สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ร่วมกับ สสส. และภาคี ผนึกกำลังสร้างเสริมระบบสุขภาพเชิงพุทธ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางสนับสนุนกระบวนการพัฒนาการทำงาน และบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะประเทศไทย จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ร่วมกันผนึกกำลังสร้างเสริมระบบสุขภาพเชิงพุทธ

โดยมีฐานคิด “สุขภาพดีเกิดขึ้นได้ด้วยการมีจิตใจที่ดี มีสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม วิถีวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ทุกอย่างจะเกื้อหนุนให้เกิดสุขภาพดี อย่าให้ความเครียด การมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทำให้เกิด “สุขภาพเสื่อม” และเมื่อสุขภาพเสื่อม จึงกลายเป็นเพียงการรักษาของแพทย์ ดังนั้น การพัฒนาสังคม จึงมีผลส่งให้เรามี “สุขภาพดี” ต่อไปการเรียนการสอนทางการแพทย์จะมีวิชาว่าด้วย “การรักษาจิตใจเชิงพุทธ” เข้าไปด้วย และให้ มจร ร่วมกับภาคี ช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ทั้ง กาย จิต ปัญญา และสังคม หรือตามหลักภาวนา 4 ทั้งนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มจร จะร่วมพัฒนาสังคม อย่างสร้างสรรค์เพื่อดูแลคนทุกช่วงชั้นวัยของสังคม ทั้งด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน คนทำงาน ผู้สูงอายุ พร้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิถีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจฐานราก และระบบสุขภาพแบบองค์รวม (ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กล่าว)

การประชุมมีผู้แทนคณะสงฆ์และผู้บริหาร มจร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เช่น พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นต้น

ที่มา : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สุกิจจ์ บุตรเคน รายงาน