องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เอกสารประกอบ

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามรายการด้านล่าง
  • 2.1.6-1 ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร พ.ศ. 2558
  • 2.1.6-2 ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เรื่องกลไกและหลักเกณฑ์การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
  • 2.1.6-3 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

-

เอกสารประกอบ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตามรายการด้านล่าง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

เอกสารประกอบ

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ตามรายการด้านล่าง
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to