โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการสัมมนาวิชาการ

ด้วย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยสภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา จัดการสัมมนาวิชาการ สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งบทความเพื่อร่วมสัมมนาวิชาการ สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยส่งบทคัดย่อได้ที่
joysuwimon@gmail.com
พ.ท.หญิง ผศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
มือถือ : ๐๘๖-๓๖๘-๙๙๑๙