สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดคลินิกวิจัย ประชุมพิจารณา ตรวจสอบรายงานการวิจัย, สถานภาพงานวิจัย, และพิจารณาผลการดำเนินงานล่าช้าวิจัย ปีงบ 59,60,61

          20 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดคลินิกวิจัย ประชุมพิจารณา ตรวจสอบรายงานการวิจัย, สถานภาพงานวิจัย, และพิจารณาผลการดำเนินงานล่าช้าวิจัย ปีงบ 59,60,61 โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และรศ. ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ พิจารณาและให้คำแนะนำแก่นักวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น G  อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนโครงการวิจัยที่ตอบรับเข้าร่วมประชุมพิจารณา ทั้งคณะ ส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการทั่วประเทศ ดังนี้

  1. งานวิจัย  ปีงบประมาณ 2559  จำนวน  8  โครงการ
  2. งานวิจัย  ปีงบประมาณ 2560  จำนวน  47  โครงการ
  3. งานวิจัย  ปีงบประมาณ 2559  จำนวน  13  โครงการ