สถาบันวิจัยร่วมเปิดตัวธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

22 สิงหาคม 2561 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในงานการเปิดเวทีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่ภาคปฏิบัติในพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตขอนแก่น โดยความร่วมมือ ระหว่าง มหาเถรสมาคม (มส.)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ทั้งนี้ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่ภาคปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสื่อสารการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แก่พระสงฆ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในระดับพื้นที่ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์เป็นอย่างมาก โดยได้เร่งรัดการขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางสร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศที่มีอยู่รวมกว่า 300,000 รูป ในขณะนี้ โดยธรรมนุญสุขภาพพระสงฆ์ฉบับนี้นั้นจะเริ่มดำเนินการทันที โดย 2 เดือนต่อจากนี้จะมีวัดเข้าร่วมโครงการ 20 แห่ง และภายในปี 2561 จะมีวัดเข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง และในปีนี้ 2562 รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ได้5,000 วัด ในภาพรวมทั่วทั้งประเทศ

นอกจากนั้นยังมีการเปิดตัวโครงการรวัดประชารัฐสร้างสุข, โครงการพระนิสิตธรรมทายาท, โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ซึ่งแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลสุขภาพ มีทั้งพระสงฆ์ดูแลกันเอง ชุมชนช่วยกันดูแล และพระสงฆ์เป็นผู้นำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะของคนในชุมชนและสังคม โดยยึด“ทางธรรมนำทางโลก” มีเป้าหมายทำให้พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ภายใน 10 ปี ในงานดังกล่าวมีตัวแทนจากหน่วยงานความร่วมมือ อาทิ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ, นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, คุณฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรม กรมการศาสนา  และนพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ข้ามไปยังทูลบาร์