เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ สกสว. จึงขอเลื่อน “วันเปิดรับคำของบประมาณปี 2564”

เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ สกสว. จึงขอเลื่อน “วันเปิดรับคำของบประมาณปี 2564” ออกไป โดยจะแจ้งวันในการเปิดรับคำขอให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทาง เว็บไซต์ สกสว. และอีเมลผู้ประสานงาน .
#สกสว.
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI
#ThailandScienceResearchAndInnovation