สถิติการเผยแพร่ผลงานวิจัย


wdt_ID ปีงบประมาณ โครงการเสร็จสิ้นที่มีรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเสร็จสิ้นที่เปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์
1 2551 30 30
2 2552 51 51
3 2553 36 35
4 2554 24 22
5 2555 45 43
6 2556 72 72
7 2557 91 91
8 2558 98 98
9 2559 161 161
10 2560 130 129
ปีงบประมาณ
∑ = 738 ∑ = 732