วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.-17.00 น. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธ…

[ad_1]

วันที่ 21 สิงหาคม 2562
เวลา 13.00 น.-17.00 น.
พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ร่วมพัฒนาโครงการวิจัย เสนอแนวทางและชี้แนะ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ ของส่วนงานในโซนภาคใต้ ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการร่วม เพื่อให้ได้การพัฒนาโครงการวิจัยในปีถัดไป


[ad_2]

Source