โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

"การพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยของส่วนงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)"

13 สิงหาคม 2562
14 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
17 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 1
ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ครั้งที่ 2
ณ วิทยาเขตขอนแก่น
ครั้งที่ 3
ณ สถาบันวิจัย มจร อยุธยา
ครั้งที่ 4
ณ วิทยาเขตแพร่
ครั้งที่ 5
ณ วิทยาเขตนครสวรรค์
ครั้งที่ 6
ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนา

คลิก! ดาวน์โหลด

กรอบการวิจัย

และนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2563

กรอบการวิจัย

และนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2563

คลิก! ดาวน์โหลด
กรอบการวิจัยภายใต้กระทรวงใหม่
ผู้บรรยาย : พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.
คลิก!
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ
ผู้บรรยาย : ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์
คลิก!
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ (เพิ่มเติม)
ผู้บรรยาย : ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์
คลิก!
บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย
ผู้บรรยาย : ศ.ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
คลิก!
นโยบายและแนวทางการพัฒนางานวิจัยภายใต้ อว.
ผู้บรรยาย : ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
คลิก!
ยุทธศาสตร์การวิจัยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ที่สอดคล้องกับมจร)
โดย : พระสุธีรัตนบัณฑิต
คลิก!
ถอดรหัส พันธกิจมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
โดย : พระสุธีรัตนบัณฑิต
คลิก!

เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

แชร์
ทวีต
ส่งไลน์