Warning: Parameter 2 to Search_Live_Service::posts_where() expected to be a reference, value given in /web/mcubri/research/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
ข้อมูลสถานะ งานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ – ———————————————————————————————————————————–
รหัสโครงการ
ชื่อเรื่องงานวิจัย
ชื่อนักวิจัย
สังกัด
ปี-งปม
สถานะ
4/1/2559หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พระคมสัน ฐิตเมธโสคณะสังคมศาสตร์2559สมบูรณ์
4/1/2559การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พระราชวิชิรเมธี,ดร.กองสื่อสารองค์กร2560สมบูรณ์
4/1/2559รุปแบบการปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟกองวิชาการ2559สมบูรณ์
4/1/2559ความเชื่อเรื่องขันหมากเบ็งในวัฒนธรรมชาวอีสาน กรณีศึกษาอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ดร.คิด วรุณดีกองวิชาการ2560สมบูรณ์
4/1/2559การบริหารจัดการแหล่งประวัติศาสตร์เมืองเวียงคก จังหวัดหนองคาย ทองคำ ดวงขันเพ็ชร2559สมบูรณ์
4/1/2559การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศานาและชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนายบุญส่ง นาแสวง2559แก้ไขก้าวหน้า
4/1/2559การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศานาและชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนายบุญส่ง นาแสวง2559ขยายเวลา
4/1/2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิพระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร2559สมบูรณ์
4/1/2559กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล ๕ ในจังหวัดลำปางนายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์2559แก้ไขก้าวหน้า
4/1/2559การวิเคราะห์จากเอกสารและหลักฐานทางโบราณดีพระครูวิมลศิลปกิจ2559ก้าวหน้า
4/2/2559สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนล้านนา จำนวน 15 เล่มรองศาสตราจารย์พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์2559สมบูรณ์
4/4/2559การส่งเสริมการรักษาศีล ๕ สำหรับเยาวชน นำมาซึ่งความสมานฉันท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแนวดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง.วรปญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครพระปริยัติวโรปการ ผศ.ดร2559
4/4/2559การศึกษาวิเคราะห์ชาดกในเชิงวิทยากรรองศาสตราจารย์ ดร.สมิทพล เนตรนิมิต2559
4/4/2559กลยุทธการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครราชสีมาพระครูวิริยธรรมานุศาสก์2559
4/4/2559การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์ของวิชาชีพพยาบาล : หลักการตัวแบบเชิงพุทธ จำนวน 5 เล่มดร.อรชร ไกรจักร์2559
4/4/2559การวิเคราะห์วิธีการบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท จำนวน 10 เล่มผู้ช่วยศาสตราจารย์จารย์ ดร.สิน งามประโคน2559
4/4/2559ศึกษาการสอนภาษาอังกฤษแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องที่มีต่อการพุดและการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลส
4/4/2559ศึกษากระบวนการพัฒนาชาวพุทธต้นแบบและคุณค่าที่มีต่อชุมชน จำนวน 10 เล่ม นายบุญหนา จิมานัง
4/4/2559การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จำนวน 15 เล่มนายปริญญา นิกรกุล
4/7/2559ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ปฏิบัติงานด้านการวิจัยพระครูศรีปัญญาวิกรม
4/7/2559การศึกษษวิเคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจากพงศวาดารกรุงศรีอยุธยาพระศรีปัญญาวิกรม,ดร.
4/7/2559การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษาการฟื้นฟูประเพณีแห่ช้างเผือกในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน 5 เล่ม นาย พัลลภ หารุคำจาก้าวหน้า
4/7/2559การบรูณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความยากจนของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี : ศึกษากรณีพระเทพรัตนมุนีพระราเชนทร์ วิสารโท,ดร.
4/7/2559การศึกษาวิเคราะหืพุทธจริยศาสตร์ในการพัฒนาองค์ธุรกิจพระราเชนทร์ วิสารโท,ดร.
4/8/2559การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธศาสตร์ จำนวน 5 เล่มผู้ช่วยศาสตราจารย์พลวัฒน์ ชุมสุข
8/4/2559แนวคิดและหละกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในล้านนนา จำนวน 5 เล่มพระครูปริยัติยานุศาสน์,ดร.
4/8/2559ขอออกหนังสือรับรองผลงานวิจัยเพื่อเสนอกำหนดตำแหน่งวิชาการพระมหาไกรสร โชติปญฺโญ
4/8/2559การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและพระสงฆ์ในการแก้ไข้ปัญหาความยากจน ผศ.ดร อภิรมย์ สีดาคำ
4/18/2559รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบรูณาการพระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,ดร
4/18/2559กราบอาราธนาเพื่อร่วมงานทำบุญอุทิสแด่บรูพาคณาจารย์ สรงน้ำคณาจารย์ ในวาระวันขึ้นปีใหม่ไทยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
4/18/2559ส่งเอกสารตีพิมพ์บทความและการนำเสนอผลงานไปใช้ประโยชน์ พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑมโน
4/18/2559การบรูณาการหลักไตรสิกขาและอิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 15 เล่มผศ.ดร บุญเลิศ จีรภัทร์
4/19/2559การศึกษาเชิงสำรวจลักษณะและอิทธิพลความเชื่อประเพณีศิลปกรรมปราสาทขอมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 เล่มนายทองแดง พุทธเกตุ
4/19/2559การศึกษาวิเคราะห์ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน : กรณีศึกษาเรื่องนางผมหอม จำนวน 10 เล่มนายทองแดง พุทธเกตุ
4/19/2559การจัดศาสนศึกษาเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงพระเทพญาณเวที
4/19/2559ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
4/19/2559ตอบขอบคุณที่มอบวารสารสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์
4/19/2559ตอบขอบคุณที่มอบวารสารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุรหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
4/20/2559การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
4/20/2559พุทธจริยศาสตร์เป็นจริยศาสตร์ประเภทอันตวิทยาหรือกรณียธรรม 5 เล่มพระมหาพรชัย สิริวโร,ดร
4/20/2559จิตสำนึกโอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการธรรมมาภิบาลท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรภาคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรมในจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 5 เล่มนายสมนึก จันทร์โสดา
4/22/2559การมีส่วนร่วมขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดแพร่ จำนวน 5 เล่มผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
4/22/2559บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ : กรณีศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 5 เล่ม พระสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร
4/23/2559สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานตามนโยบายทวงคืนผืนป่า จำนวน 5 เล่มดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา
4/23/2559แนวทางการบริหารจัดการในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและคุณภาพชีวิตตามกรอบแผน กพด จำนวน 1 เล่มพระครูวิมลศิลปกิจ
4/23/2559วิเคราะห์ประชุมคำให้การกรุงสรีอยุธยาในเชิงปรัชญา จำนวน 1 เล่มพระมหากฤษณะ ตรุโณ ผศ.ดร
4/23/2559ขอนิมนต์/เชิญร่วมงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ์ ครั้งที่ 14พระราชวรเมธี
4/23/2559การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษืวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปกาเกอะญลุ่มแม่น้ำกก โดยชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 5 เล่มนาย นเรศร์ บุญเลิส
4/23/2559การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยใช้นโยบายและกลไกการปกครอง จำนวน 5 เล่มนาย นเรศร์ บุญเลิส
4/23/2559ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองคืรวมตามแนวพุทธจิตวิทยา จำนวน 5 เล่มพระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร
4/25/2559ขอเลื่อนส่งรายงานการวิจัย เรื่องสมัฤทธิ์ผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร.
4/25/2559กระบวนการสร้างเสริมจิตสำนึกตามหลักศีล ๕ แก่เยาวชนในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 เล่มดร.สุนทรี สุริยะรังษี
4/25/2559ขอขอบคุณที่มอบวารสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยลำปาง
4/25/2559ขอรับรองผลการวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวองค์กรธุรกิจวิถีพุทธในจังหวัดแพร่พระอธิการบุญเสริม กิตตฺวณฺโณ,ดร.
4/25/2559การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพของชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 เล่มพระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,ดร.
4/25/2559ศึกษาการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 เล่มนายประยงค์ ศรไชย
4/25/2559ศึกษาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย จำนวน 5 เล่มนายธรธรรม์ ชินโกมุท
4/26/2559การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของพระภิกษุสามเณรในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 15 เล่มผศ.ดร สำราญ ขันสำโรง
4/26/2559การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ จำนวน 5 เล่มพระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ
4/26/2559ขอนิมนต์เป็นวิทยากร บรรยายผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม
4/26/2559ขอนมินต์เป็นวิทยากรพระครูปลัดพรหมเรศ โชติวโร,ผศ.ดร
4/28/2559การพัฒนาทักษะชีวิตความรู้เป็นครูด้วยหลักไตรสิกขาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยานิพนทธ์) จำนวน 1 เล่มพระครูสังฆรักษ์ กิตติพงษ์ ดารักษ์
4/28/2559รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบรูณาการ จำนวน 15 เล่มพระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,ดร
5/2/2559พระเครื่อง : แนวคิด ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางวัฒนธรรม จำนวน 5 เล่มพระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.
5/2/2559ขอขยายเวลาโครงการวิจัย ปี 58 พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.
5/2/2559ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติและนำเสนอบทความในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร
5/2/2559การบรูณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงานท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา จำนวน 15 เล่มดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุลสมบูรณ์
5/2/2559การบรูณาการหลักการดูแลสุขภาพตามหลักพระพุทธศาสนาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด จำนวน 15 เล่มดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริงสมบูรณ์
5/2/2559รุปแบบการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15 เล่มพระเมธีสุตาภรณ์,ดร.สมบูรณ์
5/2/2559การจัดการทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 เล่มดร.ธิติวุฒิ หมั่นมีแก้ไขก้าวหน้า
5/2/2559ขออาราธนาเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
5/3/2559พุทธจริยศาสตร์เป็นจริยศาสตร์ประเภทอันตวิทยาหรือกรณียธรรม จำนวน 1 เล่มพระมหาพรชัย สิริวโร,ดรร่างสมบูรณ์
5/3/2559รูปแบบและกระบวนการสร้างจิตสาธารณะเพื่อการจัดการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธสาสนาอย่างยั่งยืน จำนวน 5 เล่มดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมก้าวหน้า
5/4/2559กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมองค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย จำนวน 3 เล่มพระครุธรรมธรศิริวัมน์ สิริวฑฺฒโน ผศ.ดรสมบูรณ์
5/4/2559โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธกับการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 เล่มพระวิสิทธ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ดร.ก้าวหน้า
5/4/2559ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพิธีกรรมปันโจลมะม็วด อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 เล่มพระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศก้าวหน้า
5/4/2559หมู่บ้านรักษาศีล 5 รุปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย จำนวน 5 เล่มพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญญฺโญ รศ.ดรก้าวหน้า
5/4/2559วิเคราห์พระไตรปิฏกที่จะนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีพระครูศรีปริยัติยาภิวัฒน์,ผศ.ดรขยายเวลา
5/10/2559การส่งเสริมการรักษาศีล ๕ สำหรับเยาวชน นำมาซึ่งความสมานฉันท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแนวดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง.วรปญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เล่มพระปริยัติวโรปการ ผศ.ดรร่างสมบูรณ์
5/10/2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ก้าวหน้า
5/10/2559การวิเคราะห์หลักสูตรท้องถิ่นกับการส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา จำนวน 15 เล่มไพรินทร์ ณ วันนาสมบูรณ์
5/10/2559การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัดการจัดการรสาธารณูปการในจังหวัดพะเยา จำนวน 1 เล่มดร.ใจ บุญชัยมิ่งร่างสมบูรณ์
5/10/2559การสร้างเกณฑืชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระมหาชุติภัค อภินนฺโท
5/10/2559การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 5เล่มพระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ,ดร
5/10/2560ศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา จำนวน 3 เล่มพระมหาสมนึก กิตติโสภโณ,ดร
5/10/2561การดูแลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนา จำนวน 3 เล่มดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
5/10/2562คุณลักษณะอาจารย์พึงประสงค์ในการเยียวยาสังคม จำนวน 3 เล่มดร.แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค
5/11/2559บทบาทผู้นำสงฆ์กับการพัฒนาพัฒนาชุมชน จำนวน 15 เล่มรองสาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง
5/11/2559การสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5นาย วรพล วรสุวรรณโรจน์
5/11/2559การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 เล่มพระครุสุมรฑ์ธรรมธาดา,ดร.
5/11/2559ญาณวิทยา:แนวคิดและหลักการสร้างความรู้ในเยาวชนโซเซียลมีเดีย จำนวน 5 เล่มพระสัตน์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ
5/12/2559การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักพุทธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน 1 เล่มผศ.ดร วรวิทย์ นิเทศศิลป์
5/12/2559การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัด นครพนม จำนวน 5 เล่มนายทนงศักดิ์ ใจสบาย
5/12/2559การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 เล่มดร.บุศรา โพธิสุข
5/14/2559การพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 เล่มนายจุมพต อ่อนทรวง
5/14/2559รุปแบบการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครุของครูภาษาไทยในสตวรรษที่ ๒๑ จำนวน 5 เล่มนางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง
5/16/2559การพัฒนากลยุทธ์และเกณฑ์ชี้วัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เล่มพระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ
5/16/2559ปัจจัยและกระบวนการสร้างหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดแพร่ จำนวน 1 เล่มนายภูพาน แก้วอัคฮาด
5/18/2559ศึกษาวิเคราะห์หลักความเชื่อเรื่องพุทธ ผี และพราหมณ์ ในสังคมไทย พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ
5/18/2559ศึกษาวิเคราะห์หลักความเชื่อเรื่องพุทธ ผี และพราหมณ์ ในสังคมไทย พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ
5/17/2559ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมหารือการทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
5/17/2559ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 59
5/17/2559ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปี 60
5/23/2559การสร้างเกณฑ์มาตรการดำเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ จำนวน 5 เล่มดร.พิชิต ปุริมาตร
5/23/2559รูปแบบการส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 เล่มดร.ฤทธิชัย แกมนาค
การบูรณการหลักไตรสิกขากับจิตวิทยาวัยรุ่นในการพัฒนาเชิงบวกแก่เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เล่มดร.ฤทธิชัย แกมนาค
5/23/2559แจ้งผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
5/23/2559ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดพะเยา จำนวน 5 เล่มพระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.
5/23/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัยเล่มสมบูรณ์พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.
5/23/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัยเล่มสมบูรณ์พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.
5/23/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัยเล่มสมบูรณ์พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.
5/23/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัยเล่มสมบูรณ์พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.
5/23/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัยเล่มสมบูรณ์พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.
5/23/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัยเล่มสมบูรณ์พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.
5/23/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัยเล่มสมบูรณ์พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.
5/23/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัยเล่มสมบูรณ์พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.
5/23/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัยเล่มสมบูรณ์พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.
5/23/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัยเล่มสมบูรณ์พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.
5/23/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัยเล่มสมบูรณ์พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.
5/25/2559พจนานุกรมพระไตรปิฏกภาษาไทยพระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร
5/25/2559การศึกษาประเพณีเข้าพรรษาในสังคมไทยอีสานพระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,ดร.
5/25/2559ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอัษรธรรมอีสานนายโสรัจ นามอ่อน
5/25/2559การศึกษษวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพื้นบ้านทางพระพุทธศาสนานายสี สร้อยสน
5/25/2559พุทธจริยศาสตร์เป็นจริยศาสตร์ประเภทอันวิทยาหรือกรรียกรรมพระมหาพรชัย สิริวโร,ดร
5/26/2559ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ์กับประสิทธิผลการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นนายนาคพล เกินชัน
5/26/2559การเสริมสร้างหลักธรรมมาภิบาลในวิถีประชาธิปไตยชุมชนนายพัลลภ หารุคำจา
5/26/2559ขอขอบคุณที่มอบวารสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5/26/2559รูปแบบพฤติกรรมการสร้างเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายดร.ฤทธิชัย แกมนาค
5/27/2559ยุทธศาสตร์การจัดตลาดน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีพระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก
30/25/2559ขอขอบคุณที่มอบวาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5/31/2559การพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยาพระราชปริยัติ,ดร.
6/1/2559ขอความร่วมมือในการเข้าตรวจนับพัสดุประจำปี 59
6/1/2559พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญในสังคมไทยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
6/2/2559การศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของวัดปัญญานันทาราม จ.ประทุมธานีดร.แสวง นิลนามะ
6/3/2559วิเคราะห์ความรู้และสาระสำคัญของรายวิชาขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบันของนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นพระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร
6/7/2559ขอบคุณที่มอบวารสารให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6/7/2559ขอเชิญร่วมงานเสวนา Rest in Peace 2 : liness}Suffering&Dying
6/7/2559การบรูณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชนผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
6/7/2559ชีววิทยาเชิงพุทธ:ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมและการสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะดร.สานุ มหัธนาดุลย์
6/7/2559ขออนุมัติประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุมิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดร.สุนทรี สุริยะรังษี
6/7/2559ส่งโครงการวิจัย เสนอของบประมาณประจำปี 2560 พระวิสิทธ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ดร.
6/7/2559ขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยดร.กมลลาศ ภูวชนาธิพงศ์
6/7/2559ขอแจ้งเลื่อนพิธีเข้าเปิดการศึกษาประจำปี 2559
6/7/2559กระบวนการจัดการพุทธสถานเพื่อการท่องเที่ยวของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองศาสตราจารย์นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
6/8/2559ศึกษาต้นแบบการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ที่ตั้งใจงดเว้นโดยใช้หลักธรรมวิรัติ ๓ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชนในอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิพระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร
6/9/2559ส่งและรับรองงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พระมหาสมนึก กิตติโสภโณ,ดร ดร.แม่ชีทัศนา จิรสิริธรรม,ดร.แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค
6/9/2559การจัดแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ปราสาทช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร
6/9/2559เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
6/10/2559การสร้างระบบการเมืองเพื่อความมั่นคงแห่งพลเมืองรศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี
6/10/2559ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมาและบาฮาซา
6/10/2559แนวทางการบริหารจัดการในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและคุณภาพชีวิตตามกรอบแผน กพด.พระครูวิมลศิลปกิจ
6/13/2559การศึกษาวิเคราะห์สาระสำคัญและองค์ความรู้ของรายวิชาการบริหารหน่วยงานของรัฐมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นดร.เรียงดาว ทวะชาลี
6/13/2559แนวคิดและรูปแบบการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนารศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
6/13/2559สภาพปัจจุบันและแนวทางพัฒนาหน่วยวิทยบริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีพระเทพญาณมงคล
6/13/2559การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพของชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,ดร.
6/13/2559ขอขอบคุณที่มอบวารสาร ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6/14/2559ส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 57และ 58ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารย์ ดร.สิน งามประโคน
6/14/2559ขอขอบคุณที่มอบวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม
6/16/2559รุปแบบละกระบวนการสร้างจิตสาธารณะเพื่อการจัดการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
6/16/2559แนวคิด องคืประกอบ ตัวชี้วัด บทเรียนและการบูรณาการรักษาศีล ๕ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาสีล ๕พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,ดร
6/16/2559การพัฒนากลยุทธ์และเกณฑ์ชี้วัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดเชียงราย พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ
6/20/2559การจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาในประเทศไทยพระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑมโน
6/20/2559ขอปิดโครงการวิจัยปีงบประมาณ 57-58 ของ ผศ.ดร ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี
6/20/2559การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นพระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ ผศ.ดร
6/21/2559องค์กรจัดการลุ่มน้ำสะแกกรังในบริบทของการบริหารจัดการบ้านเรือนแพ จังหวัดอุทัยธานี นาย ปริญญา นิกรกุล
6/21/2559การบริหารจัดการองคืกรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญาดร.บุษกร วัฒนบุตร
6/23/2559การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาพระพุทธสาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดลำพูนพระครูสิริสุตานุยุต
6/28/2559ขอบคุณที่มอบผลงานวิจัยเข้าห้องสมุดจำนวน 39 เรื่องแก่วิทยาเขตแพร่พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร.
6/29/2559สภาพปัญหาในการศึกษาพระไตรปิฏกของนิสิตระดับบัณฑิตระดับศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีพระครูศรีปริยัติยาภิวัฒน์,ผศ.ดร
6/29/2559การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทส มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระเทวา รตนโชโต
6/29/2559การจัดการเครือข่ายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ์จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธืทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียนพระเทวา รตนโชโต
7/1/2559การศึกษาวิเคราะห์สาระสำคัญและองค์ความรู้ของรายวิชาการบริหารหน่วยงานของรัฐมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นดร.เรียงดาว ทวะชาลี
7/1/2559การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือผศ.ดร วิทยา ทองดี
7/5/2559วิเคราะห์ความสัมพันธืทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระของไทยและลาวพระครูจิรธรรมธัช
7/5/2559พระ นักศึกษาข้ามพรมแดนรัฐชาติจากอาเซียนและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงในประเทศไทย : วถีชีวิตและเครือข่ายความสัมพันธืทางสังคมข้ามชาติพระครูสารกิจโกสล
7/5/2559จิตสำนึกโอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการธรรมมาภิบาลท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรภาคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรมในจังหวัด อุบลราชธานี นายสมนึก จันทร์โสดา
7/5/2559ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทยนายธรธรรม์ ชินโกมุท
7/5/2559ศึกษารูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานีนายประยงค์ ศรไชย
7/5/2559การศึกษาวิเคราะหืเชิงปรัชญาในมหาปรินิพพานสูตรผศ.ดร ประยงค์ จันทร์แดง
7/6/2559ญาณวิทยา:แนวคิดและหลักการสร้างความรู้ในเยาวชนโซเซียลมีเดีย พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโณ
7/6/2559การสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก นายวรพล วรสวุรรณโรจน์
7/6/2559การจัดกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดในจังหวัดพิษณุโลกพระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา,ดร
7/6/2559คัมภีร์สุตตสังคหะ : การปริวรรต การแปลและวิเคราะห์ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง
7/6/2559ส่งมอบวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
7/7/2559ส่งรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 ของวิทยาเขตเชียงใหม่
7/7/2559การเสริมสร้างทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษผ่านนิทานอาเซียนพระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ ผศ.ดร
7/7/2559ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในจังหวัดอุบลราชธานีผศ.สุพิมล ศรศักดา
7/7/2559การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีพระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,ดร.
7/7/2559บูรณาการพุทธธรรมกับระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุของอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬพระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.
7/7/2559การศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา ในจังหวัดพะเยาผศ.มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์
7/7/2559การสื่อสารเชิงพุทธเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมนายนิเทศ สนั่นนารี
7/7/2559รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นนายนิเทศ สนั่นนารี
7/7/2559พุทธเศรษฐศาสตร์กับการส่งเสริมสร้างดุลยภาพทางสังคมนายนิเทศ สนั่นนารี
7/7/2559ประวัติศาสตร์เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักธรรมในสมัยลพบุรีพระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
7/7/2559ครอบครัวศีล ๕ : รุปแบบและการสร้างเสริมวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานีนายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ
7/7/2559การพัฒนาวัดเป็นฐานสร้างกลุ่มเครอข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
7/7/2559การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธศาสตร์ผส.พลวัฒน์ ชุมสุข
7/7/2559การวิเคราะห์พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมผศ.ดร สิน งามประโคน
7/7/2559รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรศ.ดร. สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
7/8/2559การจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ปี 56พระมหาเสรีชน นริสฺสโรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์2556สมบูรณ์
7/8/2559ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ถอดบทเรียนชุมชนสันติสขในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ปี 57 ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
7/8/2559มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ปัญหา อุปสรรคและกระบวนการจัดการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดร.นพดล ดีไทยสงค์
7/9/2559กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ปี 58ดร.สุเทพ สารบรรณ
7/9/2559แบบแผนการสื่อสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการออมทรัพย์ที่พึ่งประสงค์ของสมาชิกเพื่อการดำรงชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน ปี 59 ดร.บุญเลิศ โอฐสู
7/9/2559ขอเสนอโครงการวิจัย ปี 60พระมหายุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.
