ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร โดยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้มีมติและสนับสนุน โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันจะเป็น การส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้และกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสูง เพื่อนําไปสู่ความเป็น มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑ เพื่อส่งเสริมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการที่นําไปสู่การ สร้างสรรค์องค์ความรู็และกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสูง

๒. เพื่อส่งเสริมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหเขาสูู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสูง

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
๒. แบบ สพ.20

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์