การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom / Meeting ID: 895 1282 7723 / Passcode: 3579
ถ่ายทอดสดทาง Facebook page: โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข @wat3579
จัดโดย คณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

รายการผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุม

จังหวัดชื่อ-ฉายา(นามสกุล)สังกัดวัด/หน่วยงานรูปแบบการเข้าร่วมประชุม
กรุงเทพมหานครพระมหาทดสอบ ลงทะเบียนพระมหาทดสอบวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานครพระมหาวิเชียร ชาตวชิโร ป.ธ.9คณะทำงาน ประจำหนกลางออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราชพระครูปลัดณัฐพัชร วชิโรวัดประดู่พัฒนารามออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราชพระสิริคณาจารย์วัดประดู่พัฒนารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระปลัดพิเชฐ ฐานุตฺตโรวัดไตรธรรมารามออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระครูสิริธรรมวัฒนากรวัดเวียงสระออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราชพระครูขันติศรัทธาคุณวัดบ้านงามออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระธรรมวิมลโมลีวัดไตรธรรมารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสงขลาพระราชวรเวทีโคกสมานคุณออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระครูวิสิฐศาสนการเจ้าคณะจะงหวัดพังงาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระครูวิสิฐศาสนการเจ้าคณะจังหวัดพังงาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดภูเก็ตพระครูโฆษิตวิหารธรรม (สมชาย บุญเสริม)วัดโฆษืตวิหารออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดภูเก็ตพระครูเมตตาภิรมวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดภูเก็ตพระปลัดจิรัชย์ ปนฺนภาโรวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดภูเก็ตพระสมุห์อนุวัฒน์ เขมนนฺโท(อินทวิเศษ)วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดภูเก็ตพระสมุห์วีระศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต (ก่อเกิด)วัดขจรรังสรรค์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดภูเก็ตพระอามิจิตร์ อธิปญฺโญ (ประดับพรม)พระทองออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระครูนิกรธรรมโสภิตวัดนิกรวรารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระมหาประสาน ปสาโน (ศรีรักษ์)วัดนิคมสโมสรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระใบฎีกาสันชัย สญฺชโยวัดพัฒนาราม พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดภูเก็ตพระครูพรหมประภัสสรวัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม)สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดภูเก็ตพระครูนิมิตรมังคลาทรพระพรหมพงษ์ เกตุธมฺโมวัดลัฏฐิวนารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดชุมพรพระปลัประสิทธิ์ ฐานวุฑโฒวัดราชบุรณะออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานครพระศรีวินยาภรณ์เลขาอนุกรรมการ หนกลางออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดภูเก็ตพระพงศกร โฆสทินฺโน (ศรีสุข)วัดโฆษิตวิหารออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุดรธานีโชติภัทร แสงขันตีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดภูเก็ตพระปิยะพงศ์ ปิยธมฺโม (อจลศาสตร์)วัดนาคารามออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระครูปลัดเอกรินทร์ เอกรินฺโท (นวลขาว)วัดละไมออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดภูเก็ตพระครูสุทธิสีลานุโยคท่าเรือออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดลำปางพระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน ภทฺทสิริ (ปันศรี) วัดศาลาดงลานออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดลำปางพระปลัดเกียรติชัย อิสฺสรธมฺโม กลวัชรศัลย์วัดนาแกตะวันตกออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดลำปางพระครูวิสุทธิศีลคุณ สีลสุทฺโธสามัคคีบุญญารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดลำปางพระธีระ เตชธมฺโมสามัคคีบุญญารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครพระมหาชุติภัค อภินนฺโท/แหมทองวัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานครออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสุรินทร์พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโตพันษีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระภูวไนย อนาลโย (เพ็ญสวัสดิ์)พระภูวไนย อนาลโย (เพ็ญสวัสดิ์)สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอตาคลีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูศรีธีรานันท์ (หรรษา อุนาสี)รองเจ้าคณะอำเภอตาคลีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอตาคลี สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอตาคลี -สาธารณูปการออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระอนุวัต อนุวฑฺฒนวิญฺญู (อ่อนน้อม)สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอตาคลี ฝ่ายสาธารณูปการออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเลยพระครูปลัดยุทธพิชัย ญาณสิทฺธิเมธีวัดศรีบุญเรืองออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเลยพระราชปรีชามุนี, ดร.วัดศรีบุญเรืองออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเลยพระครูสุวรรณธรรมาทรพระมหาพีรพล พีรปญฺโญ วัดโพนงามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพิษณุโลกนางนวลจันทร์ วัฒนพันธุ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดจันทบุรีนายวิษณุ ศักดาเดชเรืองศรี.ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุทัยธานีพระสมุห์ตนุภัทร จินฺตามโย (รุ่งเรืองดี)วัดอุดมสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุทัยธานีพระครูอุทัยสุตกิจวัดลานสัก หมู่ที่ ๒ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเลยพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ (อมโร) อิ่มรัมย์พระมหาวิมล สุจิตฺโต (กันทาเหล็ก)วัดเนรมิตวิปัสสนาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครพระครูใบฎีกาปรัชญา ปญฺญาภรโณวัดทองบนออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเชียงใหม่พระครูสุจิตปัญญารัตน์วัดบ้านแปะ / เทศบาลตำบลบ้านแปะออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพิษณุโลกนายสุพัฒน์. เมืองมจฉาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดขอนแก่นพระครูปลัดเรืองเดช ถาวรธมฺโมโพธิ์กลางออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครพระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน (ไกรฤกษ์ศิลป์)วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกาฬสินธุ์พระครูสุวัฒน์ ศีลคุณ(เจริญ ฐิตญาโน)วัดชลประทานนิมิตนายธนบัตร