ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าพบ รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วันนี้ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๒๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าพบเพื่อ ประชุมหน่วยงานในกำกับ โดยพระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์ ได้มอบนโยบายและให้ตระหนักร่วมกัน เรื่องหลักการทำงานของผู้บริหารทั้ง ๔ ท่าน อันดับแรก คือ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)ที่มุ่งเน้นงานระดับสากล เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับพุทธนิกายอื่น และกับศาสนาอื่นทั่วโลก อันดับต่อมาคือ ธรรมาภิบาล และหลักสามัคคีของ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ที่นำพามหาจุฬาเจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ กับอีกประการสำคัญที่พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เน้น ความซื่อสัตย์ และการตรงต่อเวลา
ปัจจุบัน ท่านเจ้าคุณอธิการพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ที่กำชับและกำกับปริบทการทำงานที่มีแบบแผนปฏิบัติเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่สร้างคุณค่าของงานให้มีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถเล็งผลลัพธ์ได้อย่างเป็นเลิศ
พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมจารย์ยังเน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันกับคณะสงฆ์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการทำงานในระดับสากล เพื่อยกระดับให้มหาวิทยาลัยฯ นั้นก้าวไปอยู่ในระดับที่ทั่วโลกต่างยอมรับ
หลังจากนั้นพระสุธีรัตนบัณฑิต ได้กล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง และชี้แจงในประเด็นสำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และสถานการณ์ของงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ยังเสนอทางออกของการดำเนินงานในอนาคต ที่สอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้สามารถดำเนินงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ

สุกิจจ์ บุตรเคน  / รายงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์