7/9/2559กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ตามลำดับดร.สุรพล พรมกุล
7/9/2559วถีวัฒนธรรมแห่งการเอื้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทยดร.ตวงเพชร สมศรี
7/15/2559การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผู้เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 59ผศ.ดร บุญเลิศ จีรภัทร์
7/15/2559การศึกษาวิเคราะหืชาดกในเชิงสหวิทยาการ ปี 58ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
7/15/2559โครงการ(ภาษาไทย)สืยสานผญาหมอเมืองล้านนาเชียงราย ปี 59พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ
7/15/2559รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุชมชน ปี 59ผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
7/21/2559รัฐศาสตร์ VS ราษฏร์ศาสตร์ : การสร้างระบบการเมืองเพื่อความมั่นคงแห่งพลเมือง ปี59รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี
7/21/2559การศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา ในจังหวัดพะเยา ปี 59ผศ.มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์
7/21/2559ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาต้นแบบของคณะสงฆ์ไทย ปี 59ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ
7/21/2559การใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 60ฃพระครูสารกิตประยุต
7/21/2559รุปแบบการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม ปี 60พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์
7/21/2559ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติสาสตร์ เส้นทางการเผยแพร่พระพุทธสาสนา และหลักพุทธธรรมในสมัยอยุธยา ปี 59ดร.ธนู ศรีทอง
7/22/2559วิเคราะห์ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยาในเชิงปรัชญา ปี 58พระมหากฤษณะ ตรุโณ ผศ.ดร
7/22/2559การเสริมสร้างจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังคมไทย ปี 59ดร.อภิษฏาร์ ศรีเครือดง
7/28/2559การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 58พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม ผศ.ดร
7/28/2559สภาพปัญหาในการศึกษาพระไตรปิฏกของนิสิตระดับบัณฑิตระดับศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปี 58พระครูศรีปริยัติยาภิวัฒน์,ผศ.ดร
7/28/2559มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ปัญหา อุปสรรคและกระบวนการจัดการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ปี 59ดร.นพดล ดีไทยสงค์
7/28/2559มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ปัญหา อุปสรรคและกระบวนการจัดการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ปี 60ดร.นพดล ดีไทยสงค์
7/29/2559การจัดการแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ปราสาทช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปี58พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร
7/29/2559การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดกำแพงเพชร ปี 59นายธีระวัฒน์ แสนคำ
7/29/2559การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธสาสนาในลุ่มแม่น้ำเลย จังหวัดเลย ปี 59ดร.ธงชัย สิงอุดม
7/30/2559รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังงหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 59 นายประสิทธิ์ พันธวงษ์
8/2/2559คัมภีร์สุตตสังคหะ : การปริวรรต การแปลและวิเคราะห์ ปี 59ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง
8/5/2559การศึกษาวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นของ สพฐ. จังหวัดเลย ปี 57พระมหาลิขิต รตนรํสี,ดร
8/5/2559การศึกษาวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นของ สพฐ. จังหวัดเลย ปี 58พระมหาลิขิต รตนรํสี,ดร
8/5/2559ประวัติศาสตร์เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักธรรมในสมัยลพบุรี ปี 59พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
8/5/2559การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและพระสงฆ์ในการแก้ไข้ปัญหาความยากจน ปี 56ผศ.อภิรมย์ สีดาคำ
8/5/2559บทบบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเสรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี58พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
8/5/2559ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมขององค์กรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 56พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
8/5/2559การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัดการจัดการรสาธารณูปการในจังหวัดพะเยา ปี 56ดร.ใจ บุญชัยมิ่ง
8/6/2559อาหารพื้นบ้านเมืองแพร่ : พัมนาคุรภาพชีวิตและเสริมสร้างจริยธรรมทางสังคมของชุมชนในจังหวัดแพร่ ปี 60ดร.อรอนงค์ วูวงษ์
8/6/2559อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม ปี 60พะราชเขมากร.ผศ.ดร
8/6/2559วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรุ้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 60พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ
8/8/2559การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของนักการเมืองท้องถิ่น ตามหลักสุจรติ ๓ ปี 60ผศ.คนอง วังฝายแก้ว
8/9/2559การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ปี 56ผศ.ดร อภิรมย์ สีดาคำ
8/9/2559ส่งหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความวิจัยและหนังสือรับรองผลวิจัยนำไปใช้ประโยชน์นายทองแดง พุทธเกตุ
8/9/2559แนวทางการบริหารจัดการในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและคุณภาพชีวิตตามกรอบแผน กพด. 59พระครูวิมลศิลปกิจ
8/9/2559ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติสาสตร์ เส้นทางการเผยแพร่พระพุทธสาสนา และหลักพุทธธรรมในสมัยล้านนา-สุโขทัย ปี 59นางสาวสหัทยา วิเศษ
8/9/2559การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา ปี 59ดร.บุษกร วัฒนบุตร
8/9/2559การสร้างตัวชี้วัดการจัดประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 61ดร.บุษกร วัฒนบุตร
8/9/2559สถานะองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์วิเคราะห์ตามหลักพุทธธรรมาภิบาล ปี 59 พระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล
8/9/2559การจัดการทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 59ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
8/9/2559การสร้างจิตสำนึกโดยใช้วัดเป็นสถานกักบริเวณในโทษที่เหมาะสม ปี 61ว่าที่ พ.ต.ผศ.พิเศษ ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล
8/10/2559โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 58นายสุนทร สายคำ
8/10/2559Adavanced Analytical Assessment of Buddhist Critical Thinking Skills And Additional Philosophical Concerns or Perspectives for the Field of Critical Thinking ปี 59Dr.Dion Oliver Peoples
8/10/2559A Comparative Analysis of the Sayings of Muhammad and the Buddha xu 61Dr.Dion Oliver Peoples
8/10/2559การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ปี59พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,ดร.
8/15/2559พุทธปรัชญญาทางสังคมและทางการเมือง ปี 59ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
8/15/2559การวิเคราะห์เนื้อหาบทเพลงลุกทุ่งไทยที่มีอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ปี 52สุภฐาน สุดาจันทร์
8/15/2559การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัดกำแพงเพชร ปี59พระราชวิชิรเมธี,ผศ.ดร.
8/15/2559การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธกับการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 59พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ดร
8/15/2559กระบวนการสร้างเสริมจิตสำนึกตามหลักศีล ๕ แก่เยาวชนในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 59ดร.สุนทรี สุริยะรังษี
8/19/2559รูปแบบการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต ปี 59ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ
8/19/2559การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ปี 61พระสมพล สมาจาโร
8/19/2559แนวทางการพัฒนาไร่นาสวนผสมของเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 61พระสังวาน เขมปญฺโญ
8/19/2559ศึกษาการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขง ปี 61นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
19/08/2559นสภาพปัจจุบันและแนวทางพัฒนาหน่วยวิทยบริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปี 58พระเทพญาณมงคล
8/19/2559โยนิโสมนสิการตามแบบอนุปุพพิกถาในการสร้างสมัมาทิฎฐิ ปี 57นายภูริทัต ศรีอร่าม
8/19/2559การสร้างเกณฑ์ชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์โดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 58ฃพระครูสารกิตประยุต
8/19/2559การศึกษาวิเคราะหืคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นอีสานที่ใช้กับพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 60พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี
8/19/2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลของพระพุทธศาสนิกชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสาธยายพระไตรปิฏก ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปี 60พระมหาณงรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ,ผศ.
8/20/2559แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของพระภิกษุสูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 60 พระครูสิริสุตาภรณ์,ดร.
8/20/2559การพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา ปี 59พระราชปริยัติ,ดร.
8/20/2559การเรียนรู้กับแนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงคืของนักเรียนมัธศึกา ช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่จังหวัดน่าน ปี 57พระชยานันทมุนี,ดร
8/24/2559กัลยาณมิตรในพระพุทธสาสนากับปรัชญาตะวันตก : บูรณาการเพื่อความสมานฉันท์ของสังคมไทยพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป
8/25/2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลของพระพุทธศาสนิกชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสาธยายพระไตรปิฏก ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปี 60
8/25/2559A Study Of Mahasi Sayadaw's Meditation Method and It's Spreading in Global World ปี 59Phra Seng Hurng,Dr
8/25/2559สุจิริต ทุจริตธรรม ในเรื่องท้าวคด ท้าวซื่อ ตามนโยบายกำจัด ทุจริตคอรัปชั่นในสังคมอีสาน ปี 61ผศ.ดร.บุญเลิศ ราโชติ
8/29/2559กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมของชุมชนปลอดอบายมุขในจังหวัดสุรินทร์ ปี61พรครูปริยัติปัญญาโสภณ
8/29/2559การตั้งสัจจะอธิษบานในการรักษาศีลอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาในจังหวัดสุริทนร์ ปี 61พระสุเทิด ทีปงกฺโร
8/29/2559กระบวนการพัมนาผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ปี 61พระวิชาย อาทโร
8/29/2559แนวทางการจัดแรงงานต่างด้าวของภาครับในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 61ว่าที่ ร.ต ส่งศักดิ์ บุญจำรูญ
8/29/2559การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ปี 58ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
8/30/2559การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศในการบริการความรู้แก่ชุมชน ปี61พระมหาศรีทนต์ สมจาโร
8/31/2559ศึกษาแนวทางการพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ตามพุทธวิธีการพัฒนาตนเอง : กรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปี 61นายสาคร ธระที
8/31/2559การป้องกันและกันการแก้ไขพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา : วิเคราะห์ตามพุทธปรัชญาทางสังคม ปี 61ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
9/2/2559ศึกษาเปรียบเทียบคำสอนและแนวการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและแนวการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตพระมหาภัฏชวัชร์ เขมทัสสี
9/2/2559ศึกษาวิถีชีวิตการเป็นอยู่ตามหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา : กรณีศึกษาเกษตรชาวสวนยางพาราเทือกเขาพนมดงรัก จ.อุบลราชธานี จ.ศรสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ผศ.บัญชา จำปารักษ์
9/2/2559ปัญหาการบริหารจัดการด้านการปกครองของวัดทายในประเทสอินเดียดร.บุศรา โพธิสุข
9/2/2559กระบวนการสร้างพลังทางสังคมจากศักยภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีพระสิริชัย ธมฺมจาโร
9/2/2559การเสริมสร้างจิตปัญญาทางพระพุทธศาสนาในการป้องกันแก้ไขการทำอัตวินิบาตกรรมของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีนายสี สร้อยสน
9/2/2559ชุมชนไตรสิกขา : รูปแบบและการเสริมสร้างคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีนายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ
9/2/2559รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทยพระครูศรีปัญญาวิกรม
9/2/2559ราชรถ : ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยพระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ,ดร
9/2/2559รูปแบบการรักษาและการป้องกันยาเสพติดตามแนวพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดพุทธเกษม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นผศ.สุวิน ทองปั้น
9/2/2559การพัฒนาคุรภาพชีวิตตามหลักเบญจศีลของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนผศ.ดร วิทยา ทองดี
9/2/2559กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ดร.สุรพล พรมกุล
9/2/2559พระภิกษุผู้ไร้อาราม : กรณีศึกษาการจาริกแสวงบุญของพระภิกษุนิกายวัชรยานในเขตดาลัมซาล่า ประเทศอินเดียพระมหาประจวบ ปญฺญาทีโป
9/3/2559การส่งเสริมวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองพระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโน
9/3/2559สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานตามนโยบายทวงคืนผืนป่าดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา
9/3/2559การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สุงอายุและผู้ทุพพลภาพของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีพระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,ดร.
9/3/2559คัมภีร์สุตตสังคหะ : การปริวรรต การแปล และการวิเคราะห์ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง
9/6/2559ศึกษากระบวนปลูกฝังด้านคารธรรม สามัคคีธรรมและปัญาธรรมแก่เด็กเยาวชนด้านนิทานพื้นบ้านอีสานพระครูกิตติคุโณภาส
9/6/2559ปรากฏการณ์และการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาในพหุวัฒนธรรมอาซียนนายมนูญ พันนา
9/6/2559ผู้หญิงกับ ศาสนา : การเมืองเรื่องการบวชภิกษุณีเถรวาทในประเทศศรีลังกา อินโดนีเชียและไทยดร.สุมาลัย กาญจนะ
9/6/2559บูรณาการพุทธธรรมกับระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุของอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬพระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.
9/6/2559เสเนทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ : บทบาทและการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนของพระมหาเถระในล้านนา พระครุปลัดพรหมเรศ
9/6/2559กลยุทธ์ทางการตลาดของโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรศ.ดร ธีรยุทธ พึ่งเทียร
9/7/2559การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นพระครูวินัยธรเอก เตชวโร
9/7/2559การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษืวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปกาเกอะญลุ่มแม่น้ำกก โดยชุมชนมีส่วนร่วม นายนเรศร์ บุญเลิศ
9/7/2559การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยใช้นโยบายและกลไกการปกครอง นายนเรศร์ บุญเลิศ
9/7/2559วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระของไทยและลาวพระครูจิรธรรมธัช
9/7/2559ภาวะผู้นำของพระสงฆาธิการกับการส่งเสริมการประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลพระมหาชุติภัค อภินนฺโท
9/8/2559ศึกษาวิเคราะห์การให้การแนะแนวด้วยพุทธวิธีในพระสุตตันนปิฏกพระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร
9/10/2559ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีนายกวีพล ศรีหะมงคล
9/10/2559การพัฒนาทักาะการใช้ภาษาอังกฤาในบรัทธุรกิจนำเที่ยว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีพระมหาสุริยัน อุตฺตโร
9/10/2559ศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤานิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีพระมหาไสว สิริปญฺโญ
9/12/2559ตัวชี้วัดสุจริตธรรมเพื่อสร้างความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานองค์กรท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทสบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูนดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
9/12/2559ทุเรียน : กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ โครงการชุด
9/12/2559การส่งเสริมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ โครงการชุด
9/12/2559การบริหารการจัดการทระพยากรน้ำตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ โครงการชุด
9/12/2559กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ โครงการชุด
9/12/2559พุทธจริยศาสตร์องคืประกอบและตัวบ่งชี้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดร.สมจิตรา กิตติมานนท์
9/12/2559ขอหนังสือรับรองผลงานวิจัย ปี 56ดร.สมจิตรา กิตติมานนท์
9/12/2559ขออนุญาตนำผลงานวิจัยไปจัดพิมพืเผยแพร่ ปี 58ดร.สมจิตรา กิตติมานนท์
9/12/2559ขอนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยของพระครูวิมลศิลปกิจ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและคุณภาพชีวิตตามกรอบแผน กพดนางภิรมย์ ศรีประเสริบ
9/12/2559การเสริมสร้างสันติภาพในสังคมตามแนวชายแดนเชิงพุทธบูรณาการพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ,ดร.
9/12/2559การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ตามแนวพระพุทธสาสนาและวัฒนธรรมของเมืองพระชนกจักรีนายประคอง มาโต
9/12/2559ความมั่นคงด้านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝั่งโขง กรณีศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายดร.คิด วรุณดี
9/12/2559ธรรมนูญตำบลเชิงพุทธ : กระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนของประชาชนและองคืการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ้ดด.ต ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส
9/12/2559ป่าชุมชน : แนวคิดทางนิเวศน์วิทยาและกระบวนการของพระสงฆืในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ
9/12/2559กระบวนการพัฒนาคนชายขอบ(คนหลืบ)ของเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบุญรัตน์ ครุฑคง
9/12/2559การบริหารจัดการทรัพย์สินของพระสังฆาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร
9/12/2559ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัย เพื่อเข้าห้องสมุดพระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.ดร
9/13/2559ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : เส้นทางอารายธรรมและการเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาใยภูมิภาคลุ่มน้ำโขงพระมหาแสงมะรี คชาธโร
9/13/2559ศึกษาวิเคราะหืปัจจัยก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศตามคัมภีรืพระพุทธศาสนาพระมหานนัทกรณ์ ปิยภาณี
9/13/2559พุทธจริยธรรมกับแนวทางแก้ปัญหาการอุ้มบุยในสังคมไทยพระมหานนัทกรณ์ ปิยภาณี
9/13/2559หลักจริยศาสตรืที่ปรากฏในคำสอนและแนวปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตพระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี
9/13/2559การศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติของเครือข่ายบัณฑิตอาสาในภาคเหนือดร.สุนทรี สุริยะรังษี
13/09/2559รูปแบบการบริหารจัดการโครงการศูนย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสรีสะเกษพระครูสุตภัทราภรณ์,ดร
9/13/2559สื่อสีขาว : การพัฒนารุปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกขององค์กรต้นแบบในสื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ดในสังคมไทยดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล
9/13/2559ความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา : ทรรศนะและวิถีปฏิบัติต่อสมณสารูปของประชาชนในประชาคมอาเซียนผศ.ดร ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ
9/13/2559สติปัฎฐานกับการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุพระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโณ
9/13/2559พุทธจริยศาสตร์ : แนวคิดฟลักการส่งสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21นายภูวเดช สินทับศาล
9/14/2559ศึกษาแนวทางป้องกันการการทำอัตวินิบาตของเยาวชนดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล
9/13/2559กระบวนการเปลี่ยนมิจฉาชีพทิฏฐิสู่สัมมาทิฏฐิดร.เจริญ มณีจักร์
9/13/2559การเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในประชาคมอาเซียนพระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร
9/13/2559ศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีของประเทศเมียนมาร์นายไสว แก้วเกตุ
13/09/2561ศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคของประเทศเวียดนามพระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม
9/13/2559ศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคของประเทศฟิลิปปินส์พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร
9/13/2559ศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีของประเทศสิงค์โปรนายสุทัศน์ อาสนาชัย
13/09/2562ภูมิปัญญาพุทธบูรณาการ : องค์ความรู้ วิถีปฏิบติ และการเสริมสร้างคุณค่าทางสัคมในอาเซียนพระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.
9/13/2559การศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนผศ.ดร ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ
9/13/2559การบูรณาการองค์ความรู้และวิถีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในอาเซียนดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล
9/13/2559การพัฒนาภูมิปัญญาพุทธบูรณาการกับการส่งเสริมคุณค่าทางสังคมในอาเซียนนายเสถียร สระทองให้
13/09/2563ชาติพันธ์จังหวัดตาก : วิถีชีวิต ความเชื่อ และการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาพระปลัดสุขสันต์ ยสินฺธโร
9/13/2559สีแยกอินโดจีน : กระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมกับพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกพระครูรัตนสุตาภรณ์,ดร
9/13/2559เครือข่ายทางสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์สี่แยกอินโดจีนนายดอนล่าร์ เสนา
9/13/2559กลไลภาครัฐในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์สี่แยกอินโดจีนนายสมปอง สีชมพู
+B35813/09/2564การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาครัฐเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่สี่แยกอินโดจีนพระกัญจน์ กนฺตธมฺโม
9/13/2559การวิเคราะห์องค์ประกอบและการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่สี่แยกอินโดจีนแบบบูรณาการผศ.ปัญญา นามสง่า
9/13/2559การพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพระจริพจน์ ญาณฉนฺโท
9/13/2559การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาตนเองตามแนวแห่งมงคลสูตรในพระพุทธสาสนากับแนวทางที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล
9/13/2559พุทธกระบวนการทัศน์กับวิถีปฏิบัติของพระมหาเถระในสังคมไทยพระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.
9/13/2559คุณค่าของความเป็นมนุษย์ : แนวคิดวถีปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาและหลักสิทธิมนุษยชนนายภูวเดช สินทับศาล
9/13/2559รุปแบบการรู้เท่าทันสื่อ : Pokemon Go เกมกระชากวิญญาณของคนไทยเชิงพทธบูรณาการดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล
9/13/2559การบูรณาการพุทธจริยศาสตร์สู่การปลุกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตสำหรับปฐมวัยพระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโณ
9/13/2559การศึกษาอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์พระอุดมปิฏก
9/13/2559การศึกษาการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤาในการอธิบายสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานายสุทัศน์ อาสนาชัย
9/13/2559การจัดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมิติศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดตากพระครูวินัยธร ปัญญา ปญฺญาวโร
9/13/2559การพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนบนพื้นที่ราบสูงในจังหวัดตากพระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร
9/13/2559การจัดพุทธศิลปกรรมแบบการมีส่วนร่วมของวัดศรีชุม อำเภอเมืองสุขทัย จังหวัดสุขโขทัยเสถียร สระทองให้
9/13/2559วิเคราะห์การเสริมสร้างจิตสาธารณะของสภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (สรช.) ตามกระบวนทรรศน์หลังนวยุคพระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี
9/13/2559การพัฒนาภาวะผู้นำชุมชนตามหลักพุทธธรรมต่อการป้องกันทุจริตในจังหวัดชัยภูมิพล.ต ณรัฐ สวาสดืรัตน์
9/13/2559ขอขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย ปี 59 เรื่องการสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกนายวรพล วรสวุรรณโรจน์
9/13/2559ขอขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย ปี 59 เรื่องการจัดกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดในจังหวัดพิษณุโลกนายวรพล วรสวุรรณโรจน์
9/13/2559ศึกษารูปแบบการสืบสวนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีต่อการรักษาเอกลักษณ์ภาษาไทยถิ่นผู้ไทในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร
9/14/2559การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย แผนงานพระมหายุทธนา นรเชฎโฐ
9/14/2559การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระมหายุทธนา นรเชฎโฐ
9/14/2559การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย :กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีพระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน,ดร
9/14/2559การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครพระเมธีวรญาณ,ดร
9/14/2559การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย : กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม,ดร
9/14/2559การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนเขตบางรัก กรุงเทพมหานครพระมหานพดล ปญฺญสุวฑฺฒโก
9/14/2559การอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชพระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฒี,ดร
9/14/2559การสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีของเด้กและเยาวชนไทยเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทยพระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
9/14/2559รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมของวัยรุ่นตามหลักพุทธิปัญญาในสังคมไทยรศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
9/14/2559บทบาทและหน้าที่ของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธสาสนาในสถานการณ์ปัจจุบันพระราชเขมากร,ผศ.ดร
9/14/2559เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในภาคเหนือตอนบนผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม
9/14/2559รูปแบบการจัดการมนุษย์ของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่พระมหาศุภกิจ สุภกฺโจ,ดร
9/14/2559การส่งเสริมเจตคติและแนวคิดเชิงคุรค่าทางศาสนาจริยธรรม วัมนธรรมและประเพณีที่พึงมีในสังคมสูงอายุดร.อรอนงค์ วูวงษ์
9/14/2559กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อครอบครัวเข้มแข็งในชุมชน จังหวัดแพร่นายภูพาน แก้วอัคฮาด
9/14/2559บทบาทของผู้นำทางพุทธสาสนากับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเหนือผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
9/14/2559รุปแบบการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการทำหน้าที่ดูแลผู้สุงอายุ โดยมีมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในจังหวัดแพร่พระศักดิธัช สํวโร
9/14/2559การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่นายอภิชา สุขจีน
9/14/2559การสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านำทยพวนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่พระอนุสรณ์ กิตฺติวณุโณ
9/14/2559การส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน้ำยม 16 สาขาจังหวัดแพร่ผศ.ดร สมจิต ขอนวงศ์
9/14/2559การบูรณาการองค์ความรู้ แนวคิดและวิถีปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างสันติภาพพระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ
9/14/2559ช่างสิบหมู่บ้านในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายพระครูวิมลศิลปกิจ
9/14/2559จริยศาสตร์การพัฒนา : องค์ประกอบและหลักการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศ
9/14/2559เชียงรายเมืองแห่งศิลปะ : วัด โบราณสถานในเขตอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายพระครูสุธีสุตสุนทร,ดร
9/14/2559การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนดร.ฤทธิชัย แกมนาค
9/14/2559วรรณกรรมภาษาอังกฤษ : แนวคิดหลักการและการเสริมสร้างจริยธรรมแห่งความรับผิดชอบนายอานุรักษ์ สาแก้ว
9/14/2559นวัตกรรมแหล่งการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นพระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร.
9/14/2559นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับความมั่นคงตามแนวชายแดนผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง
9/14/2559การศึกษาปัจจัยและรุปแบบวัฒนธรรมเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนนายนเรศร์ บุญเลิศ
9/14/2559การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขในการท่องเที่ยวอาริยธรรมล้านนานายนเรศร์ บุญเลิศ
9/14/2559ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย กรณีศึกษา : วิทยาลัยสงฆ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนายพัสกร อุ่นอากาศ
9/14/2559การดำรงชีพอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมล้านนาพระมหาธนิต สิริวฑฺฒโน ดร.
9/14/2559การจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตต้นแบบการงานอาชีพ : กรณีศึกษานิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จังหวัดเชียงรายนายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต
9/14/2559การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในโณงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายนายกำพล สุกันโท
9/14/2559กระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมไทยพระมหาธนิต สิริวฑฺฒโน ดร.
9/14/2559The City Of Art : ศิลปะและสถาปัตยกรรมในวัดที่เป็รพระอารามหลวง จังหวัดเชียงรายพระครูวิมลศิลปกิจ
9/14/2559พัฒนากระบวนการถ่ายทอดวิชาชีพช่างสิบหมู่สู่ความเป็นเชียงรายเมืองแห่งศิลปะพระครุพิธานพิพัฒนคุณ
9/14/2559การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤาของพระภิกษุสามเรรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายนายอานุรักษ์ สาแก้ว
9/14/2559การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์นายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศ
9/14/2559การพัฒนารุปแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำกกอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมนายนเรศร์ บุญเลิศ
9/14/2559วัดกับการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นกรณีศึกษาวัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายนายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต
9/14/2559การศึกษาวิเคราะห์ความร่วมมือทางศาสนาและวัฒนธรรมภาคีการพัฒนาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือของอาเซียนพระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ
9/14/2559พระพุทะรุปพร้าโต้ : แนวคิด คุณค่า ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของกระบวนการสร้างสรรค์พระพุทธรูปไม้ล้านนาสู่การเรียนรู้ของสังคมนายมานิตย์ กันทะสัก
9/14/2559พุทธจักรวาลวิทยา : แนวคิด คติความเชื่อระบบสัญลักษณ์แบบอุดมคติไทย สู่การสร้างสรรค์ในงานพุทธศิลปกรรมไทยร่วมสมัยนางสาวสุมนัส ไสยวิริยะ
9/14/2559เส้นและสี : คุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกในงานจิตรกรรมล้านนนา องคืความรู้ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคมนายวาทิตย์ เสมบุตร
9/14/2559ลายประดับกระจก แนวคิด คุณค่าในงานศิลปกรรมล้านนา เพื่อพัฒนาสร้างจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้นายขจรเดช หนิ้วหยิ่น
9/14/2559การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่เด็กเยาวชน ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายนายกำพล สุกันโท
9/14/2559โครงการย่อย ที่5 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพทธของครอบครัวในสังคมไทยนายอานุรักษ์ สาแก้ว
9/14/2559โครงการย่อยที่ 4 กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนาดร.ฤทธิชัย แกมนาค
9/14/2559การพัฒนาต้นแบบการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
9/14/2559การพัฒนารุปแบบการเสริมสร้างพลังในผู้สูงอายุดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
9/14/2559การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมุมองพระพุทธศาสนาเถรวาทพระครูธรรมธรศิริวัฒน์
9/14/2559ศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องธัมมิกสังคมตามมุมองของพุทธทาสภิกขุนายนคร จันทราช
9/14/2559การจัดการป่ากันชนร่วมของชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนายปริญญา นิกรกุล
9/14/2559การพัฒนารูปแบบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนดร.ธาดา เจริญกุศล
9/14/2559การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการการวิปัสสนากัมมัฏาฐานดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์
9/14/2559การพัมนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดเพชรบุรีว่าที่ ร.ต วรรณีศา สีฟ้า
9/14/2559การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธสู่การเปลี่ยนแปลงภายในพระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร
9/15/2559โรงเรียนผู้สูงอายุ : รุปแบบและกระบวนการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนงานพระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ
9/15/2559การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนาในโรงเรียนผผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรณ์ โครงการย่อยที่ 1พระปลัดวุฒิพงษ์ กิตฺติวณฺโณ,ดร
9/15/2559การพัฒนารุปแบบและกระบวนการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา โครงการย่อยที่ 2พระอธิการสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ,ดร
9/15/2559การเสริมสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธขององคืการบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการย่อยที่ 3พระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม,ดร
9/15/2559การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในจังหวัดเพชรบูรณ์ พระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม,ดร
9/15/2559 การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ แบบแผนพระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม,ดร
9/15/2559การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัมนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการย่อยที่ 1 นายสุพล ศิริ
9/15/2559ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการย่อยที่ 2นายปัญญา กันภัย
9/15/2559การเสริมสร้างเครือข่ายในการจัดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดเพชรบุรณ์ โครงการย่อยที่ 3พระอธิการสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ,ดร
9/15/2559ปรัชญความขัดแย้งพระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ
9/15/2559กระบวนการพัฒนาคนชายขอบ(คนหลืบ)ของเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบุญรัตน์ ครุฑคง
9/15/2559กระบวนการสื่อสารเชิงสันติของผู้นำทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขพระมหาศิริพงษ์ หมุดดำ
9/15/2559การบริหารจัดการทรัพย์สินของพระสังฆาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร
9/15/2559An Analytical Study Of Ideally Inherent Operative Transformations Of The Original Mental Process In Edmund Husserl'sPhenomenologyพระมหาสมพงษ์ คุณากโร
9/15/2559กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านสาธารณะสงเคราะหืของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราพระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล
9/15/2559ผลสัมฤทธิ์โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพระศรีธรรมภาณี
9/15/2559การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการส่งเสริมจัดการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผศ.ดร.จุตพล พรหมมี
9/15/2559วิเคราะห์องค์ความรู้วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในฐานะรากฐานทางความเชื่อนายภุริทัต ศรีอร่าม
9/15/2559การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระครูปริยัติปัญญาธร
9/15/2559A Study Of High Ordination (Upasampada) Ceremony in Sri LankaPhra Seng Hurng,Dr
9/15/2559พระเจดีย์สำคัญในจังหวัดเลย : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลปกรรมศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ้นที่เกี่ยวข้องธีระวัฒน์ แสนคำ
9/15/2559การเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมสุจริตของประชาชนในจังหวัดเลยพระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน
9/15/2559ความมั่นคงตามแนวชายแดนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลบดร.จำนง วงศ์คง
9/15/2559ผีตาโขน : แนวคิด คุณค่า และการเชื่อมโยงวัฒนธรรมสองฝั่งโขงพระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ นรินฺโท
9/15/2559การสื่อความหมายการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดเลยพระครูสิทธิธรรมาภรณ์
9/15/2559การศึกษาวิเคราะห์แนวทางปฏิรุปรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยดร.สุวิบูลย์ จำรูญศิริ
9/15/2559การศึกษาพหุธรรม : จังหวัดเลยและเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาวดร.จิระกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์
9/15/2559การพัฒนารุปแบบป้องกันทุจริตเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลยศตวรรษ สงกาพัน
9/15/2559การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมตามพระพุทธศาสนากับการสร้างพลเมืองดี แบบแผนดร.ธงชัย สิงอุดม
9/15/2559การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเชิงพุทธกับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองดี โครงการย่อยที่ 1พระมหาลิขิต คำหงษา.ดร
9/15/2559การส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีตามแนวพระพุทธศาสนา โครงการย่อยที่ 2ดร.จิระกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์
9/15/2559การเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นพลเมืองดีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา โครงการย่อยที่ 3ศตวรรษ สงกาพัน
9/15/2559ทวิลักษณ์ : การสื่อสารและการสร้างความหมายในสังคมไทยพระศรีปัญญาวิกรม,ดร.
