ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

  ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) *************************** เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย      มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จำนวน ๒๔ อัตรา ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๙ ของประกาศนี้ ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ ๒.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย         มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๙ ของประกาศนี้ ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด ๓. การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อของรับรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร … Read more

ประมวลภาพการประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  เป็นต้นไป ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) | https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669 แบบฟอร์มรับเกียรติบัตรและประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน 8 กันยายน 2564 | https://forms.gle/76ZyJEFHm77MwHns6 ท่านสามารถรับและสืบค้นเกียรติบัตรของท่านได้ที่ | https://bit.ly/3zYzehu

ประกาศแจ้งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบประมาณ 2566 จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564

ประกาศแจ้งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบประมาณ 2566 จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ | www.bri.mcu.ac.th/pps (โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแค่ เข้าสู่ระบบ -> ข้อเสนอวิจัยของฉัน คลิกแก้ไขรายการที่เคยยื่นไว้ และเพิ่มไฟล์ Full Paper) 4 ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  เป็นต้นไป ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) | https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669   เวลา 13.00 น.-14.00 น. หัวข้อ  “นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัย” การจัดทำโครงการ การรับทุนสนับสนุนโครงการ เวลา 14.00 น. -15.00 น. หัวข้อ “การบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน” ทุนวิจัย คณะกรรมการบริหาร การทำสัญญาวิจัย คณะกรรมการตรวจสอบ การรายงานผลการดำเนินการ การขอใบรับรองงานวิจัย เวลา 16.00 น. สรุป ซักถาม กำลังโหลด…