ขอเชิญชวนอาจารย์, นักวิจัย,นิสิต,ร่วมนำเสนอบทความวิจัย, บทความวิชาการในการประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวนอาจารย์, นักวิจัย,นิสิต,ร่วมนำเสนอบทความวิจัย, บทความวิชาการใน โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 The 1 st MCUSR National Conference “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฏองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 ร่วมงานวันคล้ายวันครบรอบก่อตั้ง มจร. สุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด -> http://www.surin.mcu.ac.th/mcusrnc2020/  

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ร่วมกับ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จัดโครงการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ ๑๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีการจัดมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น โดยพิจารณาใน ๓ กรอบ ดังนี้ ด้านวิเคราะห์หลักพุทธธรรมและคัมภีร์พระพุทธศาสนา ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ด้านพุทธบูรณาการและการรับใช้สังคม  

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัย ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย Flagship ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัย ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย Flagship ประจำปี 2563 นำโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่งมีจำนวน 5 แผนงาน คือ แผนงานวิจัย “การแปรรูปขยะ-พวงหรีด-ของเสียจากพิธีกรรมและงานศพของวัดในเขตเมืองอย่างยั่งยืน” แผนงานวิจัย “การลดและควบคุมฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กในเขตฌาปนสถานด้วยระบบเทคโนโลยีสีเขียว” แผนงานวิจัย “การก้าวข้ามกับดักทางความคิดทางศาสนาเพื่อสร้างรูปแบบการอยู่ร่วมกันเชิงสันติในสังคมไทย” แผนงานวิจัย “Creative Road : การออกแบบผังนิเวศวัฒนธรรมและการสร้างพื้นที่เรียนรู้ทางสังคมบนถนนสายวัฒนธรรมของเมืองรองในสังคมไทย แผนงานวิจัย “การพัฒนาศิลปะและงานสร้างสรรค์บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย”

สถาบันวิจัยฯ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

วันที่ 20 เมษายน 2562 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 10th International Buddhist Research Seminar “Nan : The City of Buddhism towards Dhamma & World Heritage” ภายใต้หัวข้อ “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก”เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมวันงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว อาทิ การจัดเตรียมสถานที่การนำเสนอผลงาน การมอบหมายภาระหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ศูนย์อาเซียนศึกษา และสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ( INC2019 ) … Read more

สถาบันวิจัย มจร ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันอังคารที่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ๑๗ องค์กร จัดให้มีงานประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ  อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยฝ่ายคณะสงฆ์ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ และมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)  ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ กล่าวถวายรายงาน  พร้อมด้วย พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายแพทย์ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ดร.พินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมถวายสักการะ ในงานดังกล่าว  พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และเลขานุการคณะอนุกรรมการโครงการ … Read more