ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

เนื้อความ :

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับแบ่งตามหน่วยบริหารทุน ประกอบด้วย :

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 1. ข้าว
 2. ปาล์มน้ำมัน
 3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
 4. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
 5. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
 6. สัตว์เศรษฐกิจ
 7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 1. ยางพารา
 2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
 3. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 4. อ้อยและน้ำตาล
 5. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 6. มนุษยศาสตร์
 7. ประชาคมอาเซียน
 8. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 1. มันสำปะหลัง
 2. การคมนาคมขนส่งระบบราง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 1. การแพทย์และสาธารณสุข
 2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 1. สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
 4. พลาสติกชีวภาพ

หมายเหตุ :

 1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ http://www.nrms.go.th/Register.aspx ) สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607, 608
 2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ รูปแบบ PDF และ Word จำนวน 2 ชุด)และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงหน่วยบริหารทุน ภายในวันที่27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น
 3. ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 – 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

01-ประกาศสำนักงานเรื่องรับข้อเสนอการวิจัย 61_19 พ.ค.60.pdf

03-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc

04-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc

05-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc

06-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc

07-หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ คอบช. 3) (ถ้ามี).doc

08-หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (แบบ คอบช. 4) (ถ้ามี).doc

09-แบบหนังสือนำส่ง.doc

10-รายละเอียดในการจัดส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย.pdf

11-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf

12-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf

13-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf

14-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf

15-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf

16-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf

17-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf

18-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf

19-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf

ข่าว :
ทุนวิจัยวันที่ประกาศข่าว :
30 พ.ค.60ประกาศโดย :
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ
30 พ.ค.60)จำนวนครั้งที่อ่าน :
761 ครั้ง

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์