9/15/2559การบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับหลักประชาธิปไตยในการพัฒนาจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์นายไว ชึรัมย์
9/15/2559เสมา : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการจัดการอนุรักษ์ขององคืกรพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
9/15/2559อารยธรรมวิถีครู ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลำพูนพระมหาๆกรสร โชติปญฺโญ
9/15/2559การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้ : ประวัติศาตร์ เส้นทางและเสริมสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียน แบบแผนผศ.ดร ธนู ศรีทอง
9/15/2559การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ โครงการย่อยที่ 1ผศ.ดร ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
9/15/2559การพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ โครงการย่อยที่ 2พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต
9/15/2559การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ โครงการย่อยที่ 3นางปัญวลี เสริมทรัพยื
9/15/2559การเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้กับประชาคมอาเซียน โครงการย่อยที่ 4นายชายชาญ วงศ์ภักดี
9/15/2559การวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้กับความร่วมมือทางเสรษฐกิจ โครงการย่อยที่ 5พระครูสุเมธจันทสิริ
9/15/2559ศาสนาและวัฒนธรรม : การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ แผนงานผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
9/15/2559การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรท่องเที่ยวของหมุ่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ โครงการย่อยที่ 1 นายเศรษฐพร หนุนชู
9/15/2559การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านผ้าไหมและประเกือมจังหวัดสุรินทร์ โครงการย่อยที่ 2นางปัญวลี เสริมทรัพย์
9/15/2559การใช้อัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวกลุ่มประสาทขอมจังหวัดสุรินทร์ โครงการย่อยที่ 3พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต
9/15/2559การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์ โครงการย่อยที่ 4ผศ.ดร ธนู ศรีทอง
9/15/2559การบูรณาการโครงการการเรียนรู้กับการวัดประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุรลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาผศ.ดร บุญเลิศ จีรภัทร์
9/15/2559รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรคณะสงฆ์ไทยพระมหาสุนันท์ สุนนฺโท
9/15/2559บึงเกลือ : การพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดร.อนุวัต กระสังข์
9/15/2559สร้างตัวแบบวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระรรมวิทยากรพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ
9/15/2559การวิเคราะห์พุทธวินัยกับมาตรฐานของนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ดร.สุนันทกิจ เที่ยงเดช
9/15/2559การพัฒนารูปแบบการเยียวยาทางจิตใจตามวิถีพุทธของสตรีผุ้ประสบความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักผศ.ดร.สุชน ประวัติดี
9/15/2559การพัฒนารูปแบบความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นบานของจรรยาบรรณวิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการนางสาวชนันภรณ์ อารีกุล
9/15/2559การพัฒนากรอบหลักสุตรการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนานางสาวชนันภรณ์ อารีกุล
9/15/2559ศึกษาวิเคราะห์การศึกษาวิเคราะห์การปฏิรูปสังคมสงฆ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน ดร.
9/15/2559ศึกษาเพิ่มเติมมูลค่าผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการลดต้นทุนของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อนสร้างความมั่นคงของกลุ่มโอทอป ตลาดผ้าไหมนาข่า จังหวัดอุดรธานีดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค
9/15/2559รุปแบบการจัดการแหล่งโบราณคดทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-ลาวพระครูภัทรสิริวุฒิ
9/15/2559การวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาตร์และผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศานาและวัฒนธรรมของไทย-ลาวดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
9/15/2559ต้นแบบความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคายดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ
9/15/2559กระบวนการจัดกิจกรรมขัดเกลาพฤติกรรมเชิงพุทธจริยสาสตร์ของนักเรียน/นักศ฿กษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีพระมหาปริญญา วรญาโณ
9/15/2559 ขบวนการเรียนรู้ขอบเยาวชนตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคคลต้นแบบใน จังหวัดหนองคายสมเดช นามเกต
9/15/2559การท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม : รูปแบบและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของไทย-ลาวพระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.
9/15/2559การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาวทองคำ ดวงขันเพ็ชร
9/15/2559การพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคายผศ.ดร เจษฎา มูลยาพอ
9/15/2559การบริหารจัดการผ้าทอพื้นเมืองเพื่ออัตลักษณ์ที่โดดเด่นในอาเซียนดร.สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี
9/15/2559การพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดองค์ความรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษาพระมหาสุเมธ สุจิตฺโต
9/15/2559ระบบความเชื่อพื้นฐานของประชาชนต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของแผ่นพระครุอุทัยกิจจารักษ์
9/15/2559อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ : การจัดการเพื่อความยั่งยืนด้วยกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาดร.อภิษฏาร์ ศรีเครือดง
9/15/2559สังคมสงเคราะห์กับวาทกรรมพัฒนาแนวพุทธ : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ วิมุตติ และความเป็นอื่นพระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร
9/15/2559การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรสงฆ์ในประเทศไทยพระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที
9/15/2559เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม : กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑืทางความเชื่อมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ผศ.ดร อภิพันธ์ วิศิษฎ์ใจงาม
9/15/2559รุปแบบและวิธีการดับทุกข์เชิงพุทธบูรณาการสำหรับผู้พิการในสังคมไทยพระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
9/15/2559การพัฒฯนโยบายและศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครปฐม โครงการชุดวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
9/15/2559การสร้างเครือข่ายจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีต่อการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐมวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
9/15/2559การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครรสวรรค์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
9/15/2559รุปแบบการเพิ่มพฤมพลังวิถีพุทธของผู้สูงอายุในสังคมไทยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
9/15/2559การสร้างดัชนีชี้วัดและแบบประเมินกิจกรรมวัดที่ส่งเสริมเจตคติและแนวคิดเชิงคุณค่าทางศาสนา จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีที่พึงมีของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในจังหวัดนนทบุรีดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา
9/17/2559การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีนายอภิวัฒชัย พุทธจร
9/17/2559การลงทาประหารชีวิตในมุมมองของพระพุทธจริยศาสตร์พระมหากฤษณะ ตรุโณ ผศ.ดร
9/17/2559พฤติกรรมสุขภาพ ๔ มิติของพระสงฆ์ในเขตปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๖นางเกศรา สว่างวงศ์
9/17/2559รุปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของจารยืของมหาวิทยาลัยในกำกับของรับ กลุ่มภาคเหนือตอนบนดร.สุทธิพร สายทอง
9/17/2559คัมภีร์โบราณนครลำปาง : หลักปฏิบัติและกระบวนการขัดเกลาเชิงวัฒนธรรม แบบแผนพระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.ดร
9/17/2559การศึกษาองค์ความรู้หลักปฏิบัติเพื่อขัดเกลาเชิงวัฒนธรรมที่ปรากฏในคัมภีรืโบราณนครลำปาง โครงการย่อยที่ 1นายฤษีเทพขาว พลอยทำ
9/17/2559การพัฒนากระบวนการขัดเกลาเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในจังหวัดลำปางตามหลักคำสอนในคัมภีร์โบราณนครลำปาง โครงการย่อยที่ 2นางอณิษฐา หาญภักดีนิยม
9/17/2559กระบวนการเรียนรู้และขัดเกลาเชิงวัฒนธรรมในคัมภีร์โบราณนครลำปางของสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง โครงการย่อยที่ 3นายพระพิษณุ รุปทอง
9/17/2559ฝายชะลอน้ำชุมชน : แนวคิดและการจัดการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของเครือข่ายลุ่มน้ำวัง แบบแผนพระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.ดร
9/17/2559การศึกษาแนวคิดและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากับการสร้างฝานยชะลอน้ำในจังหวัดลำปาง โครงการยอ่ยที่ 1นายณรงค์ ปัดแก้ว
9/17/2559สิทธิชุมชน : การจัดการเชิงอำนาจของชุมชนในการจัดการฝายชะลอน้ำของเครือข่ายลุ่มน้ำวัง โครงการย่อยที่ 2นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
9/17/2559CRS : กระบวนการสร้างความร่วมมือของภาคเอกชนและชุมชนในการจัดการฝายชะลอน้ำในจังหวัดลำปาง โครงการย่อยที่ 3นายเจริญ นุชนิยม
9/17/2559นิเวศวิทยาการท่องเที่ยว : เส้นทางและกระบวนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง แบบแผนพระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.ดร
9/17/2559การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธและธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง โครงการย่อยที่ 1พระมหากีรติ วรกิตตฺติ
9/17/2559กระบวนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง โครงการย่อยที่ 2นายวสันต์ ปวนปันวงศ์
9/17/2559CRS : การวิเคราะห์นิเวศวิทยาการท่องเที่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง โครงการย่อยที่ 3พระครูอุทัย รตนปัยโญ
9/17/2559การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้อยโอกาสในสังคมไทยรศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
9/19/2559การศึกษษระบบคำภาษาญัฮกุรที่พูดในอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมินายจำนง ปุผาลา
9/19/2559การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาพระพุทธสาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดลำพูนพระครูสิริสุตานุยุต
9/19/2559รูปแบบการพัฒนาจิตตามหลักไตรลักษณ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษานางสาวจารวี มั่นสินธร
9/19/2559นิเวศวิทยาการเมืองเพื่อดุลยภาพการพัฒนาแห่งศตวรรษที่ ๒๑พระเดชขจร ขนฺติธโร
9/19/2559การจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพุทธศาสนาพระมหาสังเวช จนฺทโสภี
9/19/2559รูปแบบการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญความตายอย่างสงบสุขของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาพระมหาสุพร ปวงกลาง,ดร
9/19/2559การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการส่งเสริมและพัฒนาปราชญ์ชุมชนจังหวัดนครราชสีมานายมนัสพล ยังทะเล
9/19/2559การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมานายภูดิส นอขุนทดั
9/19/2559การจัดการเชิงสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสู่การบรอการวิชาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
9/19/2559การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมานายประสพฤกษ์ รัตนยงค์
9/19/2559สื่อประชาสัมพันธืที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธธรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาดร.เพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก
9/19/2559รูปแบบและกระบวนการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท จังหวัดนครราชสีมานายธนเดช เอื้อศรี
9/19/2559การศึกษาปัจจัยเกื้อหนุน พุทธวิถีดูแลสุขภาพและรูปแบบการปฏิบัติพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุพระครูสังวราภิรักษ์,ดร
9/19/2559การศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาของปราสาทขอมในจังหวัดนครราชสีมาพระมหายุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.
9/19/2559การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาพระไพรัตน์ เอิบสำโรง
9/19/2559คุณค่าของการฝึกโยคะสมาธิตามแนวพุทธปรัชญาดร.เสรี ศรีงาม
9/19/2559การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผ้าไหมของชุมชนในกลุ่มนครชัยบุรินทร์นางไพวรรณ ปรุมาตร
9/19/2559แนวทางการบิรหารจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มบางปะกงเชิงพุทธบูรณาการนายภูริทัต ศรีอร่าม
9/19/2559รุปแบบและกระบวนการพัฒนาบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืนพระใบฎีกาพงษ์ศักดื ขนฺติโล
9/19/2559การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์อุปปาตะสันตินายนพดล อินทรเสนา61
9/19/2559การส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านคุณธรรม การมีส่วนร่วมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางนายนพดล อินทรเสนา60
9/19/2559กระบวนการสร้างพุทธสุนทรียภาพการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดลำปางนายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์61
9/19/2559การพพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดอาเซียนตามแนวพุทธนางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม60
9/19/2559การจัดทรัพยากรน้ำในล้านนา : แนวคิด คุณค่าและหลักปฏิบัติบัติเพื่อความสมดุลนิเวศวิทยา แบบแผนนายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์61
9/19/2559สัมมาชีพ : แนวคิดกระบวนการสเริมสร้างความสุจริตและความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดสุรนิทร์ผศ.บรรจง โสดาดี60
9/19/2559การศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพละความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนาพระมหาธนรัฐ ฐฏฐเมโธ60
9/19/2559การเสริมสร้างสัมมาชีพของคนเลี้ยงช้างในจังหวัดสุรินทร์พระอธิการเวียง กิตฺติวณโณ,ดร.60
9/19/2559การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์นายเมฆไท ละม้ายวรรณ์60
9/19/2559การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการค้าขายผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ60
9/19/2559การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการค้าขายในจังหวัดสุรินทร์พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร60
9/19/2559รัฐศาสตร์วัฒนธรรม : แนวคิดเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยยุคหลังหลังนวสมัยพระเดชขจร ขนฺติธโร60
9/19/2559การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสุพรรณบุรีพระมหาสมมาส ชุติมนฺโต61
9/19/2559วิเคราะห์อปาราชิก ๔ เพื่อการเรียนการสอนผศ.รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ58
9/19/2559การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางัสงึมในการปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย แผนงานพระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ดร60
9/19/2559การพัฒนากลไกทางัสงคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตก แผนงานพระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ดร61
9/19/2559การรับรู้พุทธจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลของนักวิชาชีพพยาบาลต่อประสิทธิผลการให้บริการดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล59
9/19/2559การเสริมสร้างสมรรถนะในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชนืและการแบ่งปันผลประโยชน์จากป่าชุมชนในลุ่มน้ำอิง จังหวัดพะเยา-เชียงราย แผนงานพระครุโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร61
9/19/2559ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษารายวิชา พระพุทธศาสนาเถรวาทดร.สุเทพ สารบรรณ60
9/19/2559ศึกษาหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดน่านดร.สุเทพ สารบรรณ60
9/19/2559การพัฒนาจิตพฤติกรรมตามแนวภูมิปัญญาบูรณาการของเยาวชนจังหวัดพะเยาพระครูโสภณปริยัติสุธี,ดร60
9/19/2559กรเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของนักการเมืองท้องถิ่น ตามหลักสุจริต ๓ผศ.คนอง วังฝายแก้ว60
9/19/2559โรงเรียนผู้สูงอายุ : หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในการจัดสุขภาวะและสัวสดิการผู้สูงอายุ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ผศ.มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์60
9/19/2559โรงเรียนผู้สูงอายุ : ต้นแบบการจัดการสุขภาวะและสัวดิการผู้สูงอายุผศ.จักรแก้ว นามเมือง60
9/19/2559กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยาดร.สุเทพ สารบรรณ61
9/19/2559การพัฒนาจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตรื มหาวิทยาละยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาผศ.คนอง วังฝายแก้ว61
9/19/2559ความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมอินเดีย จีนประชาคมอาเซียนพระวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส.ดร61
9/19/2559นิเวศวิทยาการท่องเที่ยว : เส้นทางและกระบวนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง แผนงานพระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.ดร
9/19/2559การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัด นครพนมนายศตพล ใจสบาย56
9/19/2559แรงงานต่างด้าวในเชียงราย : นโยบาย มาตรการและการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขดำเนิน ปัญญาผ่องใส61
9/19/2559การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมโดยมีส่วนร่วมของชุมชนฝั่งแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายดร.คิด วรุณดี61
9/19/2559พระพุทธศาสนาในมาเลเซีย สิงค์โปรและอินโดนีเซีย : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความสัมพันธืทางสังคมพระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร56
9/19/2559วิเคราะห์กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณตามและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช60
9/20/2559รูปแบบการเสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการต้นน้ำน่านตามแนวประชารัฐพระชยานันทมุนี,ดร61
9/21/2559กลไกการจัดด้านการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร ประเสริฐ์ ปอนถิ่น58
9/21/2559พระพุทธศานากับการเสริมสร้างการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ ของชุมชนจังหวัดสุรินทร์พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร61
9/21/2559ความหลากหลายสรรพคุณของสมุนไพรไทย : กรณีศึกษาด้านสรรพคุณด้านเครื่องสำอางพระมหาสมพาน ชาคโร,ดร61
9/21/2559ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในภาคอีสานพระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์61
9/21/2559การศึกษาปฎิสัมพันธืในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลของนายกองการบริหารส่วนตำบล และปลัดองการบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีพระบัญชา เขมวีโร,ดร61
9/21/2559การจัดการศึกษาสำหรับคณะสงฆืและการยอมรับคุณวุฒิทางการศึกษาของสงฆ์ที่จัดขึ้นในประเทศไทยดร.บรรยวัสถ์ ฝางคำ61
9/21/2559ศึกษาความกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงต่อการดำรงชีวิตของชุมชนบริเวรอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์นายอิสรพงษ์ ไกรสินธุ์60
9/21/2559ศึกษาองค์คุณค่าทางประวัติศาสตร์และอริยธรรมบนพื้นฐานคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลในจังหวัดบุรีรัมย์นายอิสรพงษ์ ไกรสินธุ์61
9/21/2559กระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อโซเซียลเน็ตเวิร์คของโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวมณทิรา สะแกทอง61
9/21/2559การเรียนรู้รู้และการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชุมชนบริเวณอุทยานภูเขาไฟกระโดงในจังหวัดบุรีรัมย์นายอิสรพงษ์ ไกรสินธุ์61
9/21/2559อิทธิพลของการใช้ภาษอังกฤษที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวจังหวัดบุรีรัมย์อุทุมพร สุวรรณทา60
9/21/2559รูปแบบการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาเพื่อการสื่อสารของชุมชนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์พระศรีปริยัติธาดา61
9/21/2559ปัจจัยทางจิตสังคมและความสุขที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระสุรศักดิ์ ธมฺมเตโช61
9/21/2559ความเชื่อมโยงของภาษาศาสตร์บนพื้นฐานภาษาถิ่นของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลุ่มแม่น้ำมูลนางสาวปรุริมปรัชญ์ มิละถะโก61
9/21/2559การพัฒนาชุดความรู้กฏหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้นำชุมชนนายณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมมา61
9/21/2559ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยากับการส่งเสริมการเรียนรู้ในพหุนิยมวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์เอกชัย พัฒนะสิงห์60
9/21/2559สุขภาวะทางปัญญาของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อความผาสุกในสังคมพระสุพล ชนาสโภ61
9/21/2559ความผาสุกทางจิตวิญญาณผ่านกระบวนการบุญกริยาวัตถุของผู้สูงอายุที่มาถือศีลอุโบสถในวัดของพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย61
9/21/2559การประยุกต์หลักพุทธธรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของครูสอนหมวดวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์นายโฆษิต คุ้มทั่ว61
9/21/2559สุขภาวะทางปัญญาของหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดบุรีรัมย์นายรังสิทธิ วิหกเหิน61
9/21/2559หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์นายสุทธิวิทย์ วิลัยริด61
9/21/2559กระบวนการการสร้างภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวตามหลักพุทธธรรมเพื่อลดพฤติกรรมการสื่อสารโซเซียลเน็ตเวริค์นายเอกชัย พัฒนะสิงห์61
9/21/2559สุขภาวะทางปัญญาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร,ดร61
9/21/2559ปัจจัยทางพุทธจิตวิทที่มีผลค่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์นายทิพย์ ขันแก้ว61
9/21/2559จิตตปัญญาที่มีผลต่อการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงพหุวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร,ดร61
9/26/2559ขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย ปี 59 ของ นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง
9/26/2559รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นดร.นิเทศ สนั่นนารี57
9/26/2559การส่งเสริมการรักษาศีล ๕ สำหรับเยาวชนนำมาซึ่งความสมานฉันท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแนวดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครพระปริยัติวโรปการ ผศ.ดร59
9/26/2559คุณค่าและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวิถีชีวิตของชุมชน เขมร-ลาว-กุย ลุ่มแม่น้ำมูล จังหวัดสุรินทร์พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร57
9/26/2559วิเคราะห์ผลกระทบ สถานะ บทบาทและองค์ความรู้ของประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาค59
9/26/2559การมีส่วร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการแหล่งโบราณคดีในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๙พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร58
9/26/2559ญาณวิทยา : แนวคิดหลักการสร้างความรู้ของเยาวชนในโซเซียลมีเดียพระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโณ59
9/26/2559โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธกับการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ดร59
9/26/2559พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธรรม แผนงานพระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม ผศ.ดร60
9/26/2559กระบวนการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามหลักประชาธิปไตยของพระสอนศีลธรรมในสังคมไทย โครงการย่อยที่ 1 พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ดร60
9/26/2559การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรม โครงการย่อยที่ 2นายบุญส่ง นาแสวง60
9/26/2559การพัฒนาองค์ประกอบและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการย่อยที่ 3ผศ.สุพิมล ศรศักดา60
9/26/2559ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนฐานพุทธธรรมของภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรรม โตรงการย่อยที่ 4ผศ.ชลธิชา จริภัคพงค์60
9/26/2559การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน : รุปแบบการพัฒนาสมรรถนะคุณภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา แผนงานผศ.ดร สิน งามประโคน61
9/26/2559รุปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักพระพุทธศาสนา โครงการย่อยที่ 2พระครูกิตติญาณวิสิฐ,ดร61
9/26/2559การสร้างสมรรถนะคุณภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักพุทธจิตวิทยา โครงการย่อยที่ 3พระมหาชุมพร นิติสาโร61
9/26/2559การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการตามแนวพุทธเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในในสถานสงเคราะห์คนชรา ประเทศไทยพระสรวิชญ์ อภิปญโญ,ดร61
9/26/2559การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม ผศ.ดร61
9/26/2559นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาลัวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพระมหาเมธิ จนฺทสาโร61
9/26/2559การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เวลาสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานการศึกษารศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย61
9/26/2559การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลพระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺโน,ดร61
9/26/2559รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมเชิงพุทธเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลพระครูกิตติญาณวิสิฐ,ดร61
9/26/2559แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศาสนาทายาทที่ยั่งยืนพระครูวิจิตอาภากร61
9/26/2559รุปแบบการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของคนขับแท๊กซี่ในประเทศไทยดร.บุญมี พรรษา61
9/26/2559การพัฒนาภาวะผู้นำแบบบูรณาการตามแนวพุทธของผู้บริหาร โรงเรียนประชารัฐดร.ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่61
9/26/2559ระบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ : มัธยมและอุดมศึกษาผศ.ดร.สิน งามประโคน61
9/26/2559การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านหนังสือภาษาอังกฤาโดยใช้เรื่องสั้นเพื่อเสริมความสามารถในการอ่าน-เขีบนภาษาอังกฤษของนักเรียน มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ61
9/26/2559การหารูปแบบการเสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการต้นน้ำภาคเหนือตอนบนตามแนวประชารัฐ แผนงานรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม61
9/26/2559การหารูปแบบความร่วมมือร่วมใจการบริหารจัดการน้ำ โครงการย่อยที่ 1ดร.พิเชฐ ทั่งโต61
9/26/2559รูปแบบการเสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการต้นน้ำน่านตามแนวประชารัฐ โครงการย่อยที่ 2พระชยานันทมุนี,ดร61
9/26/2559รูปแบบการเสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการต้นน้ำวังตามแนวประชารัฐ โครงการย่อยที่ 3พระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.ดร61
9/26/2559รูปแบบการเสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการต้นน้ำยมงตามแนวประชารัฐ โครงการย่อยที่ 4พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ 61
9/26/2559รูปแบบการเสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการต้นน้ำปิงตามแนวประชารัฐ โครงการย่อยที่ 5ผศ.ดร.ธีรภัค ไชยชนะ61
9/26/2559ศักยภาพของพระภิกษุสงฆืที่มีบทบาทต่อการพัฒนาตามแนวชายแดนไทย กัมพูชาและลาวพระครูศรีปริยัติยาภิวัฒน์,ผศ.ดร61
9/26/2559เครือข่ายพระนักพัฒนา : แนวปฏิบัติและกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง แผนงานพระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร61
9/26/2559ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร59
9/26/2559การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดพะเยาพระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.56
9/26/2559โครงการวิจัยการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทดร.บุณชญา วิวิธขจร59
9/26/2559การสร้างความสมดุลและการรักษาต้นทุนทางธรรมชาติเชิงพุทธของเครือข่ายป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.61
9/26/2559ฮุปแต้มอีสาน : การจัดการของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนายอดุลย์ หลานวงค์ 61
9/26/2559การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นพระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร61
9/26/2559การประยุกต์ใชใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนของวัดและชุมชนในจังหวัดขอนแก่นดร.นิเทศ สนั่นนารี61
9/26/2559การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนในครอบครัวด้วยการรักษาอุโบสถศีลของชุมชนชาวพุทธในเขตเทศบาลขอนแก่นพระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร61
9/26/2559นวัตกรรมการรักษาแผลเรื้อรังเพื่อป้องกันความพิการของผู้ป่วยเบาหวานด้วยยาสมุนไพรและการรักษาเชิงพุทธดร.ทักษิณาร์ ไกรราช61
9/26/2559รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นในฐานะองค์กรการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาผศ.ดร.ประยูร แสงใส61
9/26/2559แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามนางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก61
9/26/2559รุปแบบการบริหารจัดการสภาพลเมืองเชิงพุทธ จังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น61
9/26/2559ยุทธศาตร์การพัฒนาศักยภาพเพื่อดุลยภาพแห่งชีวิตของแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดร.เรียงดาว ทวะชาลี61
9/26/2559การขับเคลื่อนระบบสุขภาพ โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนวิถีพุทธดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ61
9/26/2559การวิเคราะห์นโยบายกระบวนการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการเรียนรรู้ของสถาบันการอุดมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนางสุพัตรา นาทัน61
9/26/2559รูปแบบการเจริญเมตตาภาวนาที่มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุพระมหาธานินทร์ อาทิตวโรว61
9/26/2559แนวคิดพระพุทธศาสนาที่มีต่อสถาปัตกรรมในสิมอีสานพระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ61
9/26/2559การวิเคราะห์องค์การพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนผศ.ดรบุรินทร์ ภู่สกุล61
9/26/2559รูปแบบการใช้ภาษอังกฤษเผยแผ่พุทธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติในประเทศไทยชยันต์ บุญพิโย61
9/26/2559ปัจจัยที่มีกระทบต่อจิตสาธารณะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนายบุญส่ง นาแสวง61
9/26/2559ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แบบแผนดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว61
9/26/2559แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่นตามหลักธรรมาภิบาลร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสอาด61
9/26/2559นิเวศวิทยาเชิงพุทธ : และการเสริมสร้างเพื่อการตื่นรู้ของพระสายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผศ.ดร. จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ61
9/26/2559การพัฒนาคุณภาพชีวตบนความหลากหลายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกูยในภาคอีสานตอนล้างของประเทศไทยพระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร61
9/26/2559การพึ่งตนเองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผศ.ประกอบ มีโครตกอง61
9/26/2559การพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธในการรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระรชต กตปุญโญ61
9/26/2559พุทธจริยศาสตร์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนในจังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.จรัส ลีกา61
9/26/2559บทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนึกงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นสำหรับเด้กชายชอบในชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่นดร.เยาวนิตย์ เพียงเกษ61
9/26/2559รุปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำที่มีต่อการพัฒนาชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทยดร.ปัญญา คล้ายเดช61
9/26/2559รุปแบบการจัดการแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามนางสาวรินดา พันธ์กาฬสินธุ์61
9/26/2559ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ตามหลักไตรสิขาของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ดร.สุภาพร บัวช่วย61
9/26/2559หลักการ หลักเมือง : กระบวนการพัฒนาชุมชนสังคมเพื่อความมั่นคงยั่งยืนพระมหาประทีป สญญโม61
9/26/2559ปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส61
9/26/2559การพัฒนาคุณภาพชีวิต : หลักการและบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่กับพุทธวิถีดร.นิรัช เรืองแสน61
9/26/2559การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์ของวิชาชีพพยาบาล : หลักการตัวแบบเชิงพุทธ ดร.อรชร ไกรจักร์59
9/26/2559ขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย ปี 59 ของ นายจุมพต อ่อนทรวง
9/26/2559พระธาตุแดนใต้ : ประวัติศาสตร์ พุทธศิลปกรรมและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบบแผนพระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร60
9/26/2559รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชธีระพงษ์ สมเขาใหญ่60
9/26/2559รูปแบบและกระบวนการพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคมผ่านศาลาประดู่หก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชพระมหาสุพจน์ สุเมโธ60
9/26/2559การพัฒนารูปแบบกิจกรรมของวัดเพื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพระอธิการฉัตรชัย อธิจิตฺโต60
9/26/2559โรงเรียนผู้สูงอายุ : รุปแบบและกระบวนการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ61
9/26/2559ดุซงญอประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง : การเยียวยาบาดแผลทางใจ ด้วยกระบวนการสาธารณสุขและศาสนาดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์60
9/26/2559ขอขอบคุณที่มอบวารสาร จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
9/26/2559ขอขยายเวลางานวิจัย ปี 58 ของ นายสนั่น ประเสริฐ
9/26/2559การพัฒนาศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้ประกอบการและชุมชนในจังหวัดเชียงรายดร.มหรรถพงศ์ ศรีสุเมธิตานนต์61
