อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ หมายเลขติดต่อภายใน ๘๐๗๓, ๘๑๕๔, ๘๑๕๓ สำนักงานย่อย  ตั้งอยู่ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๘ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ – ๒๒๖ – ๓๓๙๘ หมายเลขติดต่อภายใน ๑๑๕๓ budrsin@mcu.ac.th 035 248 073
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to