ศิริภัทรเมธากุลวัดชลประทานนิมิต(ธ)/สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดฉะเชิงเทราพระพงษ์ศักดิ์ ฐิติญาโณ(ประจักโก) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพิจิตรพระมหาพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโตพระณรงค์ ติกฺขปญฺโญเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแม่ฮ่องสอนพระปลัดสุรเดช จิรธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดเพชรบูรณ์พระมหาธราธิป วรวิชโย (วรสายัณห์)วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดเชียงใหม่พระใบฎีกาธัญเทพ โสภณปญฺโญวัดสบหาร ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครราชสีมาพระครูปลัด ธนภัทร อุตฺตมปญฺโญวัดป่านาบุญออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนนทบุรีพระครูวิมลสุวรรณกรวัดกู้ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาวิทยากร กิตฺติเวทีวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์พระครูปลัดนรินทร์ นราสโภวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ)ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานครพระมหาวิเชียร ชาตวชิโร ป.ธ.๙วัดสีะเกศ กรุงเทพ คณะทำงานประจำหนกลางออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดเชียงใหม่พระครูสถาพรเขมกิจวัดพันตอง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดกาฬสินธุ์นายธนบัตร ศิริภัทรเมธากุลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดลพบุรีพระครูสุวัฒน์จันทโชติวัดสาประชาราม ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรีออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดลพบุรีพระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์วัดกวิศราราม ราชวรวิหารออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสมุทรสงครามพระครูพิศิษฏ์ประชานาถวัดอินทารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดชัยนาทพระปลัด วรเมศวร์ นาควโร ป.ธ.๔, ดร. วัดใหญ่ จ.ชัยนาทวัดออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระครูวิสิฐศาสนการวัดนิคมสโมสรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดหนองบัวลำภูพระครูปลัดณัฏฐกิตต์ กิตฺติญาโณวัดพัชรกิติยาภารามออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระธรรมธรพนา เขมาภิรโตวัดภูเขาน้อย ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระใบฎีกาสันชัย สญฺชโยวัดพัฒนาราม พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระครูปริยัตยาภิรมวัดพัฒนาราม พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกระบี่พระครูปลัดญาณพล ญาณปญฺโญคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระดับหนออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพัทลุงพระครูปลัดวรธรรมวัฒน์คูหาสวรรค์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดชุมพรพระราชวิจิตรปฏิภาณสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดชุมพรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดชุมพรพระครูสิริวินัยบรรหารวัดท่าสุธารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครนายกพระครูสิริพัฒนธำรงพระเทิดศักดิ์ ธมฺมโฆสโก(พนมพร)วัดศรีจุฬาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระภาวนาธรรมาภิรามวัดสามัคคีธรรมออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพิษณุโลกพระครูศรีรัตนาทรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลกพระปลัดพิพัฒน์พงษ์ ภทฺทวํโสวัดคูหาสวรรค์ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดเพชรบูรณ์พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ (สร้อยศรี)คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดหนองคายพระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโตวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสกลนครพระครูพิพัฒน์สังฆคุณ(อานนฺโท)วัดสะพานศรีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุบลราชธานีพระมหานิกร โสภโณวัดมณีวนารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสกลนครพระสิริพัฒนาภรณ์พระปลัดปรีชา จิรวฑฺฒโนวัดสะพานศรีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดยโสธรพระเทพวงศาจารย์ (สำลี คุตฺตสีโล/ยะไวทย์)สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดยโสธรพระครูปริยัติวีรวงศ์ (ไมตรี ผลญาโณ/สมสาย)วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดยโสธรพระครูปริยัติวีรวงศ์ (ไมตรี ผลญาโณ)วัดมหาธาตุออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเชียงใหม่พระสมเกียรติ กิตฺติธมฺมวํโส (ณะใจ)วัดหนองตองออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครศรีธรรมราชพระปล้ดบรรชา เตชปญวัดพรหมโลกออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครศรีธรรมราชพระปลัดยศกฤต ยโสธโรวัดหนองดีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครพนมพระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ นันชนะวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนมออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครพนมพระราชสิริวัฒน์วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนมออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดบึงกาฬพระปลัดพงศ์เล็ก ธมฺมทินฺโน (สาลาจันทร์)วัดบุพพราชสโมสรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดศรีสะเกษพระครูศรีมงคลปริยัติกิจวัดมหาพุทธาราม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดน่านพระอธิการบุญฤทธิ์ ปภาโสนาวงค์ ปัว น่านออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครพนมพระอธิการพลศักดิ์ มหาวํโสวัดจอมแจ้งออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดศรีสะเกษพระครูโกศลสุตากรวัดเมืองคงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสกลนครพระปลัดปรีชา จิรวฑฺฒโนวัดสะพานศรีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครพนมพระมหาวสันต์ ภูริปญฺโญไตรภูมิออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดศรีสะเกษพระครูเมธีปัญญาภิวัฒน์(บุญมี ทิพรักษา)วัดบ้านหนองปลาเข็งออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดศรีสะเกษพระมหาพุทธิวัฒน์ ปญฺญาธโร (โชคจันทะสิทธิ์)เจียงอีศรีมงคลวรารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพัทลุงพระมหาปรีชา ภูริภทฺโทวัดคูหาสวรรค์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพัทลุงพระมหาปรีชา ภูริภทฺโทวัดคูหาสวรรค์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครพนมพระทศพร ถาวโรวัดศรีบุญเรือง บ้านคำแม่นางออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระครูพิศาลพัฒนานุกิจ ทีปธมฺโม (นันตมาส)วัดพัฒนาราม พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพิจิตรพระสมุห์สมพร