วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.-17.00 น. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธ…

[ad_1]

วันที่ 21 สิงหาคม 2562
เวลา 13.00 น.-17.00 น.
พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ร่วมพัฒนาโครงการวิจัย เสนอแนวทางและชี้แนะ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ ของส่วนงานในโซนภาคใต้ ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการร่วม เพื่อให้ได้การพัฒนาโครงการวิจัยในปีถัดไป


[ad_2]

Source

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันวิจัย…

[ad_1]

วันที่ 21 สิงหาคม 2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
– ช่วงเช้า ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาท ต่อจากนั้น พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมพัฒนาโครงการวิจัยตามบริบทของส่วนงาน.
– โครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 รูป/คน ซึ่งเป็นบุคลากรระดับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และมีคณาจารย์จากภายนอกเข้าร่วมรับฟังและพัฒนาโครงการวิจัยในครั้งนี้ด้วย

[ad_2]

Source

ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3

[ad_1]

📢📢 ประกาศ
ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

* ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียน และเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกสว.

*** อย่ารอช้า รับจำนวนจำกัด ***
📌📌ปิดรับสมัครวันที่ 25 สิงหาคม 2562
ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก 3,000 บาท

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://bit.ly/2GDXlcb


[ad_2]

Source