ห้องประชุมใหญ่/ห้องประชุมย่อย 1

Zoom ID: 9053563163 PassCode:2565

ห้องประชุมย่อย 2

Zoom ID: 3053563163 PassCode:2565

ห้องประชุมย่อย 3

Zoom ID: 4053563163 PassCode:2565

ห้องประชุมย่อย 4

Zoom ID: 5053563163 PassCode:2565

ห้องประชุมย่อย 5

Zoom ID: 6053563163 PassCode:2565