คู่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบประมาณ 2563

คู่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ-ปีงบ-2563

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

"การพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยของส่วนงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)"

13 สิงหาคม 2562
14 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
17 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 1
ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ครั้งที่ 2
ณ วิทยาเขตขอนแก่น
ครั้งที่ 3
ณ สถาบันวิจัย มจร อยุธยา
ครั้งที่ 4
ณ วิทยาเขตแพร่
ครั้งที่ 5
ณ วิทยาเขตนครสวรรค์
ครั้งที่ 6
ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนา

คลิก! ดาวน์โหลด

กรอบการวิจัย

และนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2563

กรอบการวิจัย

และนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2563

คลิก! ดาวน์โหลด
กรอบการวิจัยภายใต้กระทรวงใหม่
ผู้บรรยาย : พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.
คลิก!
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ
ผู้บรรยาย : ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์
คลิก!
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ (เพิ่มเติม)
ผู้บรรยาย : ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์
คลิก!
บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย
ผู้บรรยาย : ศ.ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
คลิก!
นโยบายและแนวทางการพัฒนางานวิจัยภายใต้ อว.
ผู้บรรยาย : ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
คลิก!
ยุทธศาสตร์การวิจัยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ที่สอดคล้องกับมจร)
โดย : พระสุธีรัตนบัณฑิต
คลิก!
ถอดรหัส พันธกิจมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
โดย : พระสุธีรัตนบัณฑิต
คลิก!

เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (12 ก.ค.2562) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผน และส่งเสริมการวิจัย  พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร พร้อมนักวิจัย และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ประธานกรรมการ พระมหาประยูร โชติวโร กรรมการ และพระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561 และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยได้รับผลประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้คะแนนการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 ที่คะแนน 3.83 และองค์ประกอบที่ 2 ที่คะแนน 4.33 และได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.12

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. บรรยายพิเศษ Mindset บัณฑิต มจร พลังทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ Mindset บัณฑิต มจร พลังทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ ณ หอประชุม มวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562


 

วช. ขับเคลื่อนระบบการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดทิศทางเส้นทางอาชีพนักวิจัย

“วช. ขับเคลื่อนระบบการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดทิศทางเส้นทางอาชีพนักวิจัยให้นักวิจัยก้าวแต่ละขั้นอย่างมั่นใจด้วยทุนวิจัยและนวัตกรรม สร้างผลงานวิจัยสู่ระดับประเทศและนานาชาติ”