อุชุธมฺโมวัดหาดเเตงโมออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดลพบุรีพระปัญญาวิสุทธิโมลีสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ)ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสงขลาพระครูปลัดธรรมวงศานุวัตรวัดโคกสมานคุณออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสงขลาพระครูปลัดธรรมวงศานุวัตรวัดโคกสมานคุณออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสงขลาพระครูปลัดธรรมวงศานุวัตรวัดโคกสมานคุณออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานครอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าที่ร้อยตรี ไอยศูรย์ บุญมงคลโชคกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดปทุมธานีนางสาวศิริจรรยา พึ่งยนต์สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครพนมพระครูสุธรรมพัฒโนดมวัดนาซอพัฒนา ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดศรีสะเกษพระครูศรีโพธาลังการโพธิ์น้อยออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดยะลาพระราชปัญญามุนี (ภิญโญ ปวฑฺฒโน)สุวรรณรักษาพระใบฎีกาวีรวัฒน์ จิตฺตทนฺโต (สุวรรณบูรณ์)วัดเวฬุวันออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดบึงกาฬเจ้าอธิการทวีชัย จารุวณฺโณศรีชมชื่นออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครศรีธรรมราชพระครูสีลาภิรักษ์วัดอัมพวันออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสมุทรปราการพระปริยัติวงศาจารย์ (ประชุม ปวโร (เกลี้ยงเกลา))พระมหาทองสุข วิสุทฺธสีโล (อังคศุภรกุล)วัดหัวคู้ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดพัทลุงพระครูศาสนกิจจาทร วัดลานแซะออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกระบี่นายมีนวัฒน์ อินทรภักดิ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกระบี่พระครูสมุห์ธรรมพร เขมธมฺโมวัดคลองพนออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสมุทรสาครพระศรีสุวงศ์ สิริภทฺโทวัดป่าชัยรังสีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสมุทรสาครพระศรีสุวงศ์ สิริภทฺโทวัดป่าชัยรังสีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครพระครูปลัดญาณวรวัฒน์วัดบวรนิเวศวิหารออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุรินทร์พระปลัด​วัชระ​ ​ว​ชิ​ร​ญ​า​โณ, ผศ.ดร.วัด​สว่าง​อารมณ์​ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครนายสมคิด จันทมฤกนายรังสรรค์ หังสนาวินกรมการพัฒนาชุมชนออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานครนายชัยทัศน์ จิตแย้มกรมการพัฒนาชุมชนออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดเชียงใหม่พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภโณ นามสกุล ยอดคำปาวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดอ่างทองพระปลัดธรรมศักดิ์ ธมฺมรกฺขิโตวัดมหานามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุรินทร์พระครูศรีปริยัติวราภรณ์ ฉายา จิตตะสาโรว้ดปราสาทขุมดิน อำเภอโนนนารายณ์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเชียงใหม่พระครูปลัด มงคล อติมงฺคโลพระทวีศักดิ์ สิริรตโนวัดฝั่งหมิ่นออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพิจิตรพระมหาพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโตวัดท่าหลวง พิจิตรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุตรดิตถ์พระครูสุวรรณนันท์โกวิทกองโคออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา กันภัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุบลราชธานีพระครูธีรปัญญาภรณ์ (ธีรเดช เปมสีโล) บัวแย้มวัดแสนสำราญออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดปทุมธานีพระครูปริยัติธรรมธารีวัดคลองชันออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดศรีสะเกษพระครูสิริปริยัติการพระสมุห์วินัย ธมฺมจาโรเพียนามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุตรดิตถ์พระครูธรรมธรเทวประภาส วชิรญาณเมธี, ดร.วัดคุ้งตะเภาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุตรดิตถ์พระปัญญากรโมลี ท่าไม้เหนือออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดอุตรดิตถ์พระปลัดณรงค์ฤทธิ์ ฐานธมฺโมคลองกล้วยออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสุพรรณบุรีพระครูธรรมสารรักษาบรรหารแจ่มใสออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุพรรณบุรีพระมหาอุทิศ อุเทโสพระปลัด ปิยะ มหาลาโภบรรหารแจ่มใสออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสมุทรปราการพระราชพัฒนสุนทรพระครูสิริธรรมธาดาวัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหารออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหานิพนธ์ นิทฺทโรวัดโกรกพระใต้ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดอุบลราชธานีพระครูปลัดพีระพงศ์ กิตฺติวีโรสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุตรดิตถ์พระมหาวิญญู สิริมงฺคโล (นันเขียว)ประธานฝ่ายสาธารณูปการ จังหวัดอุตรดิตถ์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระครูนิกรธรรมโสภิตวัดนิกรวรารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโลไทรเหนือออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูสุธรรมนิวิฐไทรเหนือออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์พระอธิการกฤต กิจฺจปจฺโจวัดถ้ำพรสวรรค์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครพระมหาสุริยา กิตฺติวํโส(วงศ์ประเทศ)วัดบพิตรพิมุข วรวิหารออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาชานนท์ กลฺญาโณ (ยานนแก้ว)วัดหนองปลิงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาปกรณ์ ปญฺญาวุฑฺโฒวัดหนองปลิงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระสมุห์เสกสันต์ วิสุทฺโธวัดอัมพวันออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาสุภัค วิรโชวัดหนองกระดูกเนื้อออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูปลัดกมล กิตฺติญาโณ (สอนเมือง)วัดโคกเดื่อออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิธานโรจนธรรม โรจนธมฺโม (ม่วงแก้ว)พระครูปลัดวรวุฒิ อาภากโร (มาไชยวงศา)วัดบ้านใหม่สามัคคีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระ​ปลัด​ฉัตรชัย​ ฉ​ต​ฺ​ต​ชโย​ (ยศ​อินทร์)​ภัทรสิ​ทธาราม​ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิพันธ์ปัญญาธรพระมหาวินิตย์​ ธมฺมธโร(นิตยานนท์)​วัดสุบรรณารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาจรุญ จิรสุโภวัดเกาะหงษ์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธีพระเทพปัญญาภรณ์วัดตากฟ้า พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูปลัดวรวุฒิ อาภากโร (มาไชยวงศา)วัดบ้านใหม่สามัคคีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิทัศน์ประชานุกูล (สมศักดิ์ ปญฺญาธโร)พระกัมปนาท สุตธโรวัดศรีอุทุมพรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระอดิศักดิ์ ยติกโร อิ้งรัตน์วัดเกาะแก้วออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุตรดิตถ์พระมหาภัทรอภิญญาภรณ์ อาภสฺสโร ป.