ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพุทธเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดในประเทศไทย

งานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพุทธเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดในประเทศไทย” โดย นางสาวนิภาภัทร อยู่พุ่ม และคณะ มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ได้นำไปใช้ในการบรรยายการสอนแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ด้านนโยบายในระดับประเทศได้นำไปใช้เกี่ยวกับการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ด้านสาธารณะ ได้นำไปใช้สร้างสื่อสังคมสีขาวในรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนา คลื่นความถี่ ๙๙.๗๕ เมกะเฮิร์ทซ์ (MHz) ชื่อรายการ “ชาวพุทธสัมพันธ์” ภาพประกอบ นางสาวนิภาภัทร อยู่พุ่ม  

เทคนิคและกระบวนการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนกาหลง อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนกาหลง อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี” โดย พระมหาสุริยัน อุตตโร และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายของงานวิจัย โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คือ ร้านแม่หนูปลาส้ม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และอบต.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบรรจุภัณฑ์อาหาร คือ เครื่องซีนสุญญากาศ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าและกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ตัวผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้ผลิต โดยต่อยอดพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน เกิดการสร้างรายได้ในครัวเรือนโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารอย่างยั่งยืน ภาพประกอบ: พระมหาสุริยัน อุตตโร

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยขบวนการสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธ

งานวิจัยใช้ประโยชน์ งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยขบวนการสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธ” โดย พระมหาอุดร อุตฺตโร ดร. และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ในการบรรยาย การเรียนการสอน และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้านความรู้ในพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เขตพระนคร วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ภาพประกอบ: พระมหาอุดร อุตฺตโร ผศ.ดร.    

ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่

งานวิจัยใช้ประโยชน์ งานวิจัยเรื่อง “ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่” นายมานิตย์ โกวฤทธิ์ และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนในผนังพื้นที่สาธารณะ ในรูปแบบภาพ ๓ มิติ จำนวน ๖ แห่ง ผ่านการจัดกิจกรรม “ป้ายสี แต้มฝัน ปันจินตนาการ” เพื่อให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการศิลป์ (art workshop) การสร้างภาพ ๓ มิติ แก่กลุ่มเยาวชนนักเรียนในชุมชน พร้อมทั้งใช้สื่อสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป   ภาพประกอบ นายมานิตย์ โกวฤทธิ์  

การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของกลุ่มอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

งานวิจัยใช้ประโยชน์ งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของกลุ่มอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดย รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  ได้ทำ MOU ดำเนินการจัดตั้งเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภาษา ศาสนา  ร่วมกับ เชียงรุ้ง เชียงตุง เชียงทอง  ในภาคของประชาชน และพระสงฆ์ของประเทศไทย และกลุ่มอารยธรรมลุ่มน้ำโขง 5 เชียง ภาพประกอบ รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี      

พฤติกรรมมนุษย์ในการสร้างเสริมความสมดุลของครอบครัวตามแนวจิตวิทยาเชิงพุทธ

งานวิจัยใช้ประโยชน์   งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมมนุษย์ในการสร้างเสริมความสมดุลของครอบครัวตามแนวจิตวิทยาเชิงพุทธ” โดย ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุล และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ คือ ด้านนโยบาย : (1) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการปรับนโยบายการดำเนินงานโดยประยุกต์เอาแนวคิดเรื่อง “วิทยาลัยครอบครัวมีสุข” โดยเน้นย้ำให้เกิดความสุขในการกระบวนการเรียนการสอนและการทำงานระหว่างบุคคลากรและนิสิตของวิทยาลัย (2) โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ได้วางนโยบายในการประยุกต์องค์ความรู้ในการให้บริการทางการแพทย์ ด้านสาธารณะ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและพัฒนาครอบครัว ได้พัฒนาชุดความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในวงกว้าง   ภาพประกอบ ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุล ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ http://www.mcuir.com/xmlui/handle/123456789/445