นักวิจัย มจร ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการและพัฒนาโครงการวิจัย ครั้งที่ 1

นักวิจัย มจร ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการและพัฒนาโครงการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ณ สถาบันวิจัยพุทธศาตร์ ชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา, พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผน และส่งเสริมการวิจัย เป็นผู้ให้คำแนะนำเบื้องต้น และนายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร นักวิจัย สถาบันพุทธศาสตร์ เป็นผู้แนะนำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ NRMS พร้อมทั้งนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัย ที่ให้การดูแล อำนวยความสะดวกตลอดการประชุม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 23 กรกฎาคม 62 สุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่ตอบสนองการเรียนรู้ในยุค 5.0 โดยมีอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และนักวิชาการอีกหลายท่าน เพื่อสร้างศิลปินรุ่นใหม่ และนักจัดการพุทธศิลปกรรม ในการขับเคลื่อน เชียงราย the city of arts

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เดิม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดิม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อการดำเนินการจัดสรรทุนตามแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง คอบช. ได้ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) URL : goo.gl/zFyFU5 หรือ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2192 นั้น
ในการนี้ คอบช. โดยหน่วยบริหารทุน ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เสร็จแล้ว รวมจำนวน 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จำนวน 1 กลุ่มเรื่อง
1.1 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จำนวน 2 กลุ่มเรื่อง
2.1 การแพทย์และสาธารณสุข
2.2 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413 โทรสาร 0 2579 2284
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 62 รอบ 2.pdf
2. เอกสารแนบท้ายประกาศ ลงวันที่ 18 ก.ค. 62.pdf
3. รายชื่อผู้ประสานงาน หน่วยบริหารทุน คอบช..pdf