20190423145557_242F6AF6-93CB-4957-8DD9-BF307081EA37-Phone.png

ระบบติดตามหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย

Documents Ethical Research System

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือแสดง
เจตนายินยอม

เอกสารชี้แจงข้อมูล/รับรองความปลอดภัย

บันทึกข้อความ ขอใบรับรองจริยธรรม

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TTB
บัญชีเลขที่ : 155-2-04751-4
ชื่อบัญชี : กองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารพัสดุ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (ขอใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์)
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 79 หมู่ 1 อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ติดตามสถานะการดำเนินการ

ปีประเภทชื่อโครงการนักวิจัยสังกัดสถานะเอกสาร
2559ดุษฎีนิพนธ์การเสริมสร้างสุขภาพจิตของผู้สูงวัยไทยด้วยวิปัสสนากรรมฐาน (Enhancement of Mental Health of the Thai Elderly by Insight Meditation)นางยุวดี พนาวรรตนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนารูปแบบการควบคุมตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (Development Self Control Model of Buddhist Psychology of Nursing Students Kuakarun Faculty of Nursing Navamindradhiraj University)ผศ.สาระ มุขดีนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์กระบวนการสร้างความหมายใหม่บนประสบการณ์เดิมของบุคคลต้นแบบในสังคมไทย (The Process of Creating a New Meaning on the Previous Experience of Thai Role Modles)นางสาวชไมพร เจริญครบุรีนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์กระบวนการสร้างความหมายใหม่บนประสบการณ์เดิมของบุคคลต้นแบบในสังคมไทย (The Process of Creating a New Meaning on the Previous Experience of Thai Role Modles)นางวิชชุดา ฐิติโชติรัตนานิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์โปรแกรมเตรียมพร้อมยอมรับการจากไปตามแนวพุทธจิตวิทยา (Preparation and Acceptance of Departure by Buddhist Psychology)นายสมเกียรติ เจียรอุทัยธำรงค์นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีย้อนรอยอดีตชาติบำบัดตามแนวพุทธจิตวิทยา (The Development Process of Quality of life by Buddhist Psychology Past-life Regression Therapy)นายทายาท ศรีปลั่งนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการเสริมสร้างคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่กระทำผิดโดยบูรณาการพุทธจิตวิทยากับจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์ (A Modle of Empowerment of Self Esteem of the Juvenile Based on the Integration of Buddhist Psychology and satir Modle)นางสาวสุภาภรณ์ ทองนิ่มนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาชุดฝึกอบรมตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อลดพฤติกรรมกระทำความผิดของเยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา (Development of Training Package on Buddhist Psychology for Reducing Crime Behaviors of Juvenile Offenders in Juvenile and Family Court of Chacoengsao Province)นางสาวลักษณ์ แสงส่องนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์การบูรณาการหลักโภชนสัปปายะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (Interration of Suitable Foods for Buddhist life Qualities Development of Insight Meditation Practitioners)นายบดินทร์ จิตต์เจริญนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2559งานวิจัย
2559
ค่านิยมและพฤติกรรมต้นแบบการบริโภคสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการของสามเณร (Value and Behavior Model of Media Consuming in Online Social Network Following Integration of Philosophy in Buddhist Psychology of Novices)ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์นักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการพัฒนาจิตตามหลักไตรลักษณ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (A Mental Development Model of College Students According to the Three Characteristics (Tilakkhana))นางสาวจารวี มั่นสินธรนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ของวัยรุ่นในพระพุทธศาสนา (Emotional Quotient Development Model for Adolescence in Buddhism)แม่ชีสุดา โรจนอุทัยนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมการพยาบาลเชิงพุทธจิตวิทยา (A Development Model of Nursing Ethics of Buddhist Psychology)นางสุกัญญา รอบจังหวัดนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการสอบอารมณ์กลุ่มเพื่อการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (The Testing Temper’s Group for Buddhist Psychological Manner Counseling to Insight Meditation Practitioners)พระครูภาวนาวีรานุสิฐ วิ.(วีรวงศ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ)นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
ความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์กับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Relationships Between Honesty and Satisfaction In Marriage Life of Personnel in Mahachulalongkornrajavidyalaya University)นางสาววิไลวรรณ รังสร้อยนักศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2559ดุษฎีนิพนธ์บูรณาการพุทธจิตวิทยาการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการรู้ค่าแห่งตนของนักเรียนมัธยมตอนปลาย (The Integretion of Buddhist Psychogical Active Learning for Self – Esteen Development of Senior High School Students in Bangkok)พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโปนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2560ดุษฎีนิพนธ์กระบวนการพุทธจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (Buddhit Psychological Process for Positive Health Care Behavior of HIV Patients in Nopparatrajathanee Hospital)นางวันวิสาข์ ทิมมานพนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560งานวิจัย
2560
การป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพุทธศาสนา (The Protection and Reduce a Disability of Chronic Disease Patients by Herbal Tea Wisdom Innovation in Buddhism Way)ดร.ทักษิณาร์ ไกรราชนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว
2560วิทยานิพนธ์การใช้โปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวภาวนา ๔ ต่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาล (Accordance with Bhavana 4 Program on Intellectual well-being of Nursing Students)นาวาโทหญิง สรชา ตันติเวชกุลนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2560งานวิจัย
2560
การพัฒนาโปรแกรมการสร้างพฤฒพลังผู้สูงอายุตามแนวพุทธจิตวิทยา (Development of Aging Program for the Elderly According to Buddhist Psychology)ดร.พุทธชาติ แสนสมบุญนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560งานวิจัย
2560
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ : พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา (ขาดชื่อโครงการ E)พระราชปริยัติ,ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตพะเยาดำเนินการเสร็จแล้ว
2560ดุษฎีนิพนธ์การจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียงตามหลักพุทธจิตวิทยาสำหรับ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ (Management of Learning into Sufficiency in Buddhist Psychology for Fourth Grade Students)พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท (แก้วบุตรดี)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาโปรแกรมพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์แห่งพุทธบริษัทสำหรับอุบาสกอุบาสิกา (The Development of a Buddhist Psychological Program to Forge the Identity of Buddhist Assemblies for Lay Followers)พระมงคลธีรคุณ (จินฺตาปญฺโญ)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการควบคุมตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยาองพยาบาลวิชาชีพ ในจังหวัดลพบุรี (A Model of Buddhist Psychology Self – Control of Nurses in Lopburi Province)นางสาวดวงทิพย์ ก่อกิจงามนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560ดุษฎีนิพนธ์การบูรณาการหลักจิตต-ปัญญาภาวนาและสุนทรียสนทนาเพื่อบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบุคลากรทางการแพทย์ (The Integration of Citta-Panna Bhavana and Dialogue for Humanized Health Care of Medical Personnel)นายวิศาล สายเพ็ชร์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามหลักพุทธธรรมสำหรับสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค (A Model of Emotional Quotient Development According to Buddhadhamma for High Schools Affiliated with the Rrginal Educational Office)นางสาวภัทธิดา แรงทนนิสิต / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบบูรณาการตามแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านจิตสาธารณะสำหรับพนักงานวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดสมุทรปราการ (The Development of an Integrated Training Package Based on Buddhist Psychology for Reinforcing Moral Behavior of Public Mind for Employees of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Samut Prakan Province)นายพลพจน์ เชาว์วิวัฒน์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560งานวิจัย
2560
การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างชีวสุขตามแนวทางการพัฒนาจิต และปัญญาแบบองค์รวม (The Development of Activity for Enhancing Bio Well Being based on Holistic Development of Mind and Wisdom)ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดงนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560งานวิจัย
2560
การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ของพระสงฆ์ จังหวัดพิจิตร (The Development of Phichit Monk Wellness and Health Promotion Center Based on the Concept of Bhavana 4)พระราชสิทธิเวที, ดร.นักวิจัย / นวบ.วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560งานวิจัย
2560
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง (Situational Analysis of Health Based on the Concept of Bhavana 4 among Bedridden Elderly Persons)พระราชปริยัติ,ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตพะเยาดำเนินการเสร็จแล้ว
2560งานวิจัย
2560
การพัฒนาพระธรรมทูตสุขภาวะเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง (Development of Health related Buddhist Missionaries for Promoting Health and Well-being under the Concept of Bhavana 4 among Person with Bedridden)พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560งานวิจัย
2560
การพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในพระสงฆ์จังหวัดน่าน (Development of Health related Buddhist Missionaries Model to Promote Health and Well-being and to Prevent Metabolic Syndromes among Buddhist Monks in Nan Province)พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560งานวิจัย
2557
ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มเชิงพุทธจิตวิทยาสำหรับนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (The Effectiveness Using Buddhist Psychology Counseling Groups for Students Low Academic Achievement in Mahachulalongkornrajavidyalaya University)ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2560ดุษฎีนิพนธ์กระบวนการพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยาและการปฏิบัติตามกฎแห่งแรงดึงดูด (Process of Mind Cultivation for Holistic well Being Based Buddhist Psychology and Attraction Law)นายสุวิจักขณ์ ภานุสรณ์ฐากูรนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์การทดลองโปรแกรมพัฒนาบุคลิกการเป็นผู้ประกอบการด้วยหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านขายยาเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (An Experiment of the Entrepreneurial Orientation Development Program Based on Buddhit Psychology for Owners of Stand Alone Drug Stores in Bangkok Metropolitan Area)นายรักษ์ วงษ์สาครนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
2559
การเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับผู้ต้องขังในเขตกรุงเทพมหานคร (Strengthening Ethics for Prison in Bangkok)พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโทนักวิจัย / สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์พุทธจิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต : กรณีศึกษา ผู้ป่วยในชุมชนอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ (Buddhist Based Psycho-social Therapy for Mental Problems Patients : A Case Study of the Patients in Mae Sariang District, Mae Hong Son Province Thailand)นางสาวจิรัฐติกาล ศิลปสุวรรณนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการดำเนินชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวเชิงพุทธบูรณาการ (A Model of the Single Mothers’s Livelihood in the Integrated Buddhist Perspective)นางสาวอรอุมา อสัมภินวัฒน์นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
2561
การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (The Improvement of the Quality of Life of the Older People Joining in the Insight Meditation Retreat Project)ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
2560
งบภายนอก
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก (An Integration of Buddhist Teaching to Enhance Emotional Intelligence of Female Prisoners in Phitsanulok Women’s Correctional Institution)พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ (ยุนิรัมย์), ดร.นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาโปรแกรมดีพร้อมต่อความเครียด ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน กรณีศึกษา : นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (The Develop of D-PROMPT Program to Reduce Stress in the Fundamental Nursing Practicum Case Study : Faculty of Nursing, Siam University)นางสุวรรณา เชียงขุนทดนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
2561
นวัตกรรมการรักษาแผลเรื้อรังป้องกันความพิการผู้ป่วยเบาหวานด้วยยาสมุนไพรและการรักษาเชิงพุทธ (Innovative Treatment of Chronic Wounds for Prevention of Disability in Diabetic Patients with Herbal Medicine and Buddhist Way)ดร.ทักษิณาร์ ไกรราชนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
2560
กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม (Elders’ Potentials Capacity Driving Mechanism through Buddhism Integration)ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสงนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
2561
การพัฒนาศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการสาหรับสามเณรจังหวัดพะเยา (Development of the Center for Food and Nutrition in Health and Well-being for Buddhist Novices, Phayao Province)พระราชปริยัติ, ดร.นักวิจัย / วิทยเขตพะเยาดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์แนวทางการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ของโรงพยาบาลสวนปรุงและโรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่ (The Guidelines for Promoting Human Resource Management Based on the Buddhist Principle of Suan Prung Hospital and Neurological Hospital, Chiang Mai Province)นายพิชิต อวิรุทธพาณิชย์นิสิต / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์การยุติการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยในพุทธทัศน์ (A
Buddhist Perspective on Termination of Pregnancy for Prevention of Unsafe Abortion)
นางสาวสุทธิรักษ์ นภาพันธ์นิสิต / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
2561
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา (The Development of Three-fold Based Innovation to Promote Mental Health of the Elderly)พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก (ประชุณหะ), ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมเชิงพุทธ (A Development of The Enhancement Model of Elderly Persons Life Quality Through Buddhist Particition)นายวุฒิชัย อัตถาพงศ์นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์แนวทางการใช้วิปัสสนากรรมฐานบำบัดโรคทางจิตเวช (A Guidance for Vipassana Kammatthana Therapy in Psychiatry)นางสาวอังคณา พึ่งตำบลนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างองค์กรสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี (A Model of Communication for Building Peaceful Organization by Buddhist Peaceful Means)นางสีฟ้า ณ นครนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย (A Development of the Model of the Monk Health Care According to Dhamma-Vinaya)นางสาววนุสรา วรรณวิกานนท์นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาเทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อจัดการความโกรธของวัยรุ่นด้วยพุทธสันติวิธี (A Development of Cognitive Behavioral Therapy for Adolescence’s Anger Management by Buddhist Peaceful Means)นางสาวรุ่งรัตน์ สุวนาคกุลนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์พุทธจิตวิทยาบูรณาการเพื่อดุลยภาพองค์รวมผู้สูงอายุด้วยกระบวนการโยคะ (Integration of Buddhist Psychology for Elderly Holistic Balance Using Yoga Process)นางสาวมณรัตน์ นิ่มสกุลนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์ผลของพุทธจิตวิทยาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Effect of Buddhist Psychological Humanized Healthcare)นางสาวนิศากร บุญอาจนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์กระบวนการพัฒนายุววิศวกรสันติภาพในสถานศึกษา (Development Process for Youth Peace Engineer in School)นางสาวทัศนี ช้อยกิตติพันธ์นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
2561
โครงการวิจัยรับใช้สังคม “ท็อปเทร็นสู่ท้อปมายด์” (CSR Project of Top Trend for Top Mind)ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์นักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์กระบวนการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักพุทธจิตวิทยาสำหรับบุคคลแต่ละช่วงวัย (Vipassana Meditation Teaching Process According to Difference Ages)พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
ภายนอก
การประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบำบัดผู้ป่วยที่มีความเชื่อต่อการถูกคุณไสย ของชุมชนบ้านใหม่สันติ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (An Application of Threefold Training for Therapy of Patients Who Believe in the Domination of Occult, Ban Mai Santi, Sung Noen District, Nakhon Ratchasima Province)ดร.แม่ชีปัณฑิตาภา เนตรน้อยนักวิจัย / มมร.วข.มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมถ์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
2561
การส่งเสริมความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาด้วยอุบาสกธรรมในสังคมไทย (The Stability Promotion of Buddhism by Upasakadhamma in thai Society)พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์แนวทางการกำหนดรู้เวทนาของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เผชิญความเจ็บปวดรุนแรงเชิงพุทธบูรณาการ (The Way of Contemplation on Vedana of the Cancer Patients Having Serious Pains Based on Buddhist Integration)นางผจงศิริ อุดมสินกุลนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
2561
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรมของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Development Model Delf-heal Thcare of the Elderly by the Buddhists Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)พระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ,ดร.นักวิจัย / นวบ.คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์สำหรับผู้สูงวัยตามแนวพุทธจิตวิทยา (Development of the Emotional Well-being for the Elderly by Buddhist Psychology)พระครูภาวนาสังวรกิจ (สุวิทย์)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
2561
สติปัฏฐานกับการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ (Satipattana with Protect Condition Depress for Elderly)พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
2561
การพัฒนาเครื่องบริหารปอดเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะพร่องของระบบทางเดินหายใจ (Development of Spiro Meter to Solve the Problem of Respiratory System)ดร.นิกร ยาอินตานักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
ภายนอก
การวิจัยและการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์แรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร (Research and Development for Health Promoting Behaviors of Pregnant Migrant Workers Living in Thailand : Case Study in Bangkok)ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนากิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี (The Development of the Rehabilition of Drug Addictsactivities in a Temple (in Buddhist Ways) : A Case Study of Wat Tham Krabok in Saraburi)นายมนตรี รอดแก้วนักวิจัย / มมร. วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
ภายนอก
ผลการเล่านิทานชาดกในการปลูกฝังฆราวาสธรรม ๔ ให้กับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (The Effect of Telling Jataka Tales in Inculcating Gharavasa-Dhamma 4 Toearly-Childhood Children in Child Development Centers of Local Administrative Organizations, Khon Kaen Province)นางรัชนีบูรณ์ เนตรภักดีนักวิจัย / มมร.วข.อีสานดำเนินการเสร็จแล้ว
2561งานวิจัย
ภายนอก
การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ กับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโนนชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (An Application of the Saven Sappurisadhamma to Youth to Strengthen Nonchai Community Mueang Khon Kaen, Khon Kaen Province)นางสาวณฐอร เจือจันทร์นักวิจัย / มมร.วข.อีสานดำเนินการเสร็จแล้ว
2561วิทยานิพนธ์รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการของพนักงานบริษัท (The Integrated Buddhist Health Development Model of Company Employees)นางสาวเรวดี ศิริภาพนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2561วิทยานิพนธ์รูปแบบสมการโครงสร้างการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา (A Structural Equation Model of Elderly Care in Family Following Buddhist Psychology)นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดานิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561วิทยานิพนธ์พุทธจิตวิทยาโปรแกรมลดความเครียดของเด็กนักเรียนประถมศึกษา ในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Buddhist Psychology Program to Elementary School Children in Pachi District Phta Nakhon Si Ayutthaya Province)พระครูโพธิธรรมนิวิฐนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561วิทยานิพนธ์พุทธจิตวิทยาสร้างความแข็งแกร่งทางใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Buddhist Psychology for Building Resilience Quotient in Non-Communicable Diseases Caregivers)จ่าสิบตำรวจ หญิง กนกวรรณ ขวัญอ่อนนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561วิทยานิพนธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการ (Buddhist Integration of Behavior Change for Smoking Cessatio)พระสุระศักดิ์ ธุวสีโล (มะลิวัลย์)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2561ดุษฎีนิพนธ์กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะพลังบวกของผู้สูงวัยตามแนวพุทธจิตวิทยา (The Enchancement Process of Positive Strengths Well-Being of the Elderly Based on Buddhist Psychology)พระครูพิสณฑ์สิทธิการ (อรุณ ธมฺมวโร)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสายวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ (A Development of Self-Developmental Program Based on Buddhist Psychology for Promoting the Capacity of Personnel in Engineering Field in the Age of Thailand 4.0)นายศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562ดุษฎีนิพนธ์ผลของการฝึกสติและคิดทางบวกที่มีต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน (Effect of Mindfulness Training and Positive Thinking on Subjective Well-Being of Employee of Community Hospital)นายแพทย์สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562ดุษฎีนิพนธ์โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาของพระสงฆ์ ที่มีต่อการบรรเทาทุกข์ทางใจของผู้ป่วย (Program for Enhancing Monks’ Competency in Buddhist Counseling for Mental Relief of Patients)พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาณโณ (ธนิกกุล)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามหลักพุทธจิตวิทยา (Development of Training Program for Strengthen Professional Competency of Security Employee Based on Buddhist Psychology)นายณฐกร วัชรสินธุ์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
2562
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ (Project of Buddhist Integration on Development of Knowledge and Health Supporting Process to Reduce Risk Factors)พระมหาสุรศักดิ์ ประจันตะเสน, ดร.นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562วิทยานิพนธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนในสถานฝึกอบรมตามกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ (Youth Devient Behavior Modification Based on Juvenile Vocational Training Center with Buddhist Learning Process)พระมหาทองสุข วิสุทฺธสีโล (อังคศุภรกุล)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562วิทยานิพนธ์โมเดลพลังอำนาจในตนเชิงพุทธที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาและอุปสรรคของผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ (Buddhist Empowerment Model Resulting in the Adversity Quotient of the Sexually Abused Women)นางสาวณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์นิสิต / วข.เชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562ดุษฎีนิพนธ์ผลการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวและการเจริญสติแบบอานาปานสติที่มีต่อความเครียดและความก้าวร้าวของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ (Effect of Mindfulness Meditation Practice by Using Movement and Anapanasati Method on Stress and Aggression of Child and Youth in Department of Juvenile Observation and Protection)นางสุชาดา คงเสรีนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
2561
โครงการสุขชีวีวิถีพุทธในชุมชนเมืองยุค ๔.๐ : กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน (The Project of “Bor-Won” Budbhist happiness way of the Age 4.0 : the process of participation of hom,temple and school)ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์นักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562ดุษฎีนิพนธ์ผลของการสวดมนต์และการฟังบทสวดมนต์ที่มีต่อความวิตกกังวลในการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาต่างกัน (Effect of Prayer and Listening to Prayer on Test Anxiety of Mathayom Suksa 4 Students with Difference Faith Buddhism)แม่ชีกนกวรรณ ปรีดิ์เปรมนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562วิทยานิพนธ์ผลของการเจริญสติและกระบวนการแก้ปัญหาที่มีต่อความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (Effect of Mindfulness and Problem Solving on Stress and Learning Achievement of Secondary School Students in Mueang District of Kanchanaburi Province)พระสุภกิจ สุปญฺโญ (ธำรงค์ธนกิจ)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562วิทยานิพนธ์รูปแบบการบูรณาการพุทธจิตวิทยาในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (The Buddhist Psychology Intergrated for Myofascial Pain Syndrome Therapy Programs)นางถนิ่มลักษมิ์ จิตรอารีย์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
2562
ผลของอานาปานสติกัมมัฏฐานในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Effects of Ānāpānassati Kammaṭṭhāna in Hemodialysis Patients)ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2562วิทยานิพนธ์ผลของการพัฒนาฉันทะด้วยกิจกรรมฝึกความคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มีต่อความปรีชาเชิงอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (Effect of Positive Conation by Implementing Buddhist Critical Reflection Progrsm on Emotional Quotient of Mathayom Suksa 2 Student)นายธัญญดุล คงเสรีนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
2560
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร (A Model of Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma Through Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks)พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
2560
กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (A Mechanism of Tourism Management in Community by Religions Dimension at Ayutthaya)พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส (เฉยประทุม), ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
2562
ปัจจัยข้อได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (The Compertitive Factors of Aviation Industries in Eastern Special Development Zone)รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุลนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
ภายนอก
ผลของโครงการเด็กไทยไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี ในเด็กนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร นนทบุรี (Healthy Kids Program for Overwright Children in Watphasukmaneejak School, Nonthaburi)พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมานักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
ภายนอก
การเสริมสร้างสุขภาพด้วยหลักทิฏฐธัมมิกัตประโยชน์สำหรับชุมชนชลประทาน ในจังหวัดขอนแก่น (Principles of Ditthadhammikattha for Strengthening Health for Irrigstion Community of Khon Kaen Province)พระใบฎีกาทวี ข่ายมณีนักวิจัย / มมร.วข.อีสานดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
ภายนอก
การเสริมสร้างสุขภาพด้วยหลักพละ ๕ สำหรับชุมชนทางรถไฟ ในจังหวัดขอนแก่น (Principles of Pala 5 for Strengthening Health for Railroad Community of Khon-Kaen Province)นางสาวณฐอร เจือจันทร์นักวิจัย / มมร.วข.อีสานดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
ภายนอก
การเสริมสร้างสุขภาพด้วยหลักสัปปริสธรรม ๗ สำหรับเด็กแว้น ในจังหวัดขอนแก่น (Strengthening Health According to Sappurisadhamma 7 for Vanz Boys in Khon Kaen Province)พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ดร.นักวิจัย / มมร.วข.อีสานดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
ภายนอก
การเสริมสร้างสุขภาพด้วยหลักปาริสุทธิศีลสำหรับหญิงกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดขอนแก่น (Principles of Parisutthisila for Strengthening Health for High Risk Women in Khon Kaen Province)ดร.อาทิตย์ ผ่านพูลนักวิจัย / มมร.วข.อีสานดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
ภายนอก
การเสริมสร้างสุขภาพด้วยมรรคมีองค์ ๘ กับกลุ่มเด็กเร่ร่อน ในจังหวัดขอนแก่น (Strengthening the Noble Eightfold Path for Street Children in Khon-Kaen Province)ดร.ประชัน ชะชิกุลนักวิจัย / มมร.วข.อีสานดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
2562
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐาน การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมไทยยุคปัจจุบัน (The Development of Buddhist Instructional Model of Mindfulness Based Learning for Basic Education Level in Modern Thai Societ)ผศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบลนักวิจัย / สนง.พระสอนศีลธรรมดำเนินการเสร็จแล้ว
2562วิทยานิพนธ์การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลการเลี้ยงดูเด็กพูดช้าจากการใช้สื่ออิเล็กโทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมพุทธจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม (A Development Model of the Effectiveness for Caring Delayed Speech Child by Using Electronic Media Devices with Buddhist Psychological Program of Behavior Modification)นางสาวสายน้อย คำชูนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
ภายนอก
การสืบสานและการสร้างคุณค่าประเพณีจุดไฟตูมกาจังหวัดยโสธร (The Preservation and Traditional Values of Tumka Fruit Candle Lighting of Yasothon Province)นายนิคม ปาทะวงศ์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
ภายนอก
การเสริมสร้างคุณค่าประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (The Strengthening Traditional Values of the Garlands Custom that Made with Fried Rice Style for Cultural Tourism)นายวรเชษฐ์ โทอื้นนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
ภายนอก
การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (The Creating and Developing Innovative Media for the Tradition of Rocket)นางวิภาษณ์ เทศน์ธรรมนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2562ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดปทุมธานี (Community Cultural Tourism Network Development in Pathumthani Province)นางสาวเปรมฤดี พิธพรชัยกุลนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562ดุษฎีนิพนธ์เกษตรอัจฉริยะ : รูปแบบการจัดการเกษตรบนพื้นที่สูงของชุมชนจังหวัดเชียงราย (Smart Farmer : Agricultural Model of Highland Communities in the Chiang Rai Province)พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร (ปุกคำ)นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
2562
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี (Participation of Monk in Health Being Promotion and Social Network for Reduce Alcohol Smoking Cessation According Buddhist Integrated in Nonthaburi Province)พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
2561
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเยี่ยวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย (The Buddhist on Community and Home Base Palliative Care for Good)นายสังวรณ์ สมบัติใหม่นักวิจัย / วข.เชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562งานวิจัย
2562
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมความพอเพียงตามวิถีพุทธ (A Model of Enhancement for Sufficiency Practice by Buddhist)พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร.นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2562ดุษฎีนิพนธ์A Development Program of Mindfulness and Yoga Bhavana (MY-B) for Well-Being in Holismนางสาวพิณจ์ทอง ฉัฏฐณรัชต์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา (Development of the Program to Promote the Healh of Elderly Through Buddhist Psychology)พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนโดยใช้สื่อตามแนวพุทธจิตวิทยา (A Development of Creative Behavior for Youth by the Use of Media Through Buddhist Psychology)เรือตรีหญิงจิณห์จุฑา ศุภมงคลนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ป่าชุมชน บ้านโนนหินผึ้ง จังหวัดปราจีนบุรี (Model of Public Participation of Conservation and Utilization of Nonhinpueng Community Forest, Prachinburi Province)นางนภัสสรณ์ ศิริวสุพันธ์นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562วิทยานิพนธ์โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมปรีชา (Self-Esteem Building Program by Means of Buddhist Psychology of Students in Wat Prempreecha School)พระทวีศักดิ์ ธมฺมิโกนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562วิทยานิพนธ์โปรแกรมพัฒนาชีวิตสำหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา (A Life Development Program for Family Through Buddhist Psychology)นางสาวมนัสนันท์ ประภัสสรพิทยานิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562วิทยานิพนธ์การพัฒนาจิตสาธารณะของอาสาสมัครสารณสุขประจำหมูบ้านตามหลักพุทธจิวิทยา (The Development of Public Mental Health Volunteers According to Buddhist Psychology)นายวสุนัยน์ มีสมศักดิ์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2562วิทยานิพนธ์การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูตามหลักพุทธจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาครู (The Effect of Developmental Program for Enhancing the Teaching Spirituaulity of Students Teachers Form Buddhist Psychology)นางสาวภริมา วินิธาสถิตย์กุลนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาจิตสาธารณะของอาสาสมัครสารณสุขประจำหมูบ้านตามหลักพุทธจิวิทยา (The Development of Public Mental Health Volunteers According to Buddhist Psychology)นายวสุนัยน์ มีสมศักดิ์
นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูตามหลัก พุทธจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาครู (The Effect of Developmental Program for Enhancing the Teaching Spirituaulity of Students Teachers Form Buddhist Psychology)นางสาวภริมา วินิธาสถิตย์กุล
นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยรูปแบบปรากฏการณ์ทางจิตโดย Bio Feedback (Typical Phenomenon of the Mind by Bio Feedback)ดร.สามารถ สุขุประการ
นักวิจัย / วข.นครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชน ในศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา กรุงเทพมหานคร (Guidance Based on Yonisomanasikara for Developing Self-esteem of Youths at Ban Metta Juvenile Remand Home Center, Bangkok)นางสาวโยธกา ภักดีเมฆานนท์
นิสิต / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยอัตวินิบาตกรรม : แนงทางแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายของคนในสังคมไทยตามหลักพุทธจริยธรรม (Suicide: Buddhism-based Moral Solution to Suicide Issues in Thai Society)พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี, ดร.
นักวิจัย / วท.พุทธศาสตร์ฯดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์ผลของโปรแกรมการอดอาหารตามแนวคิดอินเทอมิทเท็นฟาส์ตติ้ง เชิงพุทธบูรณาการ (The Effects of Fasting Program on the Concept of Intermittent Fasting According to Buddhist Intergration)นางสาวธีระวรรณ สุขสันต์ไฟศาล
นิสิต / วส.พุทธปัญญาฯดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์ปัญญาบำบัด : นวัตกรรมการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา (The Cognitive Transformation Therapy : Innivation of prisoners’ Sustainable Mental Development Initiated by Hrh Princess Bajrakitiyabha Narendira Debayavadi)
น.อ.หญิง นงนุช โกมลหิรัณย์
นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์พุทธสันติวิธีการสร้างสันติภายในของผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวพุทธ (Buddhist Peaceful Means for Inner Peace in Buddhist Cencer Patients)พญ.สุธิดา สุวรรณเวโช
นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยความรอบรู้ทางสุขภาพ : ภาวะสังคมและคุณภาพชีวิตในพระสงฆ์ (Health Literacy : Social Determination and Quality of Life for the Buddhist Monks)รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการพัฒนาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Development Side Welfare Old Prople Province Phra Nakhon Si Ayutthaya)พระครูประโชติภัทรคุณ
นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะและความปลอดภัยนักบินอากาศยาน เบาพิเศษร่มบิน ตามหลักพุทธสันติวิธี (A Model of Enhace of Competency to Safety for Special Light Air Paramotor by Buddhist Peaceful Means)นาวาอากาศตรีโอวาท พรหมพินิจ
นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการพัฒนาเยาวชนสร้างสื่อสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม (Model for Youth Development by Peace Media in Multi-Cultural Society)นางสาวบุณณดา สุปิยพันธุ์
นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิตของบุคคล (Vipassana Meditation on Development of Psychological Well-Being of Persons)พระปลัดสมภาร สมภาโร (ทวีรัตน์)
นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยโครงการสุขชีวีวิถีพุทธในชุมชนเมืองยุค ๔.๐ : กระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน (Project of Buddhism Holistic Well-being of Urban Community in 4.0 Era : Community and the “Villages-Temples-Schools” Participation Process)ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
นักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการจัดการทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The Human Capital Management to Support the merit and Ethicis of Staffs in Local Administration Organization)ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยภาวะผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Good Governance Leadership of Local Administrative Organization)ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาโปรแกรมฝึกคุณลักษณะความกตัญญูต่อบิดามารดาสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรพุทธจิตวิทยา (The Development on Practice Gratitude to Parents Program for Upper Elementary Students in Accordance with Buddhist Psycholigy)พระสมพร ฉนฺทชาโต (วิลัยแก้ว)
พระนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย (Health Promotion of Sangha Subdistrict Public Training Unit in Thai Society)พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.
นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย (Health Promotion of Sangha Subdistrict Public Training Unit in Thai Society)ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรีนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยประเมินผลกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐากด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก (Evaluation of Development for Phra Kilanuphatthak in Oral Health Promotion)นางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์นักวิจัย / สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของครอบครัวในชุมชนอาคารสูง เขตกรุงเทพมหานคร (A Causal Relation Model of Environment and Positive Psychology factors towards Buddhist Holistic health of Families in The High-rise community, Bangkok)ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์นักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีพจากวิถีเศรษฐกิจแบบพึ่งตลาดสู่วิถีเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชาวไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลังอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (Driving to Sufficient Economy Philosophy for Change to Living and Market Economy to Self-sufficient Economy of Sugarcane Farmers and Cassava Plantation Farmers in Wichian Buri District, Phetchabun Province)พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี, รศ.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2563งานวิจัยการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนต้นแบบ (Knowledge Center) ในสังคมไทย (The Development of Knowledge Center for Prototype Communities in Thailannd)พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก (ประชุณหะ), ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารธรรมะผ่านแอปพลิเคชั่นพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) (The Dhamma Communicative Innovation Via Application Phrabhodhiyana Dhaera (Ven.Ajahn Chah Subhaddo)ดร.ปณัชญา ลีลายุทธนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยพฤติกรรมด้านสุขภาพและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (Health Behavior and Health Promotion Guidelines of Monk in Mueang District, Chachoengsao Province)นายเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์การพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนารูปแบบเสริมสร้างจิตปัญญาของบุคลากรทางการพยาบาล (Buddhist Psychology for Development of Spritual Health Enhancement Modle of Nursing Personnel)นางสาววริทธิ์ตา จารุจินดานิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์เวสารัชชกรณธรรม และรูปแบบการเจริญสติเพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (THE VESĀRAJJAKARAṆA-DHAMMA PRINCIPLE AND MINDFULNESS MODEL TO ENCORAGE ASSERTIVENESS IN SPEAKING ENGLISH FOR MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY UNDERGRADUATE STUDENTS)นางสาวสุพิศ ผ่องศิรินิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยารายบุคคลต่อสตรีที่มีภาวะซึมเศร้าผ่านทางโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ (Model of Buddhist Counseling on Decrease Depressive Symptoms of Individual Women by Telephone and Online Social Media)นางสาวกรรณิการ์ มีสวัสดิ์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการใช้กิจกรรมแนะแนวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (Using Buddhist Guidance Activities to Promote Life Skills on Learning Timing and Relationship of Secondary School Students in Bangkok and Perimeter)นางสาวสายหยุด มีฤกษ์นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยวิถีพุทธวิถีไทย : องค์ความรู้ผ่านจิตรกรรมฝาผนัง (The Buddhist Way for Thai Living : The Knowlegde from Wall Painting and Decorate)พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส (เฉยประทุม), ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในมิติสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษา ชุมชนวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี (Creating Reconciliation in Dimension of Multicultural Society : A Case Study of Wat Laharn Community of Nonthaburi Province)รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหมนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย (Creating and Developing the Citizenship Under Democracy)ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้านักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (Public Participation in the Preservation and Revitalization of Local Cultural Traditions in Chaiyaphum Province)ดร.สมบัติ นามบุรีนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยรูปแบบการจัดการความรู้ด้านศาสนาสำหรับผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ ๒๑ (The Model of Religious Knowledge Management for Elders in 21st Century)พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Cultural and Traditional Tourism Management and Development in Ayutthaya)พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการจัดการสวัสดิการแม่และเด็กของเทศบาลทุ่งสะเดา จังหวัดฉะเชิงเทรา (Maternal and Child Welfare Management of Thung Sadao Municipality Chachoengsao)ดาบตำรวจ ดร.ไทยมณี ไชยฤทธิ์นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ภายในวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (The Development of a Causal Relationship Model for the Management of Temple Learning Centers in Ayutthaya)นายสุภัทรชัย สีสะใบนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์ (Buddhadhamma Integration for People’s Political Popularity Promotion Towards Politicians in Burirum Province)นางสาวสุมาลี บุญเรืองนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดราชบุรี (The Development of the Causal Model for the Effectiveness of the Five Precepts Observing Village Project Management at Ratchaburi Province)พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (ศรีราช), ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Potential and Opportunity Development for New Generation in Community Future Creative Design)พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม เพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี (Participation of Monk in Health Being Promotion and Social Network for Reduce Alcohol Smoking Cessation According Buddhist Integrated in Nonthaburi Province)พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Democratically Political Culture of People in Bangkok and Metropolitan Areas)รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดชนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและการตัดสินใจ ทางการเมือง ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Promoting Anti-Corruption and Misconduct and Political Decisions According to the Basic state Policy of Peoples in Ayutthaya Province)ดร.บวร ขมชุณศรีนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการส่งเสริมสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมในการลดเหล้าและบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการของพระสงฆ์ จังหวัดสมุทรสงคราม (Health Being Promotion ant Social Network for Reduce Alcohol and Smoking Cessation According Buddhist Integrated of Monks in Samutsongkham Province)ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาวนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแบบไร้ความเร่งรีบ (Slow Tourism) ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง (Potential Development of Slow Tourism Suitable for the Elderly in the Central Chao Phraya River Basin)ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยอิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การเห็นคุณค่าในตนเอง และอิทธิบาทธรรมที่มีต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Effect of Working Motivation Self-Esteem and Iddhipata on Joy at Work of Supporting Personnel of Mahachulalongkornrajavidyalaya University)รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูรนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ตามหลักพุทธธรรม (Personnel Competency Development of Local Administrative Organization in Nonthaburi Province According to Buddhist Principle)ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมืองนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านห้วยสิบบาท อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (Conservation of Local Wisdom in Ban Huai Sib Bath Community Wihan Daeng District Saraburi Province)รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลืองนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนาในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ (The Development of a Village of Peace Regarding Religious Teachings in the Central and Southern Region)ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์นักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมที่มีการปฏิสัมพันธ์ผ่านแชทบอทเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Development of Chatbot Training Package for Enhancing Cyber Bullying Awareness for Sukhothai Thammathirat Open University’s Studentsรศ.ดร.นิรนาท แสนสานักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการบริหารจัดการและโมเดลเมืองอัจฉริยะเชิงพุทธกับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมจริยธรรมในหมู่บ้านชุนชนจังหวัดนครสวรรค์ (Public Management of Smart Buddhist Cities Model for Enhancemented of Moral and Ethics to the Quality of Life in Community Nakhonsawan Province)ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์นักวิจัย / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสร้างสรรค์ “Smart Community” ของชุมชนในสังคมไทย (The Development of Components Indicators of Creative Community “Smart Community” in Thai Society)ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์นักวิจัย / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ในจังหวัดนครสวรรค์ (The Development Model Underlying the Community Sufficiency Economy “Happiness Community” in Nakhonsawan Province)ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุลนักวิจัย / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยรูปแบบการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี (Political Socialization Model of Students in Secondary Schools of Suphanburi Province)ดร.ปนัดดา รักษาแก้วนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของนโยบายและการดำเนินงานข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชนของจังหวัดตรัง (Factors Influencing Policy Effectiveness and Arranging Information for Constructing Cognition info Community of Trang Province)ดร.กาญจนา ดำจุตินักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยบึงเกลือ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร (Bungklue : Public Participation in Water Management in Large Wetland Areas for Agriculture)ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อสร้างนวัตวิถีชุมชนสันติสุข (Participation in Forest Management to Create a Peaceful Way Community)ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมานักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยจริยศาสตร์การพัฒนา : องค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัด และกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Ethical Development : Composition and the Sustainadle Development of the Local Administrative ganization)นายสัญญา สดประเสริฐนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยรูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา (The Model of Multicultural Society with Unconditional Religion Creating)พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง)นักวิจัย / สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยโครงการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ด้วยมาตกการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ (Co-Production) (The Development of Guidelines to Support Television Industry with Co-Production Measures)ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิชนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการปฏิรูประบบจัดเก็บข้อมูลและการจำแนกประเภทอาชญากรรมการเงินที่สำคัญเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย (The Reform of Filing Storage System and Classification Crime is Important on the Development of Justice Procedure in Thailand)ผศ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมงด้วยการประกันภัย (The Project on Maximization of Risk Management Efficiency in Agriculture, Livestock and Fishery by nsurance)ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิตนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๖๒ (The Problems of Implementing the Establishment of Thailand Consumer Council Act B.E.2562)ผศ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการโฆษณาสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มในโลกออนไลน์ (A Comparative Law Study of Food and Beverages Products Advertising for Child and Youth Protection in the Online World)ผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์ผลของโปรแกรมดนตรีพุทธบำบัดที่มีต่อการเพิ่มสมาธิในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Effect of Music Buddha Therapy Program to Increase Learning Attention Span in Students with Special Needs in Junior High School)นางสาวจิดาภา เกิดสุริวงษ์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์พุทธปัญญาส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนของผู้ปฏิบัติธรรม (A Buddhist Wisdom for Enhancing Self-Esteem of Meditation Practitioners)พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก (วรรธน์นศรี)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยรูปแบบการสร้างความสุขในศตวรรษที่ ๒๑ : กรณีศึกษาทูตความสุข (Model of Creating Happiness in the 21st Century : Case Study of Happy Ambassadors)นายประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธานักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2563งานวิจัยคุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสันติสุขในชุมชน (A Local Leadership Characteristics Resulting Community Peace Building)พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน), ผศ.ดร.นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรมการสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุข (A Curriculum Development of Building Local Leadership Capacity in Being Peace Engineers for Creating Community Peace)พระมหาปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร.นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน (A Leadership Performance Development with Innovative Model of Creating Local Peace Engineers Resulting the Creation of a Peaceful Community)ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนา ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Development of a Village Model of Peace Regarding Religious Teachings in North and Northeast Areas)นายสุกิจจ์ บุตรเคนนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการลดภาระในภาครัฐโดยใช้วัดเป็นสถานกักขังในโทษที่เหมาะสม (Reducing the Burden on the Public Sector by Using the Temple of Detention in the Appropriate Penalty)รศ.ดร.ว่าที่ พ.ต.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาลนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชนในสังคมไทย (The Enhancement of the five Precepts Observing Village Project to Create Security and Sustainable of Communities in Thai society)พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.
นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา (The Development of Creative Art Cities in Lanna)พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนารูปแบบและกระบวนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะสงฆ์ : กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์ 8 จังหวัด (The Development of models and prevention processes solving the drug problem of Thai Sangka : A case study of the best areas drug prevention and problem solving of monks in 8 provinces)พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย (An analysis of the Roles and Processes of the Creative Community in Thai Society)ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอยนักวิจัย / วส.สุพรรณบุรีฯดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการประเมินผลการใช้หลักสูตรสำหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา (Evaluation to use the Course for Adjustment Behavior of Students in Phrapariyattidhamma Schools General Education Division by the Threefold Training of Buddhism)ผศ.ดร.พนัด ด้วงติลีนักวิจัย / มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (The Study of the Students’ Behaviors Studying in the General Education of Phra Pariyattidhamma Schools)นายไชยยา เรืองดีนักวิจัย / มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการสร้างหลักสูตรสำหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใช้หลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา (The Curriculum Making for Student Adjustment of the Students in the General Education Section of Phra Pariyattidhamma Schools Using the Buddhist Threefold Methods of Learning)พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศนักวิจัย / มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) สังคมไทยสำหรับโครงการถอดบทเรียนการทำงานเชิงพื้นที่หนตะวันออก (The Buddhist Well-being Promotion of Tambon Public Training Unit : Lesson Learned in Northeast Thailand)ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตรนักวิจัย / วิทยาเขตนครราชสีมาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการสร้างความร่วมมือของภาครัฐพัฒนาระบบป้องกันและลดอาการป่วยซ้ำซ้อน พระสงฆ์ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในจังหวัดนครราชสีมา (Formation of Public Sector to Develop the System and Reduce the Repetitive Illness of Monks with Diabetes and Hypertension in Nakhon Ratchasima Province)ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตรนักวิจัย / วิทยาเขตนครราชสีมาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการสร้างความร่วมมือของภาครัฐ คณะสงฆ์ป้องกันและลดอาการป่วยซ้ำซ้อน พระสงฆ์ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดนครราชสีมา (Formation of Public Sector to develop the System and Reduce the Repetitive Illness of Monks with Diabetes and Hypertension in Nakhon Ratchasima Province)ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตรนักวิจัย / วิทยาเขตนครราชสีมาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาระบบป้องกันและลดอาการป่วยซ้ำซ้อนพระสงฆ์ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดนครราชสีมา (Improvement the Preventing System and Reducing Redundant Symptoms for the Buddhist Monk with Diabetes and Hypertension in Nakhon Ratchasima Province)ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์นักวิจัย / วิทยาเขตนครราชสีมาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยสร้างโมเดลป้องกันและลดการป่วยซ้ำซ้อนพระสงฆ์ป่วยโรคเบาหวานโรค ความดันโลหิตสูงแบบพึ่งพาตนเอง รองรับการลดภาระงบประมาณภาครัฐ (Create Model of Preventing and Reducing the Redundant Symptoms for the Buddhist Monk with Diabetes and Hypertension by Self-reliance to Support the Reduction Budget by the Government)นายไพรัตน์ เอิบสำโรงนักวิจัย / วิทยาเขตนครราชสีมาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพจิตผู้พิการด้วยพุทธศิลป์และการท่องเที่ยววิถีพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Development of the Mental Health Promotion Model for the Disabled by Buddhism Art and Buddhist Tourism in the North Eastern)ดร.ไพวรรณ ปุริมาตรนักวิจัย / วิทยาเขตนครราชสีมาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการสร้างรูปแบบวัดส่งเสริมสุขภาพจิตผู้พิการด้วยพุทธศิลป์และการท่องเที่ยววิถีพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Create Model for Mental Health Promotion for the Disable in Temple by Buddhism Arts and Tourist Buddhism in North Eastern)ดร.ไพวรรณ ปุริมาตรนักวิจัย / วิทยาเขตนครราชสีมาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้พิการด้วยพุทธศิลป์และการท่องเที่ยววิถีพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Developing the Program of Mental Health Promotion for the Disable by Buddhism Arts and Buddhism Tourist in North Eastern)ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุลนักวิจัย / วิทยาเขตนครราชสีมาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าและมูลค่าในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้พิการด้วยพุทธศิลป์และการท่องเที่ยววิถีพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Create the Valuable Innovation and Valuable of Mental Health Promotion for the Disable by Buddhism Arts and Buddhism Tourist in North Eastern)นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์นักวิจัย / วิทยาเขตนครราชสีมาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยนโยบายประชารัฐกับการส่งเสริมการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม (Civil State Policy to Promote the Self-reliant for Elderly in Nakornpathom Province)ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณนักวิจัย / วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ : การพัฒนากลุ่มประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม ต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Creating State Security : Development of Pracharath Rak Samakkhi Company for Model Drive the Foundation Economy)รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูรนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม (Strategies for Spiritual Tourism Management Affecting Decisions for Traveling Wat Rai Khing, Nakhon Pathom Province)พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโมนักวิจัย / วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์โปรแกรมปฏิจจสมุปบาทและแบบจำลองนพลักษณ์ในจิตวิทยาร่วมสมัยสร้างสุขอย่างมีสติของสตรีวัยทำงานในสังคมไทย (A Program of Paticcasamupada and Enneagram Model of Contemporary Psychology for Creating Happiness with Mindfulness for Working Women in Thai Society)แม่ชีโมลี สุทฺธิโมลิโพธิ (เขียวสะอาด)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการบูรณาการความร่วมมือของท้องถิ่นและวิสาหกิจเครื่องแกงเพื่อพัฒนาการส่งออก กรณีศึกษา : บ้านท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ ในจังหวัดสงขลา (Integration of Local Cooperation and Curry Enterprises for Export Development Case Studies of Ban Tha Kham Community Hatyai District Songkhla Province)นางสาววนิดา เหมือนจันทร์นักวิจัย / นวบ.สงขลาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยแนวทางสันติวิถีการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและมุสลิมในจังหวัดสงขลา – พัทลุง (Coecisten of Buddhist and Muslim Communites in Songkhla – Phatthalung Province)นายประสิทธิ์ รักนุ้ยนักวิจัย / นวบ.สงขลาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง (Creative Management of Cultural Heritage with Participation of Mekong Community)ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชรนักวิจัย / วิทยาเขตหนองคายดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการอยู่ร่วมกันในสังคมชีวิตวิถีใหม่ของชมชนพหุวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำจันทบูร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Coexistence in a New Way of Life for a Multicultural Community on the Banks of the Chanthaboon River Mueang District Chanthaburi Province)ดร.ศุภกิจ ภักดีแสนนักวิจัย / นวบ.จันทบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา (The Development of Information Technology System to Support the Management and Service of a New Entrepreneurial Startup in Nakhonratchasima Province)ดร.มนัสพล ยังทะเลนักวิจัย / วิทยาเขตนครราชสีมาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังคดีฆ่าผู้อื่นตามแนวทางพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณีเรือนจำพิเศษพัทยา (The Process of Development Rehabilitation a Murder Prisoners, According to Buddhist Peaceful Means : A Case Study of Pattaya Remand Prison)นายมนูญ สำเร็จนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการรู้เท่าทันสื่อด้วยพุทธิปัญญาสำหรับพระสงฆ์ (Sangha Network for Religious Media Surveillance “Media Literacy Through Wisdom for the Buddhist Monks”)ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน : กรณีศึกษา อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ (Development of Self-access Learning Packages to Enhance Communicative English Skills Community Tourism Entrepreneurship : A Case Study of Doi Saket District, Chiangmai Province) (ย้อน 2561)ดร.เดชา ตาละนึกนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กพิการซ้ำซ้อนตามแนวพุทธจิตวิทยา (Developing Competency of Caregiver for Children with Multiple Disabilities on Buddhist Psychology)นางสาวอัญชลี เพ็งมากนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยโครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดปราจีนบุรี (The Promotion of Buddhist Risk Reduction Network in Prachinburi Province)รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันมรดกทางวัฒนธรรมขอชุมชนในจังหวัดราชบุรี (The Cultural Heritage Immunity Process of the Floating-Market Community in Ratchaburi Province)พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโตนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี (Cultural Heritage Management of the Immunity Process of the Floating-Market Community in Ratchaburi Province)พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโกนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยต้นแบบหลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะของชุมชน (The Model of Cultural Heritage Immunity and Public Interest Curriculum)พระราชวัลภาจารย์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี (The Development of Preserve Cultural Heritage Volunteer Network of the Floating-Market Community in Ratchaburi Province)พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำองผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครสวรรค์ โดยบูรณาการตามหลักเบญจธรรม (Solving the Problems of Recidivism Among of Female Prisoners in Nakhonsawan Central Prison by Intergrating According the Five Ennobling Virtues)ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา แก่นธิยานิสิต / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยโครงการวิจัยเพื่อถอดองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ (The Lesson Learn of the Network on Decease Health Risk Factor for Buddhist Well-being Development)รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา (The Development of Art Tourism Routes of Lanna)นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยรูปแบบการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญความตายอย่างสงบของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา (The Model of Mental Development in Aging According to Buddhist Ways Towards the Preparing for Peaceful Death of Aging in Nakhonratchasima Province)พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตนครราชสีมาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์นวัตกรรมกระบวนการแนะแนวเชิงพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางการศึกษาของนิติตระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (A Guidance Process Innovation in Buddhist Psychology for Enhancing Educational Attitudes of Higher Education Students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University)นางสาวสายหยุด มีฤกษ์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสร้างสุขภาวะวิถีพุทธเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย (The Synthesis of Body of Knowledge Related to Health Promotion Model in Buddhism for Preventing Drinking and Smoking Among Thai Youth)พระบุญทรง ปุญฺญธโร (หมีดำ), ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสร้างสุขภาวะวิถีพุทธเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย (The Synthesis of Body of Knowledge Related to Health Promotion Model in Buddhism for Preventing Drinking and Smoking Among Thai Youth)ดร.ธานี สุวรรณประทีปนักวิจัย / วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง (Graduated Buddhist Volunteer Monks to Develop Hill Tribes and Participate in Highland Community Welfare)ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถิ่นนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน: ศึกษากรณี บ้านจันทร์ และบ้านเด่น ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (Natural Disaster Management Guidelines of Villages: Case Study Ban Chan and Ban Den Tambol Ban Chan, Kanlayaniwatthana District, Chiang Mai Province) (ย้อน 2561)ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถิ่นนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์กระบวนการพัฒนาสันติสุขภาวะของนักปฏิบัติธรรมโดยพุทธสันติวิธี : กรณีศึกษา ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (A Process of Development for Peaceful will-Being of Meditation Practitioners Through Buddhist Peaceful Means : A Case Study of Buddhamahametta Foundation Chiang Rak Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya)นางสาวนฤมล จิวัฒนาสุขนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการบูรณาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองกับการทำงานเพื่อบริการการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเชียงราย (Work Integrated English Learning for Community-Based Tourism Services under Community-Based Tourism : OTOP Inno-Life Project in Chiang Rai Province)ดร.เดชา ตาละนึกนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยกระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ของวัยรุ่นจังหวัดพะเยา (Social Buddhist Process on Prevention of Unwanted Pregnancies on Teenagers Phayao Province) (ย้อนหลัง 2562)ผศ.ดร.สุเทพ สารบรรณนักวิจัย / วิทยาเขตพะเยาดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการยกระดับแหล่งทุนชุมชนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Increasing Community Funding According to the King’s Philosophy to Sustainable Development)รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยนวัตวิถีรักษ์ถิ่น : การสืบค้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (The Path of Communt Innovation Local : Searching for Local Culture History and Traditions)ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีตนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยนวัตวิถีของดีชุมชน : การต่อยอดภูมิปัญญาสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Innovation of Good Things Community : the Extension of Wisdom to Economic Value Addition)ดร.เอนก ใยอินทร์นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (The Development of Instructional Model to Enhance Scientific Creativity and Scientific Mind of Students Grade 4-6)นางสาวมัชฌิมา เส็งเล็กนิสิต / มรภ.วไลยอลงกรณ์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบพุทธจิตวิทยาวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านเพื่อลดความเครียดพนักงานออฟฟิศ (Buddhist Psychology Model Thai Traditional Medicine and Folk Medicine Ways for Reducing Stress of Office Employees)นายพรมงคล ฉันท์รัตนโยธินนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยสถานการณ์ ปัญหา และอนาคตของการให้บริการ OTT ในประเทศไทย (Current Status, Challenges and Future Prospects of OTT Service in Thailand)รศ. พ.ต.ท.(หญิง) ดร.ศิริวรรณ อนันต์โทนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยโครงการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของประชาชนในการใช้บริการโทรทัศน์ในยุคภูมิทัศน์สื่อใหม่ (A Study of Television Use and Viewers’ Needs in the new Media Landscape)รศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์พุทธจิตวิทยาแห่งมหาวิชชาลัยการส่งเสริมเศรษฐกิจแนวพุทธและจิตพอเพียง (Buddhist Psychology of Local Wisdom Mahavichalai in Promoting the Buddhist Economy and Sufficiency Mind)นางสาวตฏิลา จำปาวัลย์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) (The Development of a Village Model of Peace Regarding Religious Teachings (Buddhism, Christian and Islam))พระมหาเสรีชน นริสฺสโร (พันธ์ประโคน)นักวิจัย / สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาข่าวปลอมในสังคมไทย (Buddhism and the Solution to the Problem of Fake News in Thai Society)พระมหาสาทร บุญชูยะ, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยผลการสอบอารมณ์แบบกลุ่มตามแนวพุทธจิตวิทยาสำหรับผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีต่อความเข้าใจความจริงของชีวิตตามหลักพุทธศาสนา (Effect of Group Interview in Buddhist Psychology for Vipassana Meditation Practitioners on the Right Understanding About Life in Buddhism)พระมหาวิทยา ฐานสมฺปนฺโน (สุวรรณ์)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบพุทธจิตวิทยาการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมความสุขการคิดบวกบุคลากรสายอาชีพช่าง (Buddhist Psychology Model for Innovative Development of Happiness Strengthening from Positive Thinking of Technicians)นายชยพล มั่นจิตนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบพุทธจิตวิทยาในการสร้างเสริมจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนของจิตอาสาเนกขัมมะบารมี (A Buddhist Psychology Model of Reinforcing Public Mind for Development of Self Esteem of Nekkhummabaramee Buddhist Volunteers)พระมหาถาวร ถาวโร (หนูอิน)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์แนวทางพระคิลานุปัฏฐากในการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ไทย (A Study Phakilanuphatthak in Enhancing the Health of Thai Monks)พระครูประโชติพัชรพงศ์ (นัฐพงษ์ วิสุทฺโธ)นิสิต / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาศักยภาพทุนทางทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมไทย (Economic and Social Propulsion Mechanism for the Development of Resources and Thai Cultural Capital)นายสัญญา สดประเสริฐนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ มีความเข็มแข็งพึ่งพาตนเองได้ (Development of Economic and Social Stability Fairness in Access to Resources and Social Services Quality Strengthening Self-Reliance)นายสัญญา สดประเสริฐนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมั่นคงทางรายได้ (Strengthening Economic Foundation to Enhance the Economy Society and to Secure Income)พระครูใบฎีกาอภิชาต พรสุทธิชัยพงศ์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยพัฒนาศักยภาพทุนทาบงทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม (Development the Potential of Resources and Cultural Capital in order to Enhance the Quality of Life of the Citizen Participation)พระครูปลัดประวิทย์ ทรัพย์อุไรรัตน์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยรูปแบบกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาศักยภาพทุนทางทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมไทย (Driving Mechanism Model of Economy and Society in the Development Capital Resource and Thai Cultural Capital)พระครูใบฎีกาธีรยุทธ ภู่โคกหวายนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันอัฏฐมีบูชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Conservative and Inheritance of Atthami Bucha Day for Sustainable Promotion Tourism)พระปลัดประพจน์ สุปภาโต (อยู่สำราญ), ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์กระบวนการเสริมสร้างจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชนในภาคพื้นอาเซียน (The Process of Enhancing the Volunteering Spirit and Social Responsibility of the Youths in ASEAN Region)นางสาวอรศิริ ไม้ทองนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านตรรกวิทยาและความมีเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย (The Development of an Experience Provision Model to Promote Early Childhood Children’s Competency of Logic and Reasoning Skills)นางสาวศรัญญา ศรีเคนนิสิต / คณะครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเสริมสร้างพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ (The Development of Training Curriculum on Buddhist Wisdom Enhancement for Adolescents in Chiang Mai) (ย้อนหลัง 2561)พระบุญทรง ปุญฺญธโร (หมีดำ), ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพุทธศาสนาจังหวัดตาก (A Network Development for Reducing Risk Factors According to Buddhism in Tak Province)นายอำนาจ ทาปินนักวิจัย / นวบ.วส.พุทธชินราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาตัวบ่งชี้ภูมิคุ้มกันเพื่อการเผชิญวิกฤตตามแนวพุทธจิตวิทยาสำหรับคนวัยผู้ใหญ่ (The Development of Resilience Indicators in Accordance with Buddhist Psychology for Adult People)นางสาวทิพย์ธิดา ณ นครนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสาธารณะและเครือข่ายการจัดการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย (Enhancing Public Awareness and Network Management of the Creative Communitive in Thailand)พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโมนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรมจาริกในสังคมไทย (The Network Model of Proactive Buddhism Propagation of Phradhammacarika in Thai Society)พระอุดมบัณฑิต (สมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี)นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยรูปแบบการจัดการวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแบบอารยสถาปัตย์ในภาคเหนือตอนบน (The Management Model of Tourist Buddhist Temples on Friendly Design in Upper North)นายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยวัด ๙ ศรี : การท่องเที่ยวบนคติความเชื่อแห่งเส้นทางบุญในจังหวัดลำปาง (Nine Prosperity : Traveling on Apocalypse the belief of the Merit Route in Lampang)นายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาระบบกลไกชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน (Development of Community Mechanism Sustainable Care for Elderly with Disabilities of Local Administrative Organizations in Lamphun Province)นายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการสื่อสารตามแนวทางพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ (A Buddhist Psychology Communication of Model Promoting well-being for the Elderly)นายพสุ วุฒินันท์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตของรัฐ (The Internet Content Regulation by the Government of Thailand)รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัยนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบริการสังคม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความเป็นพลเมืองดี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (The Development of a Social Service Based Instruction Model to Enhance Good Citizenship Competencies For Undergraduate Students of Bunditpatanasilpa Institutes)นายปรเมศวร์ พืชผักหวานนิสิต / มรภ.วไลยอลงกรณ์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการวิเคราะห์วาทกรรมโน้มน้าวใจ : กรณีศึกษาการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของหน่วยงานรัฐในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (Persuasive Discourse Analysis: A Case Study of Alcohol Abstinence Campaign of the State Agencies during Buddhist Lent Period in Muang District, Nan Province) (ย้อนหลัง 2561)นางสาวบัณฑิกา จารุมานักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครน่านดำเนินการเสร็จแล้ว
