คณะสงฆ์เชียงราย นำโดยพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระสุธีรัตนบัณฑิต คณะกรรมการศีล 5 ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้พหุวัฒนธรรม

คณะสงฆ์เชียงราย นำโดยพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระสุธีรัตนบัณฑิต คณะกรรมการศีล 5 ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้พหุวัฒนธรรม ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ตามนโยบาย ณ ศูนย์ประสานงานตำบลป่าแดด แม่สรวย เชียงราย วันที่ 14 กรกฎาคม 63