ธ.๔ (เชื้อผาเต่า) เจ้าคณะตำบลม่วงเจ็ดต้นโพธิ์ชัยศรีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธวัดไพศาลีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิรันตร์ศีลคุณวัดหาดทรายงามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระราชพุฒิเมธีวัดโพธาราม พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาสุธัน อิสฺสโรวัดราษฎร์เจริญออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์พระอธิการธวัชชัย อิสฺสโรพระมหาจิรวัฒน์ อิทฺธิญาโณสโมสรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิสิตธรรโมภาสวัดศรีประชาสรรค์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์วัดปากน้ำโเหนือออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์วัดปากน้ำโพเหนือออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาภาคภูมิ ฐานิสสโรวัดวังยางออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิสิตธรรมานุยุตวัดศรีสุธรรมารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระศรีสุทธิพงศ์วัดศรีสุธรรมารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ สุรเตโชวัดจันเสนออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิติศีลวัตร วัดลาดยาวออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหานคร วชิรเมธีสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาตรีเนตร อริญฺชโย (มาน้อย)วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดจันทบุรีพระครูวินัยธรโชคชัย อภิธมฺโม (เปียมาลย์)สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระเอนก อคคธมฺโมวัดเกตุคีรีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุตรดิตถ์พระครูสุวรรณนันทโกวิทกองโคออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดกำแพงเพชรพระครูวชิรปัญญากรวัดบ่อสามแสนออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลกพระครูศรีรัตนาทรพระศรีรัตนมหาธาตุออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาปกรณ์ ปญฺญาวุฑฺโฒวัดหนองปลิงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดภูเก็ตพระปิยะพงศ์ ปิยธมฺโม (อจลศาสตร์)วัดนาคารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิวิฐสมาธิคุณเกรียงไกรใต้ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิรภัยสุตสุนทร (แทน เนียรภาค)วัดหนองตางูออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุรินทร์พระครูปลัดเทพ ปริสุทโธวัดศรีธรรมาราม ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพิษณุโลกพระครูสันติพนาทรวัดสันติวันออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูศรีสุธรรมนิวิฐไทรเหนือออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโลวัดไทรเหนือออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิพัทธ์วรกิจพระอดิศักดิ์ ยติกโร (อิ้งรั้ตน์)เกาะแก้วออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระครูพิพัฒน์คมนียเขตวัดคมนียเขตออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุรินทร์พระครูสิริธีรญาณพระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโตวัดพันษีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระครูใบฏีกาสมโภช จิตฺตสํวโรวัดคมนียเขตออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอ่างทองพระมหาเสรี ภทฺทเมธีสำนักพุทธออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุรินทร์พระใบฎีกาพงษ์พัฒน์ ชวโนวัดฉันเพล ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอ่างทองพระมหาดวงเดือน มหาวีโรสำนักพุทธออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอ่างทองพระมหาธนวัฒน์ วฑฺฒนเมธีสำนักพุทธออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอ่างทองพระมหายงวิทย์ ธมฺมวีรสุธีสำนักพุทธออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระใบฎีกาสมศักดิ์ นาถสีโลพระใบฎีกาสมศักดิ์ นาถสีโลวัดลาดยาวออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพิษณุโลกนางสุดารัตน์ ทองรัตน์วัดสันติวันออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาอรัญ กนฺตจารี (คงประกอบ)พระมหาอรัญ กนฺตจารี (คงประกอบ)วัดลาดยาวออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาฐิรพล มุนิวีโรบึงน้ำใสออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนนทบุรีพระอุดมสิทธินายก มาลัยวัดบางอ้อยช้างออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาฐิรพล มุนิวีโรวัดบึงน้ำใส ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองฯ 6000ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสมุทรสงครามพระสมหุ์กัมพล กิติโกวัดอินทารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสมุทรสงครามพระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิโต,ดร.วัดอินทารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระปลัดกฤษฎา สุภาจาโร (บัวคลี่)วัดหัวงิ้วออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระอธิการเกรียงไกร อาสโภวัด ศรัทธารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดร้อยเอ็ดอาทิตยา สมศิลาอบต.หัวโทนออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดระยองพระมหาสมยศ ถามเชฏฺโฐเนินพระออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุรินทร์พระสมุห์สุพรรณ กตปุญฺโญพระสมุห์สุพรรณ กตปุญฺโญวัดสว่างหนองอียอออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูวีรญาณสุนทร ญาณวีโร อาบคำวัดพรหมเขตออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดชัยภูมิพระปลัดอนันต์ โชติวํโสวัดโคกหินตั้งออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดระนองนายพนัส แต้พานิชนางสาววิมล คนเจนอบต.หาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนองออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพะเยาพระครูสุวรณสิริรักษ์วัดศรีสุพรรณออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระครูวิสิฐศาสนการมหานิกาย คณะสงฆ์ไทยออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระครูพิศาลกิจจานุรักษ์คณะสงฆ์ไทย มหานิกายออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุรินทร์พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทธจิตฺโต (ผลเจริญ) ผศ.วัดใหม่ศรีมากทอง จ.สุรินทร์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระครูพิศาลกิจจานุรักษ์วัดนิคมสโมสรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิรภัยสุตสุนทรพระโชคชัย อานนฺโทหนองตางูออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดร้อยเอ็ดพระมหาวชิรวิทย์ วชิรญาโณ (ประเสริฐสังข์)วัดมิ่งเมือง ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาสัณทยา ธีรธารีวัดสุขสันต์สามัคคีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุดรธานีนฤดล อาษาสนาอบต.