ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่พัฒนาประเด็นวิจัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยบางครั้งจำเป็นอย่างต้องลงพื้นที่ศึกษาพูดคุยกับชาวบ้าน พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ทั้งนี้เพื้อให้ผู้วิจัยและเครือข่ายเชิงพื้นที่เหล่านั้นได้วางแผนและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่ในระดับต้นน้ำ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่วัดสุวรรณคีรี วัดบ่อทรัพย์ วัดภูผาเบิก วัดสิริวรรณาวาส จังหวัดสงขาครั้งที่ ๒  ซึ่งวัดเหล่านี้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) การลงพื้นที่ครั้งนี้ พระสุธีรัตนบัณฑิต ได้รับฟังปัญหา และความต้องการของท่านเจ้าอาวาสในแนวทางการบูรณะฟื้นฟูวัดซึ่งมีแหล่งโบราณคดี ที่อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากร วัดเหล่านี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสกุล ณ สงขลา ซึ่งเป็นสกุลที่อุปถัมภ์ดูแลวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ มาอย่างยาวนาน จึงเป็นอีกประเด็นที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในฐานะเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม สนใจศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ในทำการวิจัยเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าร่วมเวทีวิจัยชุมชน วัดนาทวี จ.สงขลา

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบและกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะสงฆ์:กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแแบบการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์๘ จังหวัด” ได้ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย ณ วัดนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพระอาจารย์ภัตร์ อริโย เป็นเจ้าอาวาสนักพัฒนาที่มีความโดดเด่นในการสร้างสังคมแห่งสันติสุขบนพื้นที่อันมีความแตกทางด้านศาสนา ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับความเคารพศรัทธาทั้จากชาวไทยพุทธและมุสลิม และมีโครงการต่างๆมากมายที่เน้นช่วยเหลือชุมชนชาวไทยพุทธและมุสลิม ท่านเจ้าอาวาสวัดนาทวีให้ความสำคัญกับ ชาวบ้านเป็นอันดับแรก. รองลงมาคือการเปิดรับการพัฒนาจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะหลวงพ่อเชื่อว่าการขับเคลื่อนงานพัฒนาต้องทำรวมกันทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนในสังคม “อยู่ได้. อยู่ดี และอยู่รอด” เป็นคติที่หลวงพ่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนเสมอมา        

ประกาศ!!! รับสมัครอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่น…

📢ประกาศ!!! รับสมัครอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Muti Mentoring System” ปี 2 กลุ่ม MMS – งานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น Source

Proceedings of The 10th International Buddhist Research Seminar

ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ได้จัดการประชุมวิชาการ the 10th International Buddhist Research Seminar และ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  3 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน บัดนี้ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดทำเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)บทความภาษาอังกฤษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ข้างล่าง ดาวน์โหลด