ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบประมาณ 2560-2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบประมาณ 2560-2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มีส่วนงานเข้าร่วมฟังบรรยายและนำรายงานความก้าวหน้าวิจัย ประกอบด้วย วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตแพร่ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มีคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมติดตามงานจำนวน 25 รูป/คน

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยขบวนการสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธ

งานวิจัยใช้ประโยชน์

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยขบวนการสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธ” โดย พระมหาอุดร อุตฺตโร ดร. และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ในการบรรยาย การเรียนการสอน และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้านความรู้ในพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เขตพระนคร วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบ: พระมหาอุดร อุตฺตโร ผศ.ดร.

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินรายงานวิจัย (คลินิกวิจัย) ผ่านระบบออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินรายงานวิจัย (คลินิกวิจัย) ผ่านระบบออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2563 โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการตรวจสอบและแนะนำการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยปีงบ 60-62 ของนักวิจัยที่ลงทะเบียนและส่งเข้ามาเพื่อร่วมประชุมผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ Google Meet ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัย ในช่วงสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จำนวน 17 เรื่องวิจัย  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. ซึ่งมี โดยได้รับการตอบรับจากนักวิจัยและประสบผลสำเร็จในการใช้ระบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

การประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินรายงานวิจัย (คลินิกวิจัย) ผ่านระบบออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2563

ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่

งานวิจัยใช้ประโยชน์

งานวิจัยเรื่อง “ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่” นายมานิตย์ โกวฤทธิ์ และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนในผนังพื้นที่สาธารณะ ในรูปแบบภาพ ๓ มิติ จำนวน ๖ แห่ง ผ่านการจัดกิจกรรม “ป้ายสี แต้มฝัน ปันจินตนาการ” เพื่อให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการศิลป์ (art workshop) การสร้างภาพ ๓ มิติ แก่กลุ่มเยาวชนนักเรียนในชุมชน พร้อมทั้งใช้สื่อสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

 

ภาพประกอบ นายมานิตย์ โกวฤทธิ์

 

การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของกลุ่มอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

งานวิจัยใช้ประโยชน์

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของกลุ่มอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดย รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  ได้ทำ MOU ดำเนินการจัดตั้งเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภาษา ศาสนา  ร่วมกับ เชียงรุ้ง เชียงตุง เชียงทอง  ในภาคของประชาชน และพระสงฆ์ของประเทศไทย และกลุ่มอารยธรรมลุ่มน้ำโขง 5 เชียง

ภาพประกอบ รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี