ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำงานวิจัยที่นี่ :

นโยบายชาติ     
คำแถลงนโยบายรัฐบาล  
แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัย ปี 2555-2559  
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์การวิจัย มจร.  
กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น  
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยชุดโครงการ ปี59 (ว1-ช)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยชุดโครงการ ปี60 (ว1-ช)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการเดี่ยว ปี59 (ว1-ช)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการเดี่ยว ปี60 (ว1-ช)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ชุดโครงการ  
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการเดี่ยว  
ขั้นตอนการวิจัย  
Flowchart กระบวนการทำวิจัย มจร. icon1_1
กรอบประเด็นวิจัย ปี2560  
ตัวอย่างแบบเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย(แบบ ภค-1ช/55)  
ตัวอย่างแบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว(ว1ด.)พระมหาสุทิตย์ อาภากโร
ข้อมูลการพิมพ์งานวิจัย
เทมเพลตพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ความแตกต่างระหว่างโครงการวิจัยกับแผนงานวิจัย
เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย
การเลือกกรอบการวิจัย
แนะนำ Output
การตั้งชื่อโครงการวิจัย
การเขียนข้อเสนอการวิจัย
คู่มือการพิมพ์รายงานการวิจัย
โครงสร้างการเขียนบทความวิจัย
เอกสารประกอบร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์
ตัวอย่างการเขียนบทความวิจัย
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางเปรียบเทียบ ฯ
ตัวอย่างการเขียน Output
แบบสรุปโครงการวิจัย
แนวทางการเขียนผลงาน
แนวทางการจัดทำรายงานการวิจัยสมบูรณ์
 สพ.01-แบบฟอร์ม บันทึกส่งข้อเสนอหัวข้อโครงการวิจัย
 สพ.02-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอทำสัญญาวิจัย
สพ.03-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้างานวิจัย
สพ.04-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้าฉบับแก้ไข
สพ.05-แบบฟอร์ม บันทึกส่งร่างฉบับสมบูรณ์
สพ.06-แบบฟอร์ม บันทึกส่งรายงานวิจัยร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข
สพ.07-แบบฟอร์ม บันทึกส่งฉบับสมบูรณ์
สพ.09-MCU RS งานวิจัยใช้ประโยชน์ มจร
สพ.010-แบบฟอร์ม บันทึกส่งรับรองผลงานวิจัย
สพ.011-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขยายเวลา

บันทึกข้อความการรับรองผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
แบบขอรับบริการปรึกษาวิจัย

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์