9/26/2559รูปแบบการแก้ไขวิกฤติศรัทธาและความขัดแย้งของพทธศาสนิกชนไทยในสถานการ์ณปัจจุบันดร.ภารดี พลูประภา60
9/26/2559รูปแบบภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระมหาศิริพงษ์ ฐิตวิริโย60
9/27/2559เสนอต้นฉบับงานวิจัยเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์เผยแพร่ ของพระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร
9/27/2559การพัฒนาคุณธรรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยขยวนการสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธ แผนงานวิจัยผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง61
9/27/2559ยุทธศาสตร์การัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการเพื่อความพอเพียงบนพื้นฐานการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ แผนงานวิจัยพระเทพปริยัติเมธีผศ.ดร61
9/27/2559การเสริมสร้างความมั่นคงการบริหารจัดการน้ำเชิงพุทธของเครือข่ายชุมชนและพระสงฆ์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำยม แม่น้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดนครสวรรค์ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา61
9/27/2559การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนิสิต-นักศึกษา มหาวิทยัลยในจังหวัดนครสวรรค์นางสาวศศิกานต์ วิทยโชคกิติคุณ61
9/27/2559การเสริมสร้างจิตสำนึกแบบมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชนในท้องถิ่นนายศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย61
9/27/2559กระบวนหารสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคกลางอนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์61
9/27/2559รูปแบบปรากฏการณ์ทางจิต Bio Feedbackดร.สามารถ สุขุประการ60
9/27/2559นิเวศวัฒนธรรม : รูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นน้ำเจ้าพระยาดร.กาญจนณัฐ ประธาตุ60
9/27/2559ยุ้งข้าวยุคใหม่ : กระบวนการปรับตัวสู่ทางรอดแห่งภูมิปัญญาของชาวนาไทยดร.อัครเดช พรหมกัลป์60
9/27/2559การจัดการแหล่งโบราณคดีในจังหวัดนครสวรรค์ : เพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธดร.ศิริโรจน์ นามเสนา60
9/27/2559พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนาพระเทพปริยัติเมธีผศ.ดร60
9/27/2559นครสวรรค์ : การวิเคราะห์นโยบายและการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นจังหวัดจัดการตนเองดร.สมบัติ นวลละออง60
9/27/2559สิทธะพลเมืองของเด็กชายขอบในสังคมเมือง จังหวัดนครสวรรค์นางสาวพูลลาภ จันทร์เฉลิม60
9/27/2559การจัดการมรดกโลกโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และภาคประชาชนในพื้นที่รอบมรดกโลกพระครูสรีสุทธิพงศ์,ดร60
9/27/2559พุทธวิธีการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นนางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์60
9/27/2559การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมืองของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น ตามหลักพุทธธรรมนายอนุสรณ์ นางทะราช60
9/27/2559ขอขอบคุณที่มอบหนังสือสรุปกราสัมมานาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 7จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร
9/27/2559รูปแบบและกระบวนการสร้างจิตสาธารณะเพื่อการจัดการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธสาสนาอย่างยั่งยืนดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม59
9/27/2559รัฐศาสตร์ VS ราษฏร์ศาสตร์ : การสร้างระบบการเมืองเพื่อความมั่นคงแห่งพลเมืองรศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี59
9/28/2559เครือข่ายพระนักพัฒนา : แนวปฏิบัติและกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง แผนงานพระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร61
9/28/2559แนวปฏิบัติและกระบวนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง : พื้นที่ต้นแบบ ฮอด แม่แจ่ม อมก๋อย แม่สะเรียง โครงการย่อยที่ 1นางรุ่งทิพย์ กล้าหาญ61
9/28/2559แนวปฏิบัติและกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง : พื้นที่ต้นแบบ สะเมิง กัลยาณิวัฒนา ปาย ปางมะผ้า โครงการย่อยที่ 2ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง61
9/28/2559แนวปฏิบัติและกระบวนการเพิ่มรายได้เกษตรวิถีพุทธของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่ราบสูง : พื้นที่ต้นแบบ เวียงป่าเป้า แม่สรวย เมืองเชียงราย แม่ฟ้าหลวง โครงการย่อยที่ 3ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถิ่น61
9/28/2559แนวปฏิบัติและกระบวนการดูแลผู้สูงอายุของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง : พื้นที่ต้นแบบ เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่อาย โครงการย่อยที่ 4ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ61
9/28/2559แนวปฏิบัติและกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง : พื้นที่ต้นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน โครงการย่อยที่ 5ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์61
9/28/2559การขับเคลื่อนเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูงภายใต้เศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง : พื้นที่ต้นแบบ แจ้ห่ม งาว โครงการย่อยที่ 6ผศ.ดรประวิณ จันทร์แรง61
9/28/2559การเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่ราบสูง : พื้นที่ต้นแบบ ลี้ แม่ทา โครงการย่อยที่ 7นายพัลลภ หารุคำจา61
9/28/2559ขอรับรองโครงการวิจัย ของ แม่ชีสุดา โรจนอุทัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเชาว์อารมณ์ของวัยรุ่นในพระพุทธศาสนา
9/28/2559วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนาผศ.ปัญญา นามสง่า59
9/28/2559ขอขยายเวลาการดำเนินงานวัจย ปี 59 ของ ผศ.ปัญญา นามสง่า
9/28/2559การวิจัยการพัฒนาวิธีการพิจารณาอธิกรณ์ เป็นรูปแบบการดำเนินกระบวนผศ.รอ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล60
9/28/2559มาตรการการลงโทษทางอาญาฐานแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายแสดงว่าเป็นพระภิกษุหรือสามเณร
ในพระพุทธศาสนา
นายพิทวัฒน์ มโนรัตน60
9/28/2559กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตนิคมอุตสหากรรมาบตาพุด จังหวัดระยองดร.สุเทพ เชื้อสมุทร60
9/28/2559ปัญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับการพยายามพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ 2008รศ.ดร.โกเมว ขวัญเมือง60
9/28/2559บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง60
9/28/2559กลไกการบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวินัยธรเอก ชินวํโส60
9/28/2559การเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมสุจริตในการเมืองภาคประชาชนด้วยหลักสุจริต ๓60
9/28/2559การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี ตามแนวพระพุทธศาสนานางสาวเขมจิรา พิทักราษฎร์60
9/28/2559พุทธศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศและต่างประเทศผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น60
9/28/2559พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์โลกผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น60
9/28/2559พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศไทยนายเดช ชูจันอัด60
9/28/2559รูปแบบการประยุกต์ใช้พระพุทธศาสนาในชุมชนต้นแบบในประเทศไทยพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร60
9/28/2559พุทธเศรษฐศาสตร์ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาพระคมสัน ฐิเมธโส60
9/28/2559กระบวนการประชาธิปไตยสร้างสรรค์ตามหลักอปิหานิยธรรมผศ.อนุภูมิ โซวเกษม61
9/28/2559ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคมไทยนายนพ เฟื่องฟู61
9/28/2559บทบาทของพระสงฆ์ในการสร้างจิตสำนึกความเป็นชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกระเหรี่ยงบ้านลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรีพระครูสุนทรวัชรการ61
9/28/2559การสร้างความร่วมมือและควบคุมทุจริตคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชนร่วมกับพระสงฆ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีพระครูอุดมเจติยารักษ์61
9/28/2559กระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดอุตสาหกรรม กรณีศึกษา จังหวัดระยองนายกฤษณะ เชี่ยวเวช61
9/28/2559นิติปรัชญาแนวพุทธนายสมศักดิ์ สุกเพ็ง60
9/28/2559การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทยพระครูวินัยธรเอก เตชวโร60
9/28/2559กระบวนการสืบสานศิลปกรรมสกุลช่างเพชรบุรี ของพระสงฆ์และภาคีศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรีพระครูวัชรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต,ดร60
9/28/2559สถานภาพทางกฏหมายของพระสังฆาธิการในพระพุทธศาสนาศึกษากรณี พระสังฆาธิการในประเทศไทยดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ60
9/28/2559การส่งวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกลบอลเคมิคอลจำกัดพระครูรัตนากรวิสุทธิ์61
9/28/2559รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวินัย มีมาก60
9/28/2559การพัฒนารุปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม จังฟวัดสุพรรณบุรีเอกมงคล เพ็ชรวงษ์61
9/28/2559การศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของพุทธศาสนิกชนตามแนวพุทธในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเอกมงคล เพ็ชรวงษ์60
9/28/2559เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพขององค์กรและนักสันติภาพโลกดร.พูนสุข มาศรังสรรค์59
9/28/2559แรงงานคืนถิ่น : วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนายทวี เทศมาศ58
9/28/2559การศึกษษวิเคราะห์เชิงปรัชญาในมหาปรินิพพานสูตรผศ.ดร ประยงค์ จันทร์แดง58
9/28/2559ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำตะวันตกแบบมีส่วนร่วมอนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์59
9/28/2559ความสัมพันธ์ของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้ำจังหวัดนครสวรรค์ดร.สมบัติ นวลละออง59
9/28/2559วิเคราะห์กิจกรรมเชิงพุทธตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ กับการหนุนเนื่องค่านิยม ๑๒ ประการพระครูสิริคีรักษ์,ดร59
9/28/2559การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำเชิงยุทธศาสตร์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยดร.อัครเดช พรหมกัลป์59
9/28/2559การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำวงก์พระครูนิวิฐศีลขันธ์,ดร59
9/28/2559พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์นายวิชัย ธรรมชอบ59
9/29/2559การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย/โรมันพระครูศรีอรรถศาสก์60
9/28/2559การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีพระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺมิวํโส ดร.60
9/30/2559พจนานุกรมพระไตรปิฏกภาษาไทยพระศรีคัมภีร์ญาน,ศ.ดร59
9/30/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัย ปี 59 ของ นายพัสกร อุ่นอากาศ
9/30/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 58 ของ นายพัสกร อุ่นอากาศ
9/30/2559ขอขยายเวลาส่งงานวิจัย ปี 59 ของนายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต
9/30/2559พระธาตุพนมศักดิ์สิทธืกับวัดพระธาตุบริวารในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสู่การสร้างคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมเพื่อขอรับการจารึกชื่อเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระครุสิริเจติยานุกิจ,ดร61
9/30/2559การพัฒนารูปแบบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายนายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต61
9/30/2559รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทยพระครูศรีปัญญาวิกรม59
9/30/2559ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ ๔๒พระมหาอานนท์ อานนฺโท60
9/30/2559ชุมชนความเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺมิกโร,ดร59
9/30/2559แนวคิด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด บทเรียนละการบูรณาการรักษาศีล ๕ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระมหายุทธนา นรเชฎโฐ59
9/30/2559พระพุทธศาสนาในประเทสสาธารณรัฐเกาหลี : ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม พัฒนาการและการณ์ปัจจุบันพระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร59
9/30/2559แบบแผนการสื่อสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการออมทรัพย์ที่พึ่งประสงค์ของสมาชิกเพื่อการดำรงชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน รศ.บำรุง สุขพรรณ์59
9/30/2559การจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมพุทธมรฑลสุพรรณบุรี สถานที่แกะสลักพระพุทธปุษยครีรสุวรรณภูมิ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างหยั่งยืนพระครูปลัดปรีชา จิรนาโค,ดร60
9/30/2559ขอขยายเวลาสัญญาโครงการวิจัย ปี 57 ของพระเทวา รตนโชโต
9/30/2559ขอขยายเวล่สัญญาโครงการวิจัย ปี 58 ของพระเทวา รตนโชโต
9/30/2559สัญลักษณทางพระพุทธศาสนากลุ่มจังหวัดอีสานใต้ : รูปแบบ พัฒนาการและคุณค่าเชิงจริยธรรมพระครูศรปัญญาวิกรม,ดร61
9/30/2559การศึกษาวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตดร.บรรพต แคไธสง60
9/30/2559จิตวิทยาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตามแนวทางพุทธศาสนาดร.โยตะ ชัยวรมันกุล61
9/30/2559ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและกลไกของจักรวาลตามหลักของนิยาม ๕ ในพระพุทธศาสนาดร.สามารถ สุขุประการ59
9/30/2559ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดร.ยุทธนา ปราณีต55
9/30/2559ขอขยายเวลาการดำเนินงานวัจิย ปี 59 ของ นายศตวรรต สงกาผัน
9/30/2559ขอขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย ปี 59 ของ ดร.จำนง วงศ์คง
9/30/2559รุปแบบการเสริมความเจ้มแข็งชองชุมชนพุทธละมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสิทธิ์ พันธ์วงษ์59
9/30/2559รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุชมชน ผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง59
9/30/2559การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤาเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม : กรณีศึกษา นิสิตสาขาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่นายวิสุทธิชัย ไชนสิทธิ์56
9/30/2559ศึกษาวิถีชีวืตและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ในจังหวัดตาก โครงการย่อยที่ 1ดร.วีระ จุฑาคุปต์61
9/30/2559พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ตามแนวศาสนา โครงการย่อยที่ 2พระอธิการเฉลย ฉนฺนโก61
9/30/2559วิเคราะห์การดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดจังหวัดตากหลักศาสนา โครงการย่อยที่ 3พระปลัดสุขสันต์ ยสินฺธโร61
9/30/2559การประยุกต์ใช้หลักพุทธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีพระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,ดร.59
9/30/2559การวิเคราะห์พุทธวิธีการสื่อสาร เพื่อการเผยแพร่พระพุทธสาสนาและพัฒนาสังคมผศ.ดร สิน งามประโคน59
9/30/2559ยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้ำดำเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก59
9/30/2559บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ : กรณีศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ดร59
9/30/2559ขอขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย ปี 59 ของ พระอุทัย ปญฺญาปภาโส
9/30/2559ปัจจัยเชิงนโยบายที่มีความสัมพันธืกับการปลูกข้าวไรท์เบอรร์รี่ ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนางอัญชลี สุขศรีม่วง60
9/30/2559ชุมชนไตรสิกขา : รูปแบบและการเสริมสร้างคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีนายพลุศักดิ์ หอมสมบัติ61
9/30/2559การบูรณาการหลักพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคมพระมหาไกรสร โชติปญฺโญ59
9/30/2559ขอขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย ปี 59 ของพระมหาไกรสร โชติปญฺโญ
9/30/2559จิตสำนึกโอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรรมภิบาลท้องถิ่น : กรณีศึกษา องคืการบริหารส่วนตำบล องค์กรภาคเอกชนและองคืกรวัฒนธรรมในจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีนายสมนึก จันทร์โสดา59
9/30/2559ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการ พระมหายุทธนา นรเชฎโร
9/30/2559วิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทยดร.ตวงเพชร สมศรี59
30/092559การเสริมสร้างความเข็มแข็งทางอารมณืของพยาบาลวิชาชีพ : หลักการและตัวแบบเชิงพุทธดร.อรชร ไกรจักร์59
9/30/2559ศึกษาสภาพและการอนุรักษ์โบราณสถานที่ปรากฏในคัมภีร์จามเทวีวงศ์ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง56
9/30/2559กระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อนฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าวเชิงพุทธผศ.ดรพูนชัย ปันธิยะ56
10/4/2559ศักยภาพและความพร้อมการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมดร.อร่ามจิต ชิณช่าง61
10/4/2559รูปแบบการจัดการชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนโบราณแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านพระสมุห์อุทัย อุทยเมธี58
10/4/2559วิถีปฏิบัติและอัตลักษณ์ทางศาสนาของชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พระมหาจิตต์ วรปญฺโญ,ดร60
10/4/2559กระบวนการจัดการชุมชนโดยบูรณาการหลักคำสอนทางศาสนาและวิถีแห่งวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายนิเวศ มณีรัตนวงศ์60
10/4/2559กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสันติของผู้นำทางสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นายจารึก ศิรินุพงษ์60
10/4/2559ขอขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย ปี 55 ของ นายเสริมศิลป์ สุภเมธีสกุล
10/4/2559ขอหารือเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณไม่ตรงกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
10/4/2559แนวคิดและรูปแบบการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนารศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์59
10/4/2559การพัฒนาณุปแบบการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ของพระโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดสุพรรณบุรีนายชวพัฒน์ พรมขุนทด60
10/4/2559ขอขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย ของ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษรา รักษาโสม
10/4/2559รูปแบบและกระบวนการสร้างจิตสาธารณะเพื่อจัดการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโสม59
10/4/2559ศึกษาความเชื่อเรื่องบุญและบาปในบทเพลงลูกทุ่งของครูสลา คุณวุฒิสมชัย ศรีนอก56
10/4/2559ขอขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย ปี 59 ของ พรหมาชุติภัค อภินนฺโท
10/4/2559ขอขยายเวลาการดำเนินงานวัจย ปี 59 ของ ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
10/4/2559ขอขยายเวลาการดำเนินงานวัจย ปี 58 ของ นายสิงห์คำ รักป่า
10/4/2559ขอขยายเวลาการดำเนินงานวัจย ปี 58 ของ พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร
10/4/2559ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในต่างประเทศดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน60
10/4/2559ศึกษาวรรณกรรมปัญญาสชาดกนิทานไทยที่สะท้อนแนวคิดทางพระพุทธสาสนาและภูมิปัญยาชาวบ้านผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัย61
10/4/2559ขอขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย ปี 58 ของ พระวินัยธรเอนก เตชวโร
10/4/2559ขอหนังสือรับรองงานวิจัย ปี งปม.2558 ของ รศ.ดร สมิทธิพล เนตรนิมิตร
10/4/2559ขออนุญาตพิมพ์งานวิจัย ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ของ รศ.ดร สมิทธิพล เนตรนิมิตร
10/4/2559ศึกษาวรรณกรรมเปรียบเทียบระหว่างนิทานอีสปกับนิทานชาดกในพระไตรปิฏกผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัย60
10/4/2559การศึกษาผลของการปฏิบัติอานาปานสติกัมฏบานที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่าวที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์59
10/5/2559การบริหารการพัฒนาองค์กรสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาลรศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง61
10/5/2559ศึกษารูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีต่อการเพิ่มคุณภาพในการเรียนรู้ของนิสิตพระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร60
10/5/2559การพัฒนาภาวะผู้นำของพระสงฆ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช59
10/5/2559การจัดการทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี59
10/5/2559การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ตามหลักศีล ๕พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.59
10/5/2559การศึกษาวิเคราะหืองคืความรู้และสาระสำคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา มหาวิทยาลัยลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นพระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.58
10/5/2559ขอขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย ปี 59 ของ พระมหาโยธิน โยธิโก
10/5/2559ขอขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย ปี 59 ของ นายพัลลภ หารุคำจา
10/5/2559ประวัติศาสตร์เส้นทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและหลักพุทธรรมในสมัยลพบุรีพระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล59
10/5/2559การเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน (แก้ไข) โครงการชุดพระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร61
10/5/2559ขอขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย ปี 59 ของ ดร.สุนทรี สุริยะรังษี
10/5/2559ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน ปี งปม.2561 แก้ไข วิทยาเขตแพร่พระราชเขมากร,ผศ.ดร61
10/5/2559การจัดทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนในแถบลำน้ำเจียงและลำน้ำเจา จังหวัดชัยภูมินายธิติวุฒิ หมั่นมี61
10/5/2559กระบวนการพัฒนาความร่วมมือแนวพุทธในการพุทธในการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรนายอนุวัต กระสังข์61
10/6/2559ประสิทธธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือนายมงคล มานพกวี58
10/6/2559นิเวศวิทยาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธบูรณาการกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางศาสนากรณีศึกษา : พุทธปัญจภาคีวารีปาฎิหาริย์(วัดพุทธโสธรวรารามวิหาร,วัดไรขิง,วัดบางพลีใหญ่ใน,วัดเพชรสมุทรวรวิหาร,วัดเขาตะเครา)นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย61
10/6/2559แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช61
10/6/2559ขยายเวลาดำเนินงานวิจัย ปี58 ของ นายทวี เทศมาศ
10/6/2559พุทธจริศาสตร์ : แนวคิดและหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคมไทยสังคมในศตวรรษที่ 21นายภูวเดช สินทับศาล61
10/6/2559สติปัฏฐานกับการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุพระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺหาโภ61
10/6/2559การจัดแหล่งโบรณาคดีในพื้นที่ปราสาทช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร58
10/6/2559การศึกษากระบวนการปลูกฝั่งด้านคารวธรรม สมัคคีธรรมและปัญยาธรรมแก่เด็กและเยาวชนด้วยนิทานพื้นบ้านอิสานพระครูกิตติคุโณภาส61
10/6/2559เรื่องกระบวนการพลังทางสังคมจากศักยภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีพระสิริชัย สายสิงห์61
10/6/2559เรื่องแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่ รต.ส่งศักดิ์ บุญจำรูญ61
10/6/2559ธรรมวิถีการดับทุกข์ทางจิตวิญญาณและทุกข์ทางสังคมของผู้พิการในสังคมไทยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,ดร.61
10/6/2559การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนาพระสมพล ชัญถาวร61
10/6/2559ต้นแบบและบทเรียนการพัฒนาไร่นาสวนผสมของเกษตรกรจังหวดอำนาจเจริญสี สร้อยสน61
10/6/2559ชุมชนไตรสิกขา : รุปแบบและการเสริมสร้างคุรภาพชีวิตในสังคมผู้สุงอายุจังหวัดอุบลราชธานีพลูศักดิ์ หอมสมบัติ61
10/6/2559แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลวิสาหกิจชุมชนขององคืกรการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน61
10/6/2559ศึกษาวิถีชีวิตการเป็นอยู่ตามหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับผลผลิตละรายได้ของเกษตรกรขาวสาวยางพาราราคาตกต่ำ : กรณีศึกษาเกษตรกรชาวสวนยางเทือกเขพนมดงรักแถบอีสานใต้ผศ.บัญชา จำปารักษ์61
10/6/2559จริยธรรมกับการส่งเสริมสร้างความโปร่งใสของผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีสมนึก จัทร์ โสดา61
10/6/2559อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีพระครูสมุห์เฉวียน ทิพย์วัน61
10/6/2559ศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคามนายกวีพล ศรีหะมงคล61
10/6/2559ยุทธศาสตร์การจัดเครือข่ายแรงงานในกลุ่มประเทศไทย ลาวและเขมรพระมหาไสว สิริปญฺโญ61
10/6/2559การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบของการปลุกข้าวไรซืเบอร์รีและข้าวเกษตรอินทรีย์ อำเภอกุดชุมและอำเภอมหาชียชนะ จังหวัดยโสธรผศ.พลวัฒน์ ชุมสูข60
10/6/2559การเยียวยาการบาดเจ็บทางจิตใจและสังคม เทื่อความรุนแรงเข้าจู่โจมและความมั่นคงของชุมชนถูกคุกคามดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์
10/6/2559ตัวชี้วัดสุจริตธรรมเพื่อสร้างความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานองค์กรท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทสบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูนดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์61
10/6/2559กลยุทธ์การปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยี่งยืนของสังคมไทยดร.บุษกร วัฒนบุตร61
10/6/2559การสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีของเด้กและเยาวชนไทยเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทยพระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ61
10/7/2559พหุวัฒนธรรมชาติพันธุ์ : แนวคิด ความเชื่อ ภาษาและกระบวนการจัดการทางสังคมเพื่อส่งเสริมสร้างความสุขของกลุ่มจังหวัดสนุก แผนงานพรครูสิริเจติยานุกิจ,ดร60
10/7/2559ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน ปี งปม.2561 แก้ไข วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานีพระครูกิตติคุโณภาส61
10/7/2559การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัดกำแพงเพชร ปี59พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร59
10/7/2559การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัดกำแพงเพชร นายธีระวัฒน์ แสนคำ59
10/7/2559การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธสาสนาในลุ่มแม่น้ำเลย จังหวัดเลย ดร.ธงชัย สิงอุดม59
10/7/2559รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรีดร.พิเชฐ ทั่งโต60
10/11/2559การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักสารารียธรรม กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์นายรุ่งสุริยา หอมวัน56
10/11/2559การพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวพุทธจิตวิทยาดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ61
10/11/2559จริยศาสตร์การพัฒนา : องค์ประกอบและหลักการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศ61
10/11/2559A Stud of mahasi Sayadaw's Meditation Method and its Spreading in Global WorldPhra Seng Hurng,Dr59
10/11/2559ศึกษาภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมอยารากไม้และหมอยาดูกริมสองฝั่งโขง หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทร์ นครหลวงเวียงจันทร์-หนองคายพระเดชขจร ขนฺติธโร58
10/11/2559ศึกษาวิธีการป้องกันการกระทำอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนดร.สนุทร สุขทรัพย์ทวีผล61
10/11/2559กระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองดีตามแนวพระพุทธศาสนาของสถาบันการศึกษาในสังคมไทยผศ.ดร.เจษฏา มูลยาพอ59
10/11/2559กระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองดีตามแนวพระพุทธศาสนาของสถาบันการศึกษาในสังคมไทยผศ.ดร.เจษฏา มูลยาพอ59
10/11/2559การพัฒน่ารูปแบบความเป็นครูในสตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการนางสาวชนันภรณ์ อารีกุล61
10/11/2559การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรสงฆ์ในประเทศไทยพระมหาสุทัศน์ นักการเรียน61
10/11/2559การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในโณงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายนายกำพล สุกันโท61
10/11/2559การดำรงชีพอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมล้านนาพระอักขราภิศุทธิ์ ลูนละวัน61
10/11/2559การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนนายฤทธิชัย แกมนาค61
10/11/2559Chiang Rai city of art : ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงรายพระครูวิมลศิลปกิจ61
10/11/2559วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน : บทเรียนและการสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดา61
10/11/2559รุปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ำที่มีต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทยดร.ปัญญา คล้ายเดช61
10/11/2559รุปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดขอนแก่น ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาผศ.ดร.ประยูร แสงใส61
10/11/2559การพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธในการรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระรชต มาตรสอน61
10/11/2559การบริหารจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามสิทธิพล เวียงธรรม61
10/11/2559หลักบ้าน หลักเมือง : กระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อความมั่นคงยั่งยืนพระมหาประทีป สญญโม61
10/11/2559ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจิตสาธารณะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบุญส่ง นาแสวง61
10/11/2559การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนในครอบครัวด้วยการรักษาอุโบสถศีลของชุมชนชาวพุทธในเขตเทศบาลขอนแก่นพระสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร61
10/11/2559แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่นตามหลักธรรมาภิบาลร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสอาด61
10/11/2559การพัฒนาคุณภาพชีวิต : หลักการและบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่กับพุทธวิถีดร.นิรัช เรืองแสน61
10/11/2559แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามนางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก61
10/11/2559การขับเคลื่อนระบบสุขภาพ โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนวิถีพุทธดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ61
10/11/2559การพัฒนารุปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผศ.ดร.วิทยา ทองดี61
10/11/2559นิเวศวิทยาเชิงพุทธ : แนวคิด คุณค่าและการเสริมสร้างการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ61
10/11/2559แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อสถาปัตยกรรมในสิมอีสานพระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ61
10/11/2559การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนของวัดและชุมชนในจังหวัดขอนแก่นดร.นิเทศ สนั่นนารี61
10/11/2559พัฒนาคุณภาพชีวิตบนความหลากหลายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกูยในภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยพระมหามิตร วันยาว,ผศ.ดร61
10/11/2559พุทธจริยศาสตร์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนในจังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.จรัส ลีกา61
10/11/2559รูปแบบการใช้ภาษอังกฤษเผยแผ่พุทธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติในประเทศไทยชยันต์ บุญพิโย61
10/11/2559รุปแบบการบริหารจัดการสภาพลเมืองเชิงพุทธ จังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น61
10/11/2559การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยตามแนววิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดร.สุรพล พรมกุล61
10/11/2559ปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส61
10/11/2559นวัตกรรมการรักษาแผลเรื้อรังเพื่อป้องกันความพิการของผู้ป่วยเบาหวานด้วยยาสมุนไพรและการรักษาเชิงพุทธทักษิณาร์ ไกรราช61
10/11/2559ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเพื่อดุลยภาพแห่งชีวิตแรงงานดร.เรียงดาว ทวะชาลี61
10/11/2559รุปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนการกุศลในจังหวัดขอนแก่นพระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ ผศ.ดร61
10/11/2559การวิเคราะห์การพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล61
10/11/2559ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แบบแผนดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว61
10/11/2559ฮูปแต้มอีสาน : การจัดการของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนายอดุลย์ หลานวงค์ 61
10/11/2559วิเคราะห์นโยบายกระบวนการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการเรียนรู้ของสถาบันการอุดมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนางสุพัตรา นาทัน61
10/11/2559การสร้างเครือข่ายการพึ่งตนเองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผศ.ประกอบ มีโครตกอง61
10/11/2559รูปแบบการจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบ ศีล 5 ที่สงเสริมการอยุ่ร่วมกันของชุมชนในจังหวัดมหาสารคามพระครูปัจฉิมวรานุกูล61
10/11/2559ศึกษากระบวนการเสริมสร้างสุขภาพของชุมชนโดยใช้สมุนไพรในจังหวัดมหาสารคามพระครูวรกิจสุนทร61
10/11/2559การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นพระครุภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร61
10/11/2559รุปแบบการเจริญเมตตาภาวนาที่มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุพระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต61
10/11/2559การสร้างความสมดุลและการรักษาต้นทุนทางธรรมชาติเชิงพุทธของเครือข่ายป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.61
10/11/2559บทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนึกงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นสำหรับเด้กชายชอบในชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่นดร.เยาวนิตย์ เพียงเกษ61
10/11/2559รุปแบบการจัดการแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามนางสาวรินดา พันธ์กาฬสินธุ์61
10/11/2559การพัฒนาศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้ประกอบการและชุมชนในจังหวัดเชียงรายดร.มหรรถพงศ์ ศรีสุเมธิตานนต์61
10/11/2559ขออนุมัติลงนามในประกาศและแต่งตั้งคระกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.