ท่าลี่ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดจันทบุรีพระปลัดศวิษฐ์ ปภสฺสโรจันทนารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดร้อยเอ็ดนางวัชรี บุญถ่านวัดบ้านน้ำใสออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระครูใบฎีกาสมโภช จิตฺตสํวโรวัดคมนียเขตออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระปลัดรัตนพงษ์ รตนวํโสวัดคมนียเขตออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครราชสีมาพระใบฎีกาปิติพล เขมวีโร แสงจันดีวัดหินเงิ้มสุทธารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนนทบุรีพระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร.วัดอุทยานออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิรันตรสุตกิจพระครูนิรันตรสุตกิจ (สมหมาย ปีระหันนอก)วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวงออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครราชสีมาพระใบฎีกาปิติพล เขมวีโร แสงจันดีวัดหินเงิ้มสุทธารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพิษณุโลกพระสมุห์พัฒนพงษ์ นนฺทโก (พันธ์ศรี)วัดย่านใหญ่ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดบึงกาฬนายทวีศักดิ์ การุญอบต.เซกาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครพระครูศรีปริยัตนาภิมณฑ์วัดปทุมคงคาออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์พระอธิการปรเมศวร์ ปญฺญาวชิโรคลองมงคลออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุทัยธานีพระอธิการภูมิศิษฐ์ ปิยสีโล (กิตติทิพย์)วัดแจ้งออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาพินิจ ฐานิสฺสโรวัดหนองจิกรีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระใบฎีกาณรงค์ อาภาธโร เข็มมาลาวัดหัวหวายออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดยโสธรนายจักรกฤษณ์ บุญมาลาโรงเรียนบ้านหนองแคนออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุทัยธานีพระครูอุเทศปริยัตยาทร (สมคิด ขนฺติพโล)วัดเทพนิมิตออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาสงกรานต์ สํวุฑฺโฒวัดสว่างวงษ์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสมุทรสาครพระครูสังฆรักษ์ศิริวัฒน์ รกฺขิโต (ปาน​น้อย)​วิทยาลัย​สงฆ์​พุทธ​ปัญญา​ศรี​ทวาร​วดี​ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเชียงใหม่ดร.รัฐพล พรหมมาศมชออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุดรธานีนายเชิดศักดิ์ ศรีอินทร์มจร.วข.หนองคายออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสมุทรปราการพระมหาทองสุข อังคศุภรกุล (อังคศุภรกุล)วัดหัวคู้ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดหนองคายนางสาวอาชิรญา เหล่าหนาดท้องถิ่นจังหวัดหนองคายออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครพระครูปลัดกิติชัย สิริภทฺโท (แจบไธสง)วัดมหรรณพาราม วรวิหารึออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดปทุมธานีพระมหาวิทยา จิตฺตชโย (คำพูน)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดฉะเชิงเทราพระครูโอภาสปัญญาวรคุณ โอภาโส ตันทิกุลวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มจร. ฉะเชิงเทราออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดน่านพระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙)สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดน่านพระมหาเกรียงศักดิ์ อาชวปเสฏฺโฐ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่านออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครราชสีมาพระครูใบฎีกาฏุลากาญ กิตฺติคุตฺโต (วิชัย)วัดบึงปรือ ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิพัทธ์กิจจากนุกูล (สมนึก จันทร์เจริญ)ตากฟ้าออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดบึงกาฬสุทธิวรรณ ทุ่งมลอบต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุรินทร์พระครูปลัดวีระ ญาณวีโร (เพ่งพิศ) มจร.ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดบึงกาฬนายนัฐพงษ์ วงค์แก้วเทศบาลตำบลท่าสะอา่ดออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครพนมสุพรรณี กำลังหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนนทบุรีPHRAPALAD BOONJERD SUCITTO, DR.วัดกู้ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพิจิตรพระเอกลักษณ์ อารยสุโภวัดเขาทรายออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุบลราชธานีพระครูโกศลวิหารคุณ,ดร.วัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครพนมสุพรรณี กำลังหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกาญจนบุรีพระอาทิตย์​หอม​สง่า​อา​ทิต​สุวณ​โณ​พระอาทิตย์​อา​ทิต​สุวณ​โณ​หอม​สง่า​วัด​ไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิวิฐธรรมขันธ์วัดจันเสนออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุดรธานีพระครูโสภิตภัทรคุณพระมหาเจนภพ ปภาโส (วรเมธาพงศ์)วัดสว่างสามัคคี บ้านสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูใบฎีกาทศกร อุชุจาโรวัดหนองตะโกออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิมิตศาสนคุณวัดหนองตามีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระอธิการวัชรินทร์ ปณฺฑิโตวัดดงมันออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดหนองบัวลำภูเจ้าอธิการสีห์สุราช วิสุทฺธสีโลสำนักงานเจ้าคณะตำบล/วัดภูกระแตเงินออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาพิพัฒน์ ภทฺทกาโมพระมหาไพโรจน์ จนฺทปญฺโญสำนักงานเจ้าคณะอำเภอโกรกพระออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุทัยธานีพระอธิการขรรชัย สุวณฺโณ (พูลศรี)วัดอัมพวัน (ป่ากล้วย)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระใบฎีกาธนกร โฆสธมฺโมพระณัฐดนัย ณฏฺฐิโกวัดหนองม่วงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิมิตศีลาภรณ์พระนฤพล จนฺทสาโรวัดเทพสุทธาวาสออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดร้อยเอ็ดพระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ,ดร.วัดดอนสังข์วนารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์เจ้าอธิการนิรัล ปภสฺสโรวัดอุดมพัฒนาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสระแก้วบุญญิสา สุวรรณปักษ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิโครธกิตติโสภณวัดไทรงามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดน่านพระมหาศราวุธ ฐิติวุฑฺฒิเมธี (กันยะ)พญาภูออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดชัยนาทพระครูวิธานสุตาภิรม (ฐิติวัชร์)พระบรมธาตุ วรวิหารออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระอธิการสำราน สุรปญฺโญพระอธิการสำราน สุรปญฺโญกระทุ่มทองศรัทธาธรรมออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดน่านพระมหาปรีชา กรณฺยวสี (วงค์สวัสดิ์)วัดพญาภูออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดหนองบัวลำภูนายวัชรสิทธิ์ เหมะกันสำนักงานกฎหมายออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเชียงใหม่พระครูปรีชาปริยัตยาทรวัดน้ำบ่อหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระอธิการประทีป สีลเตโชวัดหนองบัวออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดขอนแก่นพระอธิการสุรพล สุรพโล (คุณกันหา)วัดจอมศรีวนารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิคมสุวรรณเขตวัดทุ่งทองออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุทัยธานีนายมโนชา ภูศรีวัดอัมพวันออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดมหาสารคามนางสาวกฤษฎา ธนูชาญอบต.หนองแสงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระมหาพิชิต ปิยวณฺโณ (สุขหนุน)หนองกระสังข์ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิรันตรวงศ์ (สาย รวิวํโส)วัดหนองออก ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูศรีนิภากรพระครูศรีนิภากรวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวงออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดพะเยาพระใบฎีกาณรงค์ วิจิตฺตธมฺโมดอนตันออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครนาย อดิสร ปริสุทธิ์สุนทรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดบึงกาฬพระราชภาวนาโสภณ วัดเซกาเจติยาราม ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดบึงกาฬพระครูปลัดเสกสรรค์ ปญฺญาวุฑฺโฒวัดเซกาเจติยารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสงขลาพระครูใบฎีกาเจษฎา ญาณเมธี (ดีแก้ว)หน่วยวิทยบริการออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิสัยจันทสารพระวัชระ ภาสกโรกล่ำหูกวางออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดขอนแก่นพระมหาอำนาจ ฉนฺนธมฺโม(จันทร์ขันธ์)พระสอนศีลธรรมออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสงขลาพระมหาธวัชชัย กิตติปญโญวัดชลธารประสิทธิ์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกาฬสินธุ์นางสุรีรัตน์ บุญหล้าโรงเรียนโคกศรีวิทยายนออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดหนองคายพระครูวินัยธรกรวีร์ สุรปญฺโญ(พรหมหิตร)วัดหนองเรือคำออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดหนองคายพระครูปิยธรรมพินิตวัดหนองเรือคำออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดขอนแก่นนางชยุตรา เกษทองมาเทศบาลตำบลแวงน้อยออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดน่านจ่าสิบเอก สนธยา ยศหล้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดปทุมธานีพระมหาวิทยา จิตฺตชโย (คำพูน)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแพร่เจ้าอธิการสุทธิพงษ์ วิสุทฺธจิตฺโต ( ถิ่นทิพย์ )วัดออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุทัยธานีนางสาวศศิธร ธุมาโรงเรียนวัดหัวเมือง (อุทัยวิทยาคาร)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุทัยธานีนางสาวณัฐธิดา พันธุเมฆโรงเรียนวัดหัวเมือง (อุทัยวิทยาคาร)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุทัยธานีนางสาวกัญญารัตน์ พิมแสงโรงเรียนวัดหัวเมือง (อุทัยวิทยาคาร)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุตรดิตถ์พระมหาสวน อุฬาโรวัดพระแท่นศิลาอาสน์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเชียงใหม่พระใบฎีการณชัย ถิรปุญโญสำนักงานเจ้าคณะอำเภอสารภีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุทัยธานีนางสาวกุลกัลยา พิลาบโรงเรียนวัดหัวเมือง (อุทัยวิทยาคาร)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครนางสาวพิชญ์ชิณี กิตติวรรณศักดิ์มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุพรรณบุรีพระครูปลัด สายัณห์ ปภากโร(สุขพันธ์)วัดดอนไฟไหม้ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครราชสีมาพระใบฎีกาปิติพล เขมวีโร แสงจันดีวัดหินเงิ้มสุทธารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอำนาจเจริญพระครูสิริสีลวัตรพระมหาธีรพงษ์ ธมฺมวาทีวัดอำนาจออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอำนาจเจริญพระครูวิโรจน์วรานุกูลวัดเค็งใหญ่ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอำนาจเจริญพระครูสิริสีวัตรวัดอำนาจออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครพระมหาสมมาศ ปัญญาวบิโรวัดสังเวชวิศยารามออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสตูลพระครูสุนทรธรรมนิเทศก์,ดร.วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอำนาจเจริญพระมหาธีรพงษ์ ธมฺมวาทีวัดอำนาจออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครพระครูธรรมธรสุขสำราญ ปิยสีโลวัดปทุมคงคาออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดพะเยาพระครูพิศาลสรกิจสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพะเยาพระราชปริยัติสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกำแพงเพชรพระครูโอภาสวชิรานุกูลสว่างอารมณ์ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดอุตรดิตถ์นางธนาภรณ์ เปรมปรีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดตรังนางสาวลัดดา คงเทพอปท/เทศบาลตำบลนาวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดชัยภูมิพระปลัดปิยะพงษ์ อคฺคปญฺโญวัดเพชรภูมิสุวรรณวรารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์นางสาวทรงทิพย์ อิสสรมาลาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อนออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระมหานครินทร์ อนาลโย,ดร.วัดออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุโขทัยพระมหาวีรเทพ โชติธมฺโม (บูระพา)สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดตรังนางสาวลัดดา คงเทพเทศบาลตำบลนาวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครพระอุดมบัณฑิต (สมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี)วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดตากเทศบาลตำบลแม่ต้านสุทิน ชูขันธ์เทศบาลตำบลแม่ต้านออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดลำปางพระครูสิริธรรมบัณฑิตวัดมิ่งเมืองมูลออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดภูเก็ตพระครูโฆษิตวิหารธรรม โชติธมฺโม บุญเสริมวัดโฆษิตวิหารออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดตากนายอนิวัตติ์ ละน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดจันทบุรีนายมงคล เกิดลาภวัดบ้านขอม(เวชทรัพย์)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแพร่พระครูสิริสุเมธากร (อ้ม) จ.