สถาบันวิจัยฯ จัด WORKSHOP วิจัยเพื่อแก้ไขงานวิจัย ปี 60-62

คำแนะนำการใช้งานระบบประชุมออนไลน์

  • สมาร์ทโฟนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก App Store (iOS) / Play Store (แอนดรอยด์) ด้านบน
  • โน็ตบุ๊คให้เข้าประชุมด้วยโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น 
  • ไม่แนะนำใช้งานผ่านคอมตั้งโต๊ะ ที่ไม่มีไมค์หรือกล้อง เพราะจะไม่สามารถตอบโต้การประชุมได้
  • มีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ นายถาวร ภูษา นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ID Line : dhawara 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รว่มกับนักวิจัยมจร ดำเนินการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รว่มกับนักวิจัยมจร ดำเนินการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดการตามกลุ่มวิจัย ได้แก่

  • 9 มีนาคม 2563 : กลุ่มวิจัย การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์
  • 10 มีนาคม 2563 : กลุ่มวิจัย การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ฯ
  • 11 มีนาคม 2563 : กลุ่มวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
  • 12 มีนาคม 2563 : กลุ่มวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก(ต่อ) และกลุ่มวิจัย การสังเคราะห์คติธรรมฯ

แผนผังการเขียนรายการวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แผนผังการเขียนรายการวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


แผนผังการเขียนรายการวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมตรวจวิจัยตามวาระ ประจำเดือนมีนาคม 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการประชุมตรวจวิจัยตามวาระ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นการประชุมให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนแนวทางในการทำวิจัยให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในแต่ละส่วนงาน โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ ดร.โกนิฏฐ์ สีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