หน้าหลัก

ส่งรายงานโครงการ

๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

รายการที่รายงานแล้ว

๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

U2T Tracker

๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม
พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท, ดร.

ผลิตภัณฑ์จาก 17 ชุมชน สู่สินค้า OTOP ของตำบลฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

17-18 กพ.2564 ทีมงาน 1 ตำบลฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ได้ลงพื้นที่ สอบถามข้อมูล จาก 17 ชุมชน เรื่อง OTOPแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ จากข้อมูลพื้นฐาน ว่ามีกิจกรรมอะไรเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค ทิศทาง

อ่านต่อ »