สภานโยบาย เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุน…

สภานโยบาย เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุน

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (28 ต.ค. 62) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้จัดการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สภานโยบายฯ) เป็นครั้งที่สองครับ โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 47,192 ล้านบาทครับ โดยแบ่งเป็น ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) 50% และทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) อีก 50% ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม คือ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนการปฏิรูประบบ อววน. ครับ

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงเรื่องการบริหารจัดการทุน ภายใต้การกำกับดูแลของสภานโยบายฯ โดยจะมีการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุน 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยด้านการพัฒนาด้านกำลังคน (manpower and brainpower) หน่วยด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) และหน่วยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มุ่งเศรษฐกิจฐานราก (area-based development and local economy) หน่วยบริหารและจัดการทุนทั้ง 3 หน่วย จะมีการบริหารงานด้วยคณะกรรมที่มี autonomy เป็นอิสระจาก สอวช. แต่ยังคงเป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลภายใต้ สอวช. โดยคาดว่าจะสามารถจัดตั้งได้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 ปี ก็จะ spin off ออกจาก สอวช. ครับ หน่วยบริหารและจัดการทุนนี้ จะทำงานในลักษณะ sandbox ซึ่งจะทำงานที่ competitive มากขึ้น มีความโปร่งใสมากขึ้น และตอบโจทย์ประเทศมากขึ้นด้วยครับSource