10/11/2559ขอเสนอลงนามอนุมัติหัวข้อและโครงการร่างวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.
10/11/2559การอยู่ร่วมกันของชุมชนพุทธและมุสลิม ในเขตพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวีและอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาพระครูปลัดไพรัช จนฺทสโร58
10/11/2559พลวัตการปรับตัวของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคปัจจุบันประสิทธิ์ รักนุ้ย58
10/11/2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการพัฒนาสังคมของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนใต้พระครูสุติกิจสโมสร61
10/11/2559การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยปลอดภัยสำหรับชุมชนชาวพุทธใน 3 จังหวัดชายแดนใต้พระมหาจิตต์ วรปญฺโญ,ดร61
10/11/2559ความรุนแรงในครอบครัวมีผลต่อความก้าวร้าวของเด็กใน 3 จังหวัดภาคใต้นางสาวปานวลัย ศรีราม61
10/11/2559การปลูกฝังหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาศาสนาให้กบัเด็กและเยาวชนในสถาพินิจสามจังหวัดชายแดนใต้พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน61
10/11/2559การวิจัยการปลุกฝังความสุขริตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร61
10/11/2559รุปแบบและวิธีการดับทุกข์เชิงพุทธบูรณาการสำหรับผู้พิการในสังคมไทยพระใบฎีกาสุพจน์ เกษนคร61
10/11/2559การพัฒนามาตรการและวิธีทางสังคมในการดูแลผู้พิการในสังคมไทยนายกวีพล ศรีหะมงคล61
10/11/2559การใช้นโยบายและการจัดาสวัสดิการสำหรับผู้พิการในสังคมไทยพระใบฎีกาสุพจน์ เกษนคร61
10/11/2559การเสริมสร้างพลังทางจิตวิญญาณเพื่อการดับทุกข์ของผู้พิการตามแนวพุทธศาสนาในสังคมไทยพระสุภาพร เสนคำสอน61
10/11/2559การสร้างรุปแบบ มาตรการ และวิธีการดับทุกข์ของผู้พิการในสังคมไทยนายพลุศักดิ์ หอมสมบัติ61
10/11/2559การพัฒนาและการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา ตามหลักพุทธธรรมพระครูศรีวรพินิจ59
10/11/2559ศึกษาสิเคราะห์การให้การแนะแนวด้วยพุทธวิธีในพระสุตตันตปิฏกพระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร61
10/11/2559ขอขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัยปี 59 ของ รศ.พูนทรัพยื เกตุวีระพงษ์
10/11/2559การพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคายผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ61
10/11/2559อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ : การจัดการเพื่อความยั่งยืนด้วยกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาดร.อภิษฏาร์ ศรีเครือดง61
10/14/2559กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล ๕ ในจังหวัดลำปางนายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์59
10/14/2559การฟื้นฟูสุขภาวะของผู้สูงวัยของวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร57
10/14/2559การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่ม 7 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นพระมหาสังเวช จนฺทโสภี57
10/14/2559กระบวนการเสรริมสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาพระมหาสังเวช จนฺทโสภี59
10/14/2559การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนางสาววิไลวรรณ รังสร้อย60
10/14/2559การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขในการท่องเที่ยวอาริยธรรมล้านนานายนเรศร์ บุญเลิศ61
10/14/2559นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นพระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ61
10/14/2559นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับความมั่นคงตามแนวชายแดนพระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ61
10/14/2559การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ตามแนวพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของเมืองพระชนกจักรีนายประคอง มาโต61
10/14/2559รุปแบบและกระบวนการพัฒนาบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืนพระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล61
10/14/2559เครือข่ายพระนักพัฒนา : แนวปฏิบัติและกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง แผนงานนายเสน่ห์ ปาเมืองมูล61
10/14/2559แนวปฏิบัติและกระบวนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง : พื้นที่ต้นแบบ ฮอด แม่แจ่ม อมก๋อย แม่สะเรียง โครงการย่อยที่ 1นางรุ่งทิพย์ กล้าหาญ61
10/14/2559แนวปฏิบัติและกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง : พื้นที่ต้นแบบ สะเมิง กัลยาณิวัฒนา ปาย ปางมะผ้า โครงการย่อยที่ 2นายสำราญ ขันสำโรง61
10/14/2559แนวปฏิบัติและกระบวนการเพิ่มรายได้เกษตรวิถีพุทธของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่ราบสูง : พื้นที่ต้นแบบ เวียงป่าเป้า แม่สรวย เมืองเชียงราย แม่ฟ้าหลวง โครงการย่อยที่ 3นายประเสริฐ ปอนถิ่น61
10/14/2559แนวปฏิบัติและกระบวนการดูแลผู้สูงอายุของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง : พื้นที่ต้นแบบ เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่อาย โครงการย่อยที่ 4นายอภิรมย์ สีดาคำ61
10/14/2559แนวปฏิบัติและกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง : พื้นที่ต้นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน โครงการย่อยที่ 5นายวรวิทย์ นิเทศศิลป์61
10/14/2559การขับเคลื่อนเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูงภายใต้เศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง : พื้นที่ต้นแบบ แจ้ห่ม งาว โครงการย่อยที่ 6นายเทพประวิณ จันทร์แรง61
10/14/2559การเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่ราบสูง : พื้นที่ต้นแบบ ลี้ แม่ทา โครงการย่อยที่ 7นายพัลลภ หารุคำจา61
10/14/2559ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลและคุณค่าง่านพระพุทธศิลปกรรมรัชสมัยของพระเมืองแก้วในล้านนาผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง60
10/14/2559การศึกษาแนวคิด วิธีการปฏิบัติและการสื่อสารทางพุทธิปัญญาในจังหวัดเชียงใหม่นายบุญมี แก้วตา60
10/14/2559แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลางปะกงเชิงพุทธบูรณาการนายภูริทัต ศรีอร่าม61
10/14/2559อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ : การจัดการเพื่อความยั่งยืนด้วยกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาดร.อภิษฏาร์ ศรีเครือดง61
10/14/2559รูปแบบการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนาของจังหวัดเพชรบูรณ์พระมหาธวัชชัย ธมฺมรํสี,ดร61
10/14/2559การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาพระครูปลัดณัฐพล ประชุณหะ,ดร61
10/14/2559ระบบความเชื่อพื้นฐานของประชาชนต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของแผ่นดินพระครูอุทัยกิจจารักษ์,ดร61
10/14/2559ขอขยายเวลาดำเนินงานวิจัย ปี59 ของ ดร.อภิษฎา ศรีเครือดง
10/14/2559ขอขยายเวลาดำเนินงานวิจัย ปี58 ของ พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ
10/14/2559การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือผศ.ดร.วิทยา ทองดี58
10/17/2559ศึกษาต้นแบบปฏิบัติตนตามศีล ๕ ที่ตั้งใจงดเว้นโดยใช้หลักธรรมวิรัติ ๓ ที่มีความพันธ์คุณภาพชีวิตของพระพุทธศาสนานิกในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิพระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร59
10/18/2559การประยุกต์ใช้สัมมาอาชีวะเพื่อลดปัญหาการฉ้อโกงทางการค้าพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร59
18/10/259รูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะห์ระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบนผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่น59
10/18/1959การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธสาสนาในประเทศไทยพระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑมโน59
10/19/2559รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผศ.ดร.ธนู ศรีทอง58
18/10/260พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญในสังคมไทยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์58
10/20/2559กระบวนการสร้างจิตสำนึกตามหลักศีล ๕ ของเยาวชนในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ดร.สุนทรี สุริยะรังษี59
10/21/2559กระบวนการมีส่วน่รวมของชุมชนผู้สูงอายุในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญพระครูอุดมธรรมวัตร ขนฺติโก61
10/25/2559ศึกษากระบวนการเสริมสรร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการพระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.ดร59
10/25/2559ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์เส้นทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมในประเทศไทยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์59
10/25/2559การเรียนรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมของชุมชนในจังหวัดแพร่ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม59
10/25/2559การสืบค้นการจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดแพร่พระราชเขมากร,ผศ.ดร58
10/25/2559รุปแบบการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส59
10/25/2559การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญาในมหาปรินิพพานสูตรผศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง58
10/25/2559การศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการของการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงพุทธของปรัชญาชาวบ้านอีสานพระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร59
10/25/2559กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่รว่มกันของชุมชน ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ดร.สุรพล พรมกุล59
10/25/2559พุทธศิลปะในล้านช้าง : แนวคิด พัฒนาการ คุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น59
10/25/2559การใช้สื่ออุปกรณ์ในการสื่อสารของพระพุทธเจ้าดร.บุญเลิศ โอฐสู58
10/25/2559กระบวนการอนุรักษ์คัมภีรืพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.จรัส ลีกา59
10/25/2559ภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร58
10/25/2559รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนตามแนวทางพระพุทธศาสนาพระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท58
10/25/2559ภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลพระมหาชุติภัค อภินนฺโท59
10/25/2559การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม : รุปแบบและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของ ไทย-ลาวพระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.61
10/25/2559การส่งเสริมรการรักษาศีล ๕ สำหรับเยาวชนนำมาซึ่งความสมานฉันท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแนวดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครพระปริยัติวโรปการ ผศ.ดร59
10/25/2559การศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาพระครูศรีปัญญาวิกรม
10/25/2559กระบวนการปลูกฝังความสามัคคีเชิงพุทธแก่นักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดแพร่พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร.57
10/25/2559การศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในค่าวซอล้านนาผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ57
10/26/2559ครอบครัวรักษาศีล ๕ : รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานีนายพลูลศักดิ์ หอมสมบัติ59
10/26/2559ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพตามหลักพระพุทธศาสนาพระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ59
10/26/2559พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ในมิติด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความสัมพันธืทางสังคมพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร56
10/26/2559กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชยาตะวันตกบูรณาการเพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทยพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร59
10/26/2559การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศ฿กษา โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔พระปริยัติวโรปการ ผศ.ดร60
10/26/2559คัมภีร์สุตตสังคหะ : การปริวรรต การแปลและการวิเคราะห์ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง59
10/27/2559การเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนในจัดการแหล่งโบราณคดีจังหวัดนครสวรรค์ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา59
10/27/2559รูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรมดร.ศิริโรจน์ นามเสนา58
10/27/2559การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาและชุมชน : จังหวัดนครสวรรค์พระเทพปริยัติเมธีผศ.ดร58
10/27/2559องค์กรจัดการลุ่มน้ำสะแกกรังในบริบทของการบริหารจัดการบ้านเรือนแพ จังหวัดอุทัยธานี นายปริญญา นิกรกุล59
10/31/2559การพัฒนารุปแบบการจัดการความรู้แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูวาปีจันทคุณ,ดร59
11/1/2559กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระครูธรรมธรศิริวัฒน์60
01/112559รุปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายดร.ฤทธิชัย แกมนาค59
11/2/2559รูปแบบการพัมนาบึงน้ำขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย ดร.อัครเดช พรหมกัลป์58
11/2/2559การศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมกับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาในเขตชายแดนใต้ : ศึกษากรณีพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีนายชนิศร์ ชูเลื่อน55
11/3/2559การวิเคราะห์พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาดร.สิน งามประโคน59
11/3/2559รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยานางสุกัญญา รอบจังหวัด58
11/4/2559จริยศาสตร์ที่ปรากฏในคำสอนและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตดร.บรรพต แคไธสง60
11/9/2559คุณค่าและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวิถีชีวิตของชุมชน เขมร-ลาว-กุย ลุ่มแม่น้ำมูล จังหวัดสุรินทร์พระปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร57
11/9/2559การศึกษาผลของการปฏิบัติอานาปานสติกัมฏบานที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่าวที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์59
11/9/2559การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปกาเกอะญลุ่มแม่น้ำกก โดยชุมชนมีส่วนร่วม นายนเรศร์ บุญเลิศ59
11/9/2559การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยใช้นโยบายและกลไกการปกครอง นายนเรศร์ บุญเลิศ59
11/9/2559การศึกษาผลของการปฏิบัติอานาปานสติกัมฏบานที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่าวที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์59
11/9/2559บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีพระครุสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต.ดร59
11/9/2559ยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้ำดำเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก59
11/9/2559การรื้อฟื้นและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสังคมนิยมลาว : ศึกษาใคร่ครวญหลากมิติและยุทธศาสตร์การเผยแผ่ธรรมะของพระอาจารย์มหาชาลี กันตสีโลDr.Dipti Visuddhangkoon57
11/10/2559รุปแบบการสอบอารมณ์กลุ่มเพื่อการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระครูภาวนาวีรานุสิฐ วิ.59
11/10/2559กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล ๕ ในจังหวัดลำปางนายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์59
11/15/2559พุทธจริยศาสตร์การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษนายบุญยืน งามเปรี่ยม59
11/15/2559ศึกษษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพพระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ59
11/16/2559การปริวรรต การแปล และการวิเคราะห์ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง59
11/16/2559การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานีพระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,ดร.56
11/16/2559ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์มูลกัจจายนะอักษรธรรมอีสานนายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน58
11/16/2559ยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้ำดำเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก59
11/16/2559บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีพระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ดร59
11/16/2559การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผู้เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์59
11/16/2559การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์ของวิชาชีพพยาบาล : หลักการและตัวแบบเชิงพุทธดร.อรชร ไกรจักร์59
11/17/2559ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร59
11/17/2559การเสริมสร้างจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังคมไทย ดร.อภิษฏาร์ ศรีเครือดง59
11/17/2559การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์บาลีพระพุทธศาสนาเถรวาทรองศาสตราจารย์เวทบ์ บรรณกรกุล56
11/17/2559การจัดการน้ำแบบพหุพาคีของชุมชนตามลำคลองของเขื่อนทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีนายประคอง มาโต59
11/17/2559รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังงหวัดสุราษฎร์ธานี นายประสิทธิ์ พันธวงษ์59
11/19/2559ศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดกพระศรีคัมภีร์ญาน,ศ.ดร60
11/19/2559การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปกาเกอะญลุ่มแม่น้ำกก โดยชุมชนมีส่วนร่วม นายนเรศร์ บุญเลิศ59
11/19/2559บทบัญญัติพื้นฐานทางศาสนา : แนวคิดการสร้างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมพระมหาธานินทร์ อาทิตวโรว59
21/112559การปฏิบัติและการสอนอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเมียนมาร์ดร.บุณชญา วิวิธขจร59
11/21/2559การเรียนรู้กับแนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงคืของนักเรียนมัธศึกา ช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่จังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี,ดร57
11/21/2559การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์บาลีพระพุทธศาสนาเถรวาทรองศาสตราจารย์เวทบ์ บรรณกรกุล56
11/21/2559พระพุทธศาสนาในอินโดนีเชีย มาเลเซีย และสิงค์โปร : ประวัติและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร56
11/21/2559การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ : หลักการและตัวแบบเชิงพุทธดร.อรชร ไกรจักร์59
11/21/2559พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ในมิติด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทางสังคมพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร56
11/21/2559กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล ๕ ในจังหวัดลำปางนายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์59
11/21/2559ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดพะเยา พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.56
11/21/2559สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินตามนโยบายทวงคืนผืนป่าของประเทศไทยดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา59
11/21/2559ลักษณะการผสมผสานหลักการทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพั?นาชุมชนไทยพวน ตำบลทุ่งโห้ง จังหวัดแพร่นายเสริมศิลป์ สุภเมธีสกุล56
11/21/2559ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ๕ระสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลับดร.ยุทธนา ปราณีต55
11/21/2559ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ๕ระสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลับดร.ยุทธนา ปราณีต55
11/23/2559การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดนครพนมนายศตพล ใจสบาย56
11/23/2559ภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลพระมหาชุติภัค อภินนฺโท59
11/23/2559การศ฿กษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบการเผยแผ่พุทธรรมของวัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานีดร.แสวง นิลนามะ52
23/11/25559สุขชีวีถีพุทธพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญญฺโญ รศ.ดร60
11/23/2559การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดนครพนมนายศตพล ใจสบาย56
11/23/2559การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาพระพุทธสาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดลำพูนพระครูสิริสุตานุยุต56
11/23/2559ศึกษากระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนายสาคร ธระที57
11/30/2559การศึกษาความสัมพันธืระหว่างพระบรมสารีริกธาตุกับการสร้างบ้านเมืองบนที่ราบเชียงแสนศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี59
11/30/2559การศึกษาองค์ความรู้ของและกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงพุทธของปราชญ์ชาวบ้านอีสานพระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร59
11/30/2559การอธิบายธรรมด้วยหลักเหตุผลในคัมภีร์อรรถกถาพระสุตตันตปิฏกผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร59
12/1/2559การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นายธิติวุฒิ หมั่นมี55
12/1/2559การส่งเสริมการรักษาศีล ๕ สำหรับเยาวชนนำมาซึ่งความสมานฉันท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแนวดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครพระครูปริยัติวโรปการ,ผศ.ดร59
12/2/2559การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนายบุยส่ง นาแสวง59
12/3/2559การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤาเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม : กรณีศึกษา นิสิตสาขาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่นายวิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์56
12/3/2559Trends of Educational Mangement For Unity and Peach Of Countries in ASEAN CommunityPhra Rajavaramethi,Ph.D59
12/6/2559การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธกับการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ดร59
12/6/2559พุทธรัฐศาสตร์ : กระบวนการทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการศึกษากรกต ชาบัณฑิต59
12/6/2559การศึกษาองค์ความรู้และสถานภาพทางสังคมของการแพทย์พื้นบ้าน : กรณีศึกษา บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดของชุมชนในจังหวัดเชียงรายนายพัสกร อุ่นกาศ58
12/8/2559ธรรมมาธิปไตย : อุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอำนาจในการปกครองรัฐดร.สุริยา รักษาเมือง59
12/9/2559การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาพระพุทธสาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดลำพูนพระครูสิริสุตานุยุต56
12/9/2559ปัจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมต่อวิถีชีวิตของผู้สูงอายุพระครูปฐมวรวัฒน์,ผศ.ดร59
12/13/2559รุปแบบการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม : กรณีศึกษาตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ,ดร58
12/15/2559การศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมกับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาในเขตชายแดนใต้ : ศึกษากรณีพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีนายชนิศร์ ชูเลื่อน55
12/15/2559การประยุกต์ใช้สัมมาอาชีวะเพื่อลดปัญหาการฉ้อโกงทางการค้าพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร59
12/15/2559ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองคืรวมตามแนวพุทธจิตวิทยาพระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร59
12/15/2559พระเครื่อง : แนวคิด ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางวัฒนธรรม พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.58
12/16/2559แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปสู่กการเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา56
12/17/2559พระพุทธศาสนาในสิบสองปันนา : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมละความสัมพันธ์กับล้านนาผศ.จักรแก้ว นามเมือง58
12/17/2559การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยวิถีพุทธของนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาผศ.คนอง วังฝายแก้ว58
12/17/2559การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักสารารียธรรม กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์นายรุ่งสุริยา หอมวัน56
12/17/2559บทบัญญัติพื้นฐานทางศาสนา : แนวคิดการสร้างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมพระมหาธานินทร์ อาทิตวโรว59
12/19/2559วิทยาการสอนซีลธรรมของพระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชรัตนมุนี59
12/19/2559การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการแสดงผลของกรรมและการตกทอดกรรมสู่ทายาทรศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์58
12/19/2559ศึกษากระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการพระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.ดร59
12/19/2559การศึกษาองค์ความรู้และสถานภาพทางสังคมของการแพทย์พื้นบ้าน : กรณีศึกษา บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดของชุมชนในจังหวัดเชียงรายนายพัสกร อุ่นกาศ58
12/19/2559ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ๋ในจังหวัดนครสวรรค์นายทวีศักดิ์ ชูมา59
12/21/2559กระบวนการพุทธจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีนางวันวิสาข์ ทิมานพ59
12/21/2559การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร59
12/23/2559การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยใช้นโยบายและกลไกการปกครอง นายนเรศร์ บุญเลิศ59
12/23/2559การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปกาเกอะญลุ่มแม่น้ำกก โดยชุมชนมีส่วนร่วม นายนเรศร์ บุญเลิศ59
12/23/2559ศึกษาต้นแบบการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ที่ตั้งใจงดเว้นโดยใช้หลักธรรมวิรัติ ๓ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชนในอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิพระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร59
12/23/2559กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์ในสังคมไทยดร.สายัณห์ อินนันใจ55
12/24/2559รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทยพระครูศรีปัญญาวิกรม59
12/24/2559การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการพัฒนาคุณคุรภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่านดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์57
12/24/2559การสืบค้นการจัดระบบอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดน่านพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร58
12/24/2559แนวทางการสร้างรูปแบบความเข้มแข็งทางจิตใจเชิงพุทธบุรณาการของเยาวชนของโรงเรียนขอนแก่นวิทยาคมในการเผชิญกับความผิดหวังพระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร55
12/24/2559ปัจจียที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนายไพรัตน์ ฉิมหาด55
12/24/2559ลักษณะการผสมผสานหลักการทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพั?นาชุมชนไทยพวน ตำบลทุ่งโห้ง จังหวัดแพร่นายเสริมศิลป์ สุภเมธีสกุล55
12/26/2559การปฎิบัติและการสอบอารมณ์กรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเมียร์มาดร.บุณชญา วิวิธขจร59
12/27/2559บทบัญญัติพื้นฐานทางศาสนา : แนวคิดการสร้างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมพระมหาธานินทร์ อาทิตวโรว59
12/27/2559คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีอิทธิพลต่อวิถึชิวิตคนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์พระมหาถนอม อานนฺโท56
12/27/2559อิทธิพลคติความเชื่อประเพณีบุญบั้งไฟที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธไทยในภาคตะวันออกเฉียวเหนือปัจจุบันนายสงวน หล้าโพนทัน57
12/27/2559การตีความหลักคำสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรตศาสตร์ของพอล ริเคอร์กับพระพุทธศาสนาเถรวาทนายสงวน หล้าโพนทัน56
5/1//2560รูปแบบการบริหทารความสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมานายพิชิต ปริมาตร58
5/1//2560การสังเคราะห์องค์ความรู้การสอนแต่งแปลบาลีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพระเมธีสุตาภรณ์,ดร.58
5/1//2560รูปแบบการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต ปดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ59
5/1//2560การสร้างเกณฑ์มาตรการดำเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ดร.พิชิต ปริมาตร59
5/1//2560การสร้างเกณฑ์มาตรการดำเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ดร.พิชิต ปริมาตร59
5/1//2560การพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนวิถีพุทธต้นแบบในจังหวัดนครราชสีมาพระราชสีมาภรณ์ 59
5/1//2560ความมั่นคงด้านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝั่งโขง กรณีศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายดร.คิด วรุณดี59
1/5/2560ศึกษาสภาพและการอนุรักษ์โบราณสถานที่ปรากฏในคัมภีร์จามเทวีวงศ์ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง56
1/17/2560รูปแบบและกระบวนการสร้างจิตสาธารณะเพื่อการจัดการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม59
1/17/2560ญาณวิทยา : แนวคิดหลักการสร้างความรู้ของเยาวชนในโซเซียลมีเดียพระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโณ59
1/17/2560การศึกษาการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองขององค์กรการปกครองส่วนม้องถิ่นดร.จำนง วงศ์คง59
1/17/2560การพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ โดยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธในจังหวัดพะเยาผศ.จักรแก้ว นามเมือง59
1/17/2560การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดกำแพงเพชร นายธีระวัฒน์ แสนคำ59
1/17/2560การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธสาสนาในลุ่มแม่น้ำเลย จังหวัดเลย ดร.ธงชัน59
1/17/2560การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัดกำแพงเพชรพระราชวชิรเมธี,ดร59
1/17/2560สมณสารูปของพระสงฆ์ไทยในมุมมองของพุทธปรัชญานางสาววิรัญจ์ณภัค พรหมวิปัศยา59
1/17/2560การส่งเสริมการรักษาศีล ๕ สำหรับเยาวชนนำมาซึ่งความสมานฉันท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแนวดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครพระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร59
1/18/2560การอยู่ร่วมกันของชุมชนพุทธและมุสลิม ในเขตพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวีและอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาพระครูปลัดไพรัช จนฺทสโร58
1/18/2560พลวัตการปรับตัวของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคปัจจุบันประสิทธิ์ รักนุ้ย58
1/18/2560การสืบค้นและอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดลี้หลวง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนพระครูสิริสุตานยุต,ดร58
1/18/2560การสื่อสารเชิงพุทธเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมดร.นิเทศ สนั่นนารี59
1/18/2560รุปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่ประชาชนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นดร.นิเทศ สนั่นนารี57
1/18/2560การจัดการสุขภาวะเชิงพุทธของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือพระครูปลัดพรหมเรศ โชติวโร,ผศ.ดร58
1/18/2560นามานุกรมบุคคลพุทธสาสน์พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร60
1/19/2560การจัดการน้ำแบบพหุพาคีของชุมชนตามลำคลองของเขื่อนทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีนายประคอง มาโต59
1/19/2560การเสริมสร้างจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังคมไทยดร.อภิษฏาร์ ศรีเครือดง59
1/19/2560กระบวนการอนุรักษ์คัมภีรืพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.จรัส ลีกา59
1/19/2560พุทธจริยศสตร์การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีษะเกษนายบุญยืน งามเปรี่ยม59
1/23/2560กลยุทธ์ในจการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเชต 1พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส60
1/23/2560การจัดการแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ปราสาทช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปี58พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร58
