ระบบติดตามเอกสารหนังสือสารบรรณงานวิจัยเปิดให้บริการแล้ว

• ระบบติดตามเอกสารหนังสือสารบรรณงานวิจัย
• โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
• เปิดให้บริการนักวิจัยในการตรวจสอบสถานะการดำเนินการ
• เอกสารหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
• นายเดชฤทธิ์ โอฐสู | นายวันเฉลิม แสงก๋า : ผู้ดูแลระบบ
• สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://bri.mcu.ac.th/doc

ระบบติดตามหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยเปิดให้บริการแล้ว

• ระบบติดตามหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย
• โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
• เปิดให้บริการนักวิจัยในการตรวจสอบสถานะการดำเนินการเอกสาร
• หนังสือของนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
• พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ : ผู้ดูแลข้อมูล
• สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://bri.mcu.ac.th/der

โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตร เครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ โดย กอ.รมน. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตร เครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ โดย กอ.รมน. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยนาวาเอกหญิง ดร.ชญาดา เข็มเพชร ที่ได้มอบเครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ให้กับตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย เชียงราย จำนวน 2 เครื่อง ที่ประสานงานผ่าน ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ให้กับชุมชน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้วที่ชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้านาและพื้นที่การเกษตร งานวิจัย โคกหนองนา โมเดล และเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการโครงการคลินิกวิจัยให้กับนักวิจัยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการโครงการคลินิกวิจัยให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนแนวทางในการทำวิจัยกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในแต่ละส่วนงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน

ขอเชิญชวนอาจารย์, นักวิจัย,นิสิต,ร่วมนำเสนอบทความวิจัย, บทความวิชาการในการประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวนอาจารย์, นักวิจัย,นิสิต,ร่วมนำเสนอบทความวิจัย, บทความวิชาการใน โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 The 1 st MCUSR National Conference “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฏองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 ร่วมงานวันคล้ายวันครบรอบก่อตั้ง มจร. สุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด -> http://www.surin.mcu.ac.th/mcusrnc2020/