ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้รับเชิญเข้าประชุมวิชาการ ณ นครรัฐวาติกัน กรุงโรม อิตาลี

กระแสการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมในระดับนานาชาติได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาในฐานะที่แนวปฏิบัติที่สอดคล้องการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพองค์รวม     ดังนั้นหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย  Pontifical Council for Health Care Workers ,The Good Samaritan Foundation , The Nippon Foundation Nippon Foundation และ WHO ได้เชิญตัวแทนจากประเทศไทยซึ่งได้แก่พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และพระครูพิพิธสุตาธร เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการประชุมวิชาการ International Symposium เรื่อง Towards Holistic Care for People with Hansen’s Disease: Respectful of their Dignity  ณ นครรัฐวาติกัน กรุงโรมอิตาลี  ระหว่างวันที่  10 -12 มิถุนายน 2559

ในที่ประชุมซึ่งส่วนใหญ่เป็น องค์กรด้านสุขภาพของโลกมองว่า ปัญหาสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร เช่น โรคเรื้อน โรคเอดส์ ควรจะมีแนวทางการจัดการใน 3 ด้าน คือ
1. การพัฒนาระบบสุขภาพ และความก้าวหน้าทางการแพทย์ โดยอาจจะมีการคิดค้นยารักษา กระบวนการทางการแพทย์ สาธารณสุขพื้นฐาน เนื่องจากโรคบางอย่างจำเป็นต้องใช้ยา แต่ควรคำนึงถึงกระบวนการรักษาแบบองค์รวม
2. การใช้กระบวนการทางสังคม เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บนั้น มาจากปัจจัยพื้นฐาน คือ ความยากจน การไม่มีโอกาสทางการแพทย์ และการไม่ยอมรับทางสังคม ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำให้เป็นการซ้ำเติมทางสังคมของผู้ป่วย เช่น ครอบครัว  ชุมชน ไม่ยอมรับผู้ป่วย เอดส์ โรคเรื้อน และบางประเทศไม่มีมาตรกาทางกฎหมายรอรับ ทำให้กระบวนการดูแลผู้ป่วยเลวร้ายลงไป
3. กระบวนการทางจิตวิญญาณ หลายโรคผู้ป่วยแย่ลงเพราะจิตใจไม่เข็มแข็งพอ ขาดทักษะการมองโลกจากพื้นฐานทางจิตใจและศาสนา ดังนั้น การใช้วิถีทางศาสนาเข้ามาดูแล จะทำให้ผู้ป่วยมีจิตใจที่เข้มแข็ง ยอมรับและเข้าใจ รวมทั้งการใช้วิถีวัฒนธรรมทางศาสนาจะทำให้สังคมเกิดการเกื้อกูลกันมากขึ้น
การนี้พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ได้มอบหนังสือแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้กับประธานมูลนิธิ Nippon Foundation ซึ่งเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้  โดยประธานมูลนิธิ Nippon Foundation มีความสนใจงานของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปรารถนาจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในโอกาสต่อไป
พระมหาสุทิตย์ รายงายจาก นครรัฐวาติกัน โรม อิตาลี

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์