ระบบติดตามใบรับรองงานวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เอกสารสำหรับส่งรับรองงานวิจัย
1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม
เอกสารสำหรับส่งรับรองงานวิจัย
2. หนังสือบันทึกข้อความนำส่งขอรับรองงานวิจัย
Previous
Next

ระบบใบรับรองงานวิจัย

wdt_ID ปีงบ ส่วนงาน นักวิจัย เรื่อง วันอนุมัติรับรอง สถานะเอกสาร ไฟล์ใบรับรอง
ปีงบ นักวิจัย สถานะเอกสาร

นายเดชฤทธิ์ โอฐสู | นายถาวร ภูษา | ผู้ดูแลระบบ