แพร่แสนคำวัดบ้านปง ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูสุธีโพธาภิรักษ์ (ประสาท ทีปกโร )วัดโพธาราม พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดตากพระครูสมุห์มานพ ธีรภทฺโทเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดตากออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนราธิวาสพระครูบริหารสังฆานุวัตรสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนราธิวาสพระโสภณคุณาธารสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดภูเก็ตพระครูกิตติญาณโกวิท อธิมุตฺโต (รักษาราษฎร์)วัดเทพนิมิตรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกำแพงเพชรพระครูปัญญาสัตติคุณนายสมานชัย สุทาไพรสณฑ์รัตนารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระอธิการชัยวัฒน์ ชาตปญโญวัดมาบมะขามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแพร่นายเอกราช เสมาทองสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุตรดิตถ์พระปลัดกิตติคุณ กิตฺติวณฺโณวัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาสออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดปทุมธานีพระปลัดธรรพ์ณธร ขนฺติโกบัวแก้วเกษรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุโขทัยพระราชวิมลเมธี, ดร.สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์นายเลอศักดิ์ ขีดขินองค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุโขทัยมนต์เทียน เกษเกษรกองการศึกษา ทต.ป่ากุมเกาะออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเลยนางสาวอชิรญา แก่นชัยภูมิทต.ภูเรือออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุรินทร์วัชรินทร์ บรรจงปรุอบต.พรมเทพออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกาญจนบุรีพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.วัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครศรีธรรมราชกุลสินี สุขบำเพิงอบต.บางรูปออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดลพบุรีพระมหาวจนะ จิรวฑฺฒโน (สุริวงค์กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดปราจีนบุรีนายศราวุธ พิมพ์จำปาอบต.ศรีมหาโพธิออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดยะลาทัศนีย์ ม่วงขวัญสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์นายสนอง วงษ์ละม้ายนางสาวปรานอม สวนแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อ.ชุมแสงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพะเยาพระสุชาติ สุชาโต (บุญเมือง)วัดต๊ำน้ำล้อมออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์นางสาวพรภัทรินทร์ วิเศษเสือนางสาวเทพรักษ์ กฤติยาสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดน่านนางปาริชาติ จันทร์สุของค์การบริหารส่วนตำบลเรืองออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแพร่พระครูโกศัยสุนทรกิจพระมหาธนภัทร์ วชิรปญฺโญพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดตากนางสาวธนชพร ต๊ะทองคำนางสาวปุณณภา ปงก๋าวงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสมุทรปราการพระราชพัฒนสุนทรพระครูสิริธรรมธาดาวัดทรงธรรม วรวิหารออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสมุทรสงครามพระมหาฉัตรชัย ถาวโรวัดประดู่ พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุรินทร์นางสาวอิษฎาพรรณ โชติยาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิทออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดร้อยเอ็ดนางสาววีรารัตน์ วุฒิรัญญกูลเทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์ส.อ.วงสพัทธ์ เกิดแดง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดระนองจ่าสิบตรีนัทชัย ทองเฝือเทศบาลตำบลกะเปอร์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดตรังนางสาวปรีดา รัตนะองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดลพบุรีพระครูภัทรธรรมคุณ วัดพัฒนาธรรมารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแพร่พระราชเขมากรพระครูสุตพัฒนกิตติ์หนองม่วงไข่ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลกพระใบฎีกาอธิสันต์ สันติธัมโม (ดียัง)พระใบฎีกาอธิสันต์ สันติธัมโม (ดียัง)วัดเจดีย์ยอดทองออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดแพร่นราภัทร กอบกำสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแพร่พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ชัยมงคลออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแกนางสุรดา แก้ววงษ์หิวองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแกออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกาญจนบุรีพระกิตติสุวัฒนาภรณ์วัดเทวสังฆารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแพร่พระมหาธนภัทร์ วชิรปญฺโญพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลกพระอธิการ นพดล ครุธัมโมวัดท้องโพลงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแพร่พระครูสุตพัฒนกิตติ์หนองม่วงไข่ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสุโขทัยพระมหาสิทธชัย ปริยตฺติเมธีวัดหนองโว้ง พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสระบุรีนางสาวพัชรา สุคันธีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกาญจนบุรีพระครูสมุห์ใส วิมุตฺโตวัดเทวสังฆารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสระบุรีนางสาวเสาวรถย์ ดีล้วนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิพัทธ์กิจจานุกูลตากฟ้าออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสรายุทธิ์ เกษรบัวขาวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสระบุรีพระมหาสุเมธา ถิรวฑฺฒโนวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหารออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิวาสบุญญากรนางสาวธีรานิตย์ ชาวดรวัดดงแม่นางเมือง /องค์การบริหารส่วนตำบลตาสังออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระวชิรญาณโสภณราษฎร์อุปถัมภ์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพังงาพระปลัดจักริน สีลปญฺโญราษฎร์อุปถัมภ์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดน่านพระปลัดนฤดล ไชยประสิทธิ์(ไชยประสิทธิ์)คณะสงฆ์จังหวัดน่านออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลกพระชนพมนิศวร์ อธิจิตฺโต(พิชญอนัญปการ)อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุตรดิตถ์พระอุดมปิฎก, ดร.วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแพร่พระครูสิริสุเมธากร (อ้ม)วัดบ้านปง ต.ต้าผามอก อ.ลองออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแพร่พระมหานพณัช เขมานนฺโทพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแพร่พระครูวิสิฐชัยวัฒน์สองแควออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสงขลาพระครูสุวัฒนาภรณ์วัดนาทวีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดชลบุรีนางสาวดาริณี รามางกูรอบต.บ้านช้างออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุโขทัยพระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.