การประชุมสัมมนาวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

การประชุมสัมมนาวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 “New Normal : การวิจัยเพื่อสังคมใหม่ใน ยุคออนไลน์” | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 27 มิถนายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน ให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นกิจกรรมภาคเช้า ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ : การบูรณาการศาสตร์เพื่อรับใช้สังคม โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การสร้างความยั่งยืนของสังคมยุค New Normal โดย ดร.พิพัฒน์  ยอดพฤติการณ์  ประธานกรรมการสถาบันไทยพัฒน์  และการบรรยายพิเศษ หัวข้อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค New Normal โดย ดร.เทพรัตน์  กล่ำรัศมี อาจารย์และนักวิจัยศูนย์วิจัย MOVE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคบ่ายเป็นการเข้าร่วมนำเสนอผลงานของผู้ลงทะเบียน  … Read more

ขอเชิญชวนอาจารย์, นักวิจัย,นิสิต,ร่วมนำเสนอบทความวิจัย, บทความวิชาการในการประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวนอาจารย์, นักวิจัย,นิสิต,ร่วมนำเสนอบทความวิจัย, บทความวิชาการใน โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 The 1 st MCUSR National Conference “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฏองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 ร่วมงานวันคล้ายวันครบรอบก่อตั้ง มจร. สุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด -> http://www.surin.mcu.ac.th/mcusrnc2020/  

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ร่วมกับ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จัดโครงการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ ๑๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีการจัดมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น โดยพิจารณาใน ๓ กรอบ ดังนี้ ด้านวิเคราะห์หลักพุทธธรรมและคัมภีร์พระพุทธศาสนา ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ด้านพุทธบูรณาการและการรับใช้สังคม  

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัย ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย Flagship ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัย ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย Flagship ประจำปี 2563 นำโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่งมีจำนวน 5 แผนงาน คือ แผนงานวิจัย “การแปรรูปขยะ-พวงหรีด-ของเสียจากพิธีกรรมและงานศพของวัดในเขตเมืองอย่างยั่งยืน” แผนงานวิจัย “การลดและควบคุมฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กในเขตฌาปนสถานด้วยระบบเทคโนโลยีสีเขียว” แผนงานวิจัย “การก้าวข้ามกับดักทางความคิดทางศาสนาเพื่อสร้างรูปแบบการอยู่ร่วมกันเชิงสันติในสังคมไทย” แผนงานวิจัย “Creative Road : การออกแบบผังนิเวศวัฒนธรรมและการสร้างพื้นที่เรียนรู้ทางสังคมบนถนนสายวัฒนธรรมของเมืองรองในสังคมไทย แผนงานวิจัย “การพัฒนาศิลปะและงานสร้างสรรค์บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย”

สถาบันวิจัยฯ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

วันที่ 20 เมษายน 2562 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 10th International Buddhist Research Seminar “Nan : The City of Buddhism towards Dhamma & World Heritage” ภายใต้หัวข้อ “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก”เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมวันงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว อาทิ การจัดเตรียมสถานที่การนำเสนอผลงาน การมอบหมายภาระหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ศูนย์อาเซียนศึกษา และสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ( INC2019 ) … Read more