วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันวิจัย…

[ad_1]

วันที่ 21 สิงหาคม 2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
– ช่วงเช้า ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาท ต่อจากนั้น พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมพัฒนาโครงการวิจัยตามบริบทของส่วนงาน.
– โครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 รูป/คน ซึ่งเป็นบุคลากรระดับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และมีคณาจารย์จากภายนอกเข้าร่วมรับฟังและพัฒนาโครงการวิจัยในครั้งนี้ด้วย

[ad_2]

Source