1/23/2560การบูรณาการหลักไตรสิกชากับจิตวิทยาวัยรุ่นในการพัฒนาเชิงบวกแก่เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายดร.ฤทธิชัย แกมนาค58
1/23/2560การพัฒนาและเกณฑ์ชี้วัดของวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดเชียงรายพระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ58
1/23/2560สืบสานผญาหมอเมืองล้านนาเชียงรายพระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ59
1/24/2560ขัวศิลปะ : กระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อเปลี่ยนแปลงพลังทางสังคมด้วยศิลปะมานิตย์ กันทะสัก59
1/24/2560The City Of Art : ศิลปะและสถาปัตยกรรมในวัดที่เป็รพระอารามหลวง จังหวัดเชียงรายมานิตย์ กันทะสัก59
1/26/2560การศึกษาวิเคราะห์การจัดการหลักสูตรท้องถิ่นของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเลยพระมหาลิขิต คำหงษา.ดร57
1/28/2560การศึกษาเชิงประยุกต์หลักพุทธธรรมกับแก้ปัญหาบริโภคนิยมของวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายนคร จันทราช57
1/30/2560การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21นางบุษกร วัฒนบุตร60
2/1/2560บูรณาการพุทธจิตวิทยาการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการรู้ค่าแห่งตนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายพระครูพิพิธปริยัติกิจ ดร59
2/2/2560การเสริมสร้างจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังคมไทยดร.อภิษฏาร์ ศรีเครือดง59
2/3/2560การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยใช้นโยบายและกลไกการปกครองนายนเรศร์ บุญเลิศ59
2/3/2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์59
2/3/2560กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันชุมชนตามตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านศีลในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ดร.สุรพล พรมกุล59
2/3/2560พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธพระมหาสุนันท์ สุนนฺโท58
2/3/2560การสร้างจิตสำนึกร่วมของชุมชนในประชาคมและสังคมอาเซียน : วิเคราะห์แนวคิด มุมมองและขบวนการสร้างผ่านประเพณีสงกรานต์พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร59
2/3/2560การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพระบรมสารีริกธาตุกับการสร้างบ้านเมืองบนที่ราบเชียงแสนศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี59
2/6/2560การส่งเสริมการรักษาศีล ๕ สำหรับเยาวชนนำมาซึ่งความสมานฉันท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแนวดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครพระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร59
2/7/2560การสร้างเกณฑ์มาตรการดำเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ดร.พิชิต ปุริมาตร59
2/7/2560การสังเคราะห์องค์ความรู้การสอนแต่งแปลบาลีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพระเมธีสุตาภรณ์,ดร.58
2/7/2560รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมานายพิชิต ปุริมาตร58
2/7/2560กลยุทธ์และองค์ประกอบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง60
2/7/2560รุปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมไทยนางไพวรรณ ปุริมาตร60
2/7/2560การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา : รูปแบบและกระบวนการปฏิรุปการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อรับรองการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑นายพิชิต ปุริมาตร60
2/7/2560การบริหี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรมนายรุ่งสุริยา หอมวัน56
2/8/2560อิทธิพลคติความเชื่อประเพณีบุญบั้งไฟที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธไทยในภาคตะวันออกเฉียวเหนือปัจจุบันนายสงวน หล้าโพนทัน57
2/8/2560การตีความหลักคำสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรตศาสตร์ของพอล ริเคอร์กับพระพุทธศาสนาเถรวาทนายสงวน หล้าโพนทัน56
2/9/2560บทบัญญัติพื้นฐานทางศาสนา : แนวคิดการสร้างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมพระมหาธานินทร์ อาทิตวโรว59
2/9/2560ปัจจัยที่มีผลต่ออิทธิพลต่อการทำงานตามหลักธรรมมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายไพรัตน์ ฉิมหาด55
2/10/2560การศึกษาองคืความรู้และสถานภาพทางสังคมของการแพทยพื้นบ้าน : กรณีศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดของชุมชนในจังหวัดเชียงรายนายพัสกร อุ่นกาศ58
2/10/2560กลไกการจัดด้านการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่น58
2/10/2560ราชรถ : ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยพระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ,ดร59
2/10/2560รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นดร.นิเทศ สนั่นนารี57
2/14/2560บูรณาการพุทธธรรมกับระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุของอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬพระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.59
2/14/2560วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระของไทยและลาวพระครูจริธรรมธัช,ผศ,ดร59
2/15/2560การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนายบุญส่ง นาแสวง59
2/15/2560แนวคิด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด บทเรียนละการบูรณาการรักษาศีล ๕ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระมหายุทธนา นรเชฎโฐ59
2/15/2560กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.จรัส ลีกา59
2/16/2560A Study of Mahasi Sayadaw's Meditation Method and Its Spreading in Global WorldDr.Phra Seng Hurng59
2/16/2560การสืบค้นการจัดการระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดแพร่พระราชเขมากร,ผศ.ดร58
2/16/2560วัฒนธรรมข้าวเชิงพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนฐานทุนทางสังคมผศ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์58
2/16/2560ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จ.นครปฐมผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี57
2/20/2560บทบัญญัติพื้นฐานทางศาสนา : แนวคิดการสร้างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมพระมหาธานินทร์ อาทิตวโรว59
2/21/2560ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม พัฒนาการและสถานการณ์ปัจจุบันพระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร59
2/22/2560พุทธปรัชญาทางสังคมและทางการเมืองศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์59
2/23/2560แรงงานคืนถิ่น : วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนายทวี เทศมาศ58
2/27/2560กระบวนการปลูกฝังความสามัคคีเชิงพุทธแก่นักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดแพร่พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร.57
3/1/2560รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมไทยผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง59
3/1/2560กระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกตามหลักศีล 5 แก่เยาวชนในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ดร.สุนทรี สุริยะรังษี59
3/1/2560การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผศ.บรรจง โสดาดี57
3/1/2560พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญในสังคมไทยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์58
3/1/2560ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์เส้นทางการเผยแผ่และหลักพุทธธรรมของพระพุทฤธศาสนาสมัยทราวดีและศรีวิชัยนายชนิศร์ ชูเลื่อน59
3/1/2560การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปกาเกอะญลุ่มแม่น้ำกก โดยชุมชนมีส่วนร่วม นายนเรศร์ บุญเลิศ59
3/1/2560การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยใช้นโยบายและกลไกการปกครองนายนเรศร์ บุญเลิศ59
3/1/2560เสมา : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการจัดการอนุรักษ์ขององคืกรพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ60
3/2/2560การมีส่วนร่วมขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดแพร่ ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา59
3/2/2560รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทยพระครูศรีปัญญาวิกรม59
3/3/2560การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21ดร.บุษกร วัฒนบุตร60
3/6/2560จิตสำนึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในประชาชนในกระบวนการธรรมมาภิบาลท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีนายสมนึก จันทร์โสดา59
3/6/2560บทบัญญัติพื้นฐานทางศาสนา : แนวคิดการสร้างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมพระมหาธานินทร์ อาทิตวโรว59
3/9/2560การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อนำไปใช้ในการบริหารภาครัฐอย่างลุ่มลึก ในการศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง58
3/9/2560การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดในจังหวัดพิษณุโลก พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา,ดร59
3/13/2560การเรียนรู้และการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาตพันธุ์ ลาว เขมร กูย ชุมชนบริเวณอุทยานภุเขาไฟเขากระโดง ในจังหวัดบุรีรัมย์นายอิสรพงษ์ ไกรสินธุ์ 60
3/14/2560พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญในสังคมไทยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์58
3/14/2560รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผศ.ดร.ธนู ศรีทอง58
3/15/2560ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในจังหวัดอุบลราชธานีผศ.สุพิมล ศรศักดา59
3/15/2560กระบวนการสร้างจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทยพระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร60
3/15/2560การบิรหารการจัดกิจการคณะสงฆ์ของวัดไทยในประเทศอิเดียดร.บุศรา โพธิสุข60
3/15/2560การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธรรมจักร 4 ของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนนายวิสิษฐ์พล กูลพรม60
3/15/2560พฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation Z : การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาพระมหาภาณุวัตน์ ปฏิภาณเมธี60
3/15/2560สัมฤทธิผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโยนิโสมนสิการตามแบบเบญศีลเบญจธรรมในการสร้างสัมมาทิฏิฐิให้กับประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราพระครูปริยัติวรรณาภรณ์ 59
3/16/2560กระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมไทยพระอักขราภิศุทธิ์ ลูนละวัน60
3/17/2560พจนานุกรมพระไตรปิฏกภาษาไทยพระราชปริยัติกวี.ผศ.ดร59
3/17/2560ศึกษาวิเคราะห์วิธีการฝึกปฏิบัติสติปัฏฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุพระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโณ60
3/17/2560การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตรที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล60
3/21/2560การวิเคราะห์พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาผศ.ดร.สิน งามประโคน59
3/21/2560ขอใบรัองรองจริยธรรมในมนุษย์นายสุวิจักขณ์ ภานุสรณ์ฐากูร
3/21/2560คุณค่าความเป็นมนุษย์ : แนวคิดและวิถีปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชยาและหลักสิทธิมนุษยชนนายภูวเดช สินทับศาล60
3/21/2560พุทธรัฐศาสตร์สำหรับการส่งเสริมความมั่นคงแห่งพลเมืองรศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี59
3/21/2560การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่ม 7 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นพระมหาสังเวช จนฺทโสภี57
3/21/2560พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ดร.อัครเดช พรหมกัลป์59
3/21/2560The City Of Art : ศิลปะและสถาปัตยกรรมในวัดที่เป็รพระอารามหลวง จังหวัดเชียงรายพระครูวิมลศิลปกิจ60
3/21/2560กระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองดีตามแนวพระพุทธศาสนาของสถาบันการศึกษาในสังคมไทยผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ59
3/21/2560กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ60
3/22/2560การศึกษาการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤาในการอธิบายสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานายสุทัศน์ อาสนาชัย60
3/22/2560รูปแบบการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ59
3/22/2560พุทธจริยศาสตร์การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษนายบุญยืน งามเปรี่ยม59
3/22/2560การจัดการพุทธศิลปกรรมแบบมีส่วนร่วมของวัดศรีชุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยนายเสถียร สระทองให้60
3/22/2560กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.จรัส ลีกา59
3/22/2560พุทธวิธีเพื่อการรู้เท่าทันสื่อใหม่สำหรับเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครดร.สายน้ผึ้ง รัตนงาม60
3/22/2560หมู่บ้านรักษาศีล 5 : รุปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมไทยพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญญฺโญ รศ.ดร59
3/22/2560ผลของโปรแกรมโยคะสมาธิต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงรายพระบุญรอด ปคุณธมฺโม57
3/23/2560การพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนานางสาวชนันภรณ์ อารีกุล60
3/23/2560การเสริมสรร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการพัฒนาสังคมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล60
3/23/2560องค์กรจัดการลุ่มน้ำสะแกกรังในบริบทของการบริหารจัดการบ้านเรือนแพ จังหวัดอุทัยธานี นายปริญญา นิกรกุล59
6/23/2560นโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพระครูปฐมธีรวัฒน์60
6/23/2560การวิเคราะห์รุปแยย กระบวนการและยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจ สระบุรีผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา60
3/24/2560การท่องเที่ยวสู่แดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยาวัตุดร.แม่ชีกาญนา เตรียมธนาโชค60
3/24/2560การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในวรรณกรรมสินไซรศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ 60
3/24/2560การศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาเรื่องคาวมเชื่อและพิธีกรรมของศาสนาพราหมร์ในปราสาทพนมวันพระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร60
3/24/2560กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตนิคมอุตสหากรรมาบตาพุด จังหวัดระยองดร.สุเทพ เชื้อสมุทร60
3/24/2560รูปแบบการบริหารการวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวินัย มีมาก60
3/24/2560การเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมสุจริตในการเมืองภาคประชาชนผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์60
3/24/2560การศึกษาคำอู้บ่าวสาวจังหวัดน่านนายสมคิด นันต๊ะ59
3/24/2560พัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาถิ่นสำหรับ คณะครุศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯนายสมคิด นันต๊ะ58
3/24/2560การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้งนายประคอง มาโต60
3/24/2560กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญยาปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินท้องถิ่นล้านนา ผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายนายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต59
3/24/2560จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีพระครูวุฒิธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร60
3/24/2560การพึ่งพาป่าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนายปริญญา นิกรกุล60
3/24/2560การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมิติศาสนาของคณะสงฆ์ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากพระครูวินัยธร ปัญญา ปญฺญาวโร60
3/24/2560ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนฐานพุทธธรรมของภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรรม โตรงการย่อยที่ 4ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์60
3/24/2560อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคเหนือผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา60
3/24/2560อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมพระราชเขมากร,ผศ.ดร60
3/24/2560อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม ภาคกลางรศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์60
3/24/2560อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม ภาคใต้รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์60
3/24/2560แนวคิดและรูปแบบการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนารศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์59
3/25/2560ปรัชญาความขัดแย้งพระมหาดวงเด่น ฐิตยาโณ60
3/25/2560วิสาหกิตชุมชนเมืองแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ 60
3/25/2560วิสาหกิจผลิตภัรฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนดร.ดำเนิน หมายดี60
3/25/2560วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์60
3/25/2560วิสาหกิจเครื่องจักสานจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์60
3/25/2560วิสาหกิจหม้อห้อม : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา60
3/25/2560รุปแบบการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธบริบทวัฒนธรรมอีสานขึ้นดร.สรัญญา วิภัชชวาที60
3/25/2560การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยจิตภาวนาในพระพุทธศาสนาพระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต57
3/25/2560การพึ่งตนเองของชาวนาเชิงพุทธในจังหวัดขอนแก่นผศ.ประกอบ มีโครตกอง60
3/25/2560รุปแบบและกระบวนการสร้างคตวามเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียนในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือผศ.ดร.จรัส ลีกา60
3/25/2560บทบาทของผู้นำที่ไม่เป็นทางการที่มีการพัฒนาการเมืองการปกครองจังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี60
3/25/2560พระพุทธรูปไม้ : คุณค่าและคติธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตคนอีสานพระมหาปพน กตสาโร60
3/25/2560แนวทางการสร้างรูปแบบความเข้มแข็งทางจิตใจเชิงพุทธบุรณาการของเยาวชนของโรงเรียนขอนแก่นวิทยาคมในการเผชิญกับความผิดหวังพระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร55
3/25/2560การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาพระครูใบฎีกาหัสดี ประกิ่ง,ผศ.ดร.60
3/25/2560การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูวาปีจันทคุณ,ดร59
3/25/2560การวิเคราะห์องค์ประกอบและการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่สี่แยกอินโดจีนแบบบูรณาการพระครูรัตนสุตาภรณ์,ดร.60
3/25/2560วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาครัฐ เครือข่ายทางสังคม และงองค์กรชุมชนกับการชับเคลื่อนทางพัฒนาเชิงพื้นที่สี่แยกอินโดจีนพระมหาปณิธาน สุเมโธ60
3/25/2560กลไกภาครัฐในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์สี่แยกอินโดจีนนายสมปอง สีชมพู60
3/25/2560เครือข่ายทางสังคมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์สี่แยกอินโดจีนนายดอนล่าร์ เสนา60
3/25/2560การอยู่ร่วมกัยของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยพระมหายุทธนา นรเชฎโฐ60
3/25/2560การจัดการสุขภาวะและสสวัสดิการผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สุงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดร.นพดล ดีไทยสงค์60
3/25/2560บทบาทวัดในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคมผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์60
3/25/2560การบูรณาการพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาทางเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพระครูธรรมวรเดชา ,ดร.60
3/25/2560การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนางสาววิไลวรรณ อิสรเดช60
3/25/2560อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : การนำอัตรลักษณ์มาชั้กับการท่องเที่ยวงเชิงวัฒนธรรมอาเซียนนายบูรกรณ์ บริบูรณ์60
3/25/2560อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : การนำอัตรลักษณ์มาชั้กับการท่องเที่ยวงเชิงวัฒนธรรมของฮอยอัน ประเทศเวียดนามพระมหาคาวี สร้องสาคำ60
3/25/2560อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : การนำอัตรลักษณ์มาชั้กับการท่องเที่ยวงเชิงวัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลกเมืองพระนคร ราชอาณาจักรกัมพูชาดร.อุทัย ศรีทองธรรม60
3/25/2560อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : การนำอัตรลักษณ์มาชั้กับการท่องเที่ยวงเชิงวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวพระมหาชุติภัค อภินนฺโท60
3/25/2560อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : การนำอัตรลักษณ์มาชั้กับการท่องเที่ยวงเชิงวัฒนธรรมขอเมืองหลวงพุกาม ประเทศสหภาพเมียร์มาพระทัศนเทพ โลสันตา60
3/25/2560ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตตะวันออกของประเทศไทยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺมิกโร,ดร59
3/25/2560การศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พระไพรัตน์ เอิบสำโรง60
3/25/2560การศึกษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์พระอุดมปิฎก60
3/25/2560การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์พระมหาอุดร อุตฺตโร58
3/25/2560การพัฒนานโยบาบและศักยภาพขององค์กรชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอสามพาน จังหวัดนครปฐมดร.อุบล วุฒิพรโสภณ60
3/25/2560การมีส่วนร่วมขอพระสงฆ์ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแก่ประชาชนในนิคมอุตสาหกรรมภาคคตะวันออก ผศ.ดร.จตุพล พรหมมี60
3/25/2560การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสิรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์55
3/25/2560การประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์เพื่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์พระมหาประสพสุข ปิยภาณี58
3/25/2560กระบวนการส่งเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวทางพระพุทธศาสนาของค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมพระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย60
3/25/2560การส่งเสริมวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองพระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโน59
3/25/2560แนวทางนิเวศวิทยาในการจัดการป่าไม้ของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ60
3/25/2560นโยบายและกลไกการจัดการป่าชุมชนของภาคประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาไทรน้อย ญาณเมธี60
3/25/2560การสร้างเครือข่ายจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีต่อการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธ ในจังหวัดนครปฐมพระมหากประกาศิต สิริเมโธ60
3/25/2560รูปแบบการจัดการและการอนุรักษ์เขตพื้นที่ต้นน้ำตามโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่านพระสุนทรมุนี58
3/25/2560การอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ในกลุ่มจังหวัดสนุกนายศตพล ใจสบาย59
3/25/2560การเสริมสร้างเครือข่ายป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร60
3/25/2560ป่าชุมชน : แนวคิดทางนิเวศน์วิทยาและกระบวนการของพระสงฆืในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสนั่น ประเสริฐ60
3/25/2560ธรรมนูญตำบลเชิงพุทธ : กระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนของประชาชนและองคืการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ้ดดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส60
3/25/2560ปัจจัยและกระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยใช้ธรรมนูญตำบลเชิงพุทธนายอดิศร ปราสารทอง60
3/25/2560ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธรมนูญตำบลเชิงพุทธขององ๕การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดนายบุญชัย อาทิตย์ตั้ง60
3/25/2560รูปแบบการส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดตามหลักสาราณียธรรมพระพุทธิสารมุนี59
3/25/2560กระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นนายสุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน56
3/25/2560รูปแบบการพัฒนาความเป็นะรรมาธิปไตยของผู้นำชุมชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชพระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ59
3/25/2560การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษธานีพระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญโญ59
3/25/2560การจัดการที่ดินของวัดในพระพุทธศาสนาพระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร.56
3/25/2560กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทเมธี,ดร.60
3/25/2560การเสริมสร้างกระบวนการทางธรรมปฎิบัติแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระสุภาพร เตชธโร60
3/25/2560รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพระมหาณัฐกิตติ อนารโท60
3/25/2560ทัศนะทางสังคมต่อการบวนภิกษุณีเถรวาทในประเทศไทยพระครูโฆสิตวัฒนากูล,ดร. 60
3/25/2560รูปแบบการจัดการและการอนุรักษ์เขตพื้นที่ต้นน้ำตามโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่านพระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ59
3/25/2560น่าน : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือนายธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล60
3/25/2560รูปแบบการบูรณาการนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วรท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแข่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านนายสิทธิชัย อุ่นสวน60
3/25/2560Eco-town : การะบวนการสืบสานศิลปกรรมสกุลช่างเพชรบุรีของพระสงฆ์และภาคีศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรีพระครูวัชรสุวรรณาทร 60
3/25/2560การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : การเชื่อมโยงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และหมุ่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดอุบลราชธานีพระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล60
3/25/2560โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคใต้รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์60
3/25/2560การแก้ปัญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายดร.สมเดช นาเกตุ60
3/25/2560พุทธวิธีเพื่อการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีใหม่สำหรับเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครดร.สายน้ำผึ้ง รัตนงาม60
3/28/2560การศึกษาเชิงประยุกต์หลักพุทธธรรมกับแก้ปัญหาบริโภคนิยมของวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายนคร จันทราช57
3/28/2560การพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับการปฏิบัติระยะสั้นพระครูปริยัติปัญญาธร,ดร60
3/28/2560รุปแบบการจัดการอนุรัก์เขตพื้นที่ต้นน้ำตามโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่านดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์58
3/28/2560การสืบค้นการจัดการระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดแพร่พระราชเขมากร,ผศ.ดร58
3/28/2560การคลี่คลายโครงสร้างและจารีตการเขียนงานวรรณกรรมจักรงาลวิทยาทางพระพุทธศาสนาเถรวามดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์55
3/30/2560การป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยเรื้อรังด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพระพุทธศาสนาดร.ทักษิณาร์ ไกรราช60
3/30/2560การศึกษาเส้นทางและกิจกรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายเกียรติศักดิ์ บุตรราช6
3/30/2560การอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเลี้ยงโคในจังหวัดเลยนายศตวรรษ สงกาผัน59
3/30/2560การพัฒนาองค์ประกอบและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการย่อยที่ 3ผศ.สุพิมล ศรศักดา60
3/30/2560การสืบค้นและการจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาภาคใต้ เพื่อสร้างแหล่งเรียนร็ในท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้พระมหาสหัส ฐิตสาโณ,รศ.ดร58
3/30/2560การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร59
3/30/2560รูปแบบการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธบริบทวัฒนธรรมอีสานดร.สรัญญา วิภัชชวาที60
3/30/2560การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทยพระครูวินัยธรเอนก เตชวโร60
3/30/2560ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยากับการส่งเสริมการเรียนรู้ในพหุนิยมวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์60
3/31/2560การศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมกับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาในเขตชายแดนใต้ : ศึกษากรณีพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีนายชนิศร์ ชูเลื่อน55
4/1/2560กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน60
4/1/2560กระบวนการเสริมสร้างจิตนึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาพระมหาสังเวช จนฺทโสภี ผศ.ดร59
4/1/2560การฟื้นฟูสุขภาวะของผู้สูงวัยของวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร57
4/1/2560วิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทยดร.ตวงเพชร สมศรี59
4/1/2560การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระครูปริยัติคุณรังษี,ผศ.ดร60
03/04/256การสร้างเกณฑ์มาตรการดำเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ดร.พิชิต ปุริมาตร59
4/3/2560การบริหารจัดการองค์กรเพื่อธำรงรูปแบบการสอนธรรมของพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยผศ.บรรจง โสดาดี56
4/3/2560พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญในสังคมไทยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์58
4/3/2560ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมในประเทศไทยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์59
4/3/2560การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายนายอานุรักษ์ สาแก้ว59
4/3/2560การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการแสดงผลของกรรมและการตกทอดกรรมสู่ทายาทรศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์58
4/3/2560การพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับการปฏิบัติระยะสั้นพระครูปริยัติปัญญาธร,ดร60
4/5/2560กระบวนการสร้างจิตสำนึกในก่ารพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนาดร.ฤทธิชัย แถมนาค60
4/5/2560การศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในค่าวซอล้านนาผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ57
4/5/2560กระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อนฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าวเชิงพุทธผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ56
4/5/2560พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์นายวินัย ธรรมชอบ59
4/5/2560การตีความหลักคำสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรตศาสตร์ของพอล ริเคอร์กับพระพุทธศาสนาเถรวาทนายสงวน หล้าโพนทัน56
4/18/2560การจัดการแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ปราสาทช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร58
4/18/2560รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทยพระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร59
4/18/2560เสมา : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการจัดการอนุรักษ์ขององคืกรพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ60
4/18/2560สัมฤทธิผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโยนิโสมนสิการตามแบบเบญศีลเบญจธรรมในการสร้างสัมมาทิฏิฐิให้กับประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราพระครูปริยัติวรรณาภรณ์ 59
4/18/2560พุทธบูรณาการเพื่อการส่งเสริมครูต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนผศ.ดร.วิทยา ทองดี60
4/18/2560การปรับใช้หลักสติปัฏฐาน 4 ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามพระครูสารกิจประยุต,ดร60
4/18/2560รุปแบบการบริหารจีดการศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดมหาสารคามพระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์60
