ประกาศ/คำสั่ง การประกันคุณภาพ

อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
หมายเลขติดต่อภายใน ๘๐๗๓, ๘๑๕๔, ๘๑๕๓
สำนักงานย่อย  ตั้งอยู่ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๘ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ – ๒๒๖ – ๓๓๙๘ หมายเลขติดต่อภายใน ๑๑๕๓

budrsin@mcu.ac.th
035 248 073