ขอเชิญนักวิจัย ร่วมวิพากษ์วิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาจุฬา ระยะที่ 13 ประจำปี 2565-2569

ขอเชิญนักวิจัย ร่วมวิพากษ์วิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาจุฬา ระยะที่ 13 ประจำปี 2565-2569 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom 3829951669 รหัส 1234 เวลา 13.00 เป็นต้นไป “องค์กรแห่งการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพุทธบูรพาการเพื่อพัฒนาจิตใจ ปัญญา คุณธรรม และสังคมอย่างยั่งยืน” ลิงก์ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานวิจัยผ่าน Zoom (ออนไลน์) | วันที่ 27-28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.-17.00 น. | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 | https://zoom.us/j/3829951669

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี วันที่ 25 มกราคม 2565 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท ศิษย์ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ แด่ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร),รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และศิษย์เก่าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณคณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการพัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์คือ ธรรม ที่สอนให้ฉันรักประชาชน”

ประกาศ ผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

ให้คณาจารย์ นักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานตามประกาศนี้ ได้ส่งเอกสารประกอบ การพิจารณาภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพิจารณา ยกย่องเป็นผลงานวิจัยระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเด่นสืบต่อไป โดยจัดส่งเอกสารเหล่านี้ จํานวน 2 ชุด ดังนี้ มาที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมส่งในระบบออนไลน์ที่  https://bri.mcu.ac.th/?page_id=10704 1. บทความวิจัยที่ได้รับการรับรองหรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI หรือนานาชาติ 2. วิธิทัศน์แสดงผลงานวิจัยโดยสรปุ ความยาว 3-5 นาที 3. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 4. หนังสือเล่มเล็กหรือแผ่นพับสรุปผลงานวิจัย 5. หนังสือความร่วมมือ เอกสารหรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยในสื่อสังคม Online (ถ้ามี)