4/18/2560รุปแบบการบริหารจัดการโครงการศูนย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษพระครูสุตภัทราภรณ์,ดร60
4/18/2560กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ดร.สุเทพ สารบรรณ60
4/18/2560ศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ปริตตคัณณฐีพระศรีสุธรรมมุนี56
4/18/2560พุทธจริยศาสตร์การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษนายบุญยืน งามเปรี่ยม59
4/18/2560สมถกัมมัฏฐานในฐานะเป็นบาทฐานของมโนยิทธิดร.เสถียร ทั่งทองมะดัน58
4/18/2560กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยของพระสงฆ์ไทยในประเทศอินเดีย-เนปาลพระครูสิริปริยัติยานุศาสก์,ดร60
4/21/2560การสืบค้นและจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญยาภาคใต้ เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้นายสิทธิโชค ปาณะศรี59
4/21/2560การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษธานีพระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญโญ59
4/21/2560รูปแบบการพัฒนาความเป็นะรรมาธิปไตยของผู้นำชุมชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชพระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ59
4/21/2560การพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนานางสาวชนันภรณ์ อารีกุล60
4/21/2560ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนฐานพุทธธรรมของภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรรม โตรงการย่อยที่ 4ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์60
4/21/2560การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในวรรณกรรมสินไซรศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ 60
4/21/2560การศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา ในจังหวัดพะเยาผศ.มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์59
4/21/2560การพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ โดยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธในจังหวัดพะเยาผศ.จักรแก้ว นามเมือง59
4/21/2560การศึกนโยบาย กลไล และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยาพระครูพิศาลสรกิจ,ดร59
4/21/2560การจัดการแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ปราสาทช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร58
4/21/2560ปรัชญาความขัดแย้งพระมหาดวงเด่น ฐิตยาโณ60
4/21/2560การวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นำของพระสงฆ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาผศ.ดร.สิน งามประโคน60
4/22/2560ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทยนายธรธรรม์ ชินโกมุท59
4/22/2560การศึกษาเส้นทางและกิจกรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายเกียรติศักดิ์ บุตรราช60
4/22/2560การอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ในกลุ่มจังหวัดสนุกนายศตพล ใจสบาย60
4/22/2560การพัฒนาองค์ประกอบและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนผศ.สุพิมล ศรศักดา60
4/22/2560การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : การเชื่อมโยงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และหมุ่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสุรินทร์พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล60
4/22/2560จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีพระครูวุฒิธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร60
4/22/2560วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระของไทยและลาวพระครูจิรธรรมธัช,ผศ.ดร59
4/22/2560บทบัญญัติพื้นฐานทางศาสนา : แนวคิดการสร้างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมพระมหาธานินทร์ อาทิตวโรว59
4/22/2560Eco-town : การะบวนการสืบสานศิลปกรรมสกุลช่างเพชรบุรีของพระสงฆ์และภาคีศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรีพระครูวัชรสุวรรณาทร 60
4/22/2560การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดในจังหวัดพิษณุโลก พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา,ดร59
4/22/2560คุณค่าความเป็นมนุษย์ : แนวคิดและวิถีปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชยาและหลักสิทธิมนุษยชนนายภูวเดช สินทับศาล60
4/22/2560รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมไทยนางไพวรรณ ปุริมาตร60
4/22/2560กลยุทธ์และองค์ประกอบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง60
4/22/2560กระบวนการการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล60
4/22/2560การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา : รูปแบบและกระบวนการปฏิรุปการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อรับรองการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ดร.พิชิต ปุริมาตร60
4/24/2560การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องปฐมสมโพธิกถาต่อวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำโขง 2 ชาติ ไทย-ลาวนายอุดร จันทวัน60
2/24/2560การพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยาพระราชปริยัติ,ดร.59
4/24/2560การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดกำแพงเพชรนายธีระวัฒน์ แสนคำ59
4/24/2560การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสร้างสุขภาวะชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดลำปางนายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์60
4/24/2560การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนล้านนานายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์60
2/24/2560บทบาทของ"วัด" ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคมผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์60
4/24/2560การวิเคราะห์รุปแบบ กระบวนการและยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจ สระบุรีผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา60
4/24/2560นโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพระครูปฐมธีรวัฒน์60
4/24/2560การบูรณาการองค์ความรู้หลักการและวิถีปฏิบัติตามแนวทางศาสนาเพื่อการพัฒนากระบวนการสร้างสันติภาพ โครงการย่อยที่ 1 พระมหาดวงเด่น ฐิตยาโณ60
2/24/2560การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยจิตภาวนาในพระพุทธศาสนาพระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต57
4/27/2560กระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมไทยพระอักขราภิศุทธิ์ ลูนละวัน60
4/27/2560The City Of Art : ศิลปะและสถาปัตยกรรมในวัดที่เป็รพระอารามหลวง จังหวัดเชียงรายพระครูวิมลศิลปกิจ60
4/27/2560เครือข่ายทางสังคมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์สี่แยกอินโดจีนนายดอนล่าร์ เสนา60
4/27/2560การศึกษาวิเคราะห์ความร่วมมือทางศาสนาและวัฒนธรรมภาคีการพัฒนาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือของอาเซียนพระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ60
4/27/2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนาศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์59
4/27/2560การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลำปางศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์60
4/27/2560การจัดการพุทธศิลปกรรมแบบมีส่วนร่วมของวัดศรีชุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยนายเสถียร สระทองให้60
4/27/2560การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตรที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล60
4/27/2560พัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาถิ่นสำหรับ คณะครุศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯนายสมคิด นันต๊ะ58
4/27/2560การท่องเที่ยวสู่แดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยาวัตุดร.แม่ชีกาญนา เตรียมธนาโชค60
4/27/2560ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยก่ให้เกิดเบี่ยงเบนทางเพศตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี58
4/27/2560ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตตะวันออกของประเทศไทยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺมิกโร,ดร59
4/28/2560การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย60
4/28/2560การพัฒนานโยบาบและศักยภาพขององค์กรชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอสามพาน จังหวัดนครปฐมดร.อุบล วุฒิพรโสภณ60
4/28/2560กลไกภาครัฐในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์สี่แยกอินโดจีนสมปอง สีชมพู60
4/28/2560วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาครัฐ เครือข่ายทางสังคม และองค์กรชุมชนกับการเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่สี่แยกอินโดจีนพระมหาปณิธาน สุเมโธ60
4/28/2560การวิเคราะห์องค์ประกอบและการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่สี่แยกอินโดจีนแบบบูรณาการพระครูรัตนสุตาภรณ์,ดร.60
4/28/2560การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรม โครงการย่อยที่ 2นายบุญส่ง นาแสวง60
4/29/2560รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมไทยผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง59
5/2/2560หมู่บ้านรักษาศีล 5 : รุปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมไทยพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญญฺโญ รศ.ดร59
5/4/2560การบูรณาการพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาทางเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพระครูธรรมวรเดชา ,ดร.60
5/4/2560การศึกษาอัตลักษณะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์พระอุดมปิฎก60
5/4/2560นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมวัดที่เป็นพระอารามหลวงจังหวัดเชียงรายพระครูวิมลศิลปกิจ60
5/4/2560กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.จรัส ลีกา59
5/4/2560พระพุทธรูปไม้ : คุณค่าและคติธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตคนอีสานพระมหาปพน กตสาโร60
5/4/2560รูปแบบการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ59
5/4/2560การศึกษาคำอู้บ่าวสาวจังหวัดน่านนายสมคิด นันต๊ะ59
5/4/2560กระบวนการจัดการและเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต60
5/4/2560การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแก่ประชาชนในนิคมอุสาหกรรมภาคตะวันออกผศ.ดร.จตุพล พรหมมี60
5/5/2560บูรณาการพุทธธรรมกับระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุของอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬพระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.59
5/5/2560การสร้างจิตสำนึกร่วมของชุมชนในประชาคมและสังคมอาเซียน : วิเคราะห์แนวคิด มุมมองและขบวนการสร้างผ่านประเพณีสงกรานต์พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร59
5/5/2560รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวินัย มีมาก60
5/5/2560กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตนิคมอุตสหากรรมาบตาพุด จังหวัดระยองดร.สุเทพ เชื้อสมุทร60
06/052560พุทรบูรณาการเพื่อการส่งเสริมครูต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนผศ.ดร.วิทยา ทองดี60
5/6/2560การจัดการความรู้การป้องกันยาเสพติดของพระสงฆ์กลุ่มสังฆพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือดร.สุรพล พรมกุล60
5/6/2560Eco-town : การะบวนการสืบสานศิลปกรรมสกุลช่างเพชรบุรีของพระสงฆ์และภาคีศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรีพระครูเกษมวัชรดิตถ์60
5/6/2560การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธรรมจักร 4 ของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนนายวิสิษฐ์พล กูลพรม60
06/052561ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในจังหวัดอุบลราชธานีผศ.สุพิมล ศรศักดา59
5/6/2560การประยุกต์ใช้สัมมาอาชีวะเพื่อลดปัญหาการฉ้อโกงทางการค้าพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร59
5/6/2560พุทธวิธีการรู้เท่าทันสือใหม่สำหรับเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครดร.สายน้ำผึ้ง รัตนงาม60
5/8/2560แนวทางการสร้างรูปแบบความเข้มแข็งทางจิตใจเชิงพุทธบุรณาการของเยาวชนของโรงเรียนขอนแก่นวิทยาคมในการเผชิญกับความผิดหวังพระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร55
5/8/2560กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยาดร.สุเทพ สารบรรณ60
5/11/2560อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคเหนือผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา60
5/11/2560การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้งนายประคอง มาโต60
5/11/2560บทบาทของผู้นำที่ไม่เป็นทางการที่มีการพัฒนาการเมืองการปกครองจังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี60
5/11/2560การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในวิถีประชาธิปไตยของผู้นำในตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนนายพัลลภ หารุคำจา60
5/11/2560กระบวนการสร้างจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทยพระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร60
5/11/2560การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษาการฟื้นฟูประเพณีแห่ช้างเผือกในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน นายพัลลภ หารุคำจา59
5/11/2560การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนล้านนานายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์60
5/11/2560การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสร้างสุขภาวะชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดลำปางนายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์60
5/11/2560กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนาดร.ฤทธิชัย แกมนาค60
5/11/2560Trends of Educational Mangement For Unity and Peach Of Countries in ASEAN Communityพระราชวรเมธี,ดร60
5/11/2560นิเวศวัฒนธรรม : รูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นน้ำเจ้าพระยานางสาวกาญจนาณัฐ ประธาตุ60
5/11/2560พุทธจิตวิทยาเพื่อการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสพอุทกภัยนางสาวกาญจนาณัฐ ประธาตุ60
5/15/2560การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่ม 7 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นพระมหาสังเวช จนฺทโสภี ผศ.ดร57
5/15/2560รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทยพระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร59
5/15/2560การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดกำแพงเพชรนายธีระวัฒน์ แสนคำ59
5/15/2560การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพระบรมสารีริกธาตุกับการสร้างบ้านเมืองบนที่ราบเชียงแสนศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี59
5/15/2560การมีส่วนร่วมขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดแพร่ ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา59
5/15/2560การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาพระครูใบฎีกาหัสดี ประกิ่ง,ผศ.ดร.60
5/15/2560การสร้างจิตสำนึกร่วมของชุมชนในประชาคมและสังคมอาเซียน : วิเคราะห์แนวคิด มุมมองและขบวนการสร้างผ่านประเพณีสงกรานต์พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร59
5/15/2560ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตตะวันออกของประเทศไทยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺมิกโร,ดร59
5/15/2560การศึกษาคำอู้บ่าวสาวจังหวัดน่านนายสมคิด นันต๊ะ59
5/15/2560พัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาถิ่นสำหรับ คณะครุศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯนายสมคิด นันต๊ะ58
5/15/2560การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยจิตภาวนาในพระพุทธศาสนาพระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต57
5/15/2560วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระของไทยและลาวพระครูจิรธรรมธัช,ผศ.ดร59
5/15/2560ศึกษารูปแบบการปกครองของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกับการสร้างความมั่นคงสองฝั่งโขงดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค59
5/15/2560บูรณาการพุทธธรรมกับระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุของอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬพระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.59
5/15/2560รูปแบบการแก้ไขวิกฤติศรัทธาในพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยนางภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ60
5/15/2560วิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทยดร.ตวงเพชร สมศรี59
5/15/2560ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในจังหวัดอุบลราชธานีผศ.ดร.สุพิมล ศรศักดา59
5/16/2560บทบัญญัติพื้นฐานทางศาสนา : แนวคิดและหลักการสร้างสันติในสังคมไทยพระมหาธานินทร์ อาทิตวโรว59
5/16/2560คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีอิทธิพลต่อวิถึชิวิตคนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์พระมหาถนอม อานนฺโท56
5/16/2560การบูรณาการหลักไตรสิกชากับจิตวิทยาวัยรุ่นในการพัฒนาเชิงบวกแก่เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายดร.ฤทธิชัย แกมนาค58
5/16/2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนานายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์59
5/16/2560กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญยาปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินท้องถิ่นล้านนา ผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายนายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต59
5/16/2560สมถกัมมัฏฐานในฐานะเป็นบาทฐานของมโนยิทธิดร.เสถียร ทั่งทองมะดัน58
5/16/2560วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีพุทธกับการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่ใหม่ดร.อัครเดช พรหมกัลป์60
5/16/2560พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์นายวินัย ธรรมชอบ59
5/16/2560ญาณวิทยา : แนวคิดหลักการสร้างความรู้ของเยาวชนในโซเซียลมีเดียพระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโณ59
5/16/2560การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดในจังหวัดพิษณุโลก พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา,ดร59
5/16/2560กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชยาตะวันตกบูรณาการเพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทยพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร59
5/16/2560รูปแบบภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระมหาศิริพงษ์ ฐิตวิริโย60
5/16/2560บุญข้าวประดับดิน : ประวัติพัฒนาการอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัดหนองคายผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ60
5/16/2560การจัดการเรรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาในประเทศไทยพระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑมโน59
5/17/2560พระเครื่อง : แนวคิด ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางวัฒนธรรม พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.58
5/17/2560ศึกษากระบวนการจัดการความขัดแย้งในครอบครัว ตามวิถีของชุมชนผู้ไทพระมหาประทีป สญญโม57
5/17/2560รุปแบบการบริหารจัดการโครงการศูนย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษพระครูสุตภัทราภรณ์, ดร. 60
5/17/2560การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อนำไปใช้ในการบริหารภาครัฐอย่างลุ่มลึก ในการศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง58
5/17/2560รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณในดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนาของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นนางเรียงดาว ทวะชาลี60
5/19/2560เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางครอบครัว พ่อ-แม่มือใหม่ดร.ธงชัย สิงอุดม60
5/19/2560การอยู่ร่วมกัยของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยพระมหายุทธนา นรเชฎโฐ60
5/19/2560การศึกษาแนวคิด วิธีการปฏิบัติและการสื่อสารทางพุทธิปัญญาในจังหวัดเชียงใหม่นายบุญมี แก้วตา60
5/20/2560พระพุทธรูปไม้ : คุณค่าและคติธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตคนอีสานพระมหาปพน กตสาโร60
5/20/2560รูปแบบกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียนในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือผศ.ดร.จรัส ลีกา60
5/20/2560ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ60
5/20/2560การพึ่งตนเองของชาวนาเชิงพุทธในจังหวัดขอนแก่นผศ.ประกอบ มีโครตกอง60
5/22/2560เรื่องสัมฤทธิผลโปรแกรมการสอนหลักปฏิบัติสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษสำหรับพระสงฆ์ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง58
5/22/2560การป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยเรื้อรังด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพระพุทธศาสนาดร.ทักษิณาร์ ไกรราช60
5/22/2560กระบวนการสร้างเสริมจิตสำนึกตามหลักศีล ๕ แก่เยาวชนในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่นางสาวสุนทรี สุริยะรังษี59
5/22/2560การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของชุมชนบ้านแพงพวย อำเภอพลบพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์นายรุ่งสุริยา หอมวัน58
5/22/2560ความมั่นคงด้านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝั่งโขง กรณีศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายดร.คิด วรุณดี59
5/23/2560แนวคิดและรูปแบบการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนารศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์59
5/23/2560อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคกลางรศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์60
5/26/2560การพัฒนาสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาคอังกฤษสำหรับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายพระครูสุธีสุตสนุทร,ดร60
5/26/2560การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่เด็กเยาวชน ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายนายกำพล สุกันโท60
5/26/2560การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายนายอนุรักษ์ สาแก้ว59
5/26/2560การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยละเมืองหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดร.จิรกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์60
5/26/2560การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียนนางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์58
5/26/2560การศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติของเครือข่ายบัณฑิตอาสาในภาคเหนือดร.สุนทรี สุริยะรังษี60
5/26/2560การบูรณาการการเรียนการสอนด้วยวิธีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์60
5/29/2560พหุวัฒนธรรมชาติพันธุ์ : แนวคิด ความเชื่อ ภาษาและกระบวนการจัดการทางสังคมเพื่อส่งเสริมสร้างความสุขของกลุ่มจังหวัดสนุก แผนงานพระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร60
5/29/2560การจัดการน้ำแบบพหุพาคีของชุมชนตามลำคลองของเขื่อนทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีนายประคอง มาโต59
5/29/2560การรับรู้พุทธจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลของนักวิชาชีพพยาบาลต่อประสิทธิผลการให้บริการดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล59
5/29/2560รัฐศาสตร์วัฒนธรรม : แนวคิด หลักการและกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยพระเดชขจร ขนฺติธโร60
5/30/2560นโยบายและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในล้านนารศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์60
5/30/2560พระนักศึกษาข้ามพรมแดนรัฐชาติจากอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเทศไทยพระครูสารกิจโกศล,ดร58
5/30/2560พระพุทธศาสนาวนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมพระครูสารกิจโกศล,ดร56
5/30/2560การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผศ.บรรจง โสดาดี57
5/31/2560รูปแบบการจัดการความรู้ทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูวาปีจันทคุณ,ดร59
6/1/2560การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรุ้ของเยาวชนโดยใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสุขทัยพระครูวินัยธรเอนก เตชวโร59
6/3/2560วิถีวัฒนธรรมแบบเอื้ออาทรเชิงพุทธในประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศกัมพูชาผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร60
6/3/2560การส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานจิตอาสาแนวพุทธของอาสาสมัครตำรวจชุมชนดร.ตวงเพชร สมศรี60
6/3/2560กระบวนการสร้างจิตด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทยพระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร60
6/5/2560บุญแจกข้าว : รูปแบบการแบ่งปันและการแสดงความกตัญญูของชาวอีสานพระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร59
6/5/2560แนวทางการส่งเสริมการนำนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านนายสิทธิชัย อุ่นสวน60
6/5/2560การบริหารองค์กรสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปพระมหานงค์ อับไพ,ดร60
6/6/2560วิเคราะห์ปาราชิก ๔ เพื่อการเรียนการสอนผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ58
6/6/2560พุทธวิธีการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นนางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์60
6/6/2560สิทธิพพลเมืองของเด็กชายขอบในสังคม จังหวัดนครสวรรค์นางสาวพูลลาภ จันทร์เฉลิม60
6/7/2560การจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์นายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศ60
6/7/2560การรื้อฟื้นและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสังคมนิยมลาว : ศึกษาใคร่ครวญหลากมิติและยุทธศาสตร์การเผยแผ่ธรรมะของพระอาจารย์มหาชาลี กันตสีโลDr.Dipti Visuddhangkoon57
6/7/2560การเสริมสร้างจิตสำนึกแบบมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชนในท้องถิ่นนายศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย60
6/8/2560การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร60
6/10/2560พระธาตุสำคัญในล้านช้าง : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์และความสัมพันธ์กับผู้คนสองฝั่งโขงนายธีระวัฒน์ แสนคำ60
6/10/2560การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูนนายไพรินทร์ ณ วันนา60
6/10/2560ล้านนา,คติความเชื่อและกระบวนการสร้างความรู้แบบสหวิทยาการของนักวิชาการตะวันตกผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง59
6/10/2560ยุ้งข้าวยุคใหม่ : กระบวนการปรับตัวสู่ทางรอดแห่งภูมิปัญญาของชาวนาไทยดร.อัครเดช พรหมกัลป์60
6/10/2560กลไกการบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวินัยธรเอก ชินวํโส60
6/10/2560การศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พระไพรัตน์ เอิบสำโรง60
6/10/2560การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมานายอัมพร เจือจันทร์60
6/10/2560การเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษพระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ60
6/10/2560การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษนายประสิทธิ์ ศรีสมุทร60
6/10/2560การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจัหวัดศรีสะเกษนายเกษม ประอาง60
6/10/2560การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนาพระครูไพโรจน์วัฒนาทร60
6/10/2560การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาพระสราวุฒิ อาสโก60
6/10/2560ปัญหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระครูปริยัติปัญญาโสภณ60
6/10/2560ปัญหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระครูปริยัติปัญญาโสภณ60
6/10/2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและบทบาทองค์กรทางศาสนาพุทธ คริสต์พระมหาชุติภัค อภินนฺโท60
6/10/2560พระพิฆเนศ : แนวคิด วัฒนาการ วิซัฒนาการผสมผสานทางความเชื่อในสังคมไทยศิลปะ หินไชยศรี60
6/10/2560การสร้างระบบการพัฒนาปัญจละเพื่อสหกรณ์แบบยั่งยืนดร.อรชร ไกรจักร60
6/10/2560ศึกษารูปแบบการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของพระสงฆ์จังหวัดหนองคายพระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.60
6/10/2560แนวทางการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคายนายอภิวัฒชัย พุทธจร60
6/10/2560เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและแนวจัดการบนพื้นฐานของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานีพระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร60
6/10/2560ดุซงญอประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง : การเยียวยาบาดแผลทางใจ ด้วยกระบวนการสาธารณสุขและศาสนาดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์60
6/10/2560วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นที่มรดกโลกแบบพหุภาคีพระครูสมุณฑ์ธรรมธาดา,ดร60
6/10/2560ศึกษาวิเคราะห์วิธีการฝึกปฏิบัติสติปัฏฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุพระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโณ60
6/10/2560การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางัสงึมในการปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย แผนงานพระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ดร60
6/10/2560การเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนาพระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก60
6/10/2560การเสริมสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีนายสมชาย ชูเมือง60
6/10/2560กระบวนการสร้างค่านิยมสุจริตของวัดและชุมชนนางสาวภัคสิริ แอนิหน60
6/10/2560การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครปฐมว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุทธญาณ์ โอบอ้อม60
6/10/2560จิตวิทยาเชิงพุทธกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่พระครูสิริคีรักษ์,ดร60
6/10/2560นครสวรรค์ : การวิเคราะห์นโยบายและการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นจังหวัดจัดการตนเองดร.สมบัติ นวลละออง60
6/12/2560การจัดการความรู้และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาผศ.ดร.สุเทพ สารบรรณ59
6/12/2560รุปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมมาธิปไตยของผู้นำชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชพระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ59
6/12/2560กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักพุทธธรรมพระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม,ดร59
6/12/2560การบูรณาการพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาทางเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช,ดร60
6/12/2560ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาต้นแบบของคณะสงฆ์ไทย ปี 59รศ.พิเศษ ดร.อินถา ศิริวรรณ59
6/12/2560การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำต่อการพัฒนชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทยร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสอาด60
6/12/2560ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม :ประวัติศาสตร์ เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมในสมัยล้านนาดร.สหัทยา วิเศษ59
6/12/2560พุทธวิธีการรู้เท่าทันสือใหม่สำหรับเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครดร.สายน้ำผึ้ง รัตนงาม60
6/12/2560การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนเขตบางรัก กรุงเทพมหานครพระมหานพดล ปญฺญสุวฑฺฒโก,ดร60
6/12/2560การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดอาเซียนตามแนวพุทธนางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม60
6/13/2560บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระพรหมมงคลพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร.60
6/13/2560บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระครูบากัญจนอรัญญาวาสี มหาเถระพระราชเขมากร,ผศ.ดร60
6/13/2560บทบาทการเชือมโยงภูมิภาคของครูบาศรีวิชัยผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม60
6/13/2560บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ60
6/13/2560บทบาทกี่เชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่มพระศักดิธัช สำวโร60
