Sitting Meditation” และหัวข้อ “Standing Meditation” การปฏิบัติภาวนาแบบนั่งและแบบยืนตามหลักสติปัฏฐาน ๔  โดยได้สอนทั้งภาคทฤษฎีและทั้งปฏิบัติ 3) พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร บรรยายพิเศษภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “Discrimination of Language”   4) พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายวิชาการ  บรรยายภาคภาษาอังกฤษเรื่อง  “Meditation while Experiencing Thoughts /Distractions/ Wanderings Minds” และนำผู้เข้ารับการอบรมเข้าสู่การฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ในพิธีปิดโครงการดังกล่าว พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร และบรรยายเรื่อง “ความสำคัญและความจำเป็นของภาษาอังกฤษกับการสอนวิปัสสนากรรมฐาน”  และกล่าวปิดโครงการ จากนั้น นำบูชาพระรัตนตรัย และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย โดยมีโครงการวิจัยที่เข้าร่วมจำนวน ๔ แผนงานวิจัย ในกิจกรรมในครั้งนี้ นักวิจัยได้รายงานผลการดำเนินการวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint และคลิปวิดีโอ พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ประเด็นที่น่าสนใจในการนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยในครั้งนี้พบว่า มีบางแผนโครงการวิจัย สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ใช้งานวิจัยมาช่วยขับเคลื่อนและขยายผลโครงการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ก่อให้เกิดความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐ นักวิจัยและประชาชน กระบวนการดำเนินการวิจัยในลักษณะนี้ นักวิจัยจะทำหน้าที่เชื่อมโยงชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นการทำงานร่วมกับระหว่าง ชุมชน นักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนการดำเนินโครงการวิจัยได้อย่างลงตัว

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII เรื่อง พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Buddhist agriculture: Innovation for sustainable social development) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเลขที่ 469 หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 รายละเอียด คลิก -> https://sites.google.com/mcu.ac.th/mcunancon

กำหนดการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่การพัฒนาชุมชน ของเครือข่ายภาครัฐ คณะสงฆ์ และประชาชน ชุมชนตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมด้วย พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. นักวิจัย ลงพื้นที่การพัฒนาชุมชน ของเครือข่ายภาครัฐ คณะสงฆ์ และประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี

ที่ชุมชนตำบลทัพทัน และตำบลหนองหญ้าปล้อง

ความโดดเด่นของชุมชนทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี คือ ความเอาใจใส่จากภาครัฐในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในมิติด้านคุณภาพชีวิตที่ห่างไกลจากอบายมุขด้วยการสร้างเครือข่ายแกนนำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้หันมาสนใจเล่นกีฬา ด้วยการเพิ่มสนามกีฬาในพื้นที่สาธารณะของชุมชน. ในขณะที่คุณภาพทางจิตใจของชุมชน มีการดำเนินโครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมเน้นการส่งเสริมความมีจิตอาสาในชุมชน ส่งผลให้เกิดกลุ่มชาวบ้านนักพัฒนาชุมชนขึ้นมา เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสาพัฒนาสังคม กลุ่มอนุรักษ์สิงแวดล้อมที่รวมกลุมกันผลิตปุยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี รักษาสภาพดินและนำ้ ในด้านเศรษฐกิจก็พบการส่งเสริมกลุมสัจจะสะสมทรัพย์ และที่โดดเด่นและน่าสนใจมากนั่นก็คือการจัดโครงการตลาด ๕ ตำลึง เป็นแนวคิดในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านรูปแบบตลาดวัฒนธรรม (ย้อนยุค)

ความโดดเด่นของหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนอำเภอทัพทัน อีกสิ่งหนึ่งก็คือ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะว่างเป่ล่าให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ซึงพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆในการพัฒนาชุมชน ซึงคณะสงฆ์อุทัยธานี ได้เข้ามาร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนในมิติทางจิต ปัญญา และวัฒนธรรมชุมชน ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีผู้มาศึกษาดูงาน เฉลี่ย หนึ่งหมื่นคนต่อปี ทำให้ชุมชนได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์และงานบริการ(การต้อนรับ) จากคนในชุมชน เป็นช่องทางส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอีกทางหนึ่ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับผลพิจารณา ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบ 2563 ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ

ประกาศข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 กลุ่มเรื่อง

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อตอบโจทย์แผนงานสำคัญของ วช. แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 กลุ่มเรื่อง เรียบร้อยแล้ว โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับผลพิจารณา จำนวน 5 โครงการ รายละเอียดดังเอกสาร

256307231236377163272