ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

ส่วนกลาง-คณะพุทธศาสตร์

ดร.อธิเทพ ผาทา

ตำแหน่ง :

รองหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา

สถานที่ทำงาน :

คณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน D 79 หมู่ที่ 1
ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16170
Map It

Scroll to Top