ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

[ad_1]

สกสว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

#GlobalPartnership
#สกสว #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI #ThailandScienceResearchandInnovation

 

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563
[ad_2]

Source