โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

"การพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยของส่วนงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)"

เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

Scroll to Top