ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาทและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

พระสุธีรัตนบัณฑิต ( สุทิตย์ อาภากโร) รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาทและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จำนวน ๑๑ ต้น