6/14/2560บทบาทเยาวชนในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา : บทสะท้อนช่องว่างของกระบวนการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีพระครูใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล,ดร58
6/14/2560การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : การเชื่อมโยง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์และสุรินทร์พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล60
6/14/2560การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสุขภาวะของสมาเณรตามหลัก กพด ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีนางสาวฐิติพร สะสม60
6/14/2560นโยบายและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในล้านนาพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร60
6/14/2560ศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการตนเองชนเผ่าลาบรี จังหวัดน่านนายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์58
6/19/2560พุทธจริยศาสตร์ : หลักการ คำสอนและแนวปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตดร.บรรพต แคไธสง60
6/19/2560กระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมไทยพระอักขราภิศุทธิ์ ลูนละวัน60
6/19/2560พุทธจริยธรรมกับแนวทางแก้ปัญหาการอุ้มบุยในสังคมไทยพระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี59
6/19/2560การเรียนรู้และการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาตพันธุ์ ลาว เขมร กูย ชุมชนบริเวณอุทยานภุเขาไฟเขากระโดง ในจังหวัดบุรีรัมย์นายอิสรพงษ์ ไกรสินธุ์ 60
6/20/2560การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก60
6/20/2560อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคใต้รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์60
6/20/2560โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคใต้รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์60
6/20/2560การบริหารจัดการทรัพย์สินของพระสังฆาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร60
6/20/2560การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยวิถีพุทธของนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาผศ.คะนอง วังฝายแก้ว60
6/27/2560การศึกษาองค์ความรู้และสถานภาพทางสังคมของการแพทย์พื้นบ้าน : กรณีศึกษา บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดของชุมชนในจังหวัดเชียงรายนายพัสกร อุ่นกาศ58
6/27/2560การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21นางบุษกร วัฒนบุตร60
6/27/2560การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่พระครุสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร59
6/27/2560องค์ประกอบและตัวชี้วัดพฤติกรรมเชิงพุทธที่มีต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในสังคมไทยนางสาวนภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์60
6/27/2560วิสาหกิจชุมชนเมืองแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพระครุสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร60
6/27/2560วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนดร.ดำเนิน หมายดี60
6/27/2560วิสาหกิจผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา60
6/27/2560วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์60
6/27/2560วิสาหกิจเครื่องจักสานจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์60
6/27/2560วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีพุทธกับการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่ใหม่พระครูวินิฐศีลขันธ์.ดร.60
6/27/2560นิเวศวัฒนธรรม : รูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นน้ำเจ้าพระยานางสาวกาญจนาณัฐ ประธาตุ60
6/27/2560พุทธจิตวิทยาเพื่อการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสพอุทกภัยนางสาวกาญจนาณัฐ ประธาตุ60
6/27/2560ยุ้งข้าวยุคใหม่ : กระบวนการปรับตัวสู่ทางรอดแห่งภูมิปัญญาของชาวนาไทยดร.อัครเดช พรหมกัลป์60
6/28/2560กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ60
6/28/2560การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทยพระครูวินัยธรเอนก เตชวโร60
6/30/2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปุริสธรรม ๗ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดลำพูนนายประเด่น แบนปิง57
6/30/2560การบูรณาการหลักอารายธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดลำพูนนายประเด่น แบนปิง60
6/30/2560นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมวัดที่เป็นพระอารามหลวงจังหวัดเชียงรายพระครูวิมลศิลปกิจ60
6/30/2560ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดลำปางพระครูสุตชยาภรณ์60
6/30/2560รูปแบบและสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพุทธศาสนาในภาคใต้ดร.พีระศิลป์ บุญทอง60
6/30/2560รูปแบบการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธบริบทวัฒนธรรมอีสานดร.สรัญญา วิภัชชวาที60
7/4/2560กระบวนการพัฒนาคนชายขอบ(คนหลืบ)ของเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบุญรัตน์ ครุฑคง60
7/4/2560การใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์ตามหลักวิถีพุทธวิธีพระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร57
7/4/2560การวิเคราะห์พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาผศ.ดร.สิน งามประโคน59
7/5/2560ความมั่นคงด้านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝั่งโขง กรณีศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายดร.คิด วรุณดี59
7/5/2560นโยบายและกลไกการจัดการป่าชุมชนของภาคประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาไทรน้อย ญาณเมธี60
6/5/2560การเสริมสร้างเครือข่ายป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธพระครูวินัยธร วราวุฒิ มหาวโร60
7/5/2560ป่าชุมชน : แนวคิดทางนิเวศน์วิทยาและกระบวนการของพระสงฆืในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสนั่น ประเสริฐ60
7/6/2560สมถกัมมัฏฐานในฐานะเป็นบาทฐานของมโนยิทธิดร.เสถียร ทั่งทองมะดัน58
7/7/2560การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรม นายบุญส่ง นาแสวง60
7/7/2560พระธาตุสำคัญในล้านช้าง : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์และความสัมพันธ์กับผู้คนสองฝั่งโขงนายธีระวัฒน์ แสนคำ60
7/7/2560พระเครื่อง : แนวคิด ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางวัฒนธรรม พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.58
7/12/2560พระพิฆเนศ : แนวคิด วัฒนาการ วิซัฒนาการผสมผสานทางความเชื่อในสังคมไทยศิลปะ หินไชยศรี60
7/12/2560การวิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับการพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยพระครูสุตธรรมาภรณ์,ดร.60
7/12/2560วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทยนายเจตนิพันธ์ พิธิยานุวัฒน์60
7/12/2560การวิเคราะห์ประวัติและลักษณะพุทธสลิป์ของพระพุทธรุปสำคัญในสังคมไทยพระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน60
7/12/2560พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยนายภูริทัต ศรีอร่าม60
7/12/2560เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางครอบครัว พ่อ-แม่มือใหม่ดร.ธงชัย สิงอุดม60
7/12/2560แนวทางในการอนุรักษ์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใช้ประกอบในพระราชพิธี รัฐพิธี : เฉพาะของแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีพระครูเกษมวัชรดิตถ์60
7/17/2560การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดในประเทศไทยพระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ56
7/17/2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาข้อสอบกลางภาคของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ56
7/17/2560แนวคิดและรูปแบบการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนารศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์59
7/18/2560รูปแบบการแก้ไขวิกฤติศรัทธาไทยในพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยดร.ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ60
7/18/2560การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครพระสมนึก ฐิตาจาโร60
7/18/2560ครอบครัวศีล 5 รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานีนายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ59
7/18/2560การสังเคราะห์ องค์ความรู้ กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในประเทศไทยรศ.ดร.กาญจนา บุญสูง60
7/18/2560วิเคราะห์กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณตามและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช60
7/18/2560นโยบายและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในล้านนารศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์60
7/18/2560การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูนนายไพรินทร์ ณ วันนา60
7/18/2560การสร้างระบบการพัฒนาปัญจพละเพื่อสหกรณ์แบบยั่งยืนดร.อรชร ไกรจักร60
7/18/2560สัมฤทธิผลโปรแกรมการสอนหลักปฏิบัติสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษสำหรับพระสงฆ์ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง58
7/18/2560การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพฤฒพลังผู้สูงอายุตามแนวพุทธจิตวิทยาดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ60
7/18/2560การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพฤฒพลังผู้สูงอายุตามแนวพุทธจิตวิทยาดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ60
7/18/2560นโยบายและแนวทางปฏิบัติขององคืการชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพระครูปฐมธีรวัฒน์60
7/18/2560การศึกษาศักยภาพและความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตรพระครูวศินวรกิจ,ดร.60
7/18/2560การส่งเสริมกระบวนการแห่งสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตรพระราชสิทธิเวที,ดร.60
7/18/2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตรตามแนวพระพุทธศาสนาพระครูวิโชติสิกขกิจ,ดร.60
7/18/2560กระบวนการจัดการเครือข่ายภูมิปัญยาท้องถิ่นของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต60
7/18/2560การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดร.สรายุทธ อุดม54
7/21/2560รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผศ.ดร.ธนู ศรีทอง58
7/21/2560ปัญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับการพยายามพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ 2008รศ.ดร.โกเมศ ขวัญเมือง60
7/24/2560การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายนายอนุรักษ์ สาแก้ว59
7/24/2560การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษสำหรับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายพระครูสุธีสุตสนุทร,ดร60
7/24/2560การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของชุมชนบ้านแพงพวย อำเภอพลบพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์นายรุ่งสุริยา หอมวัน58
7/24/2560เส้นและสี : คุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกในงานจิตรกรรมล้านนานายวาทิตย์ เสมบุตร60
7/24/2560การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : การเชื่อมโยง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์และสุรินทร์พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล60
7/24/2560กระบวนการสร้างจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทยพระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร60
7/24/2560การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธรรมจักร 4 ของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนนายวสิษฐ์พล กูลพรม60
7/24/2560การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยนายอานุรักษ์ สาแก้ว60
7/24/2560การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศ฿กษา โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔พระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร60
7/24/2560การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาธรรมนูญตำบลของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ้ดพระครูโพธิสีลคุณ60
7/24/2560การศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาเรื่องคาวมเชื่อและพิธีกรรมของศาสนาพราหมร์ในปราสาทพนมวันพระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร60
7/24/2560กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา ในจังหวัดลำพูนพระนฤพันธ์ ญาณิสฺสโร60
7/24/2560การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสร้างสุขภาวะชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดลำปางนายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์60
7/24/2560กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชยาตะวันตกบูรณาการเพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทยพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร60
7/26/2560ภาวะผู้นำด้านการปกครองคณะสงฆ์ในอาเซียนดร.ธานี สุวรรณประทีป60
7/26/2560การส่งเสริมประชาธิปไตยเชิงพุทธบูรณาการว่าที่ พ.ต.ผศ.ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล60
7/26/2560การวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นำของพระสงฆ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาผศ.ดร.สิน งามประโคน60
7/26/2560การใช้กิจกรรมแนะแนวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม60
7/27/2560การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชนในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพระใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ60
8/1/2560ศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดกพระราชปริยัติ,ดร.60
8/1/2560นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท.และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษนายสมปอง ทิพย์สมบัติ60
8/1/2560กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษพระแพนษณุ อนฺตตโร60
8/1/2560กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษนายธรายุส ขอเจริญ60
8/1/2560ทุเรียน : กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ พระมหาขุนทอง แก้วสมุทร์60
8/1/2560การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษนายประสิทธิ์ ศรีสมุทร60
8/1/2560การเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษพระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ60
8/1/2560การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนาพระครูไพโรจน์วัฒนาทร60
8/1/2560การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจัหวัดศรีสะเกษนายเกษม ประอาง60
8/1/2560พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาพระมหาสุนันท์ สุนนฺโท60
8/1/2560การจัดการเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัวและชุมชนในจังหวัดเลยพระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร60
8/1/2560วิถีวัฒนธรรมแบบเอื้อาทรเชิงพุทธในประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศไทยและกัมพูชาผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร60
8/2/2560การเสริมสร้างสัมมาชีพของชุมชนผู้ประกอบการค้าขายประคำในจังหวัดสุรินทร์พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร60
8/2/2560การเสริมสร้างสัมมาอาชีพของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์นายเมฆไท ละม้ายวรรณ์60
8/2/2560การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธจริยศาสตร์ในระดับชุมขนจังหวัดนครสวรรค์ดร.สมจิตรา กิตติมานนท์60
8/2/2560การศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวอีสานพระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน ดร.60
8/2/2560การเสริมสร้างความร่วมมือและควบคุมทุจริตคอรัปชั่นโดยภาคประชาชนร่วมกับพระสงฆ์ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีพระอุดมเจติยารักษ์61
8/2/2560แนวคิดทางนิเวศวิทยาในการจัดการป่าไม้ (ป่าชุมชน) ของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ60
8/2/2560พระพุทธศาสนาในสิบสองปันนา : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมละความสัมพันธ์กับล้านนาผศ.จักรแก้ว นามเมือง58
8/2/2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตรตามแนวพระพุทธศาสนาพระครูวิโชติสิกขกิจ,ดร.60
8/2/2560การส่งเสริมกระบวนการแห่งสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตรพระราชสิทธิเวที,ดร.60
8/2/2560การศึกษาศักยภาพและความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตรพระครูวศินวรกิจ,ดร.60
8/2/2560คัมภีร์สุจิตตาลังการ : การปริวรรต การแปล และการวิเคราะห์ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง60
8/2/2560การแปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทยพระมหาชิต ฐานชิโต,ดร60
8/2/2560การพัฒนาหลักการสอนวิปัสสนาภาวนาของสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบตามแนวสติปัฏฐานสูตร ภายใต้การสนับสนุนและเผยแผ่ของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ดร.บุณชญา วิวิธขจร60
8/2/2560ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฏก ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสพระมหาโกมล กมโล60
8/2/2560พระพุทธรูปไม้ : คุณค่าและคติธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตคนอีสานพระมหาปพน กตสาโร60
8/2/2560การบูรณาการการเรียนการสอนด้วยวิธีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์60
8/2/2560เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและแนวจัดการบนพื้นฐานของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานีพระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร60
8/2/2560ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยก่ให้เกิดเบี่ยงเบนทางเพศตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี58
8/3/2560นครสวรรค์ : การวิเคราะห์นโยบายและการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นจังหวัดจัดการตนเองดร.สมบัติ นวลละออง60
8/3/2560การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอำเภอแกลง จังหวัดระยองดร.สุเทพ เชื้อสมุทร59
8/3/2560การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสร้างสุขภาวะชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดลำปางนายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์60
8/3/2560พุทธวิธีการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์60
8/3/2560บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง60
8/3/2560ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนนักบวชหญิงในสังคมไทยดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม57
8/4/2560กระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองดีตามแนวพระพุทธศาสนาของสถาบันการศึกษาในสังคมไทยผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ59
8/4/2560โครงการย่อยที่ 2 พุทธจักรวาลวิทยา : แนวคิด คติความเชื่อ ระบบสัญลักษณ์แบบอุดมคติไทย สู่การสร้างสรรค์ในงานพุทธศิลปกรรมไทยร่วมสมัยอาจารย์วัชระ กว้างไชย์60
8/4/2560การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม : การศึกษาเอกสารและการสังเคราะห์งานวิจัยดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์60
8/5/2560การบริหารการจัดกิจการคณะสงฆ์ของวัดไทยในประเทศอินเดียดร.บุศรา โพธิสุข60
8/5/2560การจัดการน้ำแบบพหุพาคีของชุมชนตามลำคลองของเขื่อนทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีนายประคอง มาโต59
8/5/2560กลไกจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในตำบลสุเทพ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถิ่น58
8/8/2560โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคกลางผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน60
8/8/2560การส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานจิตอาสาแนวพุทธของอาสาสมัครตำรวจชุมชนดร.ตวงเพชร สมศรี60
8/8/2560ผลของโปรแกรมโยคะสมาธิต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โรงพยาบาลพาน จังหวัดเขียงรายพระบุญรอด ปคุณธมฺโม57
8/8/2560โครงการย่อยที่ 3 การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนล้านนาพระครูสิริสุตานุยุต,ดร.60
8/8/2560ปัจจัยเชิงนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับการปลูกข้าวไรท์เบอร์รี่ของเกษตรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนางสางอัญชลี แสงเพชร60
8/10/2560การศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาเรื่องคาวมเชื่อและพิธีกรรมของศาสนาพราหมร์ในปราสาทพนมวันพระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร60
8/10/2560การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของนักการเมืองส่วนท้องถิ่น ตามหลักสุจริต ๓ผศ.คะนอง วังฝายแก้ว60
8/10/2560โรงเรียนผู้สูงอายุ : ต้นแบบการจัดการสุขภาวะสวัสดิการผู้สูงอายุผศ.จักรแก้ว นามเมือง60
8/16/2560การเสริมสร้างจิตสำนึกแบบมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชนในท้องถิ่นศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย60
8/16/2560การฟื้นฟูสุขภาวะของผู้สูงวัยของวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร57
8/16/2560การจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพุทธศาสนาพระมหาสังเวช จนฺทโสภี,ผศ.ดร56
8/16/2560กระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาพระมหาสังเวช จนฺทโสภี,ผศ.ดร59
8/16/2560อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาสังเวช จนฺทโสภี,ผศ.ดร60
8/16/2560การศึกษาวิเคราะห์กรรมกับการบรรลุธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทดร.อธิเทพ ผาทา58
8/16/2560การศึกษาวิเคราห์บทบาทของสตรีที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานพระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.58
8/16/2560การบริหารจัดการโบราณสถานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐในจังหวัดบุรีรัมย์พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.62
8/16/2560การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความสัมพันธืระหว่างความเชื่อและรูแบบประเพณีการสร้างพระพุทธศิลปกรรมบนฐานความศักดิ์สิทธิ์และประเพณีเชิงพุทธดร.บรรพต แคไธสง62
8/16/2560กระบวนการปลูกฝังจิตอาสาเพื่อสังคมสำหรับเยาวชนตามแนวพุทธผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์59
8/16/2560ศึกษารูปแบบการปกครองของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกับการสร้างความมั่นคงสองฝังโขงดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค60
8/16/2560การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร60
8/16/2560การอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องงถิ่นของคนเลี้ยงโคในจังหวัดเลยนายศตวรรษ สงกาผัน59
8/16/2560การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลำปางศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์60
8/16/2560พุทธรัฐศาสตร์สำหรับการส่งเสริมความมั่นคงแห่งพลเมืองรศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี59
8/16/2560การวิเคราะห์พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาผศ.ดร.สิน งามประโคน59
8/17/2560การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาวผศ.บรรจง โสดาดี57
8/17/2560การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสร้างสุขภาวะชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดลำปางนายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์60
8/17/2560นครศิลปะ : การส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็นพระอารามหลวงจังหวัดเชียงรายพระครูวิมลศิลปกิจ60
8/17/2560ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนนักบวชหญิงในสังคมไทยดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม57
8/17/2560การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมพระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก,ดร60
8/18/2560รุปแบบภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระมหาศิริพงษ์ ฐิตวิริโย60
8/18/2560โรงเรียนผู้สูงอายุ : หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนผศ.มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์60
8/18/2560การบูรณาการพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช,ดร.60
8/19/2560การบูรณาการหลักนิโยนิโสมนสิการกับหลักกัลยาณิมิตรในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนในอำเภอเมือง จังหวัดหนองคายพระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม ดร58
8/22/2560การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของชุมชนบ้านแพงพวย อำเภอพลบพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์นายรุ่งสุริยา หอมวัน58
8/22/2560พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคมพระครูสารกิจโกศล,ดร.56
8/22/2560ค่านิยมและพฤติกรรมต้นแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการของสามเณรดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์59
8/22/2560การท่องเที่ยวสู่แดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยาวัตถุดร.แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค60
8/23/2560อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของฮอยอัน ประเพณีเวียดนามดร.อรทัย ศรีทองธรรม60
8/23/2560อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเซียนดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์60
8/23/2560อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพระนครวัด ราชอาณาจักรกัมพูชาพระมหาคาวี สร้อยสาคำ60
8/23/2560อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกเมืองอยุธยา ประเทศไทยดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์60
8/23/2560อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองพุกาม ประเทศสหภาพเมียนมาพระทัศเทพ โลสันตา60
8/23/2560อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระมหาชุติภัค แหมทอง60
8/23/2560องคืประกอบและตังชี้วัดพฤติกรรมเชิงพุทธที่มีต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในสังคมไทยนางสาวณภัสสรส์ เหมาะประเสริฐ์60
8/24/2560การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียนนางสาวอนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์58
8/25/2560การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในวรรณกรรมสินไซรศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์60
8/25/2560กัณยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก : บูรณาการเพื่อความสมาณฉันท์ในสังคมไทยพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร59
8/25/2560รุปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนาของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นดร.เรียงดาว ทวะชาลี60
8/25/2560การสื่อสารเชิงสันติของผู้นำทางศาสนาในสังคมไทยดร.วรเวช ศิริประเสริฐ์ศรี62
8/25/2560ประเพณีวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตขอชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ดร.พีรพงษ์ มาลา62
8/26/2560กลยุทธ์บริหารจัดการด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล60
8/26/2560การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์พุทธานุปริวัตต์พระราชรัตนมุนี ผศ,ดร.60
8/26/2560ลุ่มน้ำนครสวรรค์ : การสร้างเครือข่ายและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาพระศรีสมโพธิ ดร.60
8/26/2560กระบวนการสร้างและการใช้องค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ผศ.นวัชโรจจน์ อินเต็ม58
8/26/2560การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข่ายชาวพุทธพระครูสิริสุตานุยุต,ดร.56
8/28/2560กลไกจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในตำบลสุเทพ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถิ่น58
8/28/2560สมณสารูปของพระสงฆ์ไทยในมุมมองของพระพุทธปรัชญานางสาววิรัญจ์ณภัค พรหมวิปัศยา59
8/28/2560กลไกจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในตำบลสุเทพ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถิ่น58
8/28/2560ศึกษาการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทยนายธรธรรม์ ชินโกมุท59
8/30/2560รูปแบบการเสริมสร้างที่ปรึกษาด้านกฏหมายขั้นพื้นฐานของผู้นำชุมชนนางสาวณัฏฐกานต์ นามบุตร61
8/30/2560การพัฒนาชุดความรู้กฏหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้นำชุมชนนายณัฐพงศ์ธัช รัตน์ธรรมา61
8/30/2560แรงจูงใจและแนวปฏิบัติของประชาชนที่มีต่องานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙พระมหาอดิเดช สติวโร,ดร60
8/30/2560การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลำปางศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์60
8/30/2560การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ดร.59
8/30/2560การเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตบรรพชิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามหลักพุทธจิตวิทยา โดยใช้แบบจำลองข้ามทฤษฎีนายอนุสรณ์ นางทะราช60
8/30/2560การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายนายกำพล สุกันโท60
8/30/2560การศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยาผศ.มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์59
8/30/2560การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรีว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า60
9/1/2560การสืบค้นและจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาภาคใต้เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้พระมหาสหัส ฐิตสาโณ,รศ.ดร.59
9/1/2560การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยพระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม,ดร.60
9/1/2560การศึกษาวิเคราะห์เรื่องกรรมกับการบรรลุธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทดร.อธิเทพ ผาทา58
9/1/2560การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสตรีที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานพระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.58
9/1/2560การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศ฿กษา โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔พระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร60
9/1/2560นิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเลยพระมหาประพันธ์ สิริปัญโญ,ดร.60
9/1/2560คุณค่าความเป็นมนุษย์ : แนวคิดและวิถีปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาและหลักสิทธิมนุษยชนนายภูวเดช สินทับสาล60
9/1/2560การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร.59
9/1/2560บทบาทพระสงฆ์ไทยกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาโยธิน โยธิโก57
9/1/2560การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแก่นพระมหาโยธิน โยธิโก58
9/1/2560ปรัชญาความขัดแย้งพระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.60
9/1/2560การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระครูปริยัติคุณรังษี,ผศ.ดร.60
9/1/2560การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องปฐมสมโพธิถาต่อวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำโขง ๒ ชาติไทย-ลาวนายอุดร จันทวัน60
9/1/2560การท่องเที่ยวสู่แดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยาวัตถุดร.แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค60
9/1/2560โครงการย่อยที่ ๓ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครพระเมธีวรญาณ,ดร.60
9/1/2560วิธีวิทยาการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดขอนแก่นดร.นาคพล เกินชัย60
9/2/2560การเสริมสร้างหลักธรรมภิบาลในวิถีประชาธิปไตยของผู้นำใน ตำบลสรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนนายพัลลภ หารุคำจา60
9/2/2560Eco-town : กระบวนการสืบสานศิลปกรรมสุกลช่างเพชรบุรีของพระสงฆ์และภาคีศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรีพระครูวัชรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต,ดร.60
9/4/2560วิเคราะห์กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณตามและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช60
9/4/2560การเรียนรู้กับแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ชว่งชั้นที่ ๔ เขตพื้นที่ จังหวัดน่านพระชยานันทมุนี57
9/4/2560การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสุขภาวะของสามเณรตามหลัก กพด. ตาวแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี