โลกเปลี่ยนไป ทำไมการศึกษาไทยไม่เปลี่ยนแปลง ? [ TSRI Brief] “โลกเปลี่ยนไป ทำไมการศึกษาไทยไม่เปลี่…

[ad_1]

โลกเปลี่ยนไป ทำไมการศึกษาไทยไม่เปลี่ยนแปลง ?

[ TSRI Brief]

“โลกเปลี่ยนไป ทำไมการศึกษาไทยไม่เปลี่ยนแปลง ?”
.
“การศึกษาปัจจุบันไม่ใช่แค่การให้ความรู้ แต่ต้องทำให้เด็กหาความรู้ได้ด้วยตัวเองเป็น เพิ่มทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตสำหรับศตวรรษที่ 21”
.
“การศึกษาไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง แต่การศึกษาเป็นของทุกคน เพราะฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงโดยคนในพื้นที่”

เหล่านี้คือตัวอย่างคำถามและความเห็น ที่ถูกยกมาในวงเสวนา ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดขึ้นเพื่อนำเอาบทเรียนความสำเร็จของโครงการวิจัยด้านการศึกษา 3 โครงการภายใต้การสนับสนุนของ สกสว. มาเป็น "สารตั้งต้น" เพื่อค้นหาคำตอบเชิงนโยบายและการปฏิบัติการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ภายใต้ชื่องาน “สร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษา (Education Transformative Change) เพื่อการพัฒนาคนสำหรับอนาคต” ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอธิการบดีและคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตลอดจนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับฟัง
.
ทั้งนี้ตอนหนึ่งของการเสวนา รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สกสว. กล่าวว่า ปัจจุบัน กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กระทรวง อว. ได้กำหนดให้ประเด็น “การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต” เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการให้ทุนวิจัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิดว่า ภาคนโยบายมองเห็นว่า "การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ" ควรใช้ “งานวิจัย” เป็นกลไกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
.
ทั้งนี้ “Change Agent” หรือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศไทย คงไม่ใช่เพียง “ครู” หรือผู้อยู่ในแวดวงการศึกษา แต่คือผู้ที่มีความเชื่อ ความกล้าในการเปลี่ยนแปลง มาร่วมกันทำงานภายใต้การกระจายอำนาจทางการศึกษา ที่มีการออกแบบกลไก มีการเสริมพลังการทำงานของเครือข่าย โดยท้ายที่สุดบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักสูตร การเรียนรู้ ที่เป็นอาวุธพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ ควรเป็นเจ้าของพื้นที่นั้น โดยมีเครือข่ายร่วมกันหนุนเสริมการทำงาน

#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สกสว.
#TSRI
#ThailandScienceResearchAndInnovation


[ad_2]

Source