สถาบันวิจัยพุทธศาตร์ จัดทำคลีนิกวิจัยพัฒนาศักยภาพ

วันศุกร์ที่  7 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดคลีนิกวิจัย ตรวจสอบรายงานการวิจัย จำนวน 34 เรื่อง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำรวมถึงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ และให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพมีโอกาสได้รับทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นในลักษณะการให้คำปรึกษา การพูดคุย/แนะนำ
โดยคลีนิกวิจัยในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชเขมากร, ผศ.ดร. /เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย มี พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิเวที, ดร. /เจ้าคณะจังหวัพิจิตร และผอ.วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, พระครูสิริสุตานุยุต ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และคณาจารย์นักวิจัยร่วมนำเสนอรายงานวิจัยอย่างพร้อมเพรียงกัน และบรรยายแผนผังการเขียนรายงานการวิจัย และตรวจสอบรายงานการวิจัย โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผอ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สุกิจจ์ บุตรเคน / รายงาน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์