สกสว. ประกาศ 9 สิงหา หมดเขตยื่นคำของบวิจัยปี’63 สกสว. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ …

สกสว. ประกาศ 9 สิงหา
หมดเขตยื่นคำของบวิจัยปี’63

สกสว. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม ยื่นคำของบประมาณด้านวิจัยปี 2563 ภายในวันที่ 9 สิงหาคมศกนี้
.
ศาสตราจารย์นายแพทยสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยข้อมูลว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีอำนาจหน้าที่ “กลั่นกรองคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำคำของบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งการใช้จ่ายกองทุนฯส่วนหนึ่ง จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามมาตา 44 และ 57 โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 มาตรา 17 (2) กำหนดให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดทำคำของบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้เสนอต่อ กสว. ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว.กำหนด และให้ กสว.พิจารณาคำขอและผลการดำเนินการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมา ประกอบการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตามกระบวนการยื่นคำของบปะมาณประจำปี ซึ่งรวมถึงงบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 ต่อสำนักงบประมาณ ในระบบ e – budgeting
.
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูล “คำของบประมาณด้านการวิจัยของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563” ที่ได้กรอกในระบบ e – budgeting ต่อสำนักงบประมาณ มาให้ สกสว. อีกครั้ง โดยให้ทำเครื่องหมายหรือไฮไลท์ระบุในหัวข้อที่เป็น “งบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม” ภายในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ทั้ง 2 ช่องทางคือ
1. ส่งข้อมูลในรูปแบบ Excel มาที่อีเมล tsri_center@trf.or.th
2. ส่งข้อมูลฉบับ Hard Copy มาทางไปรษณีย์ ได้ที่
สกสว. ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เพื่อที่ สกสว. จะได้นำมากลั่นกรองตามกระบวนการต่อไป
โดยท่านสามารถาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ดังลิงค์
https://www.trf.or.th/…/13988-call-for-tsri-e-budgeting-req…

#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สกสว.
#ThailandScienceResearchandInnovation
#TSRI
Source