2563วิทยานิพนธ์สุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติธรรมศรัทธาวาสหญิง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี (The Mental Health of Female Religious Practitioner (Satthawas) of Dhammakaya Temple Pathumthani Province)นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมสุนทรนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563วิทยานิพนธ์ผลของการฝึกอานาปานสติที่มีต่อการลดความวิตกกังวลของทหารกองประจำการ (Effect to Anapanasati Training of Reducing Anxiety of Military Personnel)จ่าสิบเอกกิตติ จิตรตรีฐินนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563วิทยานิพนธ์การฝึกสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ที่มีผลต่อการควบคุมตนเองของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม (Meditation Training Based on Sathipattana 4 (The Four Foundation of Mindfulness) Impacting to Self-control of Dhamma Practitioners)นางสาวกัญญาวีร์ ธัญญารัชตะนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563วิทยานิพนธ์ผลของการเจริญสติร่วมกับการฝึกศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบสองมือที่มีต่อการมีสติของเยาวชน ค่ายยุวชนไทอชิร (Effect of Mindfulness with Two-handed Sword Martial Arts Training on Youth Mindfulness of thai Achira Youth Camp)นางสาวหนึ่งธิดา สาริศรีนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563วิทยานิพนธ์ผลของกิจกรรมตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการแพทย์แผนไทย เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ (Effect of Activities According to the Buddhist Psychology and Integrated Thai Traditional Medicine to Promote the well-being of the Elderly)นายชำมะนาฎแสนยากร ช่วยกันจักร์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ จังหวัดราชบุรี (The Culture and Tradition of Thai Song Dam in Ratchaburi Province)พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโยนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยนโยบายการสนับสนุนการศึกษาของไต้หวันต่อสถาบันอุดมศึกษาของไทย (Taiwan’s Education Support Policy to Thai Higher Education)ดร.นนท์ น้าประทานสุขนักวิจัย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กวงตอนบนแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม (Strategic Management of Upper Mae Kuang River Basin with the Participation of Civil Society)ผศ.ดร.วินิจ ผาเจริญนักวิจัย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยพลวัตการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (The Dynamics of Public Participation in the Integrated Management of Natural Resource and Environmental: A Case Study of Ban Pa Sak Ngam, Luang Nuea Sub-district, Doi Saket District Chiang Mai Province)ผศ.ดร.วินิจ ผาเจริญนักวิจัย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์พุทธจิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคสำหรับพนักงานในองค์กร (Buddhist Psychology for Empowering Adverity Quotient in the Organization’s Employees)นายเรืองสิทธิ์ สาวิกันย์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการบำบัดความเครียดเชิงบูรณาการระหว่างเรกิกับสติ : ศึกษากรณีผู้บริหารโรงแรมโฮเทลฟิวส์ อ.เมือง จ.ระยอง (A Pattern of Reiki – Mindfulness Integration for Stress Therapy : A Case Study of Hotel Fuse’s Managers, Mueang District, Rayong Province)นางสาวณัฏฐนันท์ คุณาจิระกุลนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย จังหวัดสุพรรษบุรี (Development to Participatory Learning Center for Banana Conservation in Suphanburi Province)พระครูโสภณวีรานุวัตร, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวเชิงสร้างสรรค์ วัดสวนหงส์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (The Roles of Sangha Promote to Traditional Boat Racing Creative of Wat Suan Hong Bang Pla Ma District in Suphan Buri)พระครูโกศลธรรมานุสิฐ, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยแนวทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจการปล่อยเช่าห้องพักรายวันหรือรายสัปดาห์ในประเทศไทย (The Legal Compliance of Short-Term Renting in Thailand)ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุลนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (Potential Development for Sustainable Community-Based Tourism Management of Thammamoon Sub-District Meaung District Chinat Province)ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอดนักวิจัย / มรภ.นครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563งานวิจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านเนินถ่าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (Driving the Sufficiency Economy in the Sustainable Economic Development of the Community Foundation : A Case Study of Ban Noentan, Moo 6, Tambon Sueahoke , Amphoe Mueang, Chai Nat)นางสาวหทัยชนก คะตะสมบูรณ์นักวิจัย / มรภ.นครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563วิทยานิพนธ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ชุดกิจกรรมการแนะแนวตามหลักพาหุสัจจะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดมะทาย จังหวัดจันทบุรี (Development of Thai Language Learning Skills Using the Guidance Package Bahusacca Principles of Grade 2 Students at Wat Mataiy School Chanthaburi Province)พระมหาผ่านภพ อภินนฺโท (สมคำ)นิสิต / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563วิทยานิพนธ์การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรค่ายวัยใส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Development of Learning Behavior Scale Based on Threefold Training for Kai Wai Sai Course at Mahachulalongkornrajvidyalaya Phra Nakhon Si Ayutthaya)พระอาทิตย์ ธีรปญฺโญ (ศรีพารัตน์)นิสิต / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563วิทยานิพนธ์การพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยใช้กิจกรรมการแนะแนวตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ โรงเรียน
บ้านห้วยศาลา จังหวัดราชบุรี (Development of Public Mind Behavior Using Guidance Activity Based Sangahavatthu IV of the 4th Primary School Students of Banhuaysala School Ratchaburi Province)
พระอธิการปติเวศ ธมฺมวโร (นพน้อย)นิสิต / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563วิทยานิพนธ์การเสริมสร้างวินัยในตนเองด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักภาวนา ๔ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ จังหวัดระยอง (An Enhancement of Self-Discipline Using Learning Package Based on Bhavana IV of Secondary School Students at Suwanrangsan Buddhist School Rayong Province)พระสราวุธ ธีรปญฺโญ (สิริเบญจวรรณ)นิสิต / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563วิทยานิพนธ์ผลการให้คำปรึกษาตามหลักไตรสิกขาที่มีต่อระดับความวิตกกังวลจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร (Effects of Trisikkha Counseling Towards Anxiety Level Due to the Impact of the Covid-19 Outbreak of Lower Secondary School Students in Sirirattanathorn School Bangkok)นางสาวอุมา ประเสริฐศรีนิสิต / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2563วิทยานิพนธ์เจตคติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของนักศึกษาแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (Social Networking Services Using Attitudes Following Sappurisa Dhamma Among Medical Phramongkutklao College of Medicine 2020)น.ต.หญิง ปูชนิยะดา วิเชียรธรรมนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว
2564งานวิจัย
2564
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา (Digital Innovation for the Development of a Cultural Heritage Learning System in the Context of Buddhism)ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัยการพัฒนากฎหมายการศึกษากับมาตรการคุ้มครองเด็กจากการข่มเหงรังแก ในรูปแบบดั้งเดิม และไซเบอร์ (The Development of Education Law and Child Protection Measures Against of Offline and Cyber Bullying)ผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัยชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านสวนพลู-พุต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (Prototype Community in Sustainable Natural Resource Management : Case Study on the Community Forest in Ban Suan Plu – Plu Tor Tambol Tap Luang Amphur Ban Rai Uthaithani Province)นางสาวหทัยชนก คะตะสมบูรณ์นักวิจัย / มรภ.นครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์โปรแกรมพุทธจิตวิทยาต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของสามเณรที่เรียนนักธรรม บาลี (A Strengthening Model of Mantel Toughness for Samanseras of Pali-Dhamma Course Based on Buddhist Psychology)พระครูศรีวิรุฬหกิจ (วสันต์ ฐานวโร)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์การจัดสวัสดิการสังคมภาครัฐที่มีต่อแรงงานข้ามชาติในภาคเหนือตอนบน (Social Welfares for Migrant Workers in Upper North Region)นางสาวศิริสุดา แสงทองนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์ผลของโปรแกรมดนตรีภาวนาเพื่อลดความเครียดของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช (The Effects of Bhavana Music Program for Stress Reduction : A Case Study of the Prisoners in the Nakhon Si Thammarat Central Prison) (ย้อนหลัง ปี 2563)นายชินภัทร เจริญรัตน์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
2564
นวัตกรรมข้อมูลกลางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในระดับนานาชาติ (Innovation of Central Information for Enhancing Smart Buddhist Tourism at International Level)พระมหา มหาปญฺโญ (ละลง), ผศ.ดร.นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การเสริมสร้างพุทธจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของสามเณรวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (Reinforcement of Buddhist Ethics According to the Three Folds Training Principle of Novice in Wat Chediluang Amphoe Mueang Chiangmai Province)พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร (บุญเรือง)นักวิจัย / มมร.วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การประเมินหลักสูตรศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (Assessment of Master of Arts Curriculum in the Program of Buddhism and Philosophy (Revised Curriculum 2016) Mahamakut Buddhist University Lanna Campus)พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโมนักวิจัย / มมร.วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (Development of Achievement in Reading by Teaching Principles that Emphasize Reading Learner-Centered University Students Mahamakutrajawittayalai Lanna Campus)นายชุ่ม พิมพ์คีรีนักวิจัย / มมร.วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (Factors Affecting to Participation in Student Activities of Government Program at Mahamakut Buddhist University Lanna Campus)นายวิราษ ภูมาศรีนักวิจัย / มมร.วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (Environment Supporting the English Student’ Learning English Language the Faculty of Humanities Mahamakut Buddhist University Lanna Campus)นายธีรศักดิ์ แสนวังทองนักวิจัย / มมร.วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
พุทธจริยศาสตร์กับการพัฒนาระเบียบวินัย นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (Buddhist Ethics and Discipline Development of 4th Year Student of the Faculty of Education Teaching English Programme Mahamakut Buddhist University Lanna Campus)ดร.สงัด เชียนจันทึกนักวิจัย / มมร.วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนานักเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ (Student Development of Mettasuksa School under Patronage of Princess Mahachakrisirindhorn Chiang Mai Province with 8 Basic Virtues)พระมหาเจริญ กตปุญฺโญ (กระพิลา)นักวิจัย / มมร.วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการรับใช้สังคมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (The Development of an Instructional Model Based on Service Learning Approach to Enhance Junior High School Students’ Public Consciousness)พระมหาวริทธิ์ธร จันทร์ชื่นนิสิต / มรภ.วไลยอลงกรณ์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์ผลของการให้การปรึกษาแนวพุทธต่อความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง (The Effect of Buddhist Counseling on Psychology Strength of Chronic Disabled Elderly Caregivers)พระสมุห์สมชาย นนฺทิโก (สุนนท์)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบ e-Learning สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (The Development in e-Learning Teaching and Learning in the Study of Philosophy, Religions, and Cultures, Mahamakut Buddhist University Mahavajiralongkorn Rajavidyalaya Campus)พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมนักวิจัย / มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
บทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (The role in Cultural Support in Democratic Politics of the Lecturers at Mahamakut Buddhist University)นายอาทิตย์ ชูชัยนักวิจัย / มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
กระบวนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (The Building Process of Democratic Citizenship Students of Student Studying at Mahamakut Buddhist University)นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์นักวิจัย / มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (Enhancing English Language Skills During the Coronary Virus Crisis 2019 Using Online-based Learning for Students of Program in Teaching English at Mahamakut Buddhist University Mahavajiralongkorn Rajavidyalaya Campus)ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลนักวิจัย / มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564พุทธนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (Buddhist Innovation for Developing the Learning of Children and Youth)ผศ.ดร.โยตะ ชัยวรมันกุลนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
นาฏยประดิษฐ์ : อุษาทรงเครื่อง ตามแนวทางละครดึกดำบรรพ์ (Choreography of U-sa Songkhreuangopera Oriented Dance Drama Guidelines)นางสาวคัทรียา ประกอบผลนักวิจัย / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งบนอกการใช้โปรแกรมกิจกรรมเพิ่มพูนสมาธิในเด็กที่บกพร่องด้านสมาธิ (The Use of Training Programs for Improving Attention in Children with Attention Deficits)รศ.ดร.ประยูร สุยะใจนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
พฤติกรรมและการรับรู้เกี่ยวกับเขตปลอดบุหรี่ภายในวัดและศาสนสถานเขตเทศบาลนคร (Behavior and Awareness of Non-Smoking areas in Temples and Religious Sites in Chiang Mai Municipality)พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (มูลสาร)นักวิจัย / มมร.วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาเครือข่ายและแนวทางการปลูกเลี้ยงพืชสกุลไทรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด (Development on Networking and Cultivation of ficus for Increasing Marker Competition Potential)ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจนักวิจัย / ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ฯดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนที่มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาต่างชาติ (The Analysis on Study Problem of Foreign Students at Mahapajapati Buddhist College)พระอุดมธีรคุณนักวิจัย / มมร.วข.มหาปชาบดีเถรีฯดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการให้คำปรึกษาเยาวชนสู่วิถีสันติสุขของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (A Model of Juvenile Counseling to Peaceful Way of Central Juvenile and Family Court)นางลัดดา เฉลิมกาญจนานิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (Development of Health Care Monks in Nakhon Pathom Province)นายสุพัฒน์ ชัยวรรณ์นิสิต / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์การแสวงหาโอกาสและความคาดหวังในชีวิตของผู้อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร (The Opportunities Seeking and Life Expectations of Slum People in Bangkok)นายสุรัตน์ พักน้อยนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์กระบวนการสร้างจิตสำนึกวินัยจราจรตามหลักพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณีนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร (The Building Process of Awareness on Traffic Discipline According to Buddhist Peaceful Means : A Case Study of the Students of Langsuan Industrial and Community Education College Chumphon Province)นางสาวอัจฉรา นิลรัตโนทัย
นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์ผลของโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนเชิงพุทธกับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อความเครียดของพนักงานเอกชนแห่งหนึ่ง (Effects of Buddhist Self Development Group Program and Mindfulness Meditation on Employee Stress)นายชัยฒศักดินนท์ สงค์จันทร์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์ท่าทีต่อความตายของพระสงฆ์ที่ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลสงฆ์ (Attitudes Toward Death of Terminal Illness Buddhist Priests in Priest Hospital)นางสาวมยุรา ระดาเขตนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์ผลการใช้ศิลปะมานดาลาและสุนทรียสนทนาเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาภูมิคุ้มกันทางใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (The Result of Using Mandalas with Buddhist Dialogue for Developing Resilience of Cabin Attendant)นางสาวเมธทิพา ศุภผลศิรินิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์ผลการใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มเชิงพุทธเพื่อเสริมสร้างการคิดเร้ากุศลของเด็กวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (The Result of Using the Buddhist Group Counseling Program for Enhancing Charity Thinking of Teenagers in Bangkok)นายพรเมธินท์ ฐิติพงษ์วรภัทรนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมขององค์กรทางพระพุทธศาสนาไทย-อินเดีย (Cross Culture Learning of Thai-Indian Buddhist Organizations)นางธัญญรัตน์ ญาโณทัยขจิตต์นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมและกำกับดูแลการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Comparative Study of Legal Measures in order to Support and Regulatory for Lifelong Learning)ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุลนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ (The Development of Integrated Curriculum for Moral Teacher in Schools in Chiang Mai Province)ดร.พัลลภ หารุคำจานักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (The Model of Potential Development the for the Buddhist Monk Teachers of Chiang Mai Province)รศ.ดร.เทปประวิณ จันทร์แรงนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (The instructional Technique Development of the Buddhist Monk Teachers in Chiang Mai Province)นางสาวสุนทรี สุริยะรังษีนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (The Innovation Development to Improve the Buddhist Monk Teachers Potentiality in Chiang Mai Schools)ดร.พิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์นักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
กระบวนทัศน์ในการพัฒนามาตรการกำกับดูแลข่าวลวงบนอินเทอร์เน็ต (A Paradigm for Developing Measures to Tackle Fake New on the Internet)ศ.ดร.ศราวุธ ปิติยาศักดิ์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการเกษตรในเขตจัดรูปที่ดินและเขตระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (Extension Guidelines to Participation in Agricultural Management in the area of Land Consolidation and Irrigation for Agriculture)ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการเกษตรที่เหมาะสมในเขตจัดรูปที่ดิน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (Extension Guidelines to Participation in Agricultural Appropriated-Management in the area of Land Consolidation, Kamalasai District, Kalasin Province)ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการเกษตรที่เหมาะสมในเขตจัดรูปที่ดิน อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท (Extension Guidelines to Participation in Agricultural Appropriated-Management in the area of Land Consolidation, Mueang Chai Nat District, Chai Nat Province)รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมืองแสนเสริมนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการเกษตรที่เหมาะสมในเขตจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (Extension Guidelines to Participation in Agricultural Appropriated-Management in Irrigated Area, Pa Phayom District, Phatthalung Province)ดร.วรรธนัย อ้นสำราญนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การศึกษาผลของน้ำมันปลาต่อพัฒนาการด้านความจำในเด็กไทย (The Effect of Fish Oil to Memory Development in Thai Children)รศ.ดร.ประยูร สุยะใจนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำร่างประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Project on Study of Approaches to Amending, Improving and Preparing Draft Notification Regarding Rules and Criteria of Permitting and Regulating Broadcasting and Television Businesses)ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์นักวิจัย / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยการประกันภัย (Project on Increase of Efficiency in Health Administration by Insurance)ศ.สำเรียง เมฆเกรียงไกรนักวิจัย / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
โครงการศึกษาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (Study Project on Application of Big Data to Crime Prevention and Suppression)ผศ.ดร.สุพัตรา แผนชีวิตนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์ : โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ ๒) (Education for the Development of Smart Shop Business Management (Online 2 Offline : O2O) for Digital Entrepreneurs (Phase II))ผศ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยากรนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
การพัฒนากฎหมายและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Legal Development and Assets Proceeding under the Anti-Money Laundering Law)นายวิทยา นีติธรรมนักศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
2564
นวัตกรรมเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลำพูน (Innovation for Inheriting the Culture Tradition of Lamphun Province)พระครูภาวนาโสภิต (บุญญวิศิษฎ์ เมืองวงศ์), ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
นวัตกรรมเพื่อการจัดการหนี้ครัวเรือนของเกษตรกร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำตามแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐโมเดล จังหวัดลำพูน (Innovative Management of Household Debt of Agriculturists to Reduce Inequality in Accordance with the Economic Rehabilitation Along with Pracharat Model Lamphun Province)พระนฤพันธ์ สมเจริญนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
พุทธนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตเพื่อแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ในจังหวัดลำพูน (Buddhist Innovation to Promote Mental well-being for Depression in the Elderly in Lamphun Province)ผศ.วสิษฐ์พล กูลพรมนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
จิตตภาวนาประชารัฐภิบาล : พุทธนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมแบบมีโครงสร้างและมีเป้าหมายเชิงประจักษ์ (Pracharat Mental Therapy : Buddhist Innovation of Structural Learning for Practicing Dhamma in Accordance with Empirical Goal)ดร.นิกร ยาอินตานักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย (The Analysis on English Learning Problems of the Students of Mahapajapati Buddhist College, Mahamakut Buddhist University)นางสาวบัณฑิกา จารุมานักวิจัย / มมร.วข.มหาปชาบดีเถรีฯดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาอีบุ๊กแบบมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยวน สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (The Development Process of Multimedia Electronic by the Community Participation for Learning Support the Thai-Yaun Local Wisdom in Si Kiew Nakhon Ratchasima Province)ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุลนักวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Legal Measure Concerning Public Participation to Prevent and Suppress Corruption in the Local Government Organization)นางสาววัชราภรณ์ มณีนุชนักศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
โครงการติดตามประเมินผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Project for Monitoring and Evaluating Research Results that are Used Department of Juvenile Observation and Projection Fiscal Year 2021)รศ.ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท (The Conservation Tourism of Klong Mahasawat Community in Theravada Buddhist Philosophy)นาย เลียวประโคนนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
แนวทางพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ตลาดท่องเที่ยวสปาเพื่อสุขภาพในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางส่งเสริมสุขภาพแห่งเอเชีย (Model of Potential Development in Marketing Communications to Advertise Spa Wellness Tourism Marketing in Active Beach Prepared as Wellness Hub of Asia)ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชคนักวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การศึกษาความพร้อมในการศึกษาทางไกลในยุคปกติใหม่ของนักศึกษาวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (A Study of Readiness of Distance Learning in New Normal of Students in Agricultural Extension and Development Program of Sukhothai Thammathirat Open University)ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในยุคปกติใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Distance Instructional Model according to Students Needs in New Normal Era in Agricultural Extension and Development Program of Sukhothai Thamamthirat Open University)รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมืองแสนเสริมนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีกรรมสารเจนีวา ว่าด้วยเครื่องหมายแหล่งกำเนิดและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Legal Readiness of Thailand for Accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications)ผศ.ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคลนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (Effectiveness of Village Health Volunteers (VHV) in Muang District of Kanchanaburi Province)นางสาววัชรี วัฒนาสุทธิวงศ์นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การส่งเสริมการนำนวัตกรรมในการพัฒนาความรู้สู่คุณภาพชีวิตชุมชน (To Innovation in Development of Knowledge to Community Quality of Life)ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอยนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน (Promoting Democratic Political Culture of the People)รศ.ดร.ว่าที่ พ.ต.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาลนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม (The Study of Joint Patent Development of Enhance Innovation Ecosystem)ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุลนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ (The Guideline of Potentiality Development of Provincial Meditation Centers in the Sangha Region IV)พระครูประคุณวชิราภรณ์ (สมบัติ วงษ์ทัพ)นิสิต / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จในเด็กปฐมวัย (Development indicators of Executive Functions in early childhood)รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุลนักวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
การพัฒนากระบวนการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (Development of Investigation Process under the Law on Special Investigation)นายศุภชัย คำคุ้มนักศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์ผลของการเจริญสติแบบอานาปานสติร่วมกับสุคนธบำบัดที่มีต่อความเครียดและความวิตกกังวลของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร (Effects of Mindfulness Meditation and Aromatherapy on Stress and Anxiety of Company Employees in Bangkok Metropolitan)นางสาวอำไพ ลีละรัตนวงศ์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์ผลของโปรแกรมการเจริญกรุณาต่อตนเองบนพื้นฐานของสติที่มีต่อความสุขของผู้ประกอบการรายย่อย เมืองพัทยา (Effect of Mindful Self-Compassion Program on Happiness of Entrepreneurs in Pattaya City)นางสาวพุทธธิดา มากพูนนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์ผลของการฝึกพละ ๕ และจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อสุขภาวะทางจิตของกลุ่มสมาชิกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย (Effects of Five Powers and Positive Psychology on Psychological well-being of the Member of the Girl Guides (Girl Scouts) Association of Thailand)นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์ผลการฝึกสมาธิด้วยเสียงขันทิเบตและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายตามแนวพุทธจิตวิทยา (Effects of Meditation with Singing Bowl Sound and Yonisomanasikarn Thought Activity Towards Emotional Intelligence of Grade Element Students According to Buddhist Psychology)นางสาวธนภรณ์ ตั้งเพชรศิริพงษ์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์ปัจจัยเชิงพุทธจิตวิทยาที่ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะโดยคนในชุมชน (Buddhist-Psychological Factors Promoting Circular Economy to Manage the Waste Problem by the People in the Community)นายชัยณรงค์ ขาวเงินนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์
ภายนอก
กระบวนท่ารำลงสรงโทนท้าวกรุงพาณในการแสดงละครในเรื่องอุณรุท (Dance Processes of Long Song Thon for Tao Krung Phan in the Palace Drama of Aunnarut)นายญาณวุฒิ ไตรสุวรรณนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์
ภายนอก
ละครชาตรี คณะจงกล โปร่งน้ำใจ (The Chatree Drama Band of Jongkol Prongnamjai)นางสาวณัฐรียา สามารถนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์
ภายนอก
กระบวนการรำในพิธีกรรมแม่สะเองในการรักษาโรคของชาวกูย (The Process of Dance on the Mae Sa-Eng Ritaul in the Treatment of Kui’s Disease)นางสาวศิริรัตน์ ไชยศิวามงคลนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในยุคดิจิทัล (Developing Agribusiness Entrepreneurship in the Digital Age)ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตรนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
แนวทางการบริหารร่างกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา (Appropriate Physical Exercise Guidelines for Monks in Chachoengsao Province)พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ)นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เหมาะสมต่อ
การสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา (The Guideline of Community Participate Activities Development which Suitable for Elder’s Health Enhancing in Chachoengsao Province)
พระมหาปิยะบุตร ปญฺญาวฑฺฒโน (วงศ์กันทราภัย), ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัลในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Political Communication in Digital Age for Enhancing Local Political Participation of New Generation in Higher Education in Surat Thani Province)ดร.วัฒนา นนทชิตนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสุนทรียะศิลป์ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก (Development of Learning Innovation Aesthetic Art Teaching for the Nakhon Nayok Elderly School)ว่าที่ร้อยตรีสมพจน์ หวลมานพนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์
ภายนอก
กลวิธีการรำอาวุธบทนกกาน้ำไล่ปลาในพิธีกรรมโนราโรงครู (Techniques for the Performance of the Weapons “Nok-ka-nam-Lai-pla” Recital Dance in “No-rah-Rong-kroo” Rituals)นายเอกลักษณ์ หนูคงนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์
ภายนอก
อัตลักษณ์ กระบวนการสืบทอด และการสร้างสรรค์การฟ้อนแง้นของล้านนา (The Identity Process of Inheritance and the Creation of Fonngaen in Lanna)นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราชนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์
ภายนอก
กระบวนการฝึกทักษะการเป่าปี่ชวาในเพลงระบำสี่บทครูปี๊บ คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ (Process Practice Skills Phichawa in the four Bancafe Songs Peep Konglaithong National Artist)นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์รอดนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์
ภายนอก
สำนักดนตรีไทยบ้านสิงห์บุรี (The Singbury School of the Thai Music)นายสุรศักดิ์ ทองคำศรีนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์
ภายนอก
การสร้างงานการแสดงหุ่นละครเล็ก คณะนาฏศาลา หุ่นละครเล็ก (The Creation of Traditional Thai Puppet Theatre)นางสาวชนากานต์ สุรพนาวัลย์เวชนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังขายเรือนจำกลางนครสวรรค์ (Factors Affecting Disciplinary Offenses of Male Accused in Nakhon Sawan Central Prison)นายนพคุณ นำจิตรไทยนิสิต / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพระบริหารการนิเทศตามหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (A Development of Supervision Monks Management Model based on Self-Empowerment and Participatory Learning)ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
Family Against Violence on Dysfunctional Familyผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูพระนิเทศก์เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง (A Model Development of Professional Learning Community Management of Supervision Monks to Strengthen the Model Learning Organization)พระมหานพดล ธมฺมานนฺโทนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
อนาคตภาพพระสอนศีลธรรมเพื่อยกระดับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสังคมชีวิตวิถีใหม่ (The Scenario of Monks Teaching Morality to Raise the Level of Teaching Buddhism in New Normal Society)ดร.ชนันภรณ์ อารีกุลนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
บทบาทของวัดในการพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง : กรณีศึกษาวัดในเขตอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (The Role of the Temple in Development of Community : A Case Study Temple in Bansang District Prachinburi Province)ผศ.ดร.จตุพล พรหมมีนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (Reading Skill Development of Third Year Student in English Teaching Program of Mahamakut Buddhist University Lanna Campus)ดร.ณรงศักดิ์ ลุนสำโรงนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งในการต่อต้านทุจริต โดยใช้กิจกรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดเชียงใหม่ (Building a Network for Strengthening in an Anti-Corruption by Activities and Buddhist Principles in Chiang Mai Province)นายวิราษ ภูมาศรีนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
ข้อเสนอเชิงนโยบายการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งในการต่อต้านทุจริต โดยใช้กิจกรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดเชียงใหม่ (Policy Proposals for Strengthening in an Anti-Corruption by Activities and Buddhist Principles in Chiang Mai Province)นายจรูญศักดิ์ แพงนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
นวัตกรรมและกลไกการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชน ศาสนา และภูมิปัญญาล้านนาเป็นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ (An Innovation and Development Mechanism of Elderly Peoples Health Based on Community, Religion, and Lanna Local Wisdom Premises in Chiang Mai Province)ดร.อุเทน ลาพิงค์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
รูปแบบการจัดการป่าชุมชนแหล่งต้นน้ำ ชุมชนฐานรากบนพื้นที่ราบสูงตามศาสตร์พระราชาจังหวัดเชียงใหม่ (Model of Community Forest and Water Source of Grassroots Community in the Mountains Area by the King’s Philosophy in Chiang Mai Province)ดร.อุเทน ลาพิงค์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
นวัตกรรมเชิงชุมชนสำหรับดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้ครอบครัวและวัดเป็นฐาน ในจังหวัดเชียงใหม่ (Community Innovation for Taking Care of the Health of the Elderly by using Families and Temples as a Base in Chiang Mai Province)นางสายทิพย์ เป็นคุณนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาศูนย์สาธิตและการเรียนรู้การปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ชุมชนฐานรากบนพื้นที่สูงตามศาสตร์พระราชา จังหวัดเชียงใหม่ (Development of Demonstration and Learning Center for Economic Tree Planting for Economic and Environmental Development Grassroots Community in Mountain Areas by the King’s Philosophy in Chiang Mai Province)ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
กลไกการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชน ศาสนา และภูมิปัญญาล้านนาเป็นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ (Development Mechanism of Elderly Peoples Health Based on Community, Religion, and Lanna Local Wisdom Premises in Chiang Mai Province)พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (มูลสาร), ผศ.ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การบูรณาหลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ (Integrating Buddhist Principles and Activities to Promote Health and Disease Prevention Depression of the Elderly in Chiang Mai Province)พระมหาบุญนา ประทุมชาติ, ผศ.ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ชุมชนฐานรากบนพื้นที่สูงตามศาสตร์ พระราชา จังหวัดเชียงใหม่ (Economic and Environmental Development of Grassroots Community in the Mountains Area by the King’s Philosophy in Chiang Mai Province)พระมหาบุญนา ประทุมชาติ, ผศ.ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านทุจริต โดยใช้กิจกรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ (Model for Strengthening in an Anti-Corruption by Activities and Buddhist Principles in Chiang Mai Province)นายมงคลชัย สมศรีนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (The Development of Learning and Teaching Skills on Online Patform of Students, Department of English in Faculty of Humanities, Mahamakut Buddhist University, Lanna Campus)พระมหาวราสะยะ วารสโย, ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดเชียงใหม่ (Capacity Development and Enhancement of Organic Coffee Planters in Mountain Areas by the King’s Philosophy in Chiang Mai Province)พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรภูมิปัญญาล้านนาของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ (Career Development Potential from Lanna Wisdom Herbal Products of the Elderly in Chiang Mai Province)นางอัจฉราภรณ์ สนามพลนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
รูปแบบการตัดสินใจและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (Decision Model and Response to Crisis of Local Administrative Organizations in Upper North Thailand, Case of the Coronavirus 2019 (COVID-19) Outbreak)ดร.จริยา โกเมนต์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยแม่้โจ้ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์การเดินสู้อิสรภาพ : รูปแบบและกระบวนการฝึกจิตตปัญญาตามแนวธุดงควัตร (Walking Towards Freedom : The Model and Contemplative Wisdom Practicing Process in Accordance with Dhutanga Vatta)พระครูสังฆรักษ์บุญมี ยติโก (วิงวรณ์)พระนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์คุณลักษณะผู้นำเชิงกลยุทธ์ตามแนวพุทธจิตวิทยาในองค์กรธุรกิจเครือข่าย (Characteristics of Strategic Leadership Based on Buddhist Psychology in Network Business Organization)นางสาววิไล ถาวรสุวรรณนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์ความสุขในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนา วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Happiness in Living According to Buddhist Psychology of the Meditation Practitioners at Watmahaeyong Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)พระณภัทร กมฺมภทฺโรพระนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์
ภายนอก
กระบวนการสร้างปี่ในของช่างณรงค์ศักดิ์ ตรีเพชร์ (The Process of Creating “Pi-Nai” of Technician Narongsak Tripetch)นายคงศักดิ์ ทองกี่นักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการของวัดแบบครบวงจรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังในเขตท่องเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนบน (The Complete Enhancement of Capability and Operation Management of Temple Supporting Religious Tourism and Meditation Retreat for Seniors Living Along in the Secondary Cities in the Upper Northern Thailand)พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัลและแอพพิเคชั่นแบบแม่นยำเพื่อการเรียนรู้และการสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานในเขตท่องเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนบน (The Development of Digital Media and Precise Application for Learning and Exploring the Information of the Religious Tourism and Meditation Sites in the Secondary Cities in the Upper Northern Thailand)ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานบนเส้นทางแสวงบุญ โดยบูรณาการกับหลักพุทธธรรมบำบัดเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและลดความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังในเขตท่องเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนบน (The Development of Models of Religious Tourism and Meditation Retreat on the Pilgrim Routes in the Secondary Cities in the Upper Northern Thailand based on Buddhist Medicine to Promote wellbeing of Seniors Living Along and help them Cope with Depression)ดร.อุเทน ลาพิงค์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานอย่างยั่งยืนสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังในเขตท่องเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนบน (The Development of Tourism Management with Community Participation to Promote Sustainable Religious Tourism and Meditation Retreat for Seniors Living Along in the Secondary Cities in the Upper Northern)พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การคุ้มครองผู้บริโภคจากการขายสินค้าออนไลน์ : กรณีการปลอมราคาจริงของสินค้า (Protecting Consumers from Online Sales : A Case of Fake Original Price)ผศ.ธนัชพร กังสังข์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์ผลของการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาที่มีต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับยาเคมีบำบัด (The Effect of Buddhist Counseling Model on Spiritual well-being of Cancer Patients)
