สถิติการเผยแพร่ผลงานวิจัย


ปีงบประมาณ wdt_ID การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ TCI กลุ่มที่ 2 TCI กลุ่มที่ 1 วารสารนานาชาติ
2557 7 91 91 15 30 0
2558 8 20 25 18 35 0
2559 9 161 161 13 86 1
2560 10 130 129 22 43 0
2561 11 62 7 19 52 0
ปีงบประมาณ
∑ = 464 ∑ = 413 ∑ = 87 ∑ = 246 ∑ = 1