Platform 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การจัดทำ (ร่าง)นโยบายและแผ…

[ad_1]

Platform 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 🚀🌏

การจัดทำ (ร่าง)นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ.2563 – 2570 ได้มีการออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ซึ่งแพลตฟอร์มที่ 3 คือ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขัดความสามารถการแข่งขัน แพลตฟอร์มนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันคิด วางแผน กำหนด ลงมือดำเนินการและการวัดผลในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีกลยุทธ์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ ประกอบด้วย 3 โปรแกรม ดังนี้

📍โปรแกรมที่ 10 ยกระดับการแข่งขันและและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR: Objective and Key Result)
▶️O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
KR3.10a.1 ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves มียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการนวัตกรรมที่ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 10 ต่อปี
KR3.10a.2 จำนวนผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม New S-Curves จากการบ่มเบาะหรือร่วมลงทุนกับภาครัฐด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
KR3.10a.3 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) มีจำนวนเพิ่มขึ้น
▶️O3.10b ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด BCG
KR3.10b.1 สร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายบนฐานเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทย์สุขภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังงานและวัสดุชีวภาพ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ GDP
KR3.10b.2 เกิดการจ้างงาน knowledge worker ในอุตสากหรรมเป้าหมาย BCG เพิ่มขึ้น 1,000,000 คน
KR3.10b.3 การลงทุนร่วมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิจัยและนวัตกรรม
KR3.10b.4 เพิ่ม eco-efficiency จากการลดการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสีย
KR3.10b.5 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมสำคัญ
▶️O3.10c สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจแพลตฟอร์ม
KR3.10c.1 จำนวนธุรกิจแฟลตฟอร์มที่เป็นของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น
KR3.10c.2 จำนวนผู้ประกอบการไทยที่ใช้ประโยชน์บนแพลตฟอร์มของไทยและนานาชาติมีเพิ่มขึ้น
KR3.10c.3 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากธุรกิจแพลตฟอร์มที่เป็นของประเทศไทย

📍โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR: Objective and Key Result)
▶️O3.11a พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises: IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
KR3.11a.1 จำนวน local startups ที่เกิดใหม่และอยู่รอด 1,000 ราย ภายใน 3 ปี
KR3.11a.2 จำนวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่ยอดขายเกิน 1,000 ล้านบาท/ปี เพิ่มขึ้น 1,000 รายต่อปี
KR3.11a.3 จำนวน deep-tech startups ที่ประกอบการในไทย
▶️O3.11b พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation) / อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Parks) / ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi) / เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
KR3.11b.1 จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ / ECCi /เมืองนวัตกรรมอาหาร
KR3.11b.2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ / ECCi /เมืองนวัตกรรมอาหาร
▶️O3.11c ปรับปรุงกฏระเบียบและกฏหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการบริการภาครัฐให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของผู้ประกอบการ

📍โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR: Objective and Key Result)
▶️O3.12a ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา และการบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของอาเซียน
KR3.12a.1 ประเทศไทยมีความสามารถในการวัดและวิเคราะห์สูงที่สุด 1 ใน 5 ของเอเซีย และมีอุตกรรมบริการโครงสร้างพื้นฐานทาคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
KR3.12a.2 บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลกและมีคุณภาพสม่ำเสมอ
▶️O3.12b สินค้าสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนาธรรมสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยคุณภาพ
KR3.12b.1 เครื่องหมายคุณภาพของไทยได้รับการยอมรับในคุณค่าและคุณภาพทัดเทียมเครื่องหมายคุณภาพสินค้าของ EU และญี่ปุ่น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและวัฒนธรรม
▶️O3.12c การตลาดการค้าภายในประเทศเป็นตลาดสินค้าคุณภาพเช่นเดียวกับตลาดในประเทศพัฒนาแล้ว
KR3.12c.1 ตลาดในประเทศมีกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการแข่งขันด้วยคุณภาพ

#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI
#ThailandScienceResearchandInnovation[ad_2]

Source