บันได 5 ขั้น แนวทางการทำงานด้านอุดมศึกษาและวิจัย รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุด…

บันได 5 ขั้น
แนวทางการทำงานด้านอุดมศึกษาและวิจัย
รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
#การประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
(2 สิงหาคม 2562)


Source