สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, วิทยาเขตพะเยา, และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ พุทธสมาคมจีนเมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเก่า ดอยจำปี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Play Video
Conference

INCBC 2022

การส่งเสริมคุ้มครองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

The conference scope including:

  1. Buddhism in Asia: Creative Adaptations to changing political, economic and social contexts
  2. The Application of Buddhist Concepts to Different Ages in Different Societies
  3. Promoting and protecting Borderless and Transnational Buddhism
ดาวน์โหลดเทมเพลตบทความ

บทความวิชาการ

ดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิจัย

บทความภาษาอังกฤษ

เทมเพลตบทความภาษาอังกฤษ

เทมเพลตโปสเตอร์ (TH)

ดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์ (TH)

เทมเพลตโปสเตอร์ (EN)

ดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์ (EN)

กำหนดการ (TH)

ดาวน์โหลดกำหนดการนำเสนอ

กำหนดการ (EN)

ดาวน์โหลดกำหนดการนำเสนอ

หนังสือตอบรับ/เกียรติบัตร

wdt_ID หนังสือตอบรับ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล มหาวิทยาลัย ชื่อผลงาน
1 พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโญ (สันยศติทัศน์) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการใช้ชีวิตในช่วงโรคโควิด 19
2 นายณัฐสันต์ นันทวัฒน์ หน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร บทบาทพระพุทธศาสนา ต่อต้าน ตักตวง หรือเติมเต็ม ในสิทธิเสรีภาพความหลากหลายทางเพศ
3 Bhikkhuni: Le Thi Thuy Mahachulalongkornrajavidyalaya University The Ways of Renunciation (Nekkhamma) in Theravāda Buddhism: An Analytical Study Based on Mahānipāta Jātaka
4 นางสาวจินตนา ช่วยแก้ไข วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การบูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ของคนต่างวัย ในบริบทพหุวัฒนธรรม
5 พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร.,พระสุรชัย สุรชโย, ดร., ผศ.ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษากับการสร้างสรรค์สังคมเชิงพหุวัฒนธรรม
6 PramahaSongthammayan Titatammo Tejasit วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์อานิสงส์ของศีลห้าที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ชาวบ้านม่อนป่ายาง ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
7 ดำเนิน ปัญญาผ่องใส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตรกาแฟดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
8 นางสาวศิริพร สุทะปา วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดการความรู้ตามหลักวุฒิธรรมของบุคลากรในเขตสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
9 พระวชิรธีรธรรม เตชธมฺโม/ก้างออนตา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์การเข้าอธิษฐานจิตของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
10 พระณัฐพล สีตนครสมฺปนฺโน / ชุ่มเมืองเย็น วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปแบบการพัฒนาสวัสดิการด้านสุขภาพของคณะสงฆ์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
หนังสือตอบรับ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล มหาวิทยาลัย ชื่อผลงาน

Name-Surname/ชื่อ-ฉายา-นามสกุลStatus/สถานะUniversity name/ชื่อมหาวิทยาลัยLink to Edit Entry
Name-Surname/ชื่อ-ฉายา-นามสกุลStatus/สถานะUniversity name/ชื่อมหาวิทยาลัยLink to Edit Entry

การนำเสนอภาคโปสเตอร์/ภาคบรรยาย

การจัดทำโปสเตอร์สำหรับนำเสนอแบบโปสเตอร์
โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร x ยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง
ผู้นำเสนอด้วยโปสเตอร์ต้องมาติดตั้งโปสเตอร์ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ดอยจำปี
กรณีประสงค์จะให้ฝ่ายจัดงานประชุมดำเนินการติดตั้งให้ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตโปสเตอร์ Thai Eng
  2. ใส่ข้อมูลที่กำหนดไว้ในเทมเพลต
  3. บันทึกไฟล์ เป็น PDF ไฟล์ เป็นชื่อเจ้าของบทความ
  4. โอนเงินค่าปริ้นโปสเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ไปที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา เด่นห้า ชื่อบัญชี หน่วยวิจัยวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เลขบัญชี 6610356157
  5. ดำเนินการส่งไฟล์โปสเตอร์ที่เป็น PDF ไฟล์ พร้อมสลิปการโอนเงิน มาที่ อีเมล anurak.sak@mcu.ac.th ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านการติดตั้งโปสเตอร์ที่ อาจารย์ อานุรักษ์ สาแก้ว โทร 0801519539

สื่อสำหรับการนำเสนอ

- ให้ผู้นำเสนอทำ PowerPoint ใช้ประกอบการนำเสนอ 
- หากผู้นำเสนอมีการใช้ Font ที่ไม่ใช่ตัวพื้นฐานของเครื่อง ควรจะบันทึก Font นั้น ๆ มาด้วย หรือทำเป็น PDF
- PowerPoint ควรทำเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรทำเป็นเนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 สไลด์  
- สไลด์แรกควรเป็นชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ 

การนำเสนอ

- เวลาในการนำเสนอ ใช้เวลาเรื่องละไม่เกิน 15 นาที เวลาซักถามและตอบคำถาม 5 นาที รวม 20 นาที 
- การวิจารณ์ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ประจำแต่ละห้องเพื่อวิจารณ์ผลงาน 

ตารางการนำเสนอบทความ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม

082-5623545
097-9942892
085-5297391
bri@mcu.ac.th
Chinese (Traditional)EnglishThai