มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 11 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย”กับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยหวังให้มีการส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมนี้มาแล้ว 10 ครั้ง และได้รับความสนใจอย่างดีเสมอมา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบจำนวน) สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบข้าราชการ

((สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 082 945 9584 ))

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี 2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 3. มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 4. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 5. เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 6. ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด 7. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และคณะวิทยากร “แม่ไก่” รุ่นที่ 11 หลักฐานประกอบการสมัคร 1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน 2. รูปถ่ายสี สำหรับติดใบสมัครขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรรัฐวิสาหกิจ Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง –  ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดการฝึกอบรม-สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่-รุ่นที่-11

ส่งใบสมัครได้ที่ mcut4t@gmail.com

ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to