๙สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสงขลาพระครูปลัดภูวนัย สุเมธโสวัดศรีสว่างวงศ์ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดฉะเชิงเทราพระปราโมทย์ พุทฺธธมฺโม(แซ่ลี้)มจรออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสงขลาพระครูปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโมวัดมหัตมังคลารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพิษณุโลกพระศุภชัย สิริมงฺคโลพระศุภชัย สิริมงฺคโลวัดปลักแรด ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดลำปางนางสรณา ใจงามเทศบาลตำบลเสริมซ้ายออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดตรังเบญจมาศ คงเจ้าพุกสำนักปลัด อบต.ปากแจ่มออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิคมโสตถิวัฒน์ไตรคีรีวรารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดตรังนายเอกปวีณ์ สังข์สุวรรณนายเอกปวีณ์ สังข์สุวรรณโรงเรียนเทศบาล6(วัดตันตยาภิรม)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดชลบุรีพระครูสมุห์สุวรรณ วิริโย (สิงห์หนู)คณะสังคมศาสตร์ มจร.ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดขอนแก่นนายชาญณรงค์ ไชยดิษฐ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์กลางออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดขอนแก่นพระครูกิตติโชติคุณ (สมภาร กิตฺติปาโล)วัดสายทองออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดชลบุรีพระครูสมุห์สุวรรณ สิงห์หนู ( วิริโย )วัดหนองไผ่แก้วออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครนายวินธัย ดอกเกษกระทรวงวัฒนธรรมออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดขอนแก่นพระครูปลัดนรินทร์ อภินนฺโทวัดโนนทันออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดตรังนางสาวดารินทร์ นาทุ่งนุ้ยองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดเพชรบูรณ์พระภาวนามังคลาจารย์วัดพระวรราชาทินัดดามาตุออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุบลราชธานีพระครูประภัศร์วุฒิคุณพระมหาวรายุทธ จันทร์แก้ว/ยโสธโรวัดศรีเจริญออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดชลบุรีนายรณชัย เกตุศิริโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุพรรณบุรีพระครูวิจิตรวราลังการวัดสำปะซิวออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุโขทัยพระครูปลัดธนากร อินฺทเมธีวัดตราชูวนารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดขอนแก่นพระครูปลัดสิทธิชัย จนฺทสาโรวัดสว่างสุทธารามออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุโขทัยพระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน์วัดพลชุมพลออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุโขทัยพระครูชัยรัตนบรรบตวัดเขาแก้วชัยมงคลออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกาญจนบุรีพระครูสุพัฒนกาญจนกิจ สุภทฺโทวัดดอนขมิ้น ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครนายกันตภณ นิธิวรากุลออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดจันทบุรีนายสมศักดิ์ จานพานแก้วออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครพระครูสังฆกิจจานุรักษ์,ดร.พระครูสังฆกิจจานุรักษ์,ดร.วัดราชผาติการาม วรวิหารออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครปฐมพระพุฒินันทน์ รํสิโย (ธนธรรมโรจน์)มจร.ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครนายกนายอาริช วีรเจริญรุ่งเรืองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครศรีธรรมราชนายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุบลราชธานีนายธนาพล มูลภาบ้านคำบอนออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสุกัญญา จันทร์จำปาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครศรีธรรมราชนางอาวรณ์ เมฆมณีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครศรีธรรมราชนายประยุทธ์ เมฆมณีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครพระมหาชัยชนะ พุทธิเมธี, ดร.มจร.ส่วนกลางออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนนทบุรีนายอนันต์ ทองพุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดอุบลราชธานีคุณนันทภพ ศิริภิพัฒน์ธนากูลมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครนายศิวกร โรจน์ขจรนภาลัยออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
กรุงเทพมหานครนายชัยยา พันธ์เพชรสพฐออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์เด็กชายวรรณพงษ์ นิมมานรดีออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกาญจนบุรีพระใบฎีกาพีระศักดิ์ ธีรสกฺโกพระใบฎีกาพีระศักดิ์ ธีรสกฺโกหนองน้ำขุ่นออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดกาฬสินธุ์พระพชร กิตฺติสาโร ศิริเวินวัดโพธิ์ชัย (วัดบ้านดงหมู)ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดแพร่พระครูศรีกิตติวงศ์วัดเสด็จออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดยะลานายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนสตรียะลาออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครสวรรค์นายนพเก้า ทิมทองโรงเรียนวัดท่าโกออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดปราจีนบุรีนายชิษณุชา แสงสอนออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดชัยนาทว่าที่ร.ต.ไพศาล บุญรัตน์ประชาชนออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดสุพรรณบุรีพระครูปลัด สายัณห์ ปภากโรวัดดอนไฟไหม้ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดยะลานางสาวณัฐชา บุญยะพาหุเทศบาลตำบลยุโปออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพิชิต​ เชาว์​ชาญ​มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬาลงกรณ​ราช​วิทยาลัย​ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครราชสีมานาย จักรพันธ์ บุญสนองออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดสุรินทร์พระครูสมุห์ชูสิทธิ์ กิตฺติสาโรวัดสามราษฏร์บำรุงออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครราชสีมาพระคมกฤช กตสาโร(เกิดทะเล)สำนักงานพระสอนศีลธรรม ออนไซต์ -> ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จังหวัดตรังนางสาวพิมพ์ใจ เดชพิชัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมสอม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดตรังนางประภาพร สิทธิชัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมสอม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดตรังพระภาณุพงศ์ ฐิตธมฺโม (ใจแข็ง)วัดคลองน้ำเจ็ดออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดอุดรธานีนายศราวุธ เลิศอำรุงกุลโรงเรียนออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดนครราชสีมาพระคมกฤช กตสาโร(เกิดทะเล)สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร.ออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579
จังหวัดตรังนางนิตยา แก้วแกมทองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังออนไลน์ -> Zoom/Meeting ID: 895 1282 7723 | Passcode: 3579