นางสาววาสนา ชื่นใจหวังนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพตามแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสาย IT (The Health Promotion Model base on Buddhist Psychology for Prevention Office Syndrome of Personnel in IT Field)นางสาวสุนีย์ แซ่หว่องนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
25642564
งบส่วนงานภายนอก
การศึกษาผลของการรับประทานไข่โอเมก้าต่อพัฒนาการทางสติปัญญา (Study of Omega Enriched Eggs Consumption to Promote the Cognitive Function)รศ.ดร.ประยูร สุยะใจนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การศึกษาองค์ความรู้ในการต่อต้านทุจริตโดยใช้กิจกรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ (Studying Knowledge in an Anti-Corruption by Activities and Buddhist Principles in Chiang Mai Province)พระครูสังรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโนนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (The Enhancement of Professional Teaching Capacity for Social Science Teachers’ Mahamakut Buddhist University Lanna Campus Undergraduate Students)นายเขมินทรา ตันธิกุลนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
2563
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา (Promotion of Learning Creative Arts of Youth and Aging in the Lanna Province Group) (ย้อนหลัง 2563)รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภานักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2563
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าหม้อห้อมของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา (Promotion of Learning Creative Arts of Mohom Product of Youth and Aging in the Lanna Province Group) (ย้อนหลัง 2563)ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจนักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2563
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าทอของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา (Promotion of Learning Creative Arts of Woven Product of Youth and Aging in the Lanna Province Group) (ย้อนหลัง 2563)ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์นักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2563
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา (Promotion of learning Creative Arts of Handstitched Product of Youth and Aging in the Lanna Province Group) (ย้อนหลัง 2563)ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์นักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
25642563
งบส่วนงานภายนอก
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธในกลุ่มเด็กและเยาวชนของผู้นำท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น (The Development of Buddhist Participation in Drug Protection and Sole Model in Children and Youth Groups of Local Leader Khon Kaen Province)ผศ.ดร.สุรพล พรมกุลนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงานภายนอก
พุทธบูรณาการเพื่อการส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่นต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (The Buddhist Integration for Promotion Idol Local Politician in Middle Northeast Region)ผศ.ดร.สุรพล พรมกุลนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
บทบาทและหน้าที่ในการค้นหาความจริงของศาลยุติธรรมในคดีอาญา (Court of Justice’ s Roles and Duties of Truth-Finding in Criminal Case)นายสมชาย บุญคงมากนักศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์ผลของโปรแกรมพุทธสุนทรียสนทนาต่อความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดกาญจนบุรี (Effects of Buddhist Dialogue Program for Self Directed Learning Ability of Students Mahachulalongkornrajavidyalaya University Kanchanaburi Province)พระดำรงพล ถิรสทฺโธ (สนั่นวงศ์)พระนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การศึกษาเทียบเคียงการบริหารจัดการหลักสูตรแบบ Non-degree และระบบคลังหน่วยกิตของกลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในภูมิภาคเอเซีย (A Comparative Study of the Management on Non-Degree Programs and the Credit Bank System of Open Universities and Best Practice Universities in Asia)รศ.ดร.นิรนาท แสนสานักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนากฎหมายภาษีของประเทศไทยในกรณีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (The Development of Thailand Tax Law Regarding the Value-Added Tax Collection on Foreign E-Services)ดร.ชัชชัย ลาภปรารถนานักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
รูปแบบวิสาหกิจชุมชนกับแนวทางการวิจัยเชิงอนาคต Futures Research กรณีศึกษา : การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรและศักยภาพหมอพื้นบ้านในจังหวัดลำปาง (Community Enterprise Model with Future Research Approach Case Study : The Value Added of Herbs and Traditional Healers’ Potential in Lampang Province)พระครูสุตชยาภรณ์, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
สถาปัตยกรรมวัดพม่า : ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง (Burmese Temple Architecture : History Value and Cultural Building in Lampang Province)พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต (อายุมั่น)นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
การจัดทำสารานุกรมคัมภีร์โบราณล้านนาภาคภาษาอังกฤษ (The Preparation of an Encyclopedia of Ancient Lanna Scriptures in English)พระมหากีรติ วรกิตฺติ (ฉัตรแก้ว), ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของวัดและชุมชนในตำบลพระบาทตามแนวพระพุทธศาสนา (A Model of Life and Property Safety Management for Temples and Communities in the Phrabat Sub-District According to Buddhism)ดร.จีรศักดิ์ ปันลำนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
แนวทางการพัฒนาจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พุทธศิลป์นครลำปาง โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (Guidelines for the Establishment of the Nakhon Lampang Buddhist Art Conservation Canter with the Participation of the Locate Museum Group in Lampang Province)นายอนุกูล ศิริพันธุ์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
แนวทางการพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของชุมชน (The Guideline for Developing the Temple to Become well-being Learning Center of Community)พระมหาธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญพระนิสิต / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
ศึกษาวิเคราะห์การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสงฆ์ที่มีผลต่อวิกฤติศรัทธาวิปริต ความภักดี และสัมพันธภาพของพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา (An Analytical Study Communication for Corporate Image Buddhist Organization Affecting to Crisis Faith-Perverted Loyalty and Relationships of The Lanna Buddhist)พระครูวินัยธรษัฏพรรษ อคฺคธมฺโม (ณ น่าน)พระนิสิต / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในบริบทดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (The Development of a Learning Model Using Blended Learning in Digital Context for Undergraduate Students of Rajabhat Universities in the Central Area to Enhance Communicative Listening and Speaking Competency)นางสาวรุ่งอรุณ วณิชธนะชากรนักศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์
ภายนอก
ทุงผะเหวดเทศน์มหาชาติ (Tung of Boon Phawade Mahajati Preaching)นางสาวนุจรินทร์ พลแสนนักศึกษา / วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
รูปแบบความสุขตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักธุรกิจหญิงในสังคมไทย (Buddhist Psychology Happiness Model of Business Women in thai Society)นางสุวรรณี ไวท์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
พลังบวรพิทักษ์คลองกระทิง : การเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม (“Bavorn” Power for a Protection of Klongkrathing : The Promotion of Social Network for Reducing Risk Factors According to Buddhism)พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
การจัดการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธบนเส้นทางลุ่มน้ำโขงในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย (A Buddhist Tourism Management to Mekong River Basin in the Thai-Lao Border Area Nong Khai Province)พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ, ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตหนองคายดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) กับการจัดการการระบาดของโควิด : ศักยภาพ และกลยุทธ์การพัฒนา (Village Health Volunteers (VHV) and COVID-19 Outbreak Management : Potentials and Developmental Strategies)ผศ.ดร.กิติพล วิแสงนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหาสารคามดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และความคงอยู่ของพระคิลานุปัฏฐาก(An Improvement Quality of Life Model Social Support and the Persistence of the Phra Kilanuphatthak)พระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโย (กุลจรัสโภคิน)พระนิสิต / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยสันตินวัตกรรมบนพื้นที่ลุ่มน้ำตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ (The Strategy of Water Resources for Agricultural Development by Peaceful Innovation in Sawai River Basin Prang Ku District Sisaket Province)นายพรมงคล ชิดชอบนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
รูปแบบการท่องเที่ยววิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างศรัทธาแก่ยุวชนรุ่นใหม่ด้วยสันตินวัตวิถี (The Model of Buddhist Tourism Enhancing Faith Towards New Buddhist Generation by the Way of Peaceful Inno-Life)พระไท อิสฺสรธมฺโม (ธรรมกิจ)พระนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
กระบวนการสันตินวัตกรรมสื่อสารที่เสริมพลังอำนาจของผู้นำวิถีชีวิตใหม่ (The Process of Peaceful Innovation Communication for Empowerment of the New Normal Leadership)นางสุนีย์ สว่างศรีนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
กระบวนการมีส่วนร่วมของพลัง “บวร” ตามหลักพุทธสันติวิธีในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ (The Participatory Process of “Boworn” Power Based on Buddhist Peaceful Means Towards the Development of Temple to be Buddhist Tourist Attractions)นางสาวสิตา จุลวานิชนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยสันติวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทเดิ้งในจังหวัดนครราชสีมา (The Enhancement of the Communities by Peaceful Culture of Tai Durng Ethnic Group in Nakhonratchasima Province)พระมหาณัฏฐ์ สติเวปุลฺโล (รัตนโชติ)พระนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับด้วยนวัตกรรมเกษตร ด้วยแนวทางมาลัยวิทยสถาน อว. (Generate Local Economy for Flowers and Ornamental Community with Innovation Agriculture following the MHESI’s Malai Wittaya Sathan Model)ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจนักวิจัย / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.)ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
ทักษะการสอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานของพระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Skills for Social Teaching on 21st Century by Problem-Based Learning of Buddhist Monks in Mahachulalongkornrajavidyalaya University)ผศ.ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณนักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (Study Factor According to the Effect of Violent in Family)ดร.สุรชัย แก้วคูณนักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษแก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ, ตำบลไพรขลา, ตำบลกระเบื้อง, อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ (Development English Skills Listening and Speaking for Member of Sub-district Administrative Organization Nong Rua, Phraikhla, Krabuang Sub-district, Chumphonburi Surin Province)พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ (สระแก้ว), ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมไวยาวัจกรในกิจการพุทธศาสนา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (Guidelines to Develop and Promote the Temple Affair Manager in Buddhism Affairs Phu Phiang District Nan Province)นางสาวสว่างจิต ขันตีนิสิต / วิทยาลัยสงฆ์นครน่านดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
นวัตกรรมการสวดมนต์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ (Innovation of Prayer to Enhance the well-being of the Elderly)รศ.(พิเศษ) ดร.อำนาจ บัวศิรินักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2564ดุษฎีนิพนธ์
การพัฒนาสันตินวัตกรรมการเสริมสร้างพลังเมตตากรุณาของบุคลากรแพทย์ (Development Peace Innovation for Empowerment of Loving-Kindness and Compassion in Medical Staff)พ.ต.อ.หญิง บุณฑริกา สุวรรณเวโชนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
นาฏยประดิษฐ์ : พระลอชมดง (Choreography : Pra-Law Chom Dong)นางสาวพิชญา บวรอิทธิกรนักวิจัย / วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การศึกษาและพัฒนาต้นแบบโครงการประจำปีที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นการบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านทองหลาง (Studying Development of the Annual Project Prototypes that Affect Confidence in Academic Adminnistration at Ban Thonglang School)นายอนุสรณ์ มะเดื่อชุมพรนักวิจัย / โรงเรียนบ้านทองหลางดำเนินการ
2564งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาครูต้นแบบ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก : โรงเรียนบ้านทองหลาง (Development of the Prototypes Teacher with Professional Learning Community Affect Development of Learning of the Student in Small School at Ban Thonglang School)นายอนุสรณ์ มะเดื่อชุมพรนักวิจัย / โรงเรียนบ้านทองหลางดำเนินการ
2564งานวิจัย
ภายนอก
การศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ (Study on the Impact of Enforcement of the Personal Data Protection Act B.E.2562)รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
25642564
งบส่วนงาน
การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์โจ๊กผงเสริมโพรไบโอติกต่อการทำงานของสมองในอาสาสมัครสำหรับกลุ่มประชากรก่อนและสูงวัย (Evaluation of Soup with Probiotics on Brain Mechanism in Pre-aging and Ageing Population)รศ.ดร.ประยูร สุยะใจนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
25642564
งบส่วนงาน
การศึกษาตัวบ่งชี้ภาวะซึมเศร้าของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Depression Indicator of Student at Mahachulalongkornrajavidyalaya University)รศ.ดร.ประยูร สุยะใจนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ไม่ดำเนินการ
2564วิทยานิพนธ์
ภายนอก
ฟ้อนม่านมุยเซียงตา : นาฏศิลป์คุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (Fon Man Mui Chiang Ta : Dramatic Arts of Princess Dara Rasmi’ Court)นางสาวภูรดา ธีระวิทย์นักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ (Co-Learning Experience for Design and Production of Woven Fabrics in the South of Thailand)ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการเรื่องการครอบครองปรปักษ์ในที่ดิน (An Amendment to a legal Measure for Governing Usucaption on Land)ผศ.จาตุรนต์ บุณยธนะนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์
ภายนอก
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (The Approaches for Enhancing the Management Efficiency in Budget : Case Study Department of Juvenile Observation and Protection)นางสาวจุฑามณี เงาศรีนักศึกษา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การจัดการชุมชนเข็มแข็งแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับชุมชนนวัตกรรม (Management of Participatory Strong Community to Raise up Innovation Community)พระครูพิสิฐสรภาณ (ปกิตต์ สุพรรณไสว)นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
กระบวนการจัดการความรู้จากทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องที่และท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (The Management Process of Social Capital knowledge to Strengthen Local Participation of Civil Society in Pa Miang Sub-District Municipality, Doi Saket District, Chiang Mai Province)ผศ.ดร.วินิจ ผาเจริญนักวิจัย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2563งานวิจัย
ภายนอก
การกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตของรัฐ (The Internet Content Regulation by the Government of Thailand) (ต่ออายุใบรับรองฯ)รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัยนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2563งานวิจัย
ภายนอก
นโยบายการสนับสนุนการศึกษาของไต้หวันต่อสถาบันอุดมศึกษาของไทย (Taiwan’s Education Support Policy to Thai Higher Education) ขอปรับแก้ชื่อเป็น นโยบายมุ่งใต้ใหม่ทางด้านการศึกษา : อำนาจอ่อนของไต้หวันต่อสถาบัน อุดมศึกษาของไทย (New Southbound Policy in Education : Taiwan’s Soft Power on Thai Higher Education Institutions)ดร.นนท์ น้าประทานสุขนักวิจัย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
นโยบายการจัดบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (Public Service Management Policy According to the Local Development Plan under the National Strategy of Khon Kaen Provincial Administrative Organization)ผศ.ดร.ภูธดา คุณผลินนักวิจัย / มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2563งานวิจัย
2563
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา (The Cultural Resource Management in Lanna Cities of Creative Art) (ย้อน 2563)ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษนักวิจัย / วิทยาเขตพะเยาดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
นวัตกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะชุมชนจากขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (Innovation of Community Art Creation from Recycled Waste to Raise Awareness of Environmental Conservation and Increase Income through Community Participation)ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษนักวิจัย / วิทยาเขตพะเยาดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
ภายนอก
การส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยใช้หลักอายุสสธรรม ๕ ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (Promoting the Health of the Elderly Using the 5 Ayussadhamma Priciples in Dusit District Bangkok : A Case Study of Wat Sawaswareesrimaram Community)พระสุทธิสารเมธี, ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์ผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ต่อการเสริมสร้างความสุขในพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (The Effect of Using Counseling Model According to the four Noble Truths Principles Towards Enhancing Happiness Among Parents of Children with Special Needs)นางสาวณัฐธชา บุญศรีนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2564วิทยานิพนธ์การเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมด้วยหลักอริยมรรค (Preparing Prisoners before Returning to Society by Ariya Magga)พระมหานิพิฐพนธ์ กิตฺติพนฺโธ (กันตธรารักษ์)พระนิสิต / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
การสร้างสรรค์บทเพลงชุด ดุริยศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้ (The Creation of Duriyasilp Thin Pak Tai Suite)
นายกิตติชัย รัตนพันธ์นักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะสงฆ์ไทย (The Promoting of Thai Sangha Network for Drugs Prevention and Solution)พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาระบบวิศวกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบมีส่วนร่วม (A Model for The Development of Participatory Fire Protection and Suppression Engineering Systems)นาย ณ.พงษ์ สุขสงวนนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอของผู้ประกอบการเพื่อสังคม ในกรุงเทพมหานคร (The Strategy for Textile Product Development of Entrepreneurs for Society in Bangkok)นายมานิตย์ ชฎาชัยวิวัฒน์นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
2563
งบโควิด
การพัฒนาตัวแบบพฤติกรรมการปรับตัวเชิงวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ (The Model of Behavioral Development for Organizational Cultural Adaptation of Personnel Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campas During the Covid 19 Situation) (โควิด ๖๓)ดร.ธีร์ดนัย กัปโกนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่ออนาคตตามแนวพระพุทธศาสนาของเยาวชนในสังคมไทย (Development of Learning Skill for the Future according to Buddhism of the Youth in Thai Society)พระมหาถนอม อานนฺโท, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาศาสนาสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (An Analytical Study of Philosophy and Religion for Learning in 21st Century AD)พระมหาพจน์ สุวโจ (พยัคฆ์พิทยางกูร), ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาการรู้คิดตามแนวพระพุทธศาสนาของเยาวชนในสังคมไทย (The Development of Cognitive Thought According to Buddhism of the Youth in Thai Society)ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้วนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย (The Development of Conscience of Citizenship According to Buddhism in Thai Society)พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร (ทีรักษา), ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย (The Strengthening of Social Responsibility According to Buddhism in Thai Society)ดร.บรรพต แคไธสงนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาหลักประกันสุขภาพชุมชนวิถีพุทธ จังหวัดร้อยเอ็ด (Developing health Insurance for Buddhist Communities Roi-Et Province)พระนัฐวุฒิ ศรีจันทร์, ดร.นักวิจัย /วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด (Promotion of Buddhist Holistic well-being in Schools for the Elderly, Roi Et Province)ผศ.ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟนักวิจัย /วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การสร้างอัตลักษณ์พุทธวิถี เพื่อสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด (Creating a Buddhist Oriented Identity for the Mental health of the Elderly Roi-Et Province)พระนัฐวุฒิ ศรีจันทร์, ดร.นักวิจัย /วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักประกันสุขภาพชุมชนวิถีพุทธ จังหวัดร้อยเอ็ด (Forming a Network of a Strong Communities For Health Insurance for Buddhist Communities Roi-Et Province)ดร.สังเวียน สาผางนักวิจัย /วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนารูปแบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชารัฐในอุทยาประวัติศาสตร์สุโขทัย (The Development of a Cooperative Cultural Management Model of the Civil State Network in Sukhothai Historical Park)ดร.ภูวเดช สินทับศาลนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของเครือข่ายประชารัฐในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Cultural Heritage Management of the Civil State Network in the Sukhothai Historical Park)ดร.ภูวเดช สินทับศาลนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (The Development of Participatory Cultural Activities to Promote Tourism in Sukhothai Historical Park)รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชารัฐในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Strengthening the Network for Cooperative Cultural Management of the Civil State Network in Sukhothai Historical Park)ดร.เสถียร สระทองให้นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
The City of Art : รูปแบบการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (The City of Art : Model for Development of Creative Art and Culture Chiang Saen, Chiang Rai Province)พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน), ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
รูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (Method to Conserve and Promote Creative Arts and Culture in Chiang Saen City, Chiang Rai Province)พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน), ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาถนนศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (Development of Creative Culture Road Chiang Saen, Chiang Rai Province)พระครูธีรศาสน์ไพศาล (โสลา)นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
ข่วงศิลปะ : รูปแบบกิจกรรมและการแสดงงานศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (Art and Culture of Chiang Saen, Chiang Rai Province)พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข), ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (Development of the Application to Promote the Creative Sights of Chiang Saen City Chiang Rai Province)ผศ.(พิเศษ) นเรศร์ บุญเลิศนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
แท็กซี่คุณธรรม : การสร้างเครือข่ายในพัฒนาคุณภาพผู้ขับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านการมีจิตให้บริการที่ดี (Moral Taxi: Creating a Network to Improve the Quality of Taxi Drivers in Bangkok in Terms of having Good Service Mind)พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร.นักวิจัย / สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
ชุมชน 9 ดี: กระบวนการสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ (Nine Virtues Community : A Social Value Creative Process in Buriram Province)ดร.ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การสร้างอัตลักษณ์ 9 ดี เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ (The Identity Creation 9 D to Create Social Values in Buriram Province)ดร.สุวิจักขณ์ กุลยศชยังกูรนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การสร้างครอบครัวอบอุ่นตามกระบวนการ 9 ดี ในจังหวัดบุรีรัมย์ (The Creating a Warm Family by Cultivating in 9 Values for Creating Social Value in Buri Ram Province)พระสมพร สะอิ้งรัมย์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
เครือข่าย ชุมชน 9 ดี : กระบวนการสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ (The Network of the Nine Virtues Community : A Creative Process on Social Values in Buriram Province)ผศ.ดร.รุ่งสุริยา หอมวันนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การปลูกฝังค่านิยม 9 ดี เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ (Cultivating 9 D Values : A Review of Knowledge Building and Research Guidelines on the Future 9 Good Values of Thai Society)พระครูสุเมธจันทสิริ (เพชรมาก), ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
Mindfulness : The Development of Mindfulness-based-learning Model in the 21st Centuryพระมหาสมพงษ์ อัญโย, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
Developing Mind by Using Mindfulness as a Base in the 21st Centuryพระมหาสมพงษ์ อัญโย, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
The Learning Model Integrated-Concentration-Training in the 21st Centuryดร.พิณจ์ทอง ฉัฏฐณรัชต์นักวิจัย / วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
The Development of Thinking System Based on Buddhist Approach in 21st Centuryพระมหานันทกรณ์ เกษอินทร์, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมวิถีพุทธ (Development of Buddhist Innovation Areas Learning)รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
ศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา (Study Guidelines for the Development of Educational Innovation Areas)พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนารูปแบบพื้นที่นวัตกรรมวิถีพุทธ (A Development Model of Buddhist Innovation Areas Learning)รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาองค์ความรู้พื้นที่นวัตกรรมวิถีพุทธ (Development of the Body of Knowledge, Innovation Area for Learning the Buddhist Way of Life)รศ.ดร.สิน งามประโคนนักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การสร้างเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมวิถีพุทธ (Network Building, Innovation Area for Learning the Buddhist Way of Life)ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมวิถีพุทธ (Driving the Buddhist Learning Innovation Area)พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การบูรณาการพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธ (Integrating an Innovative Learning Area for Buddhist the Buddhist Way of Life)พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
พุทธนวัตกรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเตาเผาศพอัจฉริยะเพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็ง (Buddhist Innovation and Improving the Quality of Life with Intelligent Cremation Furnace to Reduce the Amount of Carcinogens)พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การศึกษาเตาเผาศพอัจฉริยะต้นแบบในสังคมไทย (Study the Model Intelligent Ashes Kiln in Thai Society)พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
รูปแบบการพัฒนาเตาเผาศพอัจฉริยะเชิงพุทธวิถีสำหรับชุมชนเมือง (The Development Model of Buddhist Genius Crematorium
for the Urban Community)
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาและยกระดับพุทธจริยะวิถีวัดและชุมชนเมืองต้นแบบการฌาปนกิจศพ (Development and Upgrade of Buddhist Temples Ways of Life and Communities, Cremation Model)พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การขับเคลื่อนพุทธนวัตกรรมสู่ชุมชนเมืองน่าอยู่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (The Driving of Buddhist Innovations to the Livable City Community to Improve the Quality of Life)พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ (Development of Using English for Spreading Buddhism in the Age of Globalization)พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ (ชนะชัย), ผศ.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร (The Development of Cultural English Communication Skill for the Monks and Novices)ผศ.ดร.บุญมี พรรษานักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาคู่มือสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับพระภิกษุสามเณร (The Development of Instructional Manual of English for the Monks and Novices)ดร.วีระพงษ์ แพงคำฮักนักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับพระภิกษุสามเณร (Development of English Media Model for Monks and Novices)พระมหาสันทัศน์ โสตฺถิวํโส,ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนในศตวรรษที่ ๒๑ ของจังหวัดสุพรรณบุรี (The Foundation Economic Development to Reduce Community Inequality in the 21st Century of Suphan Buri Province)นายปัณณวิชญ์ แสงหล้านักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเพื่อความยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 (The Development of Foundation Economic Knowledge Body to Reduce Community Inequality in the 21st Century)นายปัณณวิชญ์ แสงหล้านักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาและออกแบบผังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดหนองคาย (Development and Design of Environmental Conservation Plans and Archaeological Sites in Nong Khai Province)พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การศึกษาเชิงสำรวจสิ่งแวดล้อมและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดหนองคาย (A Survey Study on the Environment and Archeology Site in Nong Khai Province)พระเทพวัชราจารย์, รศ.ดร.นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การออกแบบผังสิ่งแวดล้อมและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดหนองคาย (Environmental Planning and Archeology Design in Nong Khai Province)พระราชรัตนาลงกรณ์,รศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตหนองคายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งโบราณคดีและสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดหนองคาย (The Development of a Learning Activity Model for Archaeological Sites and the Environment in Nong Khai Province)
ศ.(พิเศษ) ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจินักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการสิ่งแวดล้อมและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดหนองคาย (Development of Application in Learning Management and Environmental Management and Archeology in Nongkhai Province)ดร.อธิเทพ ผาทานักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
มิติแห่งการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวิถีพุทธอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ดินแดนสวรรค์ตะวันตก เพื่อเพิ่มศักยภาพประชาคมอาเซียนและเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (Dimension of Sustainable Religious Tourism in Buddhist Way In the Western Paradise to Increase the Potential of the ASEAN Community and Special Economic Zones)พระครูศรีสิทธิบัณฑิต (ถวิล กลฺยาณธมฺโม), ดร.นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
พัฒนาฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา (Developing Database and Electronic Book for Cultural Heritage Learning in the Context of Buddhism)ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
พัฒนา Application เพื่อการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา (Developing Application to Promote Learning about Cultural Heritage Learning in the Context of Buddhism)ดร.กรรณิการ์ ขาวเงินนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2561
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น (Moral Behaviour Development of the Youths in Duration of Technological Changing : Case Study Thai Youths in Khon Kaen Province)
(ย้อนหลัง-61)
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (The Model of Potential Development for the Buddhist Monk Teachers in Chiang Mai Schools)รศ.ดร.เทปประวิณ จันทร์แรงนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยววิถีพุทธในเมืองรอง ๕๕ จังหวัด (Development of 55 Thailand Sub-Provinces Database for Smart Buddhist Tourism)พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง), ผศ.ดร.นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการท่องเที่ยววิถีพุทธในเมืองในเมืองรอง ๕๕ จังหวัด (Development of 55 Thailand Sub-Provinces e-Book for Smart Buddhist Tourism)ดร.อุดม จันทิมานักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
WEB Portal : ระบบข้อมูลกลางแบบออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยววิถีพุทธในระดับนานาชาติ (Development of Web Portal for Smart Buddhist Tourism at and International Level)ดร.กรรณิการ์ ขาวเงินนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือในรูปแบบดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยววิถีพุทธนานาชาติในเมืองรองของประเทศไทย (The Development of Digital Medias and a Manual for Promoting International Buddhist Tourism in Thailand’s Emerging Cities)ผศ.ดร.สุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุลนักวิจัย / วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การสร้างสรรค์สังคมสันติสุข : กระบวนการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนไทยในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (The Creation of a Peaceful Society : The Process of Resolving Unwanted Behavior of Thai Youth at the Juvenile Observation and Protection Center in Pra Nakhon Si Ayutthaya Province)ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุลนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะสงฆ์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Building a Network for Prevention and Solving Drug Problems of the Sangha in the Northeast)พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2564
การสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะสงฆ์ไทยในภาคกลาง (The Creation of the Sangha in the Central Region Network for Drugs Prevention and Solution)พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2564งานวิจัย
2563
งบโควิด
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี (Online Teaching and Learning Process During Covid-19 in Higher Education Institution in Chanthaburi Province)
(ย้อนหลัง-โควิด ๖๓)
นางสาวสุพิชญาณ์ แก้วโพนทองนักวิจัย / หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2564ดุษฎีนิพนธ์แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคเหนือแบบยั่งยืน (The Development Guideline of Sustainable Cultural Tourist Image at the Northern Thailand)นายฤทธิจักร จันทิมานิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2564วิทยานิพนธ์แนวทางการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤติตามแนวพุทธจิตวิทยา กรณีศึกษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (Guidelines of Resilience in Accordance with Buddhist Psychology Case Study Flight Attendant Thai Airways International Public Company Limited)นางสาวชิสา จิรกวินการนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์พุทธวิธีการสื่อสารแบบสร้างสรรค์และปลอดภัยในเด็กวัยรุ่น (Buddhist Methods for Constructive and Safe Communication in Adolescents)นางสาวณัฐชานันท์ สิริธัญโรจน์นิสิต / วิทยาลัยสงฆ์นครน่านดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์ประสิทธิผลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดโรจนประภา จังหวัดเพชรบูรณ์ (The Effective Program of Vipassana Meditation on the Improvement of Quality of Life of the Dhamma Practitioners at Wat Rojanaprapha Meditation Centre Phetchabun Province)นายสุทัศน์ ขจายศรสิทธิ์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ : กรณีศึกษาชุมชนสหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (Improving the Quality of Life with the Principle of Utilitarianism : Case Study of Cooperative Communities Stable House Salaya City Phuttamonthon District Nakhonpathom Province)พระสุทธิสารเมธี, ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลร้านอาหารในแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในยุคซุปเปอร์สมาร์ท (Optimizing Restaurant Supervision of a Digital to Protect Consumers in a Super Smart Trend)ผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2560
กระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมไทย (Buddha-dhamma Communicative Procedures Via Social Media of the Monks in Thai Society) (ย้อนหลัง 2560)พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน), ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
ภายนอก
การรำหน้าพาทย์ตระนิมิตในการเรียนการสอนสู่การแสดง (Na Pad Tra Ni Mid from Teaching to Performing)นายทยากร พึ่งกริมนักวิจัย / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์การเตรียมความพร้อมในการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณของครอบครัวข้าราชการตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร (Readiness Preparation for Building Security After Retirement of the Family of Police Officers in Bangkok)ร.ต.อ.มานพ กรอบทองนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมของพระสอนศีลธรรม (The Development of a Training Program Model Based on Transformative Learning Theory to Enhance Moral Project Advisory Competency of Moral Teaching Monks)พระมหานพดล สีทองนักศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การศึกษาอุดมการณ์ความหลากหลายทางเพศในวาทกรรมการนำเสนอข่าวภาษาอังกฤษของสื่อสิ่งพิมพ์บันเทิงออนไลน์ต่างประเทศ (The Study of LGBTIQ’s Identity Ideology Discourse Implemented in English Online Entertainment News)นางสาวบุษบา แฝงสาเคนนักวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาและการประยุกต์ความคิดทางการเมืองของซาโตชิ นากาโมโต้ในประเทศเอสโตเนีย (Development and Application of Political Thought of Satoshi Nakamoto in Estonia)ดร.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อนนักวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2563
รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ ศิลปะ และการออกแบบเมืองขอนแก่น (Creative Community Development Model through Environment Technology, Health Be-ing, Art and Design in KhonKaen) (ย้อนหลัง 2563)ผศ.ดร.วิทยา ทองดีนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565วิทยานิพนธ์
ภายนอก
กลวิธีการรำตรวจพลของอสุรผัดในการแสดงโขน (Performance Strategies for Asurapat (A Demon) in Thai Classical Khon Performance)นายขรรค์ชัย หอมจันทร์นักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์
ภายนอก
กลวิธีการรำตีบทตามคำพากย์ของพระรามในการแสดงโขน (Technque of the Dance According to the Narration of Rama in the Khon Performance)นายกันตพัฒน์ จุติพรภูติวัฒน์นักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์
ภายนอก
อัตลักษณ์ท่าฟ้อนของหมอลำฉวีวรรณ พันธุ (ศิลปินแห่งชาติ) (The Identity of Mo Lam Chaweewan Phantu (A Nation Artidt)นางสาวปิยะนารถ เย็นศิรินักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์
ภายนอก
ชราชาตรี : ละครรำจังหวัดอ่างทอง (Charachatree : Performance in Angtong Province)นางสาวเบญจวรรณ ไวยเนตรนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การขยายผลและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDGs4) ระดับจังหวัด : ภาคกลาง (The Expansion and Development of Data Collection System according to Sustainable Development Goal: Quality Education (SDGs4) at Provincial Level: Central)รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณนักวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ด้วย ๗ กิจวัตรความดี จังหวัดสมุทรสงคราม (Development of Five Precepts Schools Project Management by 7 Good Activities in Samutsongkham Province)พระเอกลักษณ์ อชิโตนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสมุทรสงคราม (Development of Building the Reconciliation by be Driven with Five Precepts Village Project in Samutsongkham Province)พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การพัฒนาตัวชีวัดในการบริหารจัดการโครงการสังฆประชานุเคราะห์ของคณะสงฆ์ จังหวัดนนทบุรี (The Development of Indicators for the Sangha Prachanukroh Project Management of the Sangha Administration Nonthaburi Province)พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร. นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (Guidelines for Teacher Attributes Development of the School Practicum Students in the Development of Teaching English)ผศ.พูลสุข กรรณาริกนักวิจัย / มมร.วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2563
การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย (Prevention and Surveillance of Narcotics Problems in Border Areas by Loei Local Administrative Organizations) (ย้อนหลัง 2563)รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดมนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เลยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การประยุกต์หลักพุทธธรรมกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน ในจังหวัดอ่างทอง (Buddhadhamma Application for People’s Local Political Participation at Ang Thong Province)ผศ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้านักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบภายนอก
การเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ชุมชนทางกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุมน้ำ (อนุสัญญาแรมซาร์) ลุ่มน้ำอิงตอนล่าง จังหวัดเชียงราย (Empowering Communities about Law on Wetland Convention (Ramsar Convention) in the Lower Ing River Chiang Rai Province)ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษนักวิจัย / วิทยาเขตพะเยาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (Development of a Model of Knowledge Base Management System and Developing Service of Library’s Information Resource through Immersive Technology)ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
ต้นแบบกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแบบไร้ตัวตน (Model Law for the Prevention and Suppression of Anonymous Crime)ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิตนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (Development of Law on Special Investigation)ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิตนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์ความปกติใหม่ : การพัฒนารูปแบบจัดการบริการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันการอุบัติซ้ำของโรคระบาดโควิด-๑๙ (New Normal : The Study of Development Model for Diabetes Care of Co-Infection Prevention of Covid-19)นางสาวณฐอร จาตุสว่างพรนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565ดุษฎีนิพนธ์การจัดการฟาร์มสุกรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร และองค์กรธุรกิจสุกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน (Farmer’s Participatory Pig Farm Management and Swine Business Organizations in the Area of Chiang Mai – Lamphun)นายชัยยา มะลิตานิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาวิชาชีพครู (The Development of Thai Language Instructional Model to Enhance Speaking Skill for Communication of Students Teacher)นางสาวพรรณิการ์ สมัครนักศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนใบลานจากภูมิปัญญาสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Design and Development of Pla Ta Pian Bilan Products from Wisdom to Sustainable Community Development)นางใจสวรรค์ บูรณสวรรค์นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์แนวทางการพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (Guidelines for Mental Health Development of the Elderly in Bangkrathuk Subdistrict Nakhonpathom Province)นางมยุรี พลายบัวนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565วิทยานิพนธ์กระบวนการปรึกษาความรักตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการร่วมกับโหราศาสตร์สำหรับผู้ใหญ่ (The Counseling Process of Love According to Buddhist Psychology Integrated with Astrology for Adults)นางสาวสราวลี ชิมานนท์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์ผลของโปรแกรมพลังจิตอาสาตามแนวพุทธจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชน (The Effects of the Volunteer Power Program According to Buddhist Psychology to Enhancement Self-Esteem of Youth)นางสาวสุธาทิพย์ เทียนเตี้ยนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์
ภายนอก
กระบวนท่ารำของนางเมขลาในการแสดงเมขลา-รามสูร (The Choreography of Mekhala in the Mekhala-Ramasun Performance)นายภัทร์ธีรลักษณ์ เจ๊ะหลีนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ผ้าซิ่นตีนจกตระกูลราชบุรี : ประวัติศาสตร์, ความรู้, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดวิถีพุทธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Teen Chok Fabric of Ratchaburi Clan : History, Knowledge, Product Development and Marketing in Buddhist Way to Increase Competitiveness)พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร. นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมรดกวัฒนธรรมผ้าซิ่นตีนจกตระกูลราชบุรี (History and Knowledge of Cultural Heritage of the Teen Chok Fabric of Ratchaburi Clan)พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มสัมมาชีพผ้าซิ่นตีนจกตระกูลราชบุรี (Local Wisdom Knowledge Management of Right Occupation Group of the Teen Chok Fabric of Ratchaburi Clan)พระราชวัลภาจารย์, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์วิถีพุทธของกลุ่มสัมมาชีพผ้าซิ่นตีนจกตระกูลราชบุรี (Creative Product Development on Buddhist Way of Right Occupation Group of the Teen Chok Fabric of Ratchaburi Clan)พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก, ดร. นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์วิถีพุทธของกลุ่มสัมมาชีพผ้าซิ่นตีนจกตระกูลราชบุรี (Marketing Strategy on Buddhist Way of Right Occupation Group of the Teen Chok Fabric of Ratchaburi Clan)พระสมุทรวชิรโสภณ, ดร. นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการสร้างความเป็นพลเมืองเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน (Model for Creating Creative Citizenship of Youth)ร้อยตรีหญิง พนิดา เกษมมงคลนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การยกระดับนวัตกรรมชุมชนและพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Enhancing Community Innovation and Sustainable Development Community by Research and Innovation Model)พลอากาศตรีหญิง ดร.ชญาดา เข็มเพชรนักวิจัย / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างความสมดุลตามแนวพุทธของภาคการเกษตร ภาคการบริการ และ ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี (Creating a Balance in Accordance with the Buddhist Principles of Agriculture, Service and Industrial Sectors in Ubon Ratchathani Province)ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อนนักวิจัย / วิทยาเขตอุบลราชธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างความสมดุลตามแนวพุทธของภาคการเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี (Balancing the Agricultural Sector in Ubon Ratchathani Province)พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จิตนเรศ ศรีปะโค), รศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตอุบลราชธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างความสมดุลตามแนวพุทธของภาคการบริการในจังหวัดอุบลราชธานี (Creating a Balance of the Service Sector in Ubon Ratchathani Province)ดร.เอกชัย ศรีบุรินทร์นักวิจัย / วิทยาเขตอุบลราชธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างความสมดุลตามแนวพุทธภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี (Balancing the Agricultural Sector in Ubon Ratchathani Province)ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อนนักวิจัย / วิทยาเขตอุบลราชธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิคของชุมชนในล้านนา (Temple Museums and Communities Management for Electronic Communities System in Lanna Communities)นางสาวณฤณีย์ ศรีสุขนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการสร้างการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในล้านนา (The Study in Body of Knowledge of Temple and Communities Museums Building Management Process in Lanna Communities)ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตรนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา (The Temple and Community Museum Development with Electronics System in Lanna Communities)พระครูสิริธรรมบัณฑิต (ภาณุวัฒน์ แสนคำ), ผศ.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างต้นแบบพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของชุมชนในล้านนา (Model Building of Temple and Community Museum in Electronics System of Lanna Communities)นางสาวณฤณีย์ ศรีสุขนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชนจังหวัดลำปาง (Development of Creative Economy Products from Network of Temple Museums and Communities in Lampang Province)พระครูสิริธรรมบัณฑิต (ภาณุวัฒน์ แสนคำ), ผศ.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชนจังหวัดลำปาง (The Study in Body of Knowledge of Temple and Community Museums Building Management Process in Lampang Province)ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตรนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชนจังหวัดลำปาง (Creative Economy Products on Temple and Community Museum Network in Lampang Province)ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชนจังหวัดลำปาง (Model Building of Creative Economy Products from Temple and Community Museum Network in Lampang Province)พระครูสิริธรรมบัณฑิต (ภาณุวัฒน์ แสนคำ), ผศ.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างเครือข่ายทางการตลาดผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจ สร้างสรรค์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชนจังหวัดลำปาง (Network Building of Creative Economy Products from Temple and Community Museum Network in Lampang Province)นางสาวณฤณีย์ ศรีสุขนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การคุ้มครองทางสังคมวิถีพุทธกับการรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ (Buddhist Social Protection for the Aging Society at Sub-District in Nakhon Sawan Province)ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์นักวิจัย / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาระบบการออมชุมชนวิถีพุทธกับการรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบล (Development of a Buddhist Community Saving System to Support the Aging Society at Sub-District Level)พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมวิถีพุทธกับการรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบล
(Development of Surroundings According to the Buddhist Way to Support the Aged Society at the Sub-District Level)
ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียนนักวิจัย / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนานักบริบาลชุมชนวิถีพุทธกับการรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบล (Development of Buddhist Community Caregivers and the Support of the Aged Society at the Sub-District Level)นางสาวองค์นาฏ แก้วไพฑูรย์นักวิจัย / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างธรรมนูญความสุขชุมชนวิถีพุทธกับรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบล (The Creating a Buddhist Happiness Community Statute to Support the Aging Society at Sub-District)ดร.รัตติยา เหนืออำนาจนักวิจัย / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
Learning Center : องค์ความรู้เทคนิคและกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้วิถีพุทธ เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนสัมมาชีพ ในจังหวัดแพร่ (Learning Center : Technical Knowledge and The Enhancing Creative Learning Process of Right Livelihood Communities in Phrae Province)รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภานักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การจัดการองค์ความรู้และกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนสัมมาชีพในจังหวัดแพร่ (Knowledge Management and the Creative Process in Community Products of the Livelihood Community In Phrae)พระมหาสิทธิชัย ปัญญาไวย์, ดร. นักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนสัมมาชีพ ในจังหวัดแพร่ (Techniques and Processes for Developing Healthy in Community Products in Phrae Province)ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์นักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ของชุมชนสัมมาชีพในจังหวัดแพร่ (Enhancing in The Learning Skills of Creative Products of the Livelihood Community in Phrae Province)นายปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พรนักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างเครือข่าย กลไกการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชนสัมมาชีพ ในจังหวัดแพร่ (Networking Mechanism for the Marketing of Creative Products of the Livelihood Community in Phrae Province)ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์นักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตรกาแฟดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (Development of Cultural Tourism of the Community Enterprises for Farming Doi Chang Coffee in Mae Suai District, Chiang Rai)พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน), ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนากลยุทธ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (Developing a Strategy on a Cultural Basis of the Doi Chang Coffee Community Enterprises in Mae Suai District, Chiang Rai)พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน), ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาการสื่อสารตลาดการท่องเที่ยวการเกษตรเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (Developing Communications about the Market for Culture-Based Agricultural Tourism by the Doi Chang Coffee Community Enterprise, Mae Suai District, Chiang Rai)ผศ. (พิเศษ) นเรศร์ บุญเลิศนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรมของวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (Strengthening the Cultural Agricultural Tourism Networks of the Doi Chang Coffee Community Enterprise, Mae Suai District, Chiang Rai)นายดำเนิน ปัญญาผ่องใสนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพวิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดลำพูน (Development of a Buddhist Health Tourism Community to Strengthen the Foundational Economy in Lamphun Province)ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
พุทธนวัตกรรมสื่ออีเลิร์นนิ่งภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฎฐานทั้งสี่ ในยุคสังคมวิถีชีวิตใหม่ (Buddhism innovation E-learning English Media for the Vipassana Meditation Retreat in New Normal Society)พระครูโกวิทอรรถวาทีนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
นวัตกรรมข้อมูลกลางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในเมืองหลัก ๒๒ จังหวัดของประเทศไทยในระดับนานาชาติ (Innovation of Central Information for Enhancing Smart Buddhist Tourism Thailand Principle Towns at International Level)พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง), ผศ.ดร.นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยววิถีพุทธในเมืองหลัก ๑๕ จังหวัดของประเทศไทย (Development of 15 Thailand Main-Provinces-Provinces Database for Smart Buddhist Tourism)พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง), ผศ.ดร.นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการท่องเที่ยววิถีพุทธในเมืองหลัก ๑๕ จังหวัดของประเทศไทย ในระดับนานาชาติ (Development of 15 Thailand Principle Towns e-Book for Smart Buddhist Tourism at International Level)ดร.อุดม จันทิมานักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
WEB Portal : ระบบข้อมูลกลางแบบออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยววิถีพุทธในเมืองหลัก ๑๕ จังหวัดของประเทศไทย ในระดับนานาชาติ (Development of Web Portal for Smart Buddhist Tourism on 15 Thailand Principle Towns at International Level)ดร.กรรณิการ์ ขาวเงินนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือในรูปแบบดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยววิถีพุทธในเมืองหลัก ๑๕ จังหวัดของประเทศไทย ในระดับนานาชาติ (The Development of Digital Multimedia and Manual for Promoting International Buddhist Tourism in Thailand’s Main Tourist Cities)พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป (คำเคน), ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนปลอดขยะวิถีพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Digital Platform for Moving the Zero Waste Community under Circular Economy Concept)ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
พัฒนาฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการจัดการสู่ชุมชนปลอดขยะวิถีพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Develop a Digital Database for Management Towards the Zero Waste Community)ผศ.(พิเศษ) ดร.อรชร ไกรจักร์นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการชุมชนปลอดขยะวิถีพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Develop a Digital Platform for the Management of the Model Zero Waste Community and the Network of Zero Waste Communities)พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ต้นแบบชุมชนปลอดขยะวิถีพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Model of the Zero Waste Community : Ban Pom Subdistrict Administrative Organization, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)ดร.กรรณิการ์ ขาวเงินนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
เครือข่ายชุมชนปลอดขยะวิถีพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน : อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Zero Waste Community Network : Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
รูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ในจังหวัดเลย (Patterns of the Buddhist Culture Conservation of the Tai Dam Ethnic Group In Loei Province)พระครูปริยัติคุณรังษี (ลิขิต คำหงษา), ผศ.ดร. นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เลยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำในจังหวัดเลย (A Study of Buddhist Lifestyle and Culture of Tai Dam Ethnic Groups in Loei Province)นางส่งสุข ภาแก้วนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เลยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
กระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำในจังหวัดเลย (Conservation Process Cultural Conservation of Buddhist Way of the Tai Dam Ethnic Group in Loei Province)พระปลัดธนากร สนฺตมโน, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เลยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำในจังหวัดเลย (The Enhancement of Cultural Products on Buddhist Way of Tai Dam Ethnic Groups in Loei Province)ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เลยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำในจังหวัดเลย (Building a Buddhist Culture Network of the Tai Dam Ethnic Group in Loei Province)นางพวงเพชร พลวิเศษนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เลยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การขับเคลื่อนวัฒนธรรมชุมชนวิถีพุทธตามแนวชายแดนจังหวัดเลย (Propulsion of Buddhist Oriented Community Culture along Loei Border)พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโญ (ไทยใหญ่), ผศ.ดร. นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เลยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การเสริมสร้างศักยภาพวัฒนธรรมชุมชนวิถีพุทธตามแนวชายแดนจังหวัดเลย (Potentiality Enhancement of Buddhist Oriented Community Culture along Loei Border)พระโกศล มณิรตฺนา, ดร. นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เลยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาวัฒนธรรมและยกระดับตามนโยบายชุมชนวิถีพุทธตามแนวชายแดนจังหวัดเลย (To Develop the Culture and Raise the Level of Awareness According to the Buddhist Community Policy along the Border Loei Province)นายศตวรรษ สงกาผันนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เลยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
กระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนวิถีพุทธตามแนวชายแดนจังหวัดเลย (Cultural Conservation Process of Buddhist Oriented Communities along Loei Border)ดร.จำนง วงศ์คงนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เลยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การเสริมสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนวัฒนธรรมชุมชนวิถีพุทธตามแนวชายแดนจังหวัดเลย (Enhancement of Cultural Movement Networks of Buddhist Oriented Communities along Loei Border)พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโนนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เลยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพระชนกจักรีวัฒนธรรมวิถีพุทธ (Development of tourism in the city of Phra Chanok Chakri, Buddhist culture)นายประคอง มาโตนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเมืองพระชนกจักรีวัฒนธรรมวิถีพุทธ (Development of Tourism areas in Phrachanok Chakri City, Buddhist Culture)พระสมุห์พุฒิพงษ์ พุทฺธิวํโสนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวเมืองพระชนกจักรีวัฒนธรรมวิถีพุทธ (Development of tourism processes in Phra Chanok Chakri City, Buddhist Culture)พระครูอุทิตปริยัติสุนทรนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพระชนกจักรีวัฒนธรรมวิถีพุทธ (Promotion of tourism in the city of Phra Chanok Chakri, City, Buddhist Culture)นายประคอง มาโตนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาโครงสร้างเชิงระบบเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในสังคมไทย (Systematic Structural Development for Strength Sangha Administration in Thai Society)พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสังเคราะห์กฎหมายเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในสังคมไทย (Laws Synthesis for Strength Sangha Administration in Thai Society)พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ผศ.ดร. นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
กองนิติการสงฆ์ : แนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคณะสงฆ์ด้านกฎหมายและข้อพิพาทเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในสังคมไทย (Sangha Law Division : Guidelines for the Establishment of the Sangha Aid Center for Law and Dispute for the Government for Strength Sangha Administration in Thai Society)ดร.สุภัทรชัย สีสะใบนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาระบบปฏิบัติการเชิงกฎหมายและพระธรรมวินัยเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในสังคมไทย (Development of Laws and Dhammavinaya Application for Strength Sangha Administration in Thai Society)พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
กลไกการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งของคณะไทย (Social Network Mechanism Development for Strength Sangha Administration in Thai Society)พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโรนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนปลุกสมุนไพรพื้นถิ่นตามแนวพระราชดำริ ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (Promotion Guideline for People to Plant Local Herbs in Accordance with the Royal Initiative)พระครูวัชรสุวรรณาทร, ดร. นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การออกแบบผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี (The Design of the Buddhist Archaeological Site in Dvaravati Period in Nakhonsawan – Uthaithani Province)พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การศึกษาเชิงสำรวจแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี (A Survey Study of the Buddhist Archaeological Site in Dvaravati Period in Nakhonsawan – Uthaithani Province)พระเทพวัชราจารย์, รศ.ดร.นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การออกแบบผังแหล่งโบราณคดีแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี (The Buddhist Archaeological Site design in Dvaravati Period in Nakhonsawan – Uthaithani Province)พระราชรัตนาลงกรณ์,รศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตหนองคายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี (The Development of a Learning Activity model for Buddhist Archaeological Sites in Dvaravati Period in Nakhonsawan – Uthaithani Province)ผศ.ดร.แสวง นิลนามะนักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) ในการจัดการเรียนรู้แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี (Development of Application to Learning Buddhist Archaeological Sites in Dvaravati Period in Nakhonsawan – Uthaithani Province)ดร.อธิเทพ ผาทานักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ความยั่งยืนของชุมชนสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Sustainability of a Peaceful Community Amid Diversity in the Southern Border Provinces)พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม, ผศ.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ความยั่งยืนของชุมชนภาคการเกษตรท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดยะลา (The Sustainability of the Agricultural Community Amid the Diversity in Yala Province)พระครูสุวรรณสุตาลังการ, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ความยั่งยืนของชุมชนภาคอุตสาหกรรมท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (The Sustainability of the Industrial Community Amid the Diversity of the Pattani Province)นายอำพร มณีเนียมนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ความยั่งยืนของชุมชนภาคบริการท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (The Sustainability of the Service Sector Community Amid the Diversity in Narathiwat Province)พระมหาสมคิด สมฺปนฺโนนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
“แลดูเบิ่งผ่อ” เยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกิด (“Lae, Do, Berng, Por” Youths Producing Buddhist Creative Media for Local Development in their Hometown)นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิชนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
“แล” รูปแบบการผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกิดของเยาวชนในจังหวัดปัตตานี (“Lae” Model of Traditional and Cultural Creative Media for Local Development of youth in Pattani Province) พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม, ผศ.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
“ดู” รูปแบบการใช้สื่อสร้างสรรค์วิถีพุทธเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกิดของเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“Do” Model of using Media to Create a Buddhist Way of Life for Local Development in the youth’s Hometown Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์นักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
“เบิ่ง” เยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี (“Berng” Youth Produce Creative Agricultural Media, New Theory for Local Development in Ubon Ratchathani Province)ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อนนักวิจัย / วิทยาเขตอุบลราชธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
“ผ่อ” มิติมุมมองในการผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้ง (“Phor” The Perspective Dimension of Buddhist Creative Media for Natural Resource and Environment Conservation of youth in the Huai Kha Khaeng World Heritage Area)ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์นักวิจัย / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ทวารวดี : ประวัติศาสตร์ ความรู้ และการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสังคมไทย (Dvaravati : History Knowledge and The Propagation of Buddhism in Thai Society)ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอยนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ประวัติศาสตร์ และองค์ความรู้อารยธรรมทวารวดี (The History and Knowledge of Dvaravati Civilization)พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การออกแบบผังโบราณคดีอารยธรรมทวารวดีในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (The Archaeological Design of Dvaravati Civilization in Suphanburi Province)พระวชิรวิชญ์ ฐิตวํโส, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การศึกษาเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอารยธรรมทวารวดี (A Study the Route of Buddhism Propagation in Dvaravati Civilization)ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอยนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
กลไกการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการยกระดับการจัดการศึกษาอาชีววิถีพุทธที่เป็นเลิศสำหรับการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่ (Mechanisms for the Development and Construction of Networks for Enhancing the Buddhist Vocational Education Management which is Excellent for Learning a New Era of Life)พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสังเคราะห์และถอดบทเรียนวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธต้นแบบในเขตภาคเหนือตอนบน (Synthesis and Transcription of the Model Vocational College in the Upper North Region)พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
รูปแบบการจัดการเรียนรู้อาชีพและทักษะอนาคตสำหรับวิทยาลัยอาชีวะ (Career and Skills Learning Management Model for Vocational Colleges)ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาวิธีพุทธที่เป็นเลิศสำหรับการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่ (Development of a Vocational Education Management Model, a Buddhist Method that is Excellent for Learning a New Era of Life)พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
สร้างเครือข่ายการยกระดับการจัดการศึกษาอาชีววิถีพุทธที่เป็นเลิศ (Creating a Network to Raise the Level of Excellent Buddhist Vocational Education Management)ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่านักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
กลไกการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาอาชีววิถีพุทธที่เป็นเลิศ สำหรับการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่ (Mechanism for the Development and Upgrading of the Buddhist Vocational Education Management, which is Excellent for Learning a New Era of Life)รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์นักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการสื่อสารเชิงพุทธเพื่อรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนไทย (Development of Innovative Buddhist Communication Space for Media Literacy Among Thai Youths)รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการสื่อสารเชิงพุทธ (Study the Guidelines for the Development of Innovative Buddhist Communication Areas)นายอิสรพงษ์ ไกรสินธุ์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการสื่อสารเชิงพุทธเพื่อรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนไทย (Develop an Innovative Buddhist Communication Space for Media Literacy Among Thai Youths)รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนากิจกรรมและองค์ความรู้นวัตกรรมการสื่อสารเชิงพุทธเพื่อรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนไทย (Development of Activities and Knowledge of Buddhist Communication Innovations for Media Literacy Among Thai Youths)ดร.ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการสื่อสารเชิงพุทธเพื่อรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนไทย (Creating a Network of Innovative Buddhist Communication Areas for Media Literacy Among Thai Youths)ดร.ลำพอง กลมกูลนักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการสื่อสารเชิงพุทธเพื่อรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนไทย (Driving Innovation Areas for Buddhist Communication for Media Literacy Among Thai Youths)พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนากระบวนการและการสร้างเครือข่ายการแนะแนววิถีพุทธสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสังคมไทย (Process Development and Network Building of Guidance Process Buddhist for Educational Personnel in Thailand Society)ดร.สายหยุด มีฤกษ์นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสังเคราะห์และถอดองค์ความรู้การแนะแนวต้นแบบในประเทศไทย (Synthesis and Transcription of Knowledge Model Guidance in Thailand)พระสมุห์โชคดี วชิรปญฺโญ, ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
พัฒนานวัตกรรมกระบวนการแนะแนววิถีพุทธสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสังคมไทย (Develop a Guidance Process Innovation in Buddhist for Educational Personnel in Thailand Society)ดร.สายหยุด มีฤกษ์นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
สร้างเครือข่ายกระบวนการแนะแนววิถีพุทธสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย (Network Building of Guidance Process Buddhist for Educational Personnel in Thailand)พระครูปลัดอรรณพ ปญฺญาสาโร, ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนวัดหาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (Economic Development of Grassroot of Creative Buddhist Ways of Wat Hat Mun Krabue Community Mueang Phichit District Phichit Province)พระครูพิพัฒน์สุตคุณ, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากวิถีพุทธของชุมชนวัดหาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (A Study of Economic Grassroot of Buddhist Ways of Wat Hat Mun Krabue Community Mueang Phichit District Phichit Province)พระครูวศินวรกิจ, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนวัดหาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (Furtherance of the Creative Grassroot Economy of Wat Hat Mun Krabue community Mueang Phichit District Phichit Province)ดร.สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานีนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนววิถีพุทธในงานต่อต้านการทุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน (The Promotion Model of People Participation on Buddhist Way in Anti-Corruption Work and Building the Sustainable Anti-Corruption Network)พระครูสิริวชิรานุยุตนักวิจัย / นวบ.วส.นครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
หลักสูตรพัฒนาผู้นำท้องถิ่น : การสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำในจังหวัดชัยภูมิ (Executive Training Program for Local Leaders : Learning to Local Development of Leaders in Chaiya Phum Province)ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การศึกษารูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผู้นำท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ (The Study of Political Culture Model for Behavior Development of Local Leaders in Chaiya Phum Province)ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาแนวคิดใหม่ทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ (The Development of New Political Thoughts of Local Leaders in Chaiya Phum Province)ดร.สุเนตร ธนศิลปพิชิตนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้นำท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ (The Development of Moral and Social Responsibility of Local Leaders in Chaiya Phum Province)พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาสังคมสันติประชาธรรมของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ (The Development of Peaceful Society of Local Leaders in Chaiya Phum Province)ผศ.พลตรี ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมผู้นำท้องถิ่นที่พึงประสงค์ในจังหวัดชัยภูมิ (The Development of Moral Training Program for Desirable Local Leaders in Chaiya Phum Province)ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมิอย่างยั่งยืน (Sustainable Community Development for Supporting Natural and Cultural Based Tourism in Chaiya Phum Province)ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในจังหวัดชัยภูมิ (A study the Potential of Natural and Cultural Based Tourist Site in Chaiya Phum Province)พระมหาสังคม ช่างเหล็ก, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมิ (The Development of Natural and Cultural Based Tourist Route and Activities in Chaiya Phum Province)ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ (The Community Development for Supporting Natural and Cultural Based Tourism in Chaiya Phum Province)ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
Pixel Krungkaow : กลไกการเสริมสร้างพลังอำนาจทางสังคมเพื่อพัฒนาเมืองพหุวัฒนธรรมแห่งความสุข (Pixel Krungkaow : The Mechanism of Social Empowerment to Develop Happy Multicultural City)ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
วิถีเมืองแห่งความสุขต้นแบบ: การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาเมืองพหุวัฒนธรรมแห่งความสุข (The Way of Best Happy Cities: Lessons Learned on the Happy Multicultural City Development)พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท, ดร.นักวิจัย / สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การเสริมสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเมืองพหุวัฒนธรรมแห่งความสุข (The Mechanism of Social Empowerment to Develop Happy Multicultural City)ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ชุมชนพุทธเกษตรกับการจัดการปลูกป่าเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในพื้นที่อีสานใต้ (Buddhist Agriculturist Communities and Sustainable Commercial Timber Growing Management in Southern Isan)พระมหาคำพันธ์ ปภากโรนักวิจัย / วิทยาเขตอุบลราชธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ศึกษาการจัดการปลูกป่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนพุทธเกษตรในพื้นที่อีสานใต้ (A Study on Commercial Timber Growing Management of Buddhist Agriculturist Communities in Southern Isan)ผศ.สมนึก จันทร์โสดานักวิจัย / วิทยาเขตอุบลราชธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
สร้างรูปแบบการจัดการปลูกป่าเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนของชุมชนพุทธเกษตรในพื้นที่อีสานใต้ (Model Creation of Sustainable Commercial Timber Growing of Buddhist Agriculturist Communities in Southern Isan)นายประยงค์ ศรไชยนักวิจัย / วิทยาเขตอุบลราชธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
สร้างเครือข่ายการจัดการปลูกป่าเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนของชุมชนพุทธเกษตรในพื้นที่อีสานใต้ (Network Creation of Sustainable Commercial Timber Growing Management in Southern Isan)พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จิตนเรศ ศรีปะโค), รศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตอุบลราชธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
นวัตวิถีภูมิปัญญาวิถีพุทธสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (Inno-Life of Buddhist Wisdom to Sustainable Tourism of Noenmaprang District, Phitsanulok Province)พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาชุดความรู้ภูมิปัญญาวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (Development of Local wisdom for tourism Promotion of Noenmaprang District, Phitsanulok Province)พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ. ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (Development of Community Product for Promote Tourism Promotion of Noenmaprang District, Phitsanulok Province)ดร.ณัฏยาณี บุญทองคำนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (Building of Tourism Capacity of Noenmaprang District, Phitsanulok Province)พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรวิถีพุทธอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (Economic Development, Foundations of Buddhist Agriculture, Santisuk District, Nan Province)พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
รูปแบบพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการเกษตรบนฐานธรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่ เกษตรปลอดภัยอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (A Model of Economic Development Based on Agriculture Based on Dharma, Community Enterprise Groups Towards Agriculture Safety, Santisuk District, Nan Province)นายสิทธิชัย อุ่นสวนนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัย อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (Development of Safe Agricultural Products Santisuk District, Nan Province)พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (Promoting Participation in Fundamental economic development Santisuk District, Nan Province)นางอรพินท์ อินวงค์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการในพื้นที่สาธารณะในจังหวัดร้อยเอ็ด (Development of Buddhist Integrated Instruction at Public Space in Roi Et Province)พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการในพื้นที่สาธารณะในจังหวัดร้อยเอ็ด (Model of Buddhist Integrated Learning Management at Public Space in Roi Et Province)พระครูสุตวรธรรมกิจ, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการในพื้นที่สาธารณะในจังหวัดร้อยเอ็ด (Development of Buddhist Integrated Learning Space at Public Space in Roi Et Province)ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการในพื้นที่สาธารณะในจังหวัดร้อยเอ็ด (Development of Buddhist Integrated Learning Media at Public Space in Roi Et Province)พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2565
THE PARK : การพัฒนาสวนสาธารณะอย่างยั่งยืนที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (THE PARK : Developing Sustainable Parks that are Conducive to Promoting Cultural Tourism)พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร.นักวิจัย / สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2563
งบส่วนงาน
การพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามแนวคิดภูมิรัฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Development of Hat Chao Samran Subdistrict Municipality : Upgrading the Quality of Life of the People in Social, Economic and Political Aspects According to the Concept of Geopolitics, Spatial Development) (ย้อนหลัง 2563) นายอนุชา พละกุลนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2563
งบโควิด
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด ๑๙ (Covid-19) ของสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Study Factors as Effective Behavior Online Management on Crisis at Covid-19 of Higher Education Ayutthaya Province) (ย้อนหลัง 2563)ดร.สายหยุด มีฤกษ์นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การศึกษาการดูแลพระสงฆ์ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง : ตั้งแต่การชะลอความเสื่อมของไต ขณะฟอกเลือดไตเทียม และการฟื้นฟูสมรรถภาพการประกอบกิจของสงฆ์ (A Study of the Care of Buddhist Monks with Chronic Kidney Disease : from Delaying of Kidney Progression, Hemodialysis and Improving Efficacy of Monks’ Activities)ผศ.(พิเศษ) ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การบริหารจัดการภัยแล้งและการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม (Sustainable Solution for Drought and Community Potential by Research and Innovation)พลอากาศตรีหญิง ดร.ชญาดา เข็มเพชรนักวิจัย / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
โมเดลต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (An Innovative Prototype Model of Management to Confront with Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) : A Case Study Mahachulalongkornrajavidyalaya University)พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2563
งบโควิด
โมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) (An Effectiveness Model of Online Research-based Learning on Faculty of Education During Epidemic Situation of Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)) (งบโควิด 2563)ดร.ลำพอง กลมกูลนักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Developing Competencies to Enhance Performance in Accordance with the National Strategic Framework of Local Administrative Organization Personnel)ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมีนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์นวัตกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน (The Innovation of Social Networks Strengthening Based on four Ways of Kruba Civization Practics in Lamphun Province)นายนฤพันธ์ สมเจริญนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการใช้สติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (The Model of Mindfulness Practice for Developing Students Quality of Life at Sri Sangwan Chiang Mai School)พระสุรัศ สุรปญฺโญ (สุขขุนทด)นิสิต / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนนทบุรี (Integrating Buddhist Principles for Quality of Life Development of Inmates in Prisons in Nonthaburi Province)นางสาววราพร องคะลอยนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีประมวลสารสนเทศและการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารด้านการฟังและการพูดภาษาเวียดนามสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (The Development of an Instructional Model by Integrating Information Processing Theory and Situated Based Learning to Enhance Vietnamese Listening and Speaking Communicative Competency for Undergraduate Students)นางสาว เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาวนักศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์ผลของการฝึกสมาธิที่มีต่อความเข้มแข็งทางจิตใจตามแนวพุทธจิตวิทยาของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมวัยผู้ใหญ่ (An Effects of Meditation on Resilience Quotient Based on Buddhist Psychology for Adult Practitioners)นางสาววรัญญา กาญจนเนตรนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
ประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี (Effectiveness of Project Management of Pracharath Temples Creating Happiness in Sangha Administration Areas Pathum Thani Province)พระธรรมรัตนาภรณ์, ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวัดสิงห์บุรี (Conflict Management Model of the Prototype 5 Precepts Village Singburi Province)พระครูกิตติสารวิสิฐ (สุขประเสริฐ)นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ของวัดที่มีศักยภาพในจังหวัดสิงห์บุรี (Model of Driving the National Sangha Health Charter 2017 by the Potential Temples in Singburi Province)พระครูบวรสาธุวัตร (โพธิ์ไกร)นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ รางวัลหมู่บ้านช่อสะอาดอย่างยั่งยืนในภาคกลางตอนบน (Developmental Model of the Five Precepts Observing Village for Awarded Sustainable Clean Village in the Upper Central Region)พระครูประภัสธรรมคุณ (โคกกระเทียม)นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การบูรณาภารหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของนักการเมืองที่มีต่อประชาชน ในจังหวัดบุรีรัมย์ (Buddha Dhamma Integration for Politicians’ Popularity Promotion with People in Burirum Province)ดร.สุมาลี บุญเรืองนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกของผู้สูงอายุในภาคเหนือของประเทศไทย (Factors Affecting the Elderly well-being in Northern Region of Thailand)รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูรนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของเยาวชนภายใต้แนวคิด “โตไปไม่โกง” (Enhancing Honest Culture and Anti-Corruption to Youth under the Concept “No Cheating”)ดร.กาญจนา ดำจุตินักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
บทบาทของสื่อทางสังคมในการสร้างการตื่นรู้ทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (The Role of Social Media in Creating Political Awareness of Secondary School Students in Ayutthaya Province)รศ.อนุภูมิ โซวเกษมนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่ในเมืองมรดกโลก : กรณีศึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Strengthening the Network of Creative Development Sites Located in World Heritage Cities : A Case Study of the Integrated Sub-District Economic and Social Upgrading Project of Phu Khao Thong Sub-District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและความมั่นใจในตนเองโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (The Development of English-Speaking Proficiency Models for Communication and Self-Confidence by Using Situations as a Learning Base for 2nd Year Students in Mahamakut Buddhist University, Lanna Campus)นายประดิษฐ์ คำมุงคุณนักวิจัย / มมร.วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้ศิลปะเป็นฐานตามแนวพุทธจิตวิทยา ของนักเรียนในวัยเรียนช่วงชั้นที่ ๓ จังหวัดนนทบุรี (A Model of Teaching Learning Management in Buddhism by Using Art as a Base According to the Buddhist Psychology of Students in the Third Grade Nonthaburi Province)พระครูปลัดณฤปศฤฐ วรเสฏฺโฐ (พิพิธสุรภัทร)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2563
การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (The Development of Multicultural Paradigms and Understanding for Peaceful Coexistence) (ย้อนหลัง 2563)ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์นักวิจัย / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้วิถีใหม่เพื่อส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี (Developing a New Learning Area to Promote Desirable Skills of the People in Saraburi Province)ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าวนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การศึกษาตัวบ่งชี้ภาวะซึ่มเศร้าของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Depression Indicator of Student at Mahachulalongkornrajavidyalaya University)รศ.ดร.ประยูร สุยะใจนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
แนวทางการพัฒนาความนักบริหารการศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเลย (Development Guideline Professional Educational Administration in the 21st Century of Administors in the Educational Institution Loei)ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เลยดำเนินการเสร็จแล้ว/หักค่าดำเนินการแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในจังหวัดสระบุรี (Driving the National Sangha Health Charter B.E.2560 in Saraburi Province)พระวัฒธยา ฐิติสมฺปนฺโนนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพต้นแบบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (Development of Prototype Health Promotion Temple in Nonthaburi Province)นางสาววรุฬลักษณ์ เลียงมานิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเกาะเปริดตามศาสตร์พระราชา (The Strategy Developing Ko Proet Community According to the King’s Philosophy)ร้อยเอกหญิง พิชญาภา อุดมชัยรัตน์นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การศึกษาทัศนคติต่อความตายของวัยรุ่นในยุคปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่ กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (A Study of Adolescent Mortality Attitudes in the New Life-Changing Era Case Studies of High School Students Surat Pittaya School Surat Thani Province)พระกิตติพงศ์ สุกิตฺติโก (โคสูงเนิน)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2560
รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (The Temple Management Model for Learning Center of the Community in Ayutthaya Province) (ขอย้อนหลัง 2560)นายวินัย มีมากนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์
089-902-4937
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2562
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมสภาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Guidelines for Increasing the Council Meeting of Mahachulalongkornrajavidyalaya University) (ขอย้อนหลัง 2562)นางสาววิไลวรรณ อิศรเดชนักวิจัย / สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2562
การพัฒนารูปแบบการประชุมสภาที่มุ่งผลสำฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Guidelines for Increasing the Efficiency of the Council Meeting of Mahachulalongkornrajavidyalaya University) (ขอย้อนหลัง 2562)นางสาววิไลวรรณ อิศรเดชนักวิจัย / สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
Analysis of Factors Affecting the Elderly’s Intention to Live in Nursing HomeMiss Lei Mingนักศึกษา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
065-245-4995
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้วัดเป็นฐานตามหลักไตรสิกขา ในภาคเหนือตอนบน (Development of the Life Quality of the Elderly in the Local Area by Using the Temple Based on Tri Sik Kha Principle in the Upper Northern Region)พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร.นักวิจัย / มมร.วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
แนวทางการพัฒนาบ่อน้ำร้อนบ้านแม่ตะมานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (Guidelines for the Development of Ban Mae Taman Hot Springs to Increase Competitiveness and Value Added of Health Tourism in Mae Teang District Chiang Mai Province)ดร.ปานแพร เชาว์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้
081-746-4076
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์
รูปแบบการมีส่วนร่วมของพุทธบริษัทในการส่งเสริมสถานะและบทบาทของภิกษุณีล้านนา (The Participation Model of Buddhists in Promoting the Status and Role of Lanna Bhikkhunis)นางสมพร ปินทะยานิสิต / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบภายนอก
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (The Monitoring and Evaluation of Performance of Farmers Reconstruction and Development Fund) (ขอย้อนหลัง 2564)รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบภายนอก
รูปแบบการยกระดับศักยภาพทางธุรกิจวิสาหกิจชุมชนตะกร้าอยุธยาศิณีโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา (Business Potential Escalation Model of Ayutthaya Sinea Basket Community Enterprises by Omsin Yuwapattanarak Residency Project Pranakornsriayutthaya Province)ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินสดแล้ว
2565งานวิจัย
2561
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยขบวนการสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธ (A Model of Development in Morality and Learning Behavior of Children and Youth with Process Buddhist Media Application) (ขอย้อนหลัง 2561)พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี)นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2563
รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธในสถานศึกษา (Model of Environmental Management on Buddhist Perspective in Education Institutes)ดร.ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
2564
การพัฒนาศักยภาพการสอนเชิงปฏิบัติการรายวิชาเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (Development of Potential for Teaching Economics of Students of Social Studies Teaching Mahamakut Buddhist University Lanna Campus)นางสาวพิมภัสสร เด็ดขาดนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์
การเสริมสร้างสุขภาวะวิถีพุทธเพื่อลดปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน (Promoting Health and Wellness in the Buddhist Way to Reduce Depression of the Elderly in Lamphun Province)นายวิสิษฐ์พล กูลพรมนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การบริหารจัดการโครงการสถานประกอบการรักษาศีล ๕ ด้วย ๗ กิจวัตรความดี จังหวัดปทุมธานี (Five Precepts Establishment Project Management by 7 Good Activities in Pathumthani Province)พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์นวัตกรรมการจัดกาป่าชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียวในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (Sustainable Managing Innovation of Community Forest Rewarded Green Globe Institute in South Gulf Coast)พระปิยะ ปริชาโน (ทิพวารี)นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์บทบาทและกระบวนการพัฒนาวัดเชิงสร้างสรรค์ของคณะสงฆ์ อำเภอโน้นสัง จังหวัดหนองบัวลำภู (Roles and Process of Creative Temples Development of Sangha Non Sang District Nong Bua Lamphu Province)พระมหาธนัช คมฺภีรญาโณ (สังฆมนญาณ)นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์ธรรมปฏิบัติเพื่อลดความเครียดในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (Dhamma Practice for Stress Reduction in Operative Patients Inburi Hospital Singburi Province)นางสาวทิพย์รัตน์ กลั่นสกุลนิสิต / บัณฑิตวิทยาลัย
081-994-9593
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ (Care Model for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients by Buddhist Integration)นางสาวประภาพร นิกรเพลย์นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัย
065-594-1563
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์ผลของการบูรณาการพุทธจิตวิทยาและโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมต่อสุขภาวะทางจิตในผู้ป่วยโรคมะเร็ง (The Effects of integrating Buddhist Psychology and Neuro-Linguistic Programming on Promoting Psychological wellbeing in Cancer Patients)นางสาวปัญนิษา จำรัสธนเดชนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การจัดการความเครียดโดยใช้หลักอริยสัจ ๔ ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธจิตวิทยา (Stress Management Using the Four Noble Truths of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Students Based on Buddhist Psychology)พระธีระพงษ์ ธีรปญฺโญ (สลายทอง)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพนักงานตรวจรับบัตรโดยสารของบริษัทการบิน (Buddhist Psychological Factors Related to Job Satisfaction of Airline Ticket Inspectors)นางสาวบุญญาพร นราปัญญากุลนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความสำเร็จในอาชีพของพนักงานบริหารผู้โดยสารภาคพื้นบริษัทการบิน โดยมีจิตตะเป็นตัวแปรกำกับ (Relationship Between Perceived Self-efficacy and Career Success of a Passenger Handling Agent in an Aiviation Company with Citta as a Moderator)นางสาวเรวดี สุ่นบุญนาคนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การพึ่งตนเองด้านความมั่นคงทางอาหารตามแนวพุทธจิตวิทยาของชุมชนราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (Self-Reliance on Food Security Based on Buddhist Psychology of the Ratchathani Asoke Community Ubon Ratchathani Province)นางสาววิยะดา สิทธิสกุลรัตน์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565วิทยานิพนธ์ผลของการให้การปรึกษารายบุคคลตามแนวพุทธจิตวิทยาต่อการปรับตัวในผู้ป่วยมะเร็ง (Effect of Individual Buddhist Counseling Psychological of on Adaptation of Cancer Patients)นางสาวสุพรรษา กุลวรรณนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการงานอาชีพ โดยใช้กิจกรรมแนะแนวตามหลักอิทธิบาท ๔ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี (Learning Achievement Development of Vocational Courses Using Guidance According to Iddhipada IV for Grade VIII Students Samchukratanapokaram School Suphanburi Province)นางสาวเพ็ญศิริ เมฆฉายนิสิต / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
อนาคตภาพหลักสูตรนาฏศิลป์ไทยศึกษาประเทศไทย (The Scenario of Curriculum Thai Classical Dance Education of Thailand)นางสาวเพียงแพน สรรพศรีนักศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
084-741-4814
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
แนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (Guideline for The Development Educational Technology Management of The Educational Quatity Assurance System)ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรมดีนักวิจัย / มมร.วิทยาเขตล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในจังหวัดนครปฐมผ่านอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมประเพณี (The Development of Ethnic Tourism in Nakhon Pathom Province Through Language and Culture)ผศ.ดร.สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
081-841-2504
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนเยาวราช ต่อยอดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมผ่านพิพิธภัณฑ์จำลองออนไลน์ (Inheriting Culture, Tradition, and Way of Life of Yaowarat Community for Developing of the Creative Tourism in Economy and Culture Through Online Museum)ผศ.ดร.สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
081-841-2504
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การขับเคลื่อนเครือข่ายพลังบวรของวัดท่องเที่ยวรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดขอนแก่น (Driving the Bowon Power Network of Tourist Temples to Support the Aging Society)พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Online เชิงสร้างสรรค์ ในยุค Disruption ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น (Innovation Development Strategy for Creative Online Learning Management in the Era of Disruption of Schools in Khon Kaen Province)ดร.สมควร นามสีฐานนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การพัฒนาระบบการเสริมสร้างสมรรถนะของคณาจารย์การบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Development of Competency Enhancement System for Instructors of Educational Administration by Sappurisdhamma 7 at Higher Education Instructions in the Northeastern Region)ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดราชบุรี (The Development of Learning Activities to Enhance the Quality of Life for Ratchaburi Province)ผศ.ดร.ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
081-014-3946
ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การพัฒนาสุขภาวะและการปรับตัวในสังคมผู้สูงวัย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (Health Development and Adaptation in the Aging Society of the Social Welfare Development Center for the Elderly)ดร.สุภัทรชัย สีสะใบนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนระบบสื่อสารชุมชน ในตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Public Participation in Driving the Community Communication System in the Phu Khao Thong Sub-District Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)นางปนัดดา รักษาแก้วนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2561
ตัวชี้วัดสุจริตธรรมการปฏิบัติงานที่ปลอดการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน (The Good Conduct Indicators for Corruption Prevention in Thai Local Government Organization : A Case Study for Bann Klang Municipal Lamphun Province) (ขอย้อนหลัง ปี 2561)ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
ภาระหนี้สินของเกษตรกรภาคกลางตอนบน : ทางเลือกและแนวทางการแก้ไขปัญหา (Debt Burden of Farmers Upper Central Province : Alternative and Problem-Solving Ways) (ย้อนหลัง 2564)รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
อำนาจชุมชนกับการมีส่วนร่วมชองประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนในเขตบึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (Community Power and People’s Participation in Tourism Management According to the Way of Lite of the Community in Bueng Lahan Area, Chaturat District, Chaiyaphum Province)ดร.ไพฑูรย์ มาเมืองนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
061-945-1789
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
ผู้นำทางการเมืองกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นตามหลักการกระจายอำนาจ (Political Leaders and the Promotion of Local Democracy in Accordance with Decentralized Principles)ดร.สุเนตร ธนศิลปพิชิตนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
082-589-3504
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิต่อสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (Public welfare of the Sangha in Chaiyaphum Province on the situation of the Epidemic of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล (กรณีศึกษา ๓ เทศบาล) ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ The Process of People’s Political Participation Towards Local Government Organizations in the form of a Municipality (Case Study of 3 Municipality) in Khon San District, Chaiyaphum Province)ดร.นิติพันธ์ อินทโชตินักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
089-812-9039
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การวิเคราะห์ภาพลักษณ์นักการเมืองในปัจจุบันกับการยอมรับของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ (Analysis of Image of Politicians today and the Acceptance of the People in Chaiyaphum Province)ผศ.พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
084-774-4900
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
ความรู้ในหลักการออกกำลังกายและการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับการกำหนดเป้าหมายในการออกกำลังกายของผู้ที่มาออกกำลังกายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (Knowledge in the Principle Exercise and Activities Exercise for Health at Consistent with the Target in the Exercise of People Exercise in Bangkok)นายจิตตริน มงคลชัยนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
089-756-9143
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
ภายนอก
การศึกษาการฟื้นฟูสุขภาพและการบรรเทาอาการปวดภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนเข่า กรณีศึกษา ผู้ป่วยสูงวัยของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (A Study of Health Rehabilitation and Pain Relief after Knee Replacement Surgery ; Case Study of the Elderly Patients at Rehabilitation Medicine Group Ratchapipat Hospital)ดร.นิติกรณ์ ศิลป์ศิริวานิชย์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
062-494-6639
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
จิตรกรรมดิจิทัลสันนิษฐานจากกิจกรรมฝาผนังอุโบสถวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี (Digital Painting from Murals in Ubosot of
Wat Chomphu Wek)
นายธนพล จุลกะเศียนนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
083-542-9535
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
นวัตกรรมการพัฒนาสุขอนามัยและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ของผู้สูงอายุ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (Health Innovation and Living in a New Normal Way for the Elderly People in Buak Khang Sub-District, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province)นายประดิษฐ์ คำมุงคุณนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะวิถีพุทธเพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่สำหรับผู้สูงอายุ ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (covid 19) จังหวัดเชียงใหม่ (Patterns of the Elderly Health Promotion Based on the Buddhist Way to Prevent Emerging Diseases After the Spread of the Coronavirus in Chiang Mai Province)พระมหาฉัตรชัย มูลสารนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
นวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะวิธีพุทธและการสื่อสารในภาวะวิกฤตสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (Buddhist Well-being Innovation and Communication in a Crisis for Elderly to Protect and Monitor an Epidemic of Emerging Diseases in Chiang Mai Province)พระมหาฉัตรชัย มูลสารนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
กลไกการพัฒนาวัดให้เป็นที่พึ่งพายามยากสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (Mechanism System to Develop the Temple for Helping Elderly People in the Difficult Time and for People Affected by Emerging Diseases in Chiang Mai Province)พระสุทธิสารเมธี, ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชาเพื่อการป้องกันตนเองและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นสุขในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ในชุมชนบ้านห้วยแทง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (Development of the Integration Model of Buddhist Principles and Kings’ Philosophy for Self-Defense and Enhancement of a Happy Social Environment in a New Normal Life After the Coronavirus (COVID 19) Outbreak in Huay Thag Community Papru Sub-district Ban Hong district Lamphun Province)พระครูวินัยธรสัญชัย ณาณวีโร, ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมพุ่มวนารามสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา (A Development Model of Phumvanaram Dhamma Retreat Center for Holistic Well Being Based on Buddhist Psychology)นายตระกูล พุ่มงามนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์สมรรถนะผู้นำเชิงพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมความสุขในการทำงานของวิศวกรไทย (Buddhist Psychology Leadership Competencies to Promote Happiness in the Work of Thai Engineers)นายจิรเมธ ขำสังข์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การจัดสวัสดิการด้านสุขภาวะของพระสงฆ์ในอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (The Health Walfare Provision of Monk in Loengnoktha district Yasothon Province)พระมหานัฐพล อิสฺสรธมฺโม (สดีวงค์)นิสิต / วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
093-439-1265
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การคิดแบบโยนิโสมนสิการที่ส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา (Yonisomanasikara Thinking Affecting the Decision of Studying Graduate School Faculty of Education Mahachulalongkornrajavidyalaya University Ayutthaya)นางสาววรัญญา ขันติยะนิสิต / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์โศการสในละครพันทางเรื่องพระลอ (The Sorrow in Lakorn Panthang Phralor)นางสาวสโรชา จิ๊ดกล่ำนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
085-361-5589
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์บทบาทแขกแดงในการแสดงลิเกป่า (The Roles of Khaek Danceg in Likae Pa Performance)นายอภิชาติ แก้วกระจ่างนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
095-623-6169
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบและกระบวนการบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ (The Integrated Therapy Model and Process of Rehabilitation Stage Stork Patients for Health Security)นางสาวกมลชนก ม่วงเมืองแสนนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการบริโภคชาระหว่างคนไทยและคนเกาหลี (A Comparative Study of Tea Consumption Culture between Thais and Koreans)ดร.สายน้ำผึ้ง ทองใสนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
093-963-6554
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนามาตรการทางกฏหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และการเสริมสร้างระบบนิเวศทางการวิจัยและนวัตกรรมของสถานศึกษา (Enhancement of Legal Measures for Support the Utilization and Strengthening of the Research and Innovation Ecosystem of Education Institutions)ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุลนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
086-591-0177
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
โครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การทบทวนกฎหมายหรือมาตรการที่นำมาใช้เพื่อเป็นการหันเหผู้กระทำผิดจากการควบคุมตัว : ก่อน ระหว่างและหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (The Research on Diversion of offenders from Criminal Justice : Laws or Legal Measures Revision for Diversion of offenders from Custody : before or During Criminal Justice Accession)ผศ.ดร.อิงครัต ดลเจิมนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
087-059-7995
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2561
พุทธนวัตกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Buddhist Innovation Drug Enforcement for Children and Youth Through Community Participation) (ขอย้อนหลัง ปี 2561)ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในจังหวัดนนทบุรี (Political Behavior of Citizens Under the Democratic Way in Nonthaburi Province)ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีตนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงาน
การบริหารจัดการฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Database Management (Big Data) for the Development of Creative Space : Case Study Economic and Social Upgrading Project Integrated Subdistrict of Phu Khao Thong Subdistrict Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)ผศ.ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิปนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ (Learning Organization Model of Private Schools under of Education Region 12)ดร.เอกราช โฆษิตพิมานเวชนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ของพระสงฆ์ในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (Development of an Online Database of Monks in Yang Talat District Kalasin Province)พระครูอนุลปริยัติการ, ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
ลักษณะขบวนการทางสังคมบางประการกับการพัฒนาประชาธิปไตยในจังหวัดมหาสารคาม (Some Social Movements which are Suitable for Democratization in Maha Sarakarm Province)ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2562
การพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี (Community Health Development under the Sufficiency Economy Philosophy in Chonburi Province) (ขอย้อนหลัง ปี 2562)ดร.ปชาบดี แย้มสุนทรนักวิจัย / นวบ.จังหวัดจันทบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาโปรแกรมพุทธจิตวิทยาวิถีนิเวศน์ภาวนาเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน (The Development of Buddhist Psychology Program on Eco Meditation Ways for Sustainable Forest Conservation for Youth)พระมหาญาณภัทร อติพโลนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบพุทธจิตวิสัยเพื่อส่งเสริมจิตอาสาของเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนภายใต้สถานการณ์วิกฤติ (A Buddhist Subjective Model for Enhancing Volunteer Spirit of Networks of Community Mental Health Vaccines under a Crisis Situation)นางสาวกนกรัชต์ สุดลาภานิสิต / คณะมนุษยศาสตร์
092-297-6860
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบโทษปรับและมาตการทางกฎหมายที่นำมาบังคับใช้แทนโทษปรับในคดีอาญา (The Development of Fine forms and Legal Measures to be Enforced in Lieu of Fines Criminal Cases)พันตำรวจโทวิโรจน์ วิลัยรัตน์นักศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
088-783-9978
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนารูปแบบการผลิตรายการธรรมะทางสถานีวิทยุสำหรับผู้สูงอายุ (The Development of Dhamma Radio Programs Production Model for Elderly)พระระพิน สีลธโร (หงษ์นิกร)นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์กระบวนการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของเครือข่ายพระนักพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Process of Creative Area Development of Developed Buddhist Monks Network in Northeastern Thailand)นายสุรัตน์ คำโสภานิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี (The Development of Network of Monks in the Development of a Moral Community Adopting the Philosophy of Sufficiency Economy Udon Thani Province)พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
ศึกษาสภาพปัญหาบริบทการเรียนรู้และทักษะของชุมชนท้องถิ่น (The Study of Contextual Problems of Learning and Skills of Local Community)พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพุทธเพื่อป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (A Model of Activities in Accordance with Buddhist Principles to Prevent Depressive Disorders of the Elderly in Mueang Khon Kaen)พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การลดความเหลื่อล้ำทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (Reducing Social Inequality Among Hmong Ethnic Groups in Chiang Kham District Phayao Province)ร.ต.ต.ดร.สมยศ ปัญญามากนักวิจัย / วิทยาเขตพะเยาดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2564
กระบวนการสร้างคุณค่าทางการศึกษาเพื่อเติมปัญญาสังคมของสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค (The Process of Creating Buddhist and Social Values of the Nine Clergy Novices)รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัยนักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การใช้ศิลปะเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับชุมชนท่องเที่ยวริมน้ำ ในลุ่มน้ำท่าจีนตอนกลาง กรณีศึกษา พื้นที่เกาะลัดอีแท่น จังหวัดนครปฐม (Using Art to Design Souvenir Products for Tourism Waterfront Community in the Central Tha Chin River Basin : A Case Study of Lad E Tan Island, Nakhon Pathom Province)ดร.บวร เครือรัตน์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
088-093-7249
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์คลายเส้นจากภูมิปัญญากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแท่นยืนเพื่อคลายเส้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Design and Development of the Line Loosening Device from the Wisdom of the Standing Platform Community Enterprise Group to Loosen the Line, Phra Nakhon Si Ayutthaya)ดร.บวร เครือรัตน์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
088-093-7249
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์พุทธนวัตกรรมโดยใช้วิปัสสนาบำบัดเป็นฐานผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์ม (Buddha-Innovation of Digital Platform Vipassana Base Treatment)แม่ชีนันทนัช อัศดรศักดิ์นิสิต / วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
Developing Corporate Social Responsibility in Chinese Professional Basketball LeaguesMiss Li Junyingนักศึกษา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
นวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่บนฐานทุนทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรคแบบครบวงจรของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (The Development Innovation Area Based Approach on Buddhism and Local Culture to Increase the Ability and Value of an Economic System with the Fully Creative Ideas of the Ethnic Community in Mae Hong Son Province)พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
นวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ย่านสร้างสรรค์บนฐานทุนทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (The Innovation to Develop Creative Districts Based on Buddhist Principle and Local Culture to Increase the Value of the Economical Basic Income of Ethnic Communities in Mae Hong Son Province)พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การจัดการทุนทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Buddhist and Local Culture Capital Management by Integrating Cooperation with Network Partners to Increase the Capacity of Ethnic Communities in Mae Hong Son Province)พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกลไกรัฐและประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Development of Local Culture Market Models Through State Mechanisms and Civil Society to Drive Circular Economy in Ethnic Communities in Mae Hong Son Province)นางสาวพิมภัสสร เด็ดขาดนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดอนดู่ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (The Creative Tourism Management Based on Resource with the Participation of the Don Do Community Khan Than Rat Sub-District Kantharawichai District Maha Sarakham Province)พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
โครงการดำเนินการจ้างจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และประมวลผล ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ (The Project for Hiring to Collect and Process Information in the Process of Hearing Opinions in Order to Assess the Achievement of the Organic Act on the National Human Rights Commission B.E.2017)รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
091-915-4546
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (The Decision Making on the Election of Member of Parliament Surat Thani Province on 24 March 2019 of the Muslim People in Surat Thani Province)ดร.กรวิทย์ เกาะกลางนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
086-483-7841
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายสุขภาวะเชิงพุทธของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ในจังหวัดลำพูน (Strengthan the Buddhist well being Network of Monks of Health Promotion Volunteers at Temples in Lamphus Province)นางสาวปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนารูปแบบเยาวชนจิตอาสาด้วยสื่อสร้างสรรค์ตามแนวพุทธจิตวิทยา (Development of Youth Volunteer Spirit Model with Creative Media Based on Buddhist Psychology)เรือตรีหญิงจิณห์จุฑา ศุภมงคล รน.นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกตามหลักอิทธิบาท ๔ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัดกรุงเทพมหานคร (Motivation Development in Learning on Social Studies Religion and Culture Subject Group Using Active Learning Process According to Iddgipada 4 of Mathatom Suksa 5 Students at Mathatom Prachamiwet School under the Bangkok Metropolitan)พระมหาทองจันทร์ กิตฺติปาโล (กิ่งเกษ)นิสิต / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2563
ภายนอก
การแปลภาพพจน์อุปมาในวรรณคดีบาลีเป็นบทร้อยกรองไทย (A Translation of Simile in Pali Literature into Thai Verse)พระมหาสันติราษฎร์ ฌานสนฺติ (พวงมลิ)นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
ภายนอก
สายธารแห่งไตรลักษณ์ : การสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัลและการวิเคราะห์ความหมายตามแนวสัญศาสตร์ (Stream of the Three Characteristics : Digital Art Creation and Meaning Analysis Based on Semiotics)พระมหาสันติราษฎร์ ฌานสนฺติ (พวงมลิ)นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์ผลของการเจริญสติแบบอานาปานสติร่วมกับสุคนธบำบัดที่มีต่อความเครียดและความวิตกกังวลของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร (Effects of Mindfulness Meditation and Aromatherapy on Stress and Anxiety of Company Employees in Bangkok Metropolitan)
(ขอขยายเวลา 1 ปี)
นางสาวอำไพ ลีละรัตนวงศ์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2563
งบโควิด
แนวทางการดำรงชีวิตวิถีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (Life New Normal to the Sufficiency Economy Philosophy of Surat Thani Municipality Community)ดร.สุภาภรณ์ โสภานักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมผู้สูงวัยแบบวิถีพุทธ (The Participatory Community Management to Enhance the Quality of Life Development Process for the Elderly Society in Buddhist Way)ดร.สุธาสินี แสงมุกดานักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
ประสิทธิผลการใช้บัตรคำศัพท์ออนไลน์ควิซเลตต่อความรู้คำศัพท์และแรงจูงใจการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (Effectiveness of Using Quizlet Online Flashcard on Vocabulary Knowledge and English Learning’s Motivation of EFL University Students)นางสาวณัฐทิชา เสียงหวานนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
082-292-9983
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมการวางแผนการใช้สื่อการสอนออนไลน์ในอนาคตของสถาบันบัณฑิตศิลป์ ด้วยแบบจำลอง Assuer Model (Analysis of the Potential and Readiness foe Planning the use of Online Teaching Materials in the Future of Bunditpatanasilpa Institute with Assuer Model)นางสาวธนพัต ธรรมเจริญพงศ์นักวิจัย / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
092-519-8636
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการปฏิบัติปริวาสกรรมตามแนวพุทธจิตวิทยาของวัดพุทธออเรกอน ในสหรัฐอเมริกา (A Development Model to Practice of Parivasakamma According to Buddhist Psychology of Oregon Thai Buddhist Temple in the United State of America)พระครูวชิรธรรมวิเทศนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการบริหารจัดการร้านอาหารไทยที่ประสบความสำเร็จ ตามแนวพุทธจิตวิทยาในรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา (A Successful Thai Restaurant Management Model Based on Buddhist Psychology in New Mexico of the United State of America)นายสำรวย ดีมั่นนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการให้การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูสำหรับเด็กและเยาวชนกระทำความผิด (The Counselling Model by Buddhist Psychology for Correction and Rehabilitation to Juvenile Offenders)นางสาวธัญญรัศม์ ธนวัติอภิชาติโชตินิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างทัศนคติทางการเรียนของสามเณรวัดดาวดึงษาราม (The Effect of Group Counseling Based on Buddhist Psychology for Enhancing Educational Attitudes of the Novices at Wat Daowaduengsaram)พระมหาปรัชญา กิตฺติเมธี (เดชอภิรักษ์กมล)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักสังคหวัตถุธรรมของ โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (Development of Management According to Sanghavathdhamma Principles of Field Hospital Roi Et Buddhist College)พระพลากร สุมงฺคโล, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการจัดการโรงพยาบาลสนามสงฆ์ร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (Application of Buddhist Principles in Hospital Management Roi Et Buddhist College Stadium Thawat Buri District Roi Et Province)ผศ.ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (Innovation in Field Hospital Management of Roi Et Buddhist College Thawat Buri District, Roi Et Province)ดร.พิกุล มีมานะนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
แนวทางสร้างความเข็มแข็งทางจิตใจของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (Guidelines for Strengthening the Mental Strength of Medical Care at the Roi Et Sangha Hospital)ดร.สนุก สิงห์มาตรนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
พุทธนวัตกรรมการดูแลสุขภาพจิตของผู้ป่วยโควิด 19 ในโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhist Innovations for Mind Health Care for Covid–19 Patients in Field Hospital Mahachulalongkornrajavidyalaya Roi Et Buddhist College)ผศ.กิตติพัทธ์ เทศกำจรนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
รูปแบบการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (Model of Resilience Quotient the Elderly in Hospital of Roi Et Buddhist College)ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2563
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของวัดสู่คุณภาพชีวิตพระภิกษุ สามเณรในอนาคต (The Development of the Educational Management Model of Temples Towards the Quality of Life of Monks Future Novice) (ขอย้อนหลังปี 2563)รศ.ดร.สิน งามประโคนนักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์นวัตกรรมการจัดการการเงินแห่งยุคอนาคตเพื่อการพัฒนาองค์กรในสังคม (Innovative Financial Management of the Future for The Development of Organizations in Society)นางสาวนิภาพร รัตนพันธ์นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์สมการโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Equation Logistics to Develop a Sustainable Society)นายฐิติพล พงวิรัตน์สุขนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การจัดการความเครียดตามหลักพระพุทธศาสนาของคนไทย ในเมืองลอสแอนเจลิส (Stress Management Based on Buddhist Principles in the City of Los Angeles California USA)พระมหาอภิชาต วชิรชโย (กิจันทร์)นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์รูปแบบการเจริญสติของชุมชนชาวพุทธในลอสแองเจลิส (The Kind of Mindfulness Practice in Buddhist Community in Country of Los Angeles)พระมหาประสิทธิ์ ทิตฺตชโย (ทิมาใจ)นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การเจริญสติ : กระบวนการสร้างเสริมพลังทางจิตผ่านแอปพลิเคชัน “ธรรมจักร-FBW” (Mindfulness : The Process of Mind Empowerment of Via Application “Dhammachak-FBW”)นางสาวภารดี เจริญธนมิตรนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การจัดการข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Community Data Management for Spatial Development of Phukhaothong Subdistrict Phranakhonsiayutthaya District Phranakhonsiayutthaya Province)นางอนุชิดา แสงอรุณนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์เกษตรวิถีพุทธกับความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร (Buddhist Agriculture and Environmental Sustainability Sawang Subdistrict Phana Nikhom District Sakon Nahhon Province)นางสาวเกษมณี ขันมะจันทร์นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ของพระธรรมจาริกในจังหวัดเพชรบูรณ์ (Creative Community Development by Dhammacarika in Phetchabun Province)นายสุริยัน เกื้อกูลนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งพาตนเองของชาวบ้าน ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (The Process of Transferring Wisdom for Villagers Self-reliance Phukhao Thong Subdistrict Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya province)นายฐิติวัฒน์ เพชรถริสวัสดิ์นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การพัฒนารูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน บ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (Developing a Participatory Underground Water Bank Model for the Sustainability of Ban Pho Krasang Pho Krasang Subdistrict khun Han District Sisaket Province)นายขวัญชิต โพธิ์กระสังข์นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ประเพณีหล่อเทียนพรรษาโคราชเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบมัลติมีเดียและเว็บไซต์ออนไลน์ (The Development of Learning Package on the Tradition of Korat Candle Casting to Promote Tourism Through Multimedia and Online Websites)ดร.ศันสนีย์ มณีโชตินักวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
081-721-1449
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนบนฐานคำสอนผญ๋าล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ (Model for Enhancing Youth’s Morals and Ethics Based on Lanna Proverbs Chiang Mai Province)พระครูปลัดณฐกร ปฏิภาณเมธีนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อลดภาวะเครียดและซึมเศร้าจากการเรียนสำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ (Strategies for Educational Management to Prevent Depression and Suicide from Learning for Study in Higher Education Institute Chiang Mai Province)นายวิราษ ภูมาศรีนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนาธรรมวิทยากรต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ (The Development of Master Dhamma Speakers to Create Inspiration for Preventing Suicide of Youth in Chiang Mai Province)พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโนนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การเพิ่มคุณประโยชน์ปลิตภัณฑ์พืชท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีพุทธ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี (The Approaches to Adding Product Value and Value of Local Plants for Creative Economy and Agricultural Tourism of Community Enterprises Buddhist Way of Lite, the Banana Conservation Center Suphanburi Province)พระครูโสภณวีรานุวัตร, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พืชท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีพุทธ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรี (Adding Value of Local Plant Products to the Creative Economy of the Buddhist Community Enterprise Group Banana Conservation Center, Suphan Buri Province)ผศ.ดร.วิชุกร นาคธนนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีพุทธ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี (Agricultural Tourism of Community Enterprises Buddhist Way of Lite, the Banana Conservation Center Suphanburi Province)นายเอกมงคล เพ็ชรวงษ์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
รูปแบบการพัฒนาสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการออกแบบจังหวัดหนองคาย (A Creative Community Development Model Through Environment Technology and Design Processes in Nong Khai Province)พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์, ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตหนองคายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
กระบวนการสร้างศรัทธาสู่ปัญญา : กรณีศึกษาโครงการสาธยายพระไตรปิฎก วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร (Process for Building Faith to Wisdom : Case Study Tipitaka Chanting Project at Wat Hong Rattanaram Ratchaworawiharm)พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี), ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการอ่านด้วยสติและสัมปชัญญะของผู้สวดสาธยายพระไตรปิฎก ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร (Model of Reading Competency Development with Mindfulness of People who Chan the Tipitaka at Wht Hong Rattanaram Ratchaworawiharm)พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี), ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
รูปแบบการทำสมาธิเพื่อเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตของผู้บริหารสถานศึกษา (Mindfulness Meditation to Enhance Growth Mindset of School Administrators)พระมหาพิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ,ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
รูปแบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ของเครือข่ายจิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดขอนแก่น (Praying Prayers of the Spiritual Network According to the Discipline of Khon Kaen)ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารีนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การเสริมสร้างการเมืองภาคประชาชน ตามหลักพุทธธรรมในยุคดิสรัปชั่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Strengthening People’s Politics According to the Principles of Buddhism in the Era of Disruption Mueang Khon Kaen District Khon Kaen)นายชัยรัตน์ มาสอนนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงานคณะสังคมศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยกระบวนการสังคมสงเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ (Older Adults’ Potential Development Based on Process of Buddhist Social Work)พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโรนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์
093-635-9515
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (The Development of a Learning Management Model Enhance Good Citizenship Characteristics on a Social-service Based Instructional Concepts for Undergraduate Students)ดร.ปรเมศวร์ พืชผักหวานนักวิจัย / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
094-921-5464
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การศึกษาสุขภาพจิตและความเครียดของพระนิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในช่วงระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ (A Study of Mental Health and Stress Among Buddhist Monk Students During the COVID-19 Outbreak)นายกฤศภณ วิเวกชวินนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2563
งบโควิด
กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งวิถีพุทธของตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (The Network Building Process on Buddhist way for Strengthening Community in Bangplama Sub-district
Bangplama district Suphanburi Province) (ขอย้อนหลังปี ๒๕๖๓)
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2564
โครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech (Power of Thai Youth Co-create to Society for no Hate Speech)ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
อาวุโสฟรีแลนซ์ : การเสริมสร้างระบบและกลไกส่งเสริมอาชีพอิสระของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ ๒ (Elderly Freelance : Strengthening the System and Mechanism for Reducing Economic Inequality Through the Independent Career Promotion Process of the Elderly in Ban Pom Subdistrict Phra Nakhon Si Ayutthaya Province : Phase II)ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญนักวิจัย / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
โครงการศึกษามาตรการและรูปแบบของการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสถานศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (A Project on Studying Measures and Patterns of Decentralization in Administration and Management Education for Promotion Provincial-Based Independence of Academic)ดร.วิศรุต สำลีอ่อนนักวิจัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.พิชชา 094-490-9995
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การออกแบบชุดตัวอักษรสะท้อนอัตลักษณ์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Typeface Design to Reflecting Corporate Identity of Poh Chang Academy of Arts Rajamangala University of Technology Rattanakosin)นายสมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันตินักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อ.ประทับใจ-064-793-5151
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
A Study of Organizational Commitment to Sustainable Development in Catering Industry: A Cass Study of HaidilaoMiss Cao Fengนักศึกษา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
สังคีตลักษณ์การประพันธ์ทางโอดปี่ในเพลงทยอยสำหรับการแสดงโขน (Musical Characteristics to Developing the Melodic Wail-Style of the Pi Nai for the Khon Performance)นายบุญเสก บรรจงจัดนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
096-881-5503
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การศึกษาความยาวที่เหมาะสมของแบบทดสอบปลายภาคมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (A Study on the Appropriate Test Length for Sukhothai Thammathirat Open University’s Final Examination)ผศ.ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (The Development Electronic Book to Develop Writing ThaiLanguage for the 1ST Year Undergraguate Students Lopburi College of Dramatic Arts)นางสาวเปรมปรีดิ์ โพธิ์ศรีทองนักวิจัย / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
080-381-5056
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม (The Way to Develop Buddhist Priest Potential by Participating Method
Within the Monk Administrative Area in Maha Sarakham Province)
พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการตนเองของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Knowledge Application of Local Wisdom in Community Self Management According to the Sufficiency Economy Philosophy)ดร.หทัยชนก คะตะสมบูรณ์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
089-790-7078
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
ทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนของตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (Social Capital and Model Community Development to Create a Grassroots Sustainable Community Based Economy of Huay Kaew Subdistrict, Bueng Na Rang District, Phichit Province)ดร.หทัยชนก คะตะสมบูรณ์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
089-790-7078
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
ศึกษาการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและเกาะญวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคลองญวนชวนรักษ์ของเทศบาลนครสวรรค์ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และสร้างบทเรียนสำเร็จรูป (Study of the Development of Wastewater Treatment Systems and the Island of Yuan as a Tourist Atttraction Nakhon Sawan Municipality’s Canal Yuan Chuan Rak for Developing a Geographical Database and Programed Instruction)นางสาวพัชรี ดินฟ้านักวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัดและพุทธสถานตามเส้นทางท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (Development of Tourism Routes for Temples and Buddhist Places Along the Route Along the Mekong River in the Municipality of Nai Mueang Subdistrict Mueang District Nong Khai Province)พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตหนองคายดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2563
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Creation and Development of a Buddhist Learning Activity Package for Students in Grades 4-6 in Prana Korn Si Ayutthaya Province)รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัยนักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565“งานวิจัย
2565
งบส่วนงานคณะสังคมศาสตร์”
การพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Developing Creative Areas to Lead to Learning about Caltural Resource Management and Sustainable Tourism in Phu Khao Thong Sub-District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)นายกอปรลาภ อภัยศักดิ์นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
ศึกษาวิธีคิดและการจัดการป่าของชุมชนหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดอุดรธานี (A Study of Thinking Method and Community Forest Management of Buddhist Agriculture Community in Udon Thani Province)พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน วส.ลำพูน
พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) : ศาสนบุคคลคุณภาพกับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากไทยสู่สากล (Phraphrommongkol (Thong Sirimangkalo) : Quality Religious People with the Role of Spreading Buddhism from Thailand to the International Level)พระครูภาวนาโสภิต (บุญญวิศิษฎ์ เมืองวงศ์), ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟศาลายาเพื่อส่งเสริมบริบทเมืองแห่งการศึกษา (Guidelines for the Transit Oriented Development of the New Salaya Train-station Towards the Educational Town Context)อาจารย์ธีรดา รองรัตน์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
081-550-0517
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (Strategic Planning Project of the Office of the Ombudsman No.5 (2023 – 2027))รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาลนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
081-457-1555
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุนชนเกาะลัดอีแท่น (Development of Integrated Marketing Communication Strategy for Sustainable Tourism in Lad E Tan Community)ผศ.ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
085-561-7888
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (Project on Hiring Consultant for Drafting Strategic Plan to Propel Operations under Law on Protection for Motor Vehicle Victim (Duration of 5 Years: 2023 – 2027))ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิตนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
081-808-9737
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565วิทยานิพนธ์การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (The Administrative Competency Development for Sangha Administrators of Phetchabun Province)พระมหาอนุชา โสตฺถิวิชโย (พงษ์สวัสดิ์)นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565วิทยานิพนธ์ศึกษาแนวทางปฏิบัติสิทธิของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเรือนจำกลางนครปฐม (Study the Guidelines for Implementing the Rights of Inmates During Trial in Nakhonpathom Central Prison)นายไมตรี ทองใบนิสิต / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย-1,000-23 มี.ค.66)
2565วิทยานิพนธ์รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุชายในเรือนจำกลางนครปฐมตามหลักภาวนา ๔ (The Model for Development the Quality of Life of Elderly Male Inmates in Nakhonpathom Central Prison According to the 4 Principles of Prayer)นายเลอสรรค์ พิศวงนิสิต / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย-1,000-23 มี.ค.66)
2565วิทยานิพนธ์แนวทางการแก้ไขการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครปฐม (Solutions to the Recidivism of Inmates in Nakhonpathom Central Prison)นายพงศ์สรัญ หัสชูนิสิต / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย-1,000-23 มี.ค.66)
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงานคณะสังคมศาสตร์
การพัฒนารูปแบบสื่อสร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสระแก้ว (The Development of Creative Media Formats of the Sakaeo Provincial Patriarch)ผศ.ดร.ผดุง วรรณทองนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2564
งบส่วนงานคณะสังคมศาสตร์
กอนกวยจิตอาสากับกระบวนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านตาตา ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (Kon Kuay Volunteer with the Process of Rehabilitation and Conservation of Ban Ta Ta Community Forest Pho Krasang Subdistrict Khun Han District Sisaket Province)ผศ.ดร.ผดุง วรรณทองนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การสร้างสรรค์ศิลปะจากกระดูกสัตว์ : กรณีสร้างสรรค์ผลงานเรื่องสัจธรรมแห่งรูปทรงสมมุติ (Creating art by Animal Bones: In Case of Creative Work the Truth of Hypothetical Shapes)ผศ.สุชา ศิลปชัยศรีนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบภายนอก
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (Educational Management Model to Promote Pali Language Learning
at Mahamakut Buddhist University; Lanna Campus)
พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโรนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนา
086-689-7396
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์การกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมโดยหน่วยงานรัฐ (Social Justice Strategic Planning by the Government Agency)นางสาววิภาวี คุปติมาลาธรนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย-2,000-30 ส.ค.66)
2565ดุษฎีนิพนธ์โมเดลเชิงสาเหตุการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากจิตที่งอกงามของนักศึกษาครูสมาธิตามแนวพุทธจิตวิทยา (A Cusal Model for Imporving the Quality of Life from the Healthy Mind of Student Meditation Masters Based on Buddhist Psychology)นางขวัญใจ ทองศรีนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเสริมสร้างพลังใจในการเห็นคุณค่าแท้ในชีวิตของวัยรุ่นตามแนวพุทธจิตวิทยา (A Causal Relationship Model of Mind Empowerment in Authentic Life Value of Adolescent Based on Buddhist Psychology)นางสาวพรทิพย์ เกศตระกูลนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์โมเดลสมการโครงสร้างพลังศักยภาพแห่งตนในการส่งเสริมพลังความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธจิตวิทยาของพนักงานธุรกิจยานยนต์ (A Structural Equation Model of Inherent Potential for Enhancing Positive Thinking Based on Buddhist Psychology of Automotive Employees)นางสาวนรินทร์ชิตา ศีลประชาวงศ์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดปราจีนบุรี (Management of Sunday Buddhist Study Center Prachinburi)พระครูชลธารโสภิตนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565วิทยานิพนธ์รูปแบบการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชนในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษาโรงเรียนศึกษานารี) (A Model for Creating Social Responsibility Among Youths in Khlong San District Bangkok (Case Study Suksanaree School))พระปุณณาณัฏฐ์ สุรปญฺโญนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565วิทยานิพนธ์การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ กรณีศึกษา : การเข้าถึงวัคซีนโควิดของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร (Access to Health Care Services Case Study : the Access to Covid Vaccine of Migrant Workers’ in Samutsakhon Province)นายวัชระพล บูรณะเนตรนิสิต / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2559
แนวคิด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด บทเรียน และการบูรณาการรักษาศีล ๕ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (Concept, Components, Indicators, Experiences and Integration of Preserving the Five Precepts of the Five Precepts Villages Project) (ขอย้อนหลัง ปี ๒๕๕๙)พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ดร.นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2560
การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (Coexistence of Peoples in Multicultural Societies of Thailand) (ขอย้อนหลัง ปี ๒๕๖๐)พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ดร.นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2561
การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (Application of the Concept of King’s Sufficiency Economy Philosophy for Development of Community Economy : A Case Study of Ban Thungsri, Thungsri Sub-District, Rongkwang District, Prae Province) (ขอย้อนหลัง ปี ๒๕๖๑)พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ดร.นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
งบภายนอก
รูปแบบการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาตามบริบทของวัดโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน (Model of Community Development based on the Philosophy of the Sufficiency Economy : A Case Study of Context of Wat Pong Kham, Doophong Sub-District, Santisuk District, Nan Province)ดร.จุฑารัตน์ ทองอินจันทร์นักวิจัย / คณะพุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงาน (MIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (Developing a Management Information System (MIS) to Increase Operational Efficiency of Lanna Campus Office, Mahamakut Buddhist University, Chiang Mai Province)นางอารีย์ พานทองนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนา
082-888-4124
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงานคณะสังคมศาสตร์
รูปแบบการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี (Model of Citizen Development in Democratic System According to Buddhism of People in Nonthaburi Province)ผศ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้านักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนสนับสนุนการวิจัย-3,000-8 ก.พ.66)
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การสื่อสารทางการเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น (Political Communication for Local Development of Administrators of Local Administrative Organization in Khon Kaen Province)ผศ.ดร.สุรพล พรมกุลนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา (Educational Administration in Digital Era According to Suppurisa-Dhamma Vii Secondary Schools under Secondary Education Service Aervice Chachoengsao)ดร.สมบัติ รัตนครนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์ในยุค Disruptive Innovation สำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดขอนแก่น (Developing Creative Learning Management in the Era of Disruptive Innovation for Teachers in Buddhist Universities, Khon Kaen Province)นายวิรัตน์ ทองภูนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (Promoting Online Teaching and Learning in the Situations of the Corona Virus Epidemic of Graduate Students Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus)พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก)นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบภายนอก
โครงการบูรณาการศาสตร์และศิลป์: นวัตกรรมศิลปะการละครพุทธเกสตอลท์ เพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของผู้สูงอายุ (Integrated Science and Arts Project: Innovations in Buddhist-Gestalt Dramatic Arts to Strengthen the Social Adaptation of the Older Adults) เอกสารไม่สมบูรณ์ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
โครงการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรพื้นถิ่นและส่งเสริมอาชีพราษฎรดอยลังกา (Project Study and Research Local Medicinal and Promote Occupation of Doi Langka People)ดร.ณัฐนนท์ จิรกิตนิมิตรนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ 062-174-3987)
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
สัมมาชีพ: องค์ความรู้พืชสมุนไพรพื้นถิ่นและการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ดอยลังกา (Honest livelihood: Knowledge of Local Medicinal Plants and Connection Management for Sustainable Development in Doi Langka)ดร.ณัฐนนท์ จิรกิตนิมิตรนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ 062-174-3987)
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ดอยลังกา (Development of a Model Village for Health tourism in the Doi Lanka Area)ดร.ณัฐนนท์ จิรกิตนิมิตรนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ 062-174-3987)
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (Enhancing Community Participation to Create a Safe Area from the Spread of the COVID-19 Virus in Kalayani Vadhana District Chiang Mai Province)ดร.ณัฐนนท์ จิรกิตนิมิตรนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ 062-174-3987)
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการเสริมสร้างสติและการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อความสุขของผู้สุงอายุในสังคมไทย (A Mindfulness and Self-Esteen Strengthening Model for the Happiness of Elders in Thai Society)นางสาวณัฐชยานันทน์ ทองสารินิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์โมเดลสมการโครงสร้างพุทธานุสสติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา (Structural Equation Model of Buddhanussati in the Development of Quality of Life Base on Buddhist Psychology)นางสาวณภิตา พุทธรักษานิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมในการทำงานอย่างมีความสุขตามแนวพุทธจิตวิทยา (A Holistic well-being Development Model for Happiness at Work Base on Buddhist Psychology)ดร.จิรชฎา เชียงกูลนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบพุทธจิตวิทยาสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (Buddhist Psychology Model for Promotion Holistic Health of Professional Accountants)นายสุภีมวัจน์ สุริโยนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์โมเดลสมการโครงสร้างของการจัดการสุขภาวะพระสงฆ์ไทยวิถีใหม่ตามแนวพุทธจิตวิทยา (Structural Equation Model of Health Management of Thai Monks in the New Normal Era Based on Buddhist Psychology)นายวุฒิชัย อุทธาพงษ์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบพุทธจิตวิทยาในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมสำหรับผู้สูงวัยที่มีผลกระทบจากสุขภาพกาย (A Buddhist Psychology Model to Promote Hotistic well-being for the Elderly Affected by Physical Health)นางสาวอัจฉรา วิเศษวรนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565วิทยานิพนธ์การเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดอุทัยธานี (Enhancement of Corporate social Responsibility Behavior of Secondary School School Students in Uthai Thani Province)พระมหาสุริยา ปวรชโยนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (The Influence of Factors that Contribute to Competitive Advantage of Small Medium-Sized Construction Business for Industrial Plant Construction)นายสุพจน์ วงศ์คำลือนักศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
092-283-5866
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์
ภายนอก
สภาวะความกดดันจากปมปัญหาชีวิต (The Stressful State of Life Problems)นายมนูญ วุฒิพงษ์นักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565วิทยานิพนธ์
ภายนอก
รูปลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์รักจากแมว (The Appearance of Relationship from Love)นายภาพตะวัน คุ่ยกลิ่นนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565วิทยานิพนธ์
ภายนอก
จินตภาพแห่งสายใยความผูกพัน (Imagery of Bonds)นายวิรายุทธ เสียงเพราะนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย (A Causal Relationship Model of Factors Affecting the Success of Sustainable Operations of Community Enterprises in Thailand)นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วมนักศึกษา / มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2566
ภายนอก
การออกแบบสื่อดิจิทัลอย่างมีส่วนร่วมชองชุมชนประกอบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพชุมชนบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (The Digital Media Design of Community Engagement for Herbal Learning and Community Health Wisdom Center at Ban Saladin, Mahasawat Sub-District, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province)ผศ.ดร.พรพิมล ศักดานักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
084-909-6555
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
รูปแบบการบริหารการพัฒนาจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและคุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรมของสภานักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Volunteer Spirit Development Management Model for Enhancing Values and Moral Characteristics of Student Council of School under the Office of the Basic Education Commission)ดร.สุธาสินี แสงมุกดานักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ดร.สภัค 097-240-1945)ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และทักษะของผู้นำชุมชนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Promotion of Learning Management and Leader’s Skills of the Local Community in the Northeastern Region)ดร.สุนทร สายคำนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเทศบาลอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม (Urban Development of an Eco-Industrial City, Om Yai Municipality, Nakhon Pathom Province)ผศ.ฐิติมา สิริหิรัณยานนท์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยดิจิทัลของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเปรียบเทียบประเทศไทย (Social Change the Development of Digital Democracy in the Republic of Korea Compared to Thailand)รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัยนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
081-569-8299
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาล้านนาเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและวิกฤตหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ (Integrating Buddhist Principles and Lanna Wisdom as a Base for Solving the Forest Fire and Haze Crisis in Chiang Mai)พระมหาวราสะยะ วราสยานนท์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนากับภูมิปัญญาล้านนาเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและวิกฤตหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ (Studying Buddhist Dharma and Lanna Wisdom as a Base for Solving Problems Wildfires and Smog Crisis Chiang Mai Province)พระมหาวราสะยะ วราสยานนท์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การบูรณาการหลักธรรมทางพุทธศาสนากับภูมิปัญญาล้านนาเพื่อลดการเผาป่าและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (Integrating Buddhist Principles Lanna Wisdom as a Base for Solving the Forest Fire and Hase Crisis Chiang Mai Province)นายธีรศักดิ์ แสนวังทองนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
รูปแบบการสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและวิกฤตหมอกควันบนฐานหลักธรรมทางพุทธศาสนากับภูมิปัญญาล้านนาแบบพหุภาคี จังหวัดเชียงใหม่ (Forms for Building Cooperation to Tackle Forest Fires and Smog Crisis Buddhist Dharma Base and Multilateral Lanna Wisdom Chiang Mai Province)ดร.อุเทน ลาพิงค์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนา
063-375-7944
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (Ecotourism Management Model Fang District, Chiangmai Province)พระมหาศิรินญ์ชัย ธนญฺชยเมธีนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-2,000
28 พ.ย.65)
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดอุทัยธานี (Model for Activities to Enhance Good Citizenship in Primary School Students in Uthai Thani Province)นางสาววันทนีย์ กระแสครุปนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย-2,000-13 มี.ค.66)
2565ดุษฎีนิพนธ์พุทธจิตวิถีและแนวโน้มของโหราศาสตร์ไทยในการให้คำปรึกษาแนะนำแห่งทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๔) (Buddhist Psychology Way of Life and Trends of the Thai Astrological Counseling in the Next Decade (A.D.2022-3031))นางสาวธนชนันณ์ สุระบัญชาการนิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565วิทยานิพนธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี (Cultural Tourism Promotion for the Sakaekrung Basin in Uthai Thani)นางสาวนิภาพร ศรีมงคลนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมในเขตพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.กาฬสินธุ์ (Guildlines of Extension and Development by Evaluation of Social Return on Investment in the Area of Land Readjustment for Agriculture, Kalasin Province)ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
093-356-9191
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-28 ต.ค.65)
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน วข.
การบูรณาการหลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาในการพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา บ้านทุ่งเจริญ ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (The Integrative Buddhism Principles and the King’s Philosophy for Community Development, Ban Tung Charoen, Phra Kaew Sub-District, Sangkha District, Surin Province)ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์นักวิจัย / วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินสดแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การส่งเสริมระบบความยุติธรรมชุมชนแบบสันติวิธีของตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Promoting the Peaceful Community Justice System in Kanchana Subdistrct Mueang Phrae District, Phrae Province)พระราชเขมากร, รศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Product Development Design for Community Products with Participation in Thung Kwao Subdistrict, Mueang Phrae Province)นายกิตติศักดิ์ วิมลนักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Network Strengthening of Buddhist Volunteer Spirit in Creative Area Development of Thung Kwao Subdistrict Mueang Phrae District, Phrae Province)นายอภิชา สุขจีนนักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Policies and Strategies for Participating Creative Area Development in Thung Kwao Subdistrct Mueang Phrae District, Phrae Province)นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้วนักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่ามของตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Community Product’s Design and Development with Participation of Kanchana Sub-district Mueang Phrae District, Phrae Province)ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจนักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การจัดการข้อมูลและความรู้ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Participatory Management of Community Information and knowledge for the Development of Creative Space Thung Kwao Subdistrict Mueang Phrae District, Phrae Province)นายสุขุม กันกานักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การส่งเสริมระบบความยุติธรรมชุมชนแบบสันติวิถีของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Promoting the Peaceful Community Justice System in Thung Kwao Subdistrict Mueang Phrae District, Phrae Province)น.ส.สุพิชญา กันกานักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชองตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Development of Creative Tourism Activity Areas of Thung Kwao Subdistrict Mueang Phrae District, Phrae Province)ดร.ธาดา เจริญกุศลนักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำที่สร้างเสริมบทบาทหน้าที่พระสังฆาธิการตามหลักพุทธจิตวิทยา (A Leadership Development Model in Strengthen Role of Sangha Heads on Buddhist Psychology)พระครูจริยาภิราม อคฺคจิตฺโต (รัศมี)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการปฏิบัติธรรมในการส่งเสริมสร้างความสุขอย่างมีสติของผู้สูงอายุตามแนวทางพุทธจิตวิทยา (A Meditation Model of Mindful Happiness for the Elderly Based on Buddhist Psychology)พระรุ่งเกียรติ อินฺทปญฺโญ (ศิริสุขเจริญพร)นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์การบูรณาการหลักพุทธจิตวิทยา เพื่อแก้ไขผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำ เรือนจำอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (Interation Buddhist Psychology Principle for Solution Inmates Recidivism Central Prison Thanyaburi District Pathumthani Province)้นายพิชิต ชัยมาลานิสิต / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย-1,000-23 มี.ค.66)
2565วิทยานิพนธ์ศึกษาพฤติกรรมการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครปฐม (Study Behavior Mistreat Discipline of Inmates in Nakhonpathom Central Prison)นายพฤกษ์ วิทยาเกียรติเลิศนิสิต / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย-1,000-23 มี.ค.66)
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบลยั่งยืน เขตพื้นที่ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (The Process of People s Participation in Sustainable Sub-district Development Nong Son Subdistrict Chiang Yuen District Maha Sarakham Province)ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทานักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Factors Affecting Learning and Building Confidence in Speaking English of Students in the Bachelor of Arts Program in English of Buddhist Universities in the Northeast)พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโทนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
สื่อเคลื่อนไหวจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร (Animation from Wat Suwannaram Ratchaworawihan Murals)นายธนพล จุลกะเศียนนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
083-542-9535
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบชีวิตวิถีใหม่และแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงโควิดระบาดตามหลักพระพุทธศาสนา (New Normal Life and Behavior Modification Model for Coronavirus According to Buddha Dhammaprinciples)พระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฑฺโฒ (อวยพร)นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์
ภายนอก
สภาวะบริโภคนิยม (Consumerism)นายกิตติธัช ภูนฤมิตนักศึกษา / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว โอน
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
รูปแบบการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โคกหนองนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (Development Model of Utilization of Biodiversity in Khok Nong Na Area : Buddhist Agricultural Civilization Towards Sustainable Economic Development in Khon Kaen Province)ผศ.ดร.วิทยา ทองดีนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต ๗ (The Model Professional Development of Teacher in General Buddhist School Area 7)พระฮอนด้า วาทสทฺโท, ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การพัฒนาแบบประเมินการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนิสิตครูในศตวรรษที่ 21 (The Research and Development of the Happiness Learning Management Scale of Teacher Student in the 21st Century)ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Enhancing of Participant Buddhist Volunteer Spirit Network in Creative Area Development of Kanchana Subdistrict, Muang Phrae District, Phrae Province)พระครูโสภณกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การจัดการข้อมูลชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Participatory Community Information Management for Creative Space Development of Nam Cham Subdistrict, Muang Phrae District, Phrae Province)พระครูปริยัติวรากรนักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Design and Development of Participatory Community’s Product of Nam Cham Subdistrict, Muang Phrae District, Phrae Province)ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์นักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Enhancing of Buddhist Volunteer Spirit Network in Creative Area Development of Nam Cham Subdistrict, Muang Phrae District, Phrae Province)ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำนักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การส่งเสริมระบบความยุติธรรมชุมชนแบบสันติวิธีของตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Promoting the Peaceful Community Justice System in Nam Cham Subdistrict, Muang Phrae District, Phrae Province)นายอุเทน สุขทั่วญาตินักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมของตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Participatory Creative Space Development Policies and Strategies of Nam Cham Subdistrict, Muang Phrae District, Phrae Province)ดร.ดำเนิน หมายดีนักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (Development of Creative Tourism Activity Areas of Nam Cham Subdistrict, Muang Phrae District, Phrae Province)ผศ.ปัญญา สุนันตานักวิจัย / วิทยาเขตแพร่ดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
ศักยภาพของตลาดในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากพืชสกุลไทร (Market Potential Based on Economic Value Creation of Ficus)ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตรนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
096-828-8999
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565วิทยานิพนธ์
ภายนอก
พลวัตของเรื่องเล่าและพิธีกรรมบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร (Dynamics of Narrative and Ritual Worshipping King Taksin the Great in Thonburi Area of Bangkok)นายธวรรณเทพ มงคลศิรินักศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
099-810-6396
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565ดุษฎีนิพนธ์
ภายนอก
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยทหาร : ศึกษากรณี พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ (Legal Problems Regarding Military Disciplinary : A Case Study of the Military Disciplinary Act 2476 B.E.)นาวาอากาศตรีชานุวัฒน์ แสงสุวรรณนักศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
096-995-1947
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-2,000-1 พ.ย.65)
2565งานวิจัย
2559
บุญแจกข้าว : รูปแบบการแบ่งปันและการสร้างความกตัญญูของชาวอีสาน (Boon Caekkhao : Model of Sharing and Creating Katannu of E-san People)พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ. ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2561
การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนในครอบครัวด้วยการรักษาอุโบสถศีลของชุมชนชาวพุทธในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (Promotion of Family Members Desirable Behaviour by Uposathasila Observation of Buddhist Community in khon kaen Municipality)พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ. ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
พลังยุวพุทธอาสาเพื่อการตื่นรู้สื่อข่าวปลอมในยุคดิจิทัล (The power of Buddhist Young Volunteers for Fake News Alerts in the Digital Age)ดร.กฤติยา ถ้ำทองนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-29 ต.ค.65)
2565งานวิจัย
2560
คุณค่าของพระธาตุเจดีย์ที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม (Values of Pagoda Towards Ways of Life of People in Khon Kaen, Roi Et and Mahasarakham Provinces)พระมหาพิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ, ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2560
พุทธศิลป์ : ประวัติ พัฒนาการ และอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Buddhist Arts : Historical Development and Influences on People’s Living in the North-Eastern Region)ดร.อดุลย์ หลานวงค์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2561
การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจในด้านประกอบการ SME ขนาดย่อยโดยใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (Community Enterprise Development in Small SME Entrepreneurship using the PLC Process, the Community of Professional Learning at Buengphra District, Phitsanulok Province)นางสริญญา มารศรีนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
พุทธรัฐศาสตร์ในทัศนะของผู้นำท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (Buddhist Political Science in the View of Leaders in Muang District Khon Kaen Province)ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรีนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยโรคโควิด ๑๙ ของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น (Happiness Sharing Cabinet : Food for the General Public to Help the Victims of COVID-19 of Khon Kaen Sangha Province)พระมหาประทีป สญฺญโม (พรมสิทธิ์)นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/หักชำระเงินไว้แล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (The Development of Critical Reading Instructional Model to Enhance Ability of Media Literacy in the 21st Century of Undergraduate Students)นางสาวพรรณิการ์ สมัครนักวิจัย / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
085-625-6009
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานตามรูปแบบ READS (READS MODEL) สำหรับครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (The Development of a Training Curriculum to Phenomenon-Based Learning Based on READS MODEL for Cooperating Teachers in the Teaching Profession Teaching Network School)ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟูนักวิจัย / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
084-004-3900
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2564
ภายนอก
การศึกษาความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในศตวรรษที่ ๒๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (The Study of Digital Intelligence Quotient of Undergrgaduate Students in the 21 Century at Mahamakut Buddhist University, Mahavajiralongkorn Raiavidyalaya Campus)พระมหาสายัณห์ เปมสีโลนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-31 ต.ค.65)
2565งานวิจัย
2564
ภายนอก
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในรายวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ (The Development of Learning Integration in Theravada Buddhist Philosophy Conrse in Philosophy, Religion, and Culture of Second-year Students)พระครูธรรมธรมะสิน กิตฺติปาโลนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-31 ต.ค.65)
2565งานวิจัย
2564
ภายนอก
การส่งเสริมแนวคิดการสร้างความรู้ตามหลักญาณวิทยาของนักศึกษาสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวิชราลงกรณราชวิทยาลัย (The Support of the Knowledge Forming in Epistemology of Students Studying in Philosophy, Religion, and Culture at Mahamakut Buddhist University Mahavajiralongkorn Rajavidyalaya Campus)นายชาญพัฒน์ ขำขันนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-31 ต.ค.65)
2565งานวิจัย
2564
ภายนอก
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ วิชารัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (The Development of Learning and Teaching with Yonisomanasikarn Buddhist Teaching in Political Science in Buddhist Approach Course of First-year Students)ดร.มนตรี รอดแก้วนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-31 ต.ค.65)
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การพัฒนากิจกรรมการปรับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองทักษะชีวิต และความรู้สีกเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (The Development of Behavior Adjustment Activities in Ethics in the Areas of Self-Organization, Life Skills, and Self-Valuing of the Students at Mahamakut Buddhist University)ดร.มนตรี รอดแก้วนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-31 ต.ค.65)
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับเทคนิคและวิธีการในการทบทวนเนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขงนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (A Study of Relationship Between Academic Achievement and Methods and Learning Techniques in English for Communication Course Content Tevision of First-year Undergraduate Students in Political Science at Mahamakut Buddhist University Mahavajiralongkorn Rajavidyalaya Campus)นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-31 ต.ค.65)
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงานคณะครุศาสตร์
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ชองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดบางปะกอก (Development of Secondary Students Standard 7, English Vocabulary Pronunciation Skills Through Phonics at Wat Bangpakok School)พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ (สระแก้ว), ผศ.ดร.นักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินสดแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงานคณะสังคมศาสตร์
รูปแบบการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Model of Smart City Promotion of Local Administrative Organizations in Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province)ผศ.ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิปนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (ผ่านท่านนันทวิทย์)-3,000-2 ก.พ.66)
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนพื้นที่เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการของคณะสงฆ์กับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (The Developing of Mechanism Driving for Integrated Sangha and Local Administrative Organization, Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province)ดร.สร้อยบุญ ทรายทองนักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-28 ต.ค.65)
2565งานวิจัย
ภายนอก
ผลการใช้เอกสารการสอนโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (The Results of Using Instructional Book with Augmented Reality Base on Brain-Based Learning for Undergraduate Students of Sukhothai Thammathirat Open University)ดร.สืบวงศ์ ชื่นสมบัตินักวิจัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
086-511-1355
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
นิรุตติปฏิสัมภิทา : การใช้อุปมาอุปไมยอธิบายหลักธรรมในคัมภีร์วิสุทธิมรรค (Discrimination of Language : Using Metaphor to Explain the Dharma in Visuddhimagga)ผศ.ภูริทัต ศรีอร่ามนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการบวชสร้างสุข เขตภาตเหนือตอนล่าง (A Way to Promote and Drive a Network of Creative Developer Monks under the Ordination of Happiness Project, Lower Northern)พระครูสุมณฑ์ธรรมชาดา, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงานคณะครุศาสตร์
การบูรณาการวิธีการสอนของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของบลูม (The Integration Teaching Method of Phra Brahmapundit (Prayoon Dhammacitto) and Bloom’s Lsarning Behevior)ผศ.ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณนักวิจัย / คณะครุศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
กลยุทธ์การพัฒนาสร้างความเป็นเลิศของผู้ประกอบการร้านอาหาร (SME)ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (Strategies for Developing Excellence for Restaurant Operators (SME) in the Area of Khon Kaen Province)ดร.ธีร์ดนัย กัปโกนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบการพัฒนาสติเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านขุนนาก จังหวัดกำแพงเพชร (A Model of Mindfulness Development for Learning of Elementary School Students : A Case Study of Ban Chum Nak School Kamphaeng Phet Province)พระพิทักษ์ คุณารกฺโข (ใจคง)นิสิต / วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การศึกษาภาพลักษณ์ของมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาในความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (A Study the Image of Mahamakut Buddhist University Lanna Campus in the Opinion of the Fourth Year Studens Mahamakut Buddhist University Lanna Campus)พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร.นักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ล้านนาดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
งบภายนอก
การพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดลำปางและจังหวัดน่าน (Development of a Network to Reduce Risk Factors According to Buddhism in Lampang Province and Nan Province)ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-3 พ.ย.65)
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การจัดการสภาพแวดล้อมและภาวะวิกฤตหนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (Environmental Management and Crisis of Nong Bua Phra Chao Luang Doi Saket District Chiamai Province)ดร.ณัฐนนท์ จิรกิตนิมิตรนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ 062-174-3987)
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-3 พ.ย.65)
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
ศึกษาพลวัตทางวรรณกรรมและความหมายเชิงนิเวศในบทเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก (Literary Dynamics and Ecological Meaning in the Vessantara Jataka Sermon)พระรชต มาตรสอน (กตปุญฺโญ)นักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
ตำนานและเรื่องเล่าในการสร้างสรรค์ประเพณีอีสาน (Myths and Narratives in the Creation of Isan Traditions)พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวีนักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
การวิเคราะห์สารัตถะมงคลทีปนีตามกรอบอาศรม ๔ (Analysis of the Essence of Mangalatthatipani According to Ashram 4)ผศ.ดร.จรัส ลีกานักวิจัย / วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
รูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกรณีศึกษารายการคำศัพท์ศิลปะ (Patterns of Teaching English Vocabulary for Specific Purposes : A Case Study of Arts Vocabulary Lists)ผศ.ดร.จินตนา ฉัตรบูรภานันท์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
086-570-9566
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การบริหารจัดการและประเมินโครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามศักยภาพน้ำต้นทุนในชุมชน (The Project Administration of Innovation Utilizing for Drought in Communities)พลอากาศตรีหญิง ดร.ชญาดา เข็มเพชรนักวิจัย / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 081-874-6581ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-1 พ.ย.65)
2565งานวิจัย
2565
ภายนอก
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับนวัตกรรมชุมชน ระยะที่ ๓ (The Utilizing of Research and Innovation for Enhancing Community Innovation Phase III)พลอากาศตรีหญิง ดร.ชญาดา เข็มเพชรนักวิจัย / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 081-874-6581ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-1 พ.ย.65)
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน
ความเชื่อ และความศรัทธาการทำบุญของพระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย (Belief and Faith in Making Merit of Mahayan Buddhism in Thailand)ผศ.สมภพ สายหยุดนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-3 พ.ย.65)
2565งานวิจัย
2560
กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสันติของผู้นำทางสังคมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Communication Process for Reinforcement Peace of Social Leader in Thailand’s Three Southern Border Provinces)ดร.สุชาติ ใหมอ่อนนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000-3 พ.ย.65)
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
คนไทยไร้รัฐ : ความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (Stateless Thais : Understanding and Resolving Ethnic Deviance in Wiang Haeng District, Chiang Mai Province)รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรงนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนวิจัย สพ.66 แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
พุทธศิลปกรรมบำบัด : สร้างสรรค์ลวดลายพุทธศิลปกรรมล้านนาสู่ชุมชนวัดสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (Buddhist Art Therapy : Create Lanna Buddhist Art Pattens into Sam Kha Temple Community Hua Suea Sub District, Mae Tha District, Lampang Province)ดร.สุชัย สิริรวีกูลนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนวิจัย สพ.66 แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
พุทธศิลปกรรมบำบัด : เครื่องสักการะล้านนาบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพ ชุมชนบ้านดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (Buddhist Art therapy : Lanna Offerings to Worship Phra That Doi Suthep Ban Doi Suthep Community, Mueang District, Chiang Mai Province)พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนวิจัย สพ.66 แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิถีพุทธสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ในจังหวัดเชียงใหม่ (The Development of Buddhist Learning Center to Enhance the Smart Community of Shaw Karen in Chiang Mai Province)พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.นักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนวิจัย สพ.66 แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
การพัฒนาชุดความรู้และสื่อสร้างสรรค์ภาคภาษาอังกฤษของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ในจังหวัดเชียงใหม่ (The Development of English Knowledge Package for Skaw Karen in Chiang Mai Province)ดร.เดชา ตาละนึกนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนวิจัย สพ.66 แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
การพัฒนาเชิงพื้นที่ของพระบัณฑิตอาสาและพระธรรมจาริกเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรบนพื้นที่สูง (The Area-Based Development of Phra Bundit Asa and Phra Dhammajarik for Solution of Poverty of the Highland People)พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก (ประชุณหะ), ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนวิจัย สพ.66 แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
กระบวนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของพระบัณฑิตอาสาและพระธรรมจาริกเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรบนพื้นที่สูง (The Process of Area-Based Development of Phra Bundit Asa and Phra Dhammajarik for Solution of Poverty of the Highland People)พระครูสุตพัฒโนดม, ผศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนวิจัย สพ.66 แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
การพัฒนาเชิงพื้นที่ของพระบัณฑิตอาสาและพระธรรมจาริกด้วยนวัตกรรมชุมชนวิถีพุทธเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรบนพื้นที่สูง (The Area-Based Development of Phar Bundit Asa and Phra Dhammajarik Based on Buddhist Local Innovation for Solution of Poverty of the Highland People)ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธินักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนวิจัย สพ.66 แล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
ผลสัมฤทธิ์โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (The Achivement on the Agriculture Land Allocation for Community by Government Policy in Agriculture Land Reform Kalasin Province Area)นายธนสาร ธรรมสอนนักวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ติดต่อ น.ส.วิจิตรา รักกมล 089-961-3561)ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000
6 ธ.ค.65
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบพุทธจิตวิทยาในการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงวัย ในจังหวัดปทุมธานี (Buddhist Psychology Model in Fostering of Holistic well-being for the Elderly Based in Pathum Thani Province)นางวรรณา นันทกาวงศ์นิสิต / คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-2,000
14 ธ.ค.65
2565งานวิจัย
ภายนอก
การศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวตามกันของกลุ่มหลักทรัพย์ในตลาดตราสารทุนโดยใช้ข้อมูลแบบ Panel (Another Look on Herd Behavior in Equity Markets : A Panel Approach)ดร.จุฑามาศ วงศ์กันทรากรนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
099-442-9447
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย-3,000-2 ก.พ.66)
2565งานวิจัย
2565
งบส่วนงาน วส.เพชรบุรี
การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเพชรบุรี (The Development of Political Awakening in a Democracy of People in the Sub-district Administrative Organization
in Phetchaburi Province)
นายอนุชา พละกุลนักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย-3,000-22 ก.ย.66)
2565งานวิจัย
ภายนอก
การศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนองที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ (Study the Characteristics of Wellness Tourism Resources in Ranong Province that Meet the Needs of Thai Tourists and Foreigners Tourists)ดร.ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีปนักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
089-989-4713
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000
7 ธ.ค.65
2565งานวิจัย
2566
ภายนอก
การออกแบบและการพัฒนา”แฮนด์-ไอ-คราฟ์ บอท” ในการยกระดับความสามารถการเข้าถึงข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Design and Development of Hand-i-Craft Bot to Enhance Accessibility for Cultural Heritage Information)ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศนักวิจัย / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
095-024-7739
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000
6 ธ.ค.65
2565งานวิจัย
ภายนอก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 ในกรณีการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายทางจิตใจ (Rules and Conditions for Filing Petitions to the Constitutional Court According to the Constitution of the Kingdom of Thailand (B.E.2560) Section 213 in Case of the Violation of Rights and Liberties which Cause Non-Pecuniary Damage)รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
091-915-4546
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000
6 ธ.ค.65
2565งานวิจัย
ภายนอก
ความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional Gender Equality and Equality)รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
091-915-4546
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000
6 ธ.ค.65
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
ความสำคัญของชุมชนทางศาสนาของสตรี : ความเป็นตัวตนและศักยภาพด้านการส่งเสริมการรู้พระพุทธศาสนาและการขับเคลื่อนการทำงานทางศาสนาของชุมชนสตรีในสังคมไทย (The Significance of Female Monasticism in Thailand : a Historical and Ethnographic Investigation of Thai Mae Chis’ Socio-Religious Roles and Statuses in the Creation of Buddhist Knowledge and Communities)ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
การพัฒนาศักยภาพแม่ชีไทยในพุทธศาสนาเถรวาทด้านการส่งเสริมการพุทธศาสนาและการขับเคลื่อนการทำงานทางศาสนาของชุมชนสตรีในสังคมไทย (Developing Thai Mae Chis’ Potential to Enhance Knowledge Creation in Theravada Buddhism and to Advance the Religious Work of Communities in Thai Society)ผศ.(พิเศษ) ดร.อรชร ไกรจักรนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
ชุดความรู้ในรูปแบบหนังสืออีเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับชุมชนทางศาสนาของสตรีและสำนักแม่ชีไทย (Electronic Book about Women’s Religious Community and Thai Nunnery)ดร.กรรณิการ์ ขาวเงินนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสัมมาชีพตามแนวพุทธในขุมชนโดยใช้ขยะรีไซเคิลจากโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นฐาน (Digital Platform to Promote Right Livelihood According to Buddhism in the Community Through the Use of Recycled Waste from Circular Economy Project)ผศ.(พิเศษ) ดร.อรชร ไกรจักรนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
การพัฒนาสัมมาชีพตามแนวพุทธโดยใช้ขยะรีไซเคิลภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นฐานในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา (Development of Buddhistic Honest Livelihood with Recycled Trash under the Circular Economy-Based Concept in Phra nakorn Sri Ayutthaya District)พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.นักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าสัมมาชีพตามแนวพุทธจากขยะรีไซเคิลของโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา (A Digital Platform to Develop a Channel for Products from Recycled Waste under the Circular Economy Project)ดร.กรรณิการ์ ขาวเงินนักวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2565งานวิจัย
2565
การสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์และการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในศูนย์พักคอยในวัด (Temple Isolation) ของกรุงเทพมหานคร (The Promoting health of monks and Covid-19 Pandemic Prevention of Temple Isolation in Bangkok)พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2565
Temple Isolation : การเฝ้าระวังและการฟื้นฟูการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ของพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร (Temple Isolation : The Surveillance and Covid-19 Pandemic Recovering of Monks in Bangkok)พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.นักวิจัย / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
ขยะแลกบุญ : การจัดการขยะในชุมชนเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดพะเยา (Khaya Laek Bun : Garbage Management in Buddhist Integrated Communities in Phayao Province)พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตพะเยาดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
เวียงน้ำเต้า : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองเก่าพะเยา (Wiang Numtao : The Development of Historical Learning Site and Cultural Heritage in Phayao Old Town)ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษนักวิจัย / วิทยาเขตพะเยาดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2565งานวิจัย
ภายนอก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามทางเชื่อทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยประเทศไทย ด้วยเทคนิคสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Analytical Relation between Practicing Buddhist Belief Relevant to Lifelong Learning Competencies of Students at Mahamakut Buddhist University Thailand Used Canonical Correlation Analysis)พระมหาจักรพล อาจารสุโภนักวิจัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
089-686-1787
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000
13 ธ.ค.65
2565ดุษฎีนิพนธ์รูปแบบความร่วมมือวิถีพุทธของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดป่าในจังหวัดอุบลราชธานี (Buddhist Cooperation Model of Community for Promoting Tourism at Forest Temple in Ubon Ratchathani Province)พระสุดสาคร ญาณวีโร (จันทาทิพย์)นิสิต / บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-2,000
6 ธ.ค.65
2565งานวิจัย
ภายนอก
โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สืบมรรคา (ขาดชื่อเรื่อง E)ดร.สุรัตน์ จงดานักวิจัย / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
081-814-0372
ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว โอน บช.กองทุนวิจัย สพ.65-3,000
7 ธ.ค.65
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
พุทธศิลปกรรมบำบัด : พระเจดีย์สร้างความสุข ชุมชนบ้านแม่ห่าง อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย (Buddhist Art Therapy : The Pagoda Creates Happiness Ban Mae Hang Community Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province)พระวิสิทธิ์ วงค์ใสนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2565งานวิจัย
2566
(สกสว.)
พุทธศิลปกรรมบำบัด : การร่วมสร้างพระพุทธรูปดอกไม้ในชุมชนบ้านป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (Buddhist Art Therapy : Co-Building a Buddha Flower of Ban Pa Tun Don Community, Phrao District, Chiang Mai Province)ดร.ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรีนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2566งานวิจัย
ภายนอก
การวิเคราะห์สัมพันธสารเรื่อง “จิตตนคร” พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (Discourse Analysis of “Jittanakhon” Royal Literary Work by His Holiness the Supreme Patriarch of Thailand, Somdet Phra Nyanasamvara Somdet Phra Sangharaja Sakalamahasanghaparinayaka)ผศ.ดร.สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์นักวิจัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ชำระเงินแล้ว (โอน บช.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย-3,000-9 ก.พ.66)
2566งานวิจัย
2566
(สกสว.)
พุทธศิลปกรรมบำบัด : จิตรกรรมภาพพระบฏจากเวสสันดรชาดก งานรังสรรค์ใหม่จากการตีความของศิลปินล้านาร่วมสมัย (Buddhist Art Therapy : The Scroll Painting of Vessantara Jataka a New Creation form the Interpretation of Contemporary Lanna Artists)พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ, ดร.นักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2566งานวิจัย
2566
(สกสว.)
การสร้างสรรค์พุทธจิตรกรรมล้านนาด้วยกระบวนการใช้วัสดุและแร่ธาตุธรรมชาติสู่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย (The Creation of Buddhist Lanna Paintings by Using Natural Materials and Minerals to Create Contemporary Art)นายอำนาจ ขัดวิชัยนักวิจัย / วิทยาเขตเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2566งานวิจัย
2566
(สกสว.)
การจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบมีส่วมร่วมของชุมชนฐานรากในอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (Participatory Management of the Elderly Society of Foundational Communities in Muang District Mahasarakham Province)พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2566ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาคุณธรรมเยาวชนด้วยความดีสากลกรณีศึกษากลุ่มประชาคมในอาเซียน (The Development of Youth Virtues with Universal Goodness a Case Study in Asean Community)พระชัยยุทธ์ ชยวํโส (อุปพันธ์พงค์ชัย)นิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2566ดุษฎีนิพนธ์แพลตฟอร์ม การศึกษาของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Educational Platform of the Sociology and Anthropology Department Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University)นายธนวิชญ์ กิจเดชนิสิต / คณะสังคมศาสตร์ดำเนินการเสร็จแล้ว/ค้างชำระเงิน
2566งานวิจัย
2566
(สกสว.)
Generation Gap : การเรียนรู้ โลกทัศน์และการใช้ชีวิตร่วมกันของสังคมต่างวัยในจังหวัดลำปาง (Generation Gap : the Learning, Worldview and Living of Social Different Ages in Lampang Province)นายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์นักวิจัย / วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดำเนินการเสร็จแล้ว/งบ สกสว.หักค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (มจร.) แล้ว
2566งานวิจัย
2566
(สกสว.)
พุทธศิลปกรรมบำบัด:การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อบูชาในประเพณีล้านนาของชุมชนบ้านร่ำเปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (Bud