บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรภายในส่วนงาน

๑) รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. ผู้อำนวยการ
นายสุธีทัศน์ สุโท รองผู้อำนวยการ

๒) บุคลากรภายในสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ที่    ชื่อ – ฉายา /นามสกุล ตำแหน่ง ช่องทางติดต่อ
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท
(ปธ.๙,พธ.บ,พธ.ม.)
ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผน
และส่งเสริมการวิจัย
โทร 089-019-9667
อีเมล์:chutipak_1@hotmail.com
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร
(ปธ.๗,พธ.บ,พธ.ม.)
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร โทร 087-094-1030
อีเมล์:chon_naris@hotmail.com
พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท
(ป.ธ.๖,  พธ.บ, พธ.ม.)
นักวิจัย โทร 084-942-7218
อีเมล์:sakorn_49@hotmail.com
พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ
(ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม.)
นักวิจัย โทร 089-144-1413
อีเมล์:yot_101@hotmail.com
พม.เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ
(ปธ.๖,รป.บ.,ศษ.ม.)
นักวิจัย โทร 086-105-0229
อีเมล์:pmkrieng@gmail.com
นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร
(ป.ธ.๔, พธ.บ., ศศ.ม.)
นักวิจัย โทร 099-463-5142
อีเมล์:anggor007@hotmail.com
นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์
(น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม.(รปศ.))
นักจัดการงานทั่วไป โทร 091-713-8989
อีเมล์: tha_nan1@hotmail.com
นางสาวอมลรัฐ ไฝเครือ
(วท.บ.,ศศ.ม.)
นักจัดการงานทั่วไป โทร 035 248 073 ต่อ๘๐๗๓
อีเมล์: praewnapa.fk@hotmail.com
นายเดชฤทธิ์  โอฐสู (วท.บ.) นักจัดการงานทั่วไป โทร 083-541-6487
อีเมล์: dechrit.ots@mcu.ac.th
 ๑๐ นายวันเฉลิม แสงก๋า(ค.บ.) นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง โทร  0873601766
อีเมล์: palm.potato@gmail.com
๑๑
 ๑๒
ข้ามไปยังทูลบาร์