รัฐบาลทุ่มงบวิจัยให้สกสว.จัดสรรเพิ่ม 5 พันล้าน . "ดร.สุวิทย์" เผย รัฐบาล เห็นชอบงบด้านกา…

[ad_1]

รัฐบาลทุ่มงบวิจัยให้สกสว.จัดสรรเพิ่ม 5 พันล้าน
.
"ดร.สุวิทย์" เผย รัฐบาล เห็นชอบงบด้านการวิจัย ให้ สกสว.จัดสรร เพิ่มอีก 5,106 ล้าน ให้กับโครงการ Flagship รวมเป็น 8,384 ล้านบาท รวมงบวิจัย ให้สกสว.จัดสรร 12,555 ล้านบาท
.
19 ก.ย. 62 ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานการประชุมในการหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ครั้งที่ 9/2562 เพื่อหารือแนวทางการทำงานของกระทรวงในวาระเร่งด่วน หนึ่งในนั้นคือการชี้แจงงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับจัดสรรสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของปีงบประมาณ 2563 แล้ว เป็นเงิน 24,645 ล้านบาท โดยมีนโยบายเร่งให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงบประมาณ ผ่านกลไก “ระบบกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การทำงานของ สกสว.” เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการงบประมาณเพิ่มมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณที่เข้ากองทุนส่งเสริมฯ จํานวน 12,555 ล้านบาท เป็นงบประมาณโครงการ Flagship หรือโครงการขนาดใหญ่ที่ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในกองทุนนี้จํานวน 8,384 ล้านบาท โดยในปีงบ 2563 นี้ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมีโอกาสจะได้รับงบประมาณวิจัยเพิ่มเติม 4 ส่วน คือ
1) งบประมาณสําหรับโครงการ Flagship ที่เข้ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานของ สกสว. จํานวน 8,384 ล้านบาท
2) งบประมาณสําหรับโครงการ Flagship ที่เข้าสํานักงานปลัดกระทรวง อว. จํานวน 277 ล้านบาท
3) งบประมาณที่จัดสรรไปให้หน่วยงานโดยตรง จํานวน 4,171 ล้านบาท
4) งบประมาณสําหรับงานวิจัยพื้นฐานที่เคยดําเนินการอยู่ ที่สามารถเสนอขอจากสํานักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.) ซึ่งได้จัดเตรียมงบประมาณแล้ว จํานวนกว่า 1,000 ล้านบาท
.
ด้าน ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า หมุดหมายการทำงานของกระทรวง อว. ในปัจจุบันคือปฏิรูประบบบมหาวิทยาลัยไทยของประเทศ ให้เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศเพิ่มเติมจากในปีที่ 2562 แล้วกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้นักวิจัยตลอดจนบุคลากรในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลิตผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาและแก้ปัญหาประเทศอย่างตรงจุดและสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สกสว.
#ThailandScienceResearchandInnovation
#TSRI
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI
#อว.


[ad_2]

Source