ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาเขตสุรินทร์

พระปลัดสุระ ญาณธโร, ผศ.ดร.

ตำแหน่ง :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต

ตำแหน่งทางวิชาการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน :

ห้องหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สังกัด : วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ที่อยู่ : 305 หมู่ที่ 8
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์, สุรินทร์ 32